Nej, Engström och Mölstad: Vi är inte oroade över att antalet diagnoser av akut mediaotit minskar utan över att antalet barn som inte blir adekvat omhändertagna ökar!
Argument för att inte ta hand om dessa patienter hämtar man från placebokontrollerade studier som behandlar selekterade patientmaterial, där väsentliga patientgrupper är undantagna. Att bygga sina argument på och generalisera utifrån dessa studier blir därför helt fel!


Hörselnedsättning måste undvikas
Barn under utveckling är beroende av en bra hörsel. Det gäller särskilt barn med handikapp, även mindre uttalade sådana, som tex svagt begåvade barn eller barn med koncentrationssvårigheter, som ofta inte upptäcks förrän närmare skolåldern. Att låta dem gå med hörselnedsättning under stora delar av sina första levnadsår utgör naturligtvis ett ytterligare handikapp, som skall undvikas. Kroniska otiter och undertryck som leder till adhesivotit kan ta lång tid att utveckla och ger initialt obetydliga symtom. Plaströrsbehandling i rätt tid vid sekretorisk mediaotit eller undertryck, som upptäcks vid otitkontrollen, kan förhindra progress av skadan på mellanöra–trumhinna och optimerar hörseln.
Rätt diagnos förutsätter inspektion av trumhinnan och undersökning av dess rörlighet. Den låga återbesöksfrekvensen (ca 50 procent) efter otit som Engström och Mölstad noterat känner vi inte igen från våra egna verksamheter. Kan dessa mycket låga siffror bero på att det är svårt att motivera patienter till något som man själv inte tror på?


Ingen intern angelägenhet för primärvården
Att överlämna otitkontrollerna till daghemspersonalen, som Engström och Mölstad föreslår, visar den låga prioritet de anser dessa åkommor har. Detta är, i vårt perspektiv, förstås fullständigt oacceptabelt.
De förändringar i omhändertagandet av barn med akut mediaotit som Engström och Mölstad förespråkar kan få allvarliga konsekvenser. En förändring av detta slag är inte en intern angelägenhet för primärvården och bör inte införas utan en genomgripande diskussion med alla engagerade specialiteter!
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.