Jodkontrastmedel är ovärderliga vid radiologisk diagnostik av bland annat tumörer, arteriella kärlsjukdomar och venös tromboembolism samt i samband med perkutana vaskulära interventioner (PVI). Vid riksstämman 2007 hölls ett symposium, »Röntgenkontrastmedel och njurskador ­ Den dolda sjukhussjukan«, med anledning av den kraftigt ökade förbrukningen av kontrastmedel vid datortomografi (DT) och PVI. Syftet var att öka medvetenheten om riskerna för kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN) och att motivera kravet på adekvata uppgifter om njurfunktion och potentiella riskfaktorer på röntgenremissen. KMN kan vara underskattad bland läkemedelsbetingade vårdskador, ett generellt problem som belysts i Läkartidningen [1]. Underskattningen kan hänga samman med brister i uppföljningen av patienter i riskzonen för KMN varför problemet lätt negligeras. Vidare saknas kvalitetsregister för detta ändamål inom radiologin. I befintliga register som SCAAR (Svenska koronarangiografi- och angioplastikregistret http://www.ucr.uu.se/scaar ) och Swedvasc (Svenska kärlregistret http://www.karlkirurgi.com/swedvasc.aspx ) registreras inte systematiskt kreatininvärden dagarna närmast före och efter endovaskulära ingrepp. Fall av KMN rapporteras sällan till röntgenavdelningen eller till Läkemedelsverket.Etiologin till njursvikt är inte sällan multifaktoriell, och kontrastmedel som möjlig delorsak kanske inte uppmärksammas. Incidensen i Sverige av KMN är därför okänd, men det är en vanlig komplikation bland patienter med nedsatt njurfunktion, enligt internationell litteratur [2, 3]. Försäljningen av jodkontrastmedel i Sverige har de senaste tio åren nästan fördubblats. Det avspeglar det fortsatt stigande behovet av bilddiagnostik. Förutom primär diagnostik omfattar det även uppföljning av behandlingseffekter (till exempel inom onkologi) och terapi i samband med PVI. År 2007 såldes 32 ton jodkontrastmedel i Sverige, vilket motsvarar 15 ton uttryckt som jodatomer eller cirka 500 000 undersökningar, varav ungefär 300 000 DT om man använder i medeltal 30 gram jod per undersökning (100 ml, 300 mg I/ml). Andra röntgenundersökningar som kräver jodkontrastmedel är till exempel flebografi och urografi.Den tekniska utvecklingen inom DT och PVI har gjort metoderna lättillgängliga, snabba och tillförlitliga. Även om dagens jodkontrastmedel har en betydligt lägre toxicitet än de som användes för ett 20-tal år sedan [4, 5] kan antalet patienter i riskzonen för biverkningar vara större. Ett ökande antal allt sjukare patienter i den åldrande populationen utsätts för kontrastmedel. Trots att KMN är känt sedan decennier råder det enligt våra erfarenheter i rutinsjukvården fortfarande en förbluffande brist på adekvata röntgenremissuppgifter angående njurfunktion (kreatinin, cystatin C eller skattat GFR) och riskfaktorer, inte minst när det gäller patienter som remitteras för DT. Om riskfaktorerna är kända för radiologen eller för kärl-kirurgen/kardiologen kan undersökningstekniken ofta modifieras så att kontrastmedelsdoserna drastiskt kan reduceras.Definition och incidensKMN definieras enligt European Society of Urogenital Radiology som en njurfunktionsnedsättning (plasmakreatininökning ≥44,2 μmol/l (=0,5mg/dl) eller ≥25 procent) inom tre dagar efter intravaskulär injektion av kontrastmedel i avsaknad av annan förklaring [6]. Enligt studier i USA är KMN den tredje vanligaste orsaken till sjukhusförvärvad akut njursvikt och den vanligaste orsaken bland läkemedel [7]. KMN uppträder hos mindre än 1 procent i en normalpopulation men kan induceras hos 10­50 procent av patienter med riskfaktorer, ju fler riskfaktorer, desto större risk [8, 9]. Av dem som drabbas av KMN kräver 5­10 procent dialysbehandling [8, 10]. Flertalet studier har genomförts efter koronararteriografi/-angioplastik, men