När man diskuterar dessa frågor är det viktigt att känna till att anmälningsskyldigheten i gällande Lex Maria-bestämmelser inte har någon koppling till fel och försummelse utan syftar till att fånga upp risker i vården. Avvikelsehantering och hantering av händelser enligt Lex Maria är viktiga delar i patientsäkerhetsarbetet.
Artikelförfattarna Henrik Druid, Anders Eriksson och Anna Sundberg påpekar helt korrekt att det finns tillfällen där dödsfall i hälso- och sjukvården ska anmälas till polisen. Det leder dock tanken fel att benämna detta »Lex Maria-dödsfall«, eftersom en sådan anmälan således inte alls är kopplad till Lex Maria.

Oförutsedda dödsfall som ska anmälas till Socialstyrelsen
Enligt 6 kap 4 § i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) ska vårdgivaren snarast anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. I 3 kap 1§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:4) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering föreskrivs att skadan eller sjukdomen inte ska ha kunnat förutses och inte heller ska ha utgjort en normal risk. Dödsfall som inte kunnat förutses, och heller inte utgjort normal risk, ska alltså anmälas till Socialstyrelsen, men händelsen behöver således inte alls ha med fel och försummelse att göra.
Sedan kan tilläggas att Socialstyrelsen i sin tur (enligt 6 kap 19 § LYHS) är skyldig att göra anmälan till åtal om någon är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är föreskrivet. Det innebär att om Socialstyrelsen t ex i sin utredning av en händelse anmäld enligt Lex Maria misstänker att ett brott begåtts för vilket fängelse finns med i straffsatsen är Socialstyrelsen skyldig att anmäla personen till åtal. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har motsvarande skyldighet att göra anmälan till åtal (7 kap 20 §).