von Willebrands sjukdom är den vanligaste av de ärftliga blödningssjukdomarna. Sjukdomen ärvs autosomalt och förekommer till skillnad från hemofili hos både män och kvinnor. Vissa studier har beskrivit en prevalens kring 1 procent, men endast 1/10 000 har kliniska blödningssymtom [1-3], och sannolikt finns det därför ett stort mörkertal.
Första fallet beskrevs 1926 av den finländske läkaren Erik von Willebrand. Han beskrev sjukdomens kliniska symtom och ärftlighetsgång i en stor familj från Föglö på Åland [4] (Figur 1). Länge trodde man att sjukdomen berodde på brist på faktor VIII (FVIII), men på 1950-talet insåg man att orsaken hade att göra med en faktor som var skild från hemofilifaktorn, von Willebrand-faktorn (vWF), och att denna nyupptäckta faktor, förutom att ha trombocytaktiv förmåga, även är bärare av FVIII [5].
Sedan dess har förståelsen för von Willebrands sjukdom ökat även om det ofta är svårt att ställa diagnosen, något som kräver både positiv blödningsanamnes och laboratoriefynd.

Kliniska symtom – i första hand slemhinneblödningar
vWF är nödvändig för primär hemostas, och därför är sjukdomens symtom (Fakta 1) i första hand slemhinneblödningar, t ex från gingiva, näsblödningar och menorragi samt postoperativa blödningar [6]. Blåmärken är vanliga, och ofta uppvisar patienterna blödningsproblem i samband med tandextraktion. Blödningsbenägenhet i släkten är vanligt. Gastrointestinal blödning är sällsynt och ofta relaterad till angiodysplasier hos patienter med von Willebrands sjukdom.
Det finns en skillnad mellan undergrupperna avseende blödningssymtomens allvarlighetsgrad. Blödningar från leder och tarm samt cerebrala blödningar är vanligare vid von Willebrands sjukdom typ 3, där vWF saknas i plasma och trombocyt- och FVIII-nivåerna samtidigt är låga [7].

vWF har två biokemiska huvudroller
vWF spelar två huvudroller. Dels är vWF bärare av FVIII, som därmed skyddas från nedbrytning och får en längre biologisk halveringstid, dels binder vWF trombocyter till subendo­telialt kollagen vid kärlskada och medverkar i trombocytadhesion och -aggregation.
vWF är ett multimeriskt glykoprotein, som tillverkas i endotelceller och i megakaryocyter. vWF-genen ligger på korta armen av kromosom 12 och innehåller 178 kilobaspar fördelade över 52 exoner. Den producerar en polypeptid, som intracellulärt polymeriserar med hjälp av disulfidbindningar och bildar en serie av multimera former, som kan bli upp till 20 miljoner dalton i storlek. De mest högmolekylära formerna av vWF har också den största biologiska aktiviteten [8, 9].
Biosyntesen innefattar både en kontinuerlig frisättning till cirkulationen, men vWF kan också lagras intracellulärt i »Weible–Palade«-partiklar i endotelcellerna och i trombocyternas α-granula.
vWF har en karakteristisk struktur och kan delas in i specifika domäner, som har distinkta funktioner. I samband med sekretionen klyvs vWF-multimererna så att ett typiskt spekt­rum av olika molekylstorlekar genereras. Det vWF-klyvande proteaset är ett metalloproteinas kallat ADAMTS13. Vid brist på ADAMTS13 föreligger abnormt högmolekylära multimerer, som kan orsaka trombocytaggregation med sjukdomen trombotisk trombocytopen purpura som följd [8, 9].
Vid kärlskada fungerar vWF som en förbindelse mellan exponerat kollagen i subendotelet och trombocyter genom receptorn glykoprotein Ib-IX-V (GPIb). Detta leder i sin tur till trombocytaktivering, vilket rekryterar nya trombocyter till kärlskadan. Dessutom tar vWF del i trombocytaggregationen genom att binda trombocyterna via receptorn GPIIb/IIIa på trombocyterna, varvid en trombocytplugg bildas [10].
Många faktorer kan påverka plasmanivån av vWF (och FVIII), t ex infektioner, långvariga sjukdomar och övriga stressituationer.
ABO-blodgrupp spelar också en stor roll för variationen. Individer med blodgrupp O har FVIII/vWF-nivåer som är 25–35 procent lägre än patienter med blodgrupp A, AB eller B. Mekanismen innebär sannolikt att blodgrupps­socker på vWF har inflytande över klyvningshastigheten av ADAMTS13. Grupp A- och B-socker gör vWF mer resistent mot ADAMTS13, medan sockerstrukturen hos grupp O medför ökad katabolism och kortare livslängd [11, 12].