DT-undersökningar har också visat en frekvens av KMN på upp till 20 procent hos riskpatienter [11, 12]. I en av DT-studierna, kritiskt sjuka intensivvårdspatienter med normalt kreatinin [12], krävde 14 procent av dem som utvecklade KMN behandling med hemodialys. Vissa menar att intraarteriell injektion av kontrastmedel vid till exempel koronararteriografi/-angioplastik skulle utgöra en större risk för KMN än intravenös injektion vid till exempel DT [13, 14]. Det skulle därför vara försvarbart att använda kontrastmedel vid DT även på patienter med allvarligare riskfaktorer (till exempel svårare grad av njurinsufficiens) [14]. Detta resonemang tar vi avstånd från så länge som det saknas jämförande studier mellan DT och till exempel koronararteriografi/-angioplastik med matchade kontrastmedelsdoser och riskfaktorer. Att det skulle vara en skillnad beroende på administrationssättet är dessutom svårt att förstå eftersom kontrastmedlet vid de flesta arteriografier (koronar, cerebral, mesenteriell, iliako-femoral, et cetera) först måste passera den lokala kärlbädden och sedan lungcirkulationen (som vid en intravenös injektion) innan det når njurarna. Den till synes större risken vid koronararteriografi/-angioplastik jämfört med DT skulle däremot kunna bero på att hjärtpatienterna har fler riskfaktorer. Vår uppfattning är att samma rekommendationer och restriktioner som utarbetats huvudsakligen baserade på erfarenheter från koronararteriografi/-angioplastik bör också gälla vid DT.Incidensen av KMN i Sverige är okänd i avsaknad av adekvat uppföljning av njurfunktionen på riskpatienter. I oselekterade material av patienter som genomgått koronarinterventioner uppträder KMN i 1­3 procent [9], och i ett DT-material var motsvarande siffra 4,4 procent [15]. Försiktigt räknat kan det betyda 5 000­–10 000 fall per år, i värsta fall uppemot 20 000, baserat på 2007 års skattade siffra på 500 000 undersökningar med jodkontrastmedel, fall som sällan upptäcks och där kontrastmedel sannolikt ingår i ett multifaktoriellt orsakssammanhang med sjuka patienter som drabbas av njursvikt.Patofysiologi och riskfaktorerRisken för KMN är relaterad till kontrastmedelsdos, njurfunktion och tillstånd som påverkar njurperfusionen negativt.KMN beskrevs redan på 1950-talet av Nils Alwall [16], en av pionjärerna bakom hemodialys, men uppmärksammades inte på allvar förrän på 1970-talet. Innan dess var en vanlig rutin vid urografi att öka kontrastmedelsdosen med stigande kreatininvärde för att få ut mesta möjliga diagnostiska information. När riskgrupper identifierats och preventiva åtgärder introducerats reducerades antalet fall av KMN. Trots de mindre toxiska låg- och isoosmolära kontrastmedel, som kom i bruk under 1980- och 90-talen, tycker vi oss se en ökning av KMN och att den i många fall kan kopplas till ökande användning av DT.Patofysiologin vid KMN är bara delvis kartlagd, och såväl medullär hypoxi, direkt tubulotoxisk skada som tubulär obstruktion har diskuterats som orsaker [17, 18]. Tidigt efter administration av jodkontrastmedel sker en vasodilatation i njurarna, vilket tillsammans med en osmotisk belastning och sekundär natriures ger en ökning av det tubulära transportarbetet (återresorption av natrium) med ökade krav på syre. Detta följs av fördröjd vasokonstriktion, som drabbar framför allt medullan, vilken redan har en relativt sett låg genomblödning. Det är därför inte förvånande att tillstånd som påverkar framför allt genomblödningen i njurarna, till exempel diabetes mellitus, hjärtinkompensation och arterioskleros, oftare är förknippade med KMN.Riskfaktorer för KMN (Fakta 1) kan delas in i icke påverkbara och påverkbara [9]. Bland de förra kan nämnas nedsatt njurfunktion, speciellt i samband med diabetesnefropati, nedsatt hjärtfunktion (NYHA III/IV), hög ålder, njurtransplantat och