SBU:s Upplysningstjänst är en ny verksamhet inom SBU (Fakta 1). Syftet är att ge snabba och riktade svar på avgränsade medicinska frågor från hälso- och sjukvården.
Upplysningstjänsten har nu fått frågan huruvida vakuumassisterad sårbehandling, TNP-behandling (topical negative pressure) (Fakta 2), ger bättre läkning av svårläkta sår (Fakta 3) än standardbehandling.

Många översikter av få RCT
I februari 2009 gjorde Upplysningstjänsten litteratursökningar för att identifiera systematiska översikter, vetenskapliga utvärderingar, s k HTA (health technology assessment)-rapporter) och randomiserade, kontrollerade prövningar (RCT) om TNP-behandling av svårläkta sår. Följande databaser användes: PubMed, Coch­rane Library och Center for Reviews and Dissemination Databases. I juni 2009 identifierades ytterligare en webbpublicerad HTA-rapport från AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality, USA). Studier om TNP-behandling av stora, öppna, akuta eller postoperativa sår exkluderades.
Totalt 15 HTA-rapporter och systematiska översikter (Tabell I) [1, 6-19] hittades. Översikterna inkluderade RCT som jämförde TNP med standardbehandling eller placebo vid svårläkta sår. De sju originalstudier som baserades på fler än tio patienter och hade en uppföljningstid på mer än två veckor presenteras i Tabell II.
Primära effektmått var sårläkning, nybildning av vävnad, sårstorlek och tid till förslutande operation. Alla identifierade randomiserade, kontrollerade studier gällde s k VAC-terapi från företaget KCI.

Välgjorda studier behövs för att dra säkra slutsatser
Författarna till majoriteten av de systematiska översikterna anser att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att förorda TNP framför standardbehandling vid svårläkta sår. I fem av sju RCT rapporteras bättre resultat för TNP-behandling än för placebo eller standardbehandling. Men författarna till översikterna pekar på att studierna har stora metodproblem, bl a är många av studierna små och uppföljningstiden ofta kort. Sex av sju studier har sponsrats av samma företag.Det behövs välgjorda RCT av TNP-behandling vid svårläkta sår för att kunna dra säkra slutsatser om metodens effektivitet. Det behövs också fler studier som jämför TNP-behandling med kliniskt verksamma behandlingar. Innan TNP-behandling av svårläkta sår kan etableras som metod krävs inte bara dokumenterade effekter på relevanta patientgrupper utan också utbildning av personal, en anpassad organisation och mer kunskap om behandlingens hälsoekonomiska konsekvenser.

Konklusion
Kunskapsunderlaget är inte tillräckligt för att förorda TNP-behandling framför standardbehandling vid svårläkta sår. Flera randomiserade, kontrollerade studier som rapporterar bättre resultat av TNP-behandling har stora metodproblem. För att kunna dra säkra slutsatser om metodens effektivitet behövs välgjorda randomiserade, kontrollerade studier av TNP-behandling vid svårläkta sår och fler studier som jämför TNP med kliniskt verksamma behandlingar. Detta framgår av den genomgång av befintligt vetenskapligt underlag som utförts av SBU:s Upplysningstjänst. Det fullständiga svaret finns att läsa på .