Flera undergrupper av sjukdomen finns
Mer än 20 undergrupper av von Willebrands sjukdom har beskrivits, även om endast 6 accepteras i dag enligt rådande klassificering [13]. De varierar efter om defekten är kvantitativ (typ 1 och 3) eller kvalitativ (typ 2) (Tabell I).

Typ 1. Den vanligaste typen av von Willebrands sjukdom är typ 1. Omkring 70 procent av alla patienter har denna typ. Vid typ 1 är vWF strukturellt normal, men mängden är för låg. Symtomen är oftast lindriga, och därför kan det vara svårt att särskilja patienter med von Willebrands sjukdom från friska individer.

Typ 3. Den mest sällsynta formen (5 procent av alla typerna) är typ 3. Samtidigt är det den mest allvarliga formen med avsaknad av vWF. FVIII är dessutom lika låg som vid moderat blödarsjuka, vilket bidrar till sjukdomsbilden. Symtomen är delvis som vid hemofili med allvarliga blödningar i bl a leder och muskler, förutom de för von Willebrands sjukdom typiska slemhinneblödningarna.

Typ 2. I dag finns 4 undergrupper inom von Willebrands sjukdom typ 2 (typ 2A, 2B, 2M och 2N), alla med olika kvalitativa defekter. Typ 2A karakteriseras av en selektiv brist på högmolekylära vWF-multimerer. Orsaken är antingen ökad proteolys via ADAMTS13 eller defekt multimerisering, som leder till sek­retion av företrädesvis mindre multimerer. Klassisk typ 2B kännetecknas av ökad affinitet för trombocyt­receptorn GIb, som kan föranleda trombocytopeni.
Typ 2B har oftast intakt multimerbildning, men eftersom dessa spontant binder till trombocyter ökas också nedbrytningen med ADAMTS13, varför man på laboratoriet ser en reducerad fraktion av de högmolekylära multimererna. En sällsynt variant, typ 2B Malmö/New York, har dock normala multimerer och ingen trombocytopeni.
I typ 2M återfinns kvalitativa varianter som innebär en förlust av trombocytbindningen men med en närmast intakt distribution av vWF-multimererna [14].
Den sista undergruppen av kvalitativa defekter utgörs av typ 2N Normandie, vilket innebär reducerad förmåga att binda FVIII. Det leder till minskad stabilitet av FVIII i cirkulationen och resulterar i en fenotyp som liknar lindrig hemofili A med disproportionerligt låg FVIII i förhållande till vWF.

Förvärvad von Willebrands sjukdom är en sällsynt sjukdom, som innebär låga nivåer av vWF och FVIII. Omkring 50–60 procent orsakas av lymfo- eller myeloproliferativa sjukdomar, men förvärvad sjukdom kan också vara en följd av tumörer, immunologiska rubbningar, kar­dio­vaskulära sjukdomar, hypotyreoidism, läkemedelspåverkan m m. Patofysiologin är inte fullständigt karakteriserad, men bindning till maligna cellkloner och förlust av högmolekylära multimerer på grund av ökade skjuvningskrafter (ger ökad nedbrytning av ADAMTS13) har sannolikt en roll. Vid stenos eller klaffdefekter kan tillkomma mekanisk destruktion av multimerer eller adsorption av dem till ytan av aktiverade trombocyter. Dessutom kan clearance av multimererna ökas om orsaken är förekomst av antikroppar. Symtomen liknar dem vid ärftlig von Willebrands sjukdom, men debuterar oftast senare i livet [15].