arteriosklerotiska manifestationer. Bland viktiga påverkbara riskfaktorer märks kontrastmedelsdos, upprepade undersökningar med kort intervall, lågt plasmaalbumin (reducerad plasmavolym), hypotoni, dehydrering, akut hjärtsvikt, grav anemi/hypoxi, kort tidsintervall till stora kirurgiska ingrepp och potentiellt nefrotoxiska farmaka. Metformin (peroralt antidiabetikum) är inte nefrotoxiskt i sig. Däremot kan KMN leda till försämrad utsöndring av metformin med ackumulering i blodet och risk för potentiellt livshotande laktatacidos [19]. Vid tre kliniska situationer med renal hypoperfusion är KMN speciellt vanligt: nedsatt njurfunktion, reducerad plasmavolym/lågt blodtryck (dehydrering, blödning och lågt P-albumin) och hjärtsvikt [9]. När multipla riskfaktorer föreligger samtidigt löper patienten extra stor risk att drabbas. Speciellt frekvent tycks KMN förekomma efter akuta DT-undersökningar där patienten inte varit optimalt förberedd och kontrastmedelsdosen inte justerats för patientens njurfunktion. I Fakta 2 exemplifieras några fall av KMN och vilka åtgärder som kunde ha vidtagits.Poängsystem finns för att förutsäga risken för KMN i samband med koronarangioplastik [9]. Med ett sådant system kan olika riskfaktorer vägas in, och den totala poängsumman visar sig korrelera starkt med utveckling av KMN efter koronarangiografi/-angioplastik. Motsvarande poängsystem för DT-undersökningar saknas, men samma principer torde råda som vid koronarangiografi/-angioplastik.Mortalitet och morbiditetKMN kan förlänga sjukhusvården och leda till ökad såväl morbiditet som mortalitet.Det finns ett nära samband mellan njurfunktion och kranskärlssjukdom, sannolikt beroende på gemensamma riskfaktorer. I en studie [20] var risken för kardiovaskulära händelser under sex år 38 procent högre vid GFR under 60 ml/min än vid normal njurfunktion. Patienter med njurpåverkan i samband med koronarinterventioner kräver förlängd sjukhusvård och har såväl ökad morbiditet som mortalitet [8]. En stor studie från 1997 visar att patienter utan KMN hade en mycket låg sjukhusmortalitet (cirka 1 procent) medan siffran hos patienter med KMN var 7 procent. Hos patienter som hamnade i dialys efter undersökningen steg KMN till 35 procent [10]. Mortalitetsökningen kan förklaras med den ökade komorbiditet som är förenad med nedsatt njurfunktion. En studie med kontrollpatienter med matchad komorbiditet tydde dock på att den ökade mortaliteten inte förklarades enbart av patientens bakomliggande sjukdomstillstånd [21].I en nyligen publicerad studie var även KMN efter intravenösa kontrastmedelsinjektioner (95 procent DT) en oberoende riskfaktor för död inom 30 dagar. Den var dessutom en större riskfaktor än intraarteriella injektioner (76 procent koronarangiografier och PCI) [22].Trots en ökad risk för KMN hos patienter med nedsatt njurfunktion efter koronarangioplastik har man inte visat att den totala nyttan av behandlingen skulle vara mindre [23]. Det är alltså viktigt att så långt som möjligt undvika KMN, men det är också viktigt att inte undanhålla njursjuka patienter med kranskärlssjukdom möjligheten till en god revaskularisering av hjärtat. Detsamma gäller vid diagnostik av allvarliga, potentiellt dödliga sjukdomar som till exempel lungembolism och aortadissektion när annan form av diagnostik saknas.Njurfunktion och riskbedömningRemittenten har den samlade informationen om patienten och är ytterst ansvarig för att uppgifter om njurfunktion och tillstånd som kan påverka njurfunktionen, och risken för KMN, förmedlas till undersökaren. Undersökarens dilemma är att använda tillräckligt med kontrastmedel för adekvat diagnostik eller endovaskulär terapi och samtidigt undvika KMN. För att kunna värdera risk mot nytta och modifiera undersökningstekniken för att reducera kontrastmedelsdosen på riskpatienter måste adekvata uppgifter finnas, till exempel på röntgenremissen:• Ange njurfrisk när så är fallet (baserat på anamnes och vid behov blod- och urinprov).• Ange befintliga riskfaktorer för KMN (Fakta 1).• Aktuellt plasmakreatinin eller plasmacystatin C ska finnas för patienter med känd njurfunktionsnedsättning eller tillstånd som kan orsaka nedsatt njurfunktion, alla patienter ≥70 år och alla inneliggande patienter.Saknas dessa uppgifter, speciellt om njurfunktionen, kan det få två allvarliga konsekvenser: Antingen råder försiktighetsprincipen, och en DT utförs utan kontrastmedel med risk för inadekvat diagnostik, eller så utgår undersökaren från att patienten är njurfrisk när remittenten inte meddelat annat och ger kontrastmedel med onödig risk för KMN.Skattning av GFRGFR bör skattas med ekvationer som bygger på plasmakreatinin eller plasmacystatin C från alla patienter ≥70 år eller när dessa prov visar förhöjda värden. GFR bör uttryckas i absoluta tal (ml/min), det vill säga utan normering till kroppsyta. Plasmanivån av kreatinin bestäms förutom av den glomerulära filtrationshastigheten i hög grad av individens muskelmassa. Speciellt hos äldre individer med sjunkande muskelmassa tenderar därför plasmakreatinin att gravt överskatta njurfunktionen. I en studie hade 50 procent av patienterna ≥70 år med normalt plasmakreatinin ett GFR ≤50 ml/min [24]. För att få en bättre uppfattning om njurfunktionen i rutinsjukvården rekommenderas därför att GFR skattas med ekvationer som förutom kreatinin bygger på antropometriska (vikt, längd) och/eller demografiska data (ålder, kön) [25, 26]. (Se rekommendationer för skattning av GFR från Svensk förening för klinisk kemi 2008 http://www.kliniskkemi.se .)Plasmacystatin C är en relativt ny GFR-markör och har fördelen att den inte är beroende av muskelmassa. Det finns även laboratoriespecifika formler för skattning av GFR som bygger på cystatin C [27], som kan ge högre säkerhet än kreatininbaserade ekvationer på individer med muskelatrofi.Vid dosering av läkemedel som utsöndras via glomerulär filtration bestäms risken för toxiska biverkningar av individens verkliga GFR [25, 26]. Riskbedömning för KMN bör därför göras i relation till absolut GFR (ml/min) och inte till kroppsytenormerat relativt GFR (ml/min per 1,73 m2). Absolut och relativt GFR kan skilja sig markant åt för stora och små individer, inte minst barn. Därför är det kritiskt att uppge korrekt sort för det GFR-värde som anges på remissen. Farmakologisk profylaxRisken för KMN kan reduceras, men inte elimineras, med preventiva åtgärder. Hydrering med fysiologisk koksaltlösning har dokumenterat värde medan hydrering med bikarbonatlösning, och/eller farmakologisk profylax med acetylcystein har gett heterogena resultat, och ytterligare studier krävs för att veta vilka patientgrupper som kan gynnas. Forcerad diures som profylax är direkt skadlig.För patienter med riskfaktorer för KMN är den säkraste preventionen att undvika kontrastmedel genom icke-kontrastförstärkt DT alternativt MRT, ultraljud eller skintigrafi. Krävs kontrastmedelsinjektion gäller principen att om möjligt sätta ut nefrotoxiska läkemedel minst ett par dygn före undersökningen, optimera patientens tillstånd bland annat genom hydrering och behandling av riskfaktorer (till exempel hjärtsvikt, hypotension, hypoxi, grav anemi och lågt P-albumin), överväga medikamentell profylax och individanpassa kontrastmedelsdosen utan att den diagnostiska informationen förloras. Profylaktisk hemodialys i direkt anslutning till en kontrastmedelsundersökning har ingen bevisad effekt mot KMN [28].Profylax med hydrering (volymexpansion). Dehydrering är en viktig riskfaktor för KMN och profylaktisk hydrering (plasmavolymsexpansion och förbättrad njurperfusion) minskar risken avsevärt [29]. En allmän rekommendation är att alla patienter ska