Vårt moderna IT-samhälle med tillgång till bärbara hemdatorer har skapat förutsättningar för en nästan bortglömd hud­dia­gnos, erythema ab igne, att återuppträda i nytt sammanhang.
Erythema ab igne är en klassisk hudförändring, som orsakas av långvarig direktkontakt med en värmekälla som ger en förhöjning av hudtemperaturen till ca 43–47 °C. Dessa temperaturer är inte tillräckliga för att framkalla brännskada men orsakar en kronisk kärldilatation och inflammation i dermis, som med tiden ger hyperpigmentering av huden. Den typiska kliniska bilden är ett fixt, rödbrunt, nätmönstrat utslag på platsen för värmeexponeringen [1].
Erythema ab igne var vanligt förekommande hos framför allt äldre och medelålders personer före centralvärmens införande i hemmen. Utslaget uppstod då ofta på benens framsidor där man var långvarigt exponerad för värme från kol- eller vedbrasa. Under de senaste 30 åren finns endast sporadiska fall av erythema ab igne beskrivna i litteraturen, bl a efter långvarig kontakt med varmvattenflaskor [2], elektrisk värmefilt [3] och sätesvärmare i bil [4].
Under den senaste tiden har antalet rapporter om erythema ab igne hos barn och ungdomar snabbt ökat. Hudförändringen har där orsakats av kontakt med bärbara datorer, laptoppar, och har därför benämnts »laptop dermatitis« i den engelsk­­språkiga litteraturen [5, 6].

De flesta fallen pojkar i 9–15-årsåldern
Under det senaste året har vi haft ett flertal barn och yngre vuxna som remitterats till hudklinikerna på Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm med klassisk erythema ab igne på vänster lårs framsida, som uppkommit efter flera månaders regelbundet användande av laptop. De flesta fallen har varit pojkar i 9–15-årsåldern. I anamnesen har framkommit att de suttit flera timmar dagligen med sin laptop direkt i knät utan underliggande, värmeisolerande skydd.
Datoranvändning för skolarbete, chattande och spelande upptar i dag en stor del av tiden för barn och ungdomar. Trots datortillverkarnas instruktioner att en laptop ska stå på stabilt underlag med fri zon runt om, är det vanligt att man sitter i sängen eller på golvet med sin laptop direkt i knät. Datorns utformning och namn (laptop = på knät) uppmanar också till placering direkt i knät. Eftersom batteri och fläktsystem hos de flesta datormodeller sitter till vänster på datorns undersida uppkommer förändringarna oftast bara på vänster lår. Har utslaget väl uppstått kvarstår det ofta i månader, även sedan man upphört med direktkontakt med värmekällan.

Godartat tillstånd – men möjlig riskfaktor för cellatypier
Erythema ab igne är i sig ett godartat, icke-symtomgivande tillstånd med i huvudsak kosmetiska konsekvenser. Ery­the­ma ab igne finns dock beskrivet som en riskfaktor för cell­atypier, skivepitelcancer och Merkelcellstumör i huden [1, 7]. Sheynkin et al [8] har i en studie uppmätt påtagligt förhöjd skrotaltemperatur hos laptopanvändare och diskuterat potentiell risk för framtida infertilitet.
Vi vill uppmärksamma denna nya »epidemi« av erythema ab igne bland yngre personer, där värmekällan är bärbara datorer. Den typiska kliniska bilden tillsammans med anamnes på exponering ger diagnosen. Behandlingen består av noggrann information till den drabbade om vikten av att helt undvika placering av laptoppen direkt i knät, och prognosen för restitution är då god.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Figur 1. Erythema ab igne på vänster lårs framsida utlöst av värme från bärbar dator (laptop) hos 9-årig pojke.