Familjehistoria en hörnsten i diagnostiken
Hörnstenar i diagnostiken är blödningssymtom, familjehi­storia och laboratoriefynd (Fakta 2). Ökad kunskap om ärftlighet och mutationer har tillfogat mycket till de diagnostiska möjligheterna, och framtida rön kommer förhoppningsvis att ytterligare klargöra samband mellan fenotyp och genotyp.
Vid misstanke om von Willebrands sjukdom är anamnesen viktigast. Man bör använda ett blödningsschema i form av ett standardiserat frågeformulär enligt Tosetto et al [16]: .
Höga poäng (≥4 i formuläret ovan) ökar sannolikheten för blödningssjukdom, speciellt om patienten haft blödningar i samband med operation eller tandextraktion [16]. Många unga personer har dock inte genomgått vare sig tandextraktioner eller operationer och får således lägre poäng, vilket kan ge lägre känslighet vid användandet av frågeformuläret.
Positiv familjehistoria (utom för de recessiva typerna, 2N och 3) innebär att minst en förstagrads- eller minst två andragradssläktingar har en typisk anamnes för von Willebrands sjukdom samt laboratoriefynd.
Utredningar ska innefatta ABO-blodgrupp, och det är viktigt att utesluta andra hematologiska orsaker avseende trombocyter, hemoglobin, leukocyter, APTT, PK(INR) och fibrinogen (exempelvis immunologisk trombocytopeni, som kan förväxlas med von Willebrands sjukdom typ 2B). Blödningstid (enligt Ivy) var länge ett screeningtest i samband med blöd­ningsutredning men har i dag ersatts av mer specifika test. Speciella analyser innebär att mäta nivån av vWF och dess funktion samt FVIII-nivån.
Ristocetin-kofaktoraktivitet (vWF:RCo) är en viktig in vit­ro-metod för att mäta funktionen av vWF i plasma och är i dag en screeninganalys för sjukdomen. Ristocetin är ett antibiotikum, som kan öka interaktionen mellan vWF och trombocyter utan behov av skjuvningskrafter, vilket avspeglar hur vWF binder GPIb och tar del i trombocytaggregation/-adhesion.
Ett annat funktionellt test, som kan utgöra ett komplement till vWF:RCo-testet, är att mäta förmågan hos vWF att binda till kollagen. Andra nödvändiga analyser innebär koncentrationsbestämning av vWF-antigen (vWF:Ag) samt bestämning av aktiviteten av FVIII och distributionen av vWF-multimerer genom elektroforetisk storleksseparation och efterföljande immunkemisk detektion.
Speciellt vid diagnostik av typ 2-undergrupper är det viktigt att inkludera vWF-multimerer, men även ett s k RIPA-test (ristocetininducerad trombocytaggregation), som mäter trom­bocytaggregation för att differentiera mellan typ 2A (sänkt RIPA-värde) och typ 2B (förhöjt RIPA-värde). För att säkerställa diagnosen von Willebrands sjukdom typ 2N kan man mäta vWF:s bindningskapacitet till FVIII med ett specifikt test.
Som hjälp att tolka analysresultaten kan man studera bl a kvoten mellan vWF:RCo och vWF:Ag, vilken oftast skiljer mellan kvantitativ (typ 1 och 3) och kvalitativ (typ 2) defekt vid von Willebrands sjukdom [17] (Fakta 3; för algoritm se ).
Det är inte alltid lätt att ställa diagnos utifrån FVIII- eller vWF-nivå, eftersom åtskilliga faktorer kan påverka dessa parametrar. Dessutom finns normala varianter där vWF ligger vid nedre gränsen. Det är också betydelsefullt att utesluta trombocytdysfunktion med adekvata undersökningar. Typ 3 är oftast enkel att diagnostisera då VWF:RCo och FVIII:C (FVIII-koagulationsaktivitet) visar låga värden. Vid förvärvad von Willebrands sjukdom är ett karakteristikum att kvoten mellan VWF:RCo och VWF:Ag är sänkt med brist på högmolekylära vWF-multimerer (HMWM) [17].
Under de senaste åren har möjligheten till genetiska analyser ökat, och sådana analyser kan vara till hjälp vid fastställande av diagnosen när fenotypen är oklar. Då försöker man hitta olika mutationer inom undergrupperna, men eftersom vWF-genen är stor och komplicerad i sin struktur kan det ­ibland vara svårt.
Till hjälp vid genetisk diagnostik finns en mutationsdatabas, där mutationer som orsakar von Willebrands sjukdom och vanliga polymorfier registreras: .

Ärftligheten till viss del kartlagd
von Willebrands sjukdom typ 1 ärvs autosomalt dominant med variabla fenotyper och penetrans. Genetiken bakom typ 1 är dock fortfarande oklar, och endast ett fåtal mutationer har bekräftats.
För de kvalitativa undergrupperna av von Willebrands sjukdom typ 2 är kunskapen om fenotyp och genotyp betydligt tydligare. Typ 2A ärvs oftast dominant, med flest mutationer inom en specifik region av vWF-genen, som kodar för en särskild domän (A2) av proteinet. Typ 2B har dominant ärftlighet, där mutationer finns beskrivna endast för exon 28, som kodar för A1-domänen av proteinet. Typ 2M ärvs också dominant; några heterogena mutationer är kända i exon 28 som kodar för A1-domänen, men varianter finns beskrivna även i andra exoner. Typ 2N har recessiv hereditet och uppvisar ofta ganska komplicerad penetrans. Mutationer finns oftast i FVIII-bindningsdomänen D′ men kan också finnas i D3. Det är kliniskt viktigt att ställa diagnosen av denna typ för att utesluta bärarskap av hemofili A.
Typ 3-mutationer innebär avsaknad av vWF-produktion. Typ 3-mutationer nedärvs recessivt, och de kan vara spridda över hela genen. Genetisk analys för denna undergrupp spelar särskild roll vid prenatal diagnostik [18].

