I samarbete mellan smittskyddsenheten i Norrbottens läns landsting, Norrbottens regementen och det mikrobiologiska laboratoriet vid Sunderby sjukhus, Luleå, genomfördes en studie under hösten 2006. Studien bestod i att samtliga nyinryckta värnpliktiga vid regementena i Arvidsjaur, Boden och Luleå, totalt 1861 värnpliktiga, erbjöds att anonymt svara på en enkät och att lämna ett urinprov för test avseende klamydia. Som framgår av Figur 1 kom de värnpliktiga som svarade på frågan om var de är mantalsskrivna från hela landet.


Nästan alla värnpliktiga män har sexualdebuterat
Enkäten bestod av frågor om könstillhörighet och var man är mantalsskriven samt tre frågor om sexuella erfarenheter. Enkätsvar erhölls från 1062 av 1861 värnpliktiga (57 procent). Endast 35 (3,3 procent) av dem som svarat på enkäten var kvinnor. Vi har därför valt att här endast presentera resultat avseende värnpliktiga män.
Hela 88 procent (904 av 1024 svarande) uppgav att de sexualdebuterat. Jämfört med tidigare studier bland värnpliktiga var detta fler än de 68 procent som redovisades i 1986 års studie i Stockholm [1], men obetydligt fler än de 82 procenten i 1990 års studie i Gävle [2], se Tabell I.


Ökande sexuellt risktagande
Bland dem som sexualdebuterat uppgavs att man haft 2,2 sexualpartner i genomsnitt under det senaste året, 29 procent uppgav att de haft minst tre sexualpartner. Jämfört med tidigare studier bland 18–19-åriga män [3] kan man se en trend till ökande andel med minst tre sexualpartner under det senaste året, se Figur 2.
Av de 901 värnpliktiga som svarade på frågan om de haft »samlag första kvällen« utan kondom de senaste 12 månaderna uppgav 462 att de haft det (51 procent). Jämfört med tidigare studier bland 18–19-åriga män [3] är detta en tydlig ökning, se Figur 3. Av Tabell II framgår också att antalet sexualpartner var markant större bland dem som uppgett att de haft »samlag första kvällen« utan kondom de senaste 12 månaderna än bland övriga.


Ingen synbart ökad prevalens av klamydia
Urinprov för test avseende klamydia erhölls från 1218 av 1808 värnpliktiga män (67 procent). De som lämnade prov var i åldern 19–27 år (medelålder 19,4 år; medianålder 19 år). Samtliga prov analyserades med BectonDickinsons ProbeTec testsystem.
Nio av de 1218 analyserade proven (0,7 procent) var inte bedömbara, 24 prov (2 procent) var positiva avseende klamydia, och av dessa var 22 (92 procent) från symtomfria smittbärare. Jämfört med tidigare studier bland värnpliktiga var detta färre än de 10 procent klamydiapositiva som redovisades i 1986 års studie i Stockholm [1], men jämförbart med de 1,9 procenten klamydiapositiva i 1990 års studie i Gävle [2], se Tabell I. Skillnaderna kan möjligen förklaras av en större selektion av de prover som analyserades i Stockholmsstudien jämfört med de två senare studierna, se Tabell I. Några säkra slutsatser kan därför inte dras.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att värnpliktiga svenska män tar markant större sexuella risker idag än tidigare. Mot bakgrund av den ökande incidensen av sexuellt överförda infektioner i Sverige [4] medför detta ökade risktagande bland unga män en allvarlig risk för eskalerad spridning av sexuellt överförda infektioner i Sverige.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Figur 1. Hemortslandsting för de 987 värnpliktiga män som svarat på frågan om var de är mantalskrivna.Figur 2. Andel, med 95 procents konfidensintervall, som uppgett att de haft minst tre sexualpartner det senaste året.Figur 3. Andel, med 95 procents konfidensintervall, som uppgett att de haft samlag första kvällen utan kondom de senaste 12 månaderna.Om tabellen är svårläst hänvisar vi till nedladdningsbar pdf (längst ner på denna sida).Om tabellen är svårläst hänvisar vi till nedladdningsbar pdf (längst ner på denna sida).