vara väl hydrerade inför, under och efter en kontrastmedelsundersökning [6, 19], givetvis med hänsyn tagen till patientens kardiovaskulära och renala status, för att inte riskera övervätskning. Patienter utan riskfaktorer för KMN kan hydreras genom att dricka några extra glas vatten timmarna före och dygnet efter undersökningen. Hos riskpatienter bör hydreringen ske kontrollerat med klar peroral dryck (med vätskelista) eller med intravenös vätska, beroende på den kliniska situationen. Bäst dokumentation finns för intravenös hydrering med fysiologisk koksaltlösning (0,9 procent NaCl), minst 100 ml/timme eller 1–­1,5 ml/kg/timme under 4­-12 timmar före och 12­24 timmar efter undersökningen. I dag diskuteras huruvida hydrering med isoton natriumbikarbonatlösning ger bättre skyddande effekt än fysiologisk koksaltlösning. Natriumbikarbonat anses kunna bidra till höjning av pH i njurparenkym och urin (alkalisering) och till minskad oxidativ skada i njuren (antioxidativ effekt). En randomiserad studie [30] visade bättre preventiv effekt mot KMN vid hydrering med natriumbikarbonat (154 mEq/l infusion; 3 ml/kg/timme i en timme före undersökningen + 1 ml/kg/timme under och 6 timmar efter undersökningen) än med motsvarande doser fysiologisk koksaltlösning. Den kortare infusionstiden (1 timme) med natriumbikarbonat är en möjlig fördel jämfört med infusion av koksaltslösning, som bör ges under 4­–12 timmar före undersökningen. Försiktighet med natriumbikarbonat rekommenderas för patienter med alkalos, hypernatremi eller hypokalcemi, dessutom måste risken för hypertension, övervätskning och lungödem beaktas.Sju publicerade randomiserade studier avser profylax mot KMN med natriumbikarbonatlösning ensamt [30-33] eller i kombination med acetylcystein [34-36]. De fem först publicerade studierna visade en bättre preventiv effekt av bikarbonatlösning än av fysiologisk koksaltlösning ensamt eller i kombination med acetylcystein medan två senast publicerade [33, 36] inte visade någon skillnad. Osäkerhet råder om lämpligaste administrationssätt (peroral tillförsel är väsentligen oprövad), lämpligaste dosering och tidpunkt samt effekter på kliniskt relevanta resultatmått utöver kreatininstegring, till exempel förlängd vårdtid, dialysbehov eller annan morbiditet till följd av KMN. En retrospektiv genomgång [37] visade högre risk för KMN hos patienter som fått natriumbikarbonat, och man bör därför avvakta med alltför säkra slutsatser avseende bikarbonatets roll som profylax mot KMN. Annan farmakologisk profylax. Utöver plasmavolymsexpansion har farmakologisk intervention riktats bland annat mot den renala vasokonstriktionen och de cytotoxiska effekterna från fria radikaler som kontrastmedel anses orsaka. Mekanismerna bakom KMN är ofullständigt kända, och en uppsjö av substanser har prövats som profylax, till exempel teofyllamin, dopamin, fenoldopam, furosemid, mannitol, kalciumkanalblockerare, iloprost, statiner, askorbinsyra och acetylcystein [38]. Vissa av dessa är direkt olämpliga, och forcerad diures med furosemid eller mannitol har till och med visat sig öka risken för KMN. I en metaanalys av farmakologisk prevention av KMN [38] hade endast acetylcystein en signifikant preventiv effekt mot KMN (26 studier; relativ risk 0,62 med 95 procents konfidensintervall 0,44­–0,88) jämfört med enbart koksalthydrering. Övriga substanser visade sig verkningslösa eller omfattade endast enstaka studier. Acetylcystein är billigt, väsentligen ofarligt och lätt för patienten att inta (brustabletter 600 mg × 2 dagen före undersökningen och undersökningsdagen). Av de 26 studierna med acetylcystein är det dock endast fem som enskilt visar statistiskt signifikant riskreduktion, medan tio visar icke-signifikant riskreduktion och elva icke-signifikant riskökning. Resultaten är således mycket heterogena, och det är därför oklart vilka patientgrupper som verkligen är betjänta av profylax med acetylcystein.Dosering och typ av kontrastmedelKontrastmedelsdosen uttryckt i gram jod bör numeriskt understiga GFR-värdet med så stor marginal som möjligt på patienter med nedsatt njurfunktion och speciellt om multipla riskfaktorer föreligger.De flesta röntgenavdelningar använder ett datorprogram (OmniVis) för skattning av absolut GFR (baserat på plasmakreatinin, ålder, vikt, längd och kön), som bygger på formler som nyligen validerats i Sverige [26]. Värdet på GFR kan direkt relateras till dosen i gram jod. Växande evidens tyder på att risken för allvarlig KMN är minimal hos en patient utan andra riskfaktorer än nedsatt njurfunktion om dosen i gram jod inte tillåts överstiga det numerära absoluta GFR-värdet, det vill säga gram jod/GFR-kvot = 1:1 [11, 39, 40]. Dos/GFR är ett farmakokinetiskt uttryck direkt proportionellt mot AUC (area under the plasma concentration–time curve) för ett läkemedel (kontrastmedel) som utsöndras genom njurarna [41]. AUC är direkt relaterat till systemexponering för läkemedlet och korrelerar väl med dess effekt och toxicitet [42]. Finns det riskfaktorer utöver nedsatt njurfunktion, speciellt multipla, bör kontrastmedelsdosen om möjligt ytterligare begränsas utan att det diagnostiska värdet förloras. Vid GFR nära eller under 30 ml/min (gräns mot kraftigt nedsatt GFR) bör kontrastmedel injiceras endast om det är absolut nödvändigt.
GFR och kännedom om riskfaktorer är avgörande information för radiologen som ska kunna bedöma risk och modifiera undersökningstekniken för att inte i onödan skada njurarna eller ställa fel diagnos. Informationen kan leda till att patienter som annars skulle förvägras kontrastmedelsundersökning faktiskt kan bli undersökta med individanpassad och reducerad kontrastmedelsdos. Vid DT, kateterbaserad arteriografi och PVI finns många möjligheter att reducera kontrastmedelsdoserna (Fakta 3 och 4) så att den osmotiska belastningen på njurarna i vissa fall till och med kan blir mindre än när gadoliniumkontrastmedel används vid MRT [43, 44]. Risken för KMN med låga doser jodkontrastmedel kan alltså vara mindre än vid gadoliniumförstärkt MRT, som inte heller visat sig vara ofarligt för njurarna [45, 46]. Jodkontrastmedel har dessutom fördelen att det inte finns någon risk för nefrogen systemisk fibros, en allvarlig komplikation till gadoliniumkontrastmedel vid kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <30ml/min) [47].Det finns klara belägg för att lågosmolära kontrastmedel (cirka 500­–900 mOsm/kg H2O vid 300–­400 mgI/ml) ger mindre risk för KMN än hyperosmolära kontrastmedel (>1500 mOsm/kg H2O vid 280­–370 mg I/ml) [4, 5]. I dag används enbart låg- och isoosmolära kontrastmedel för intravaskulärt bruk i Sverige. Huruvida isoosmolära kontrastmedel, som är isotona med plasma (290 mOsm/kg) vid alla koncentrationer, ger mindre risk för KMN än lågosmolära medel hos riskpatienter är inte helt klarlagt. Några studier talar till förmån för isoosmolära kontrastmedel [48-50], medan andra studier inte bekräftat detta [51-56]. Två metaanalyser baserade på randomiserade kontrollerade studier talar för att isoosmolära kontrastmedel påverkar njurarna mindre än lågosmolära medel [57, 58]. Möjligen framträder skillnaden främst hos patienter med multipla riskfaktorer och hög risk för KMN [48, 58]. Uppföljning av njurfunktion på riskpatienterDet är viktigt att följa plasmakreatinin eller plasmacystatin C på riskpatienter för KMN och att undvika nya undersökningar med kontrastmedel eller större kirurgiska ingrepp innan en påverkan på njurfunktionen uteslutits.Inträffar KMN tar det i de flesta fall cirka 1­3 veckor innan njurarna återhämtar sig, såvida inte en permanent skada inträffat [9]. Under reparationsfasen bör man undvika ett nytt trauma, som ny kontrastmedelsundersökning, större kirurgiska ingrepp, andra nefrotoxiska läkemedel, et cetera. Det är därför av avgörande betydelse att njurfunktionen kontrolleras någon av de närmaste dagarna efter en kontrastmedelsundersökning på riskpatienter. Om remittenten inte gör detta polikliniskt kan röntgenavdelningen skicka med riskpatienter en remiss för provtagning, en rutin som förstbör förankras lokalt.Det finns ytterligare argument för uppföljning av njurfunktionen hos riskpatienter. KMN, även om det bara rör sig om en lätt övergående kreatininstegring, är en varningssignal för framtida undersökningar. Upprepade små trauman, som vart och ett kan te sig banalt, kan leda till progredierande njurinsufficiens.Kontrastmedel används många gånger vid DT som en »bra-att-ha«-rutin. Känner man till att patienten tidigare reagerat med en övergående kreatininstegring kan man kanske reducera mängden vid nästa undersökning eller helt avstå från kontrastmedel. Rutinmässig uppföljning av riskpatienter är nödvändig om vi överhuvudtaget ska få en uppfattning om den verkliga incidensen av KMN och kunna utveckla system för att bättre kunna bedöma risken.SammanfattningKMN har rönt stort vetenskapligt intresse det senaste decenniet med bland annat två internationella översikter i ämnet 2006 [2, 3], och det finns både europeiska [6] och nationella [19] rekommendationer. Centralt i rekommendationerna är att varje patient som ska genomgå en undersökning med jodkontrastmedel ska utvärderas avseende njurfunktion, anamnestiskt och/eller med njurfunktionsprov (kreatinin eller cystatin C), och riskfaktorer som kan potentiera risken för KMN. För att underlätta detta har förslag till frågeformulär utarbetats både internationellt [59] och nationellt [19].Uppgifter om njurfunktion och riskfaktorer, vilket primärt är remittentens ansvar, är av central betydelse för att kunna anpassa undersökningsteknik och kontrastmedelsdos till risksituationen. I dialog med röntgenavdelningen bör remittenten diskutera om kontrastmedel verkligen krävs, alternativa radiologiska undersökningar, liksom möjligheten att skjuta upp en undersökning tills patienten är optimalt förberedd. För att underlätta för remittenten kan man med dagens IT-baserade remissystem införa tvingande uppgifter om riskfaktorer och kreatinin eller cystatin C (vid riskfaktorer eller ålder över en viss gräns) med automatisk omräkning till absolut GFR. Ett alternativ är att röntgenavdelningen skickar ut remiss för kreatinin/-cystatin C med DT-kallelsen när så är indicerat, baserat på riskfaktorer i remissen. Radiologen är den som vet bäst när kontrastmedel ska användas. Det har också fördelen att patienten kan uppmanas till provtagning inom en vecka före undersökningen så att man alltid har ett färskt njurfunktionsvärde. En annan möjlighet är att röntgenavdelningen i samråd med det lokala kliniskt kemiska laboratoriet investerar i patientnära analysinstrument för kreatinin.För att optimera patientsäkerheten och minimera risken för vårdskador skulle speciella kontrastmedelskoordinatorer på röntgenavdelningarna, i likhet med andra discipliner, kunna underlätta insamling av riskfaktorer, se till att njurfunktionsanalys utförs på riskpatienter och att information ges till patienter och vårdgivare om förberedelser och uppföljning i samband med kontrastmedelsbaserade undersökningar.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Ulf Nyman har sålt distributionsrätten för datorprogrammet OmniVis i Sverige, Norge och Danmark till GE Healthcare AB samt anlitats som föreläsare med arode av GE Healthcare, Initios Medical AB. Peter Aspelin har fått arvode för föreläsningar av GE Healtcare AB, Schering och Bracco, och Gunnar Sterner har anlitats som föreläsare av GE Healtcare AB.
Om faktarutan är svårläst hänvisar vi till artikeln som pdf.