Att minska eller stoppa blödningar målet för behandling
Huvudmålet för behandling är att minska eller stoppa blödningar, oftast i samband med ingrepp eller operationer (Fakta 4). Det har betydelse hur stor operationen och blödningsrisken är. Regelbunden profylaktisk behandling är sällsynt, förutom vid von Willebrands sjukdom typ 3, där blödningar kan vara allvarliga och likna hemofili.
Det vanligaste läkemedlet är desmopressin, som är en va­riant av hormonet ADH. Det fungerar via vasopressinreceptorn och stimulerar endogen vWF-sekretion i plasma, och följaktligen ökar vWF temporärt, liksom FVIII. Responsen är ganska individuell, och därför rekommenderas ofta att patienten ges en provdos, varefter vWF- och FVIII-nivån följs [19].
Patienter med von Willebrands sjukdom typ 1 svarar oftast väl på desmopressin, men preparatet har inte god effekt vid typ 2A, eftersom vWF-ökningen är dysfunktionell. Typ 2N och 2M svarar oftast dåligt, och vid typ 2B används behandlingen sällan på grund av risk för trombocytopeni. Biverkningar av desmopressin är oftast lindriga och kan vara takykardi, huvudvärk, ödem och flush i ansiktet. Hyponatr­emi är en allvarlig men sällsynt biverkning till desmopressin med störst risk att utvecklas hos barn.
Det antifibrinolytiska medlet tranexamsyra kan ges adjuvant eller som enda behandling. Ungefär 20 procent av patienterna med von Willebrands sjukdom sviktar på desmopressin och måste få koncentrat som innehåller vWF och FVIII vid akuta blödningar eller operationer. Proportionen mellan vWF:RCo och FVIII i koncentrat har betydelse, eftersom endogen ökning av FVIII adderas och kan stiga till höga nivåer. Om FVIII stiger till höga värden kan trombosrisk utvecklas, och därför är det viktigt att övervaka FVIII-nivån. I realiteten är dock risken för trombos mycket liten vid von Willebrands sjukdom. De preparat som finns i dag är utvunna ur plasma och har olika vWF/FVIII-kvoter och är virusinaktiverade. Enbart plasma ska inte användas på grund av risken för volymöverbelastning och infektionsrisk samt svårighet att administrera tillräcklig mängd faktor.
Antikroppar som inaktiverar vWF kan utvecklas hos 10–15 procent av typ 3-patienter. Studier har visat att rekombinant aktiverat FVII (rFVIIa) kan hjälpa under dessa omständigheter [20]. Trombocyter kan också ges när andra behandlingar misslyckats.
Vid förvärvad von Willebrands sjukdom är det viktigt att behandla underliggande tillstånd, och behandlingen riktas mot grundsjukdomen. Desmopressin och/eller kombinations­preparat kan användas. Högdos av IgG kan förlänga halveringstiden av vWF och kan hjälpa vid blödningar eller ges som profylaktisk behandling [15].
Nyligen publicerade studier visar att vissa grupper av patienter med von Willebrands sjukdom kan ha nytta av profylaktisk behandling med vWF-koncentrat [21]. Det gäller särskilt för typ 3-patienter för att förebygga ledblödningar och för undergrupper där gastrointestinala blödningar ofta är ett problem. Dessutom kan profylaktisk behandling användas hos barn med stora slemhinneblödningar, som kan orsaka anemi och påverka deras allmänhälsa och livskvalitet [21].
Eftersom diagnostiken vid von Willebrands sjukdom är komplicerad, behöver man ibland behandla patientens symtom trots ofullständig diagnos; t ex har kvinnor med rikliga menstruationsblödningar ofta nytta av tranexamsyra enbart eller i kombination med desmopressin.
Trombocythämmande läkemedel kan ibland vara indicerat men bör ges endast av läkare med erfarenhet av patienter med von Willebrands sjukdom. Intramuskulära injektioner ska också undvikas för obehandlade patienter.

Anamnesen banar väg för behandling
I Fakta 5 beskrivs två patientfall. Fall 1 har en historisk betydelse. Denna patient är den som ledde till upptäckten av vWF. Koncentratet som kvinnan fick (fraktion I-0) innehöll protein, som senare visade sig vara vWF [5]. Denna kvinna hade allvarliga blödningar karakteristiska för von Willebrands sjukdom typ 3 och behandlas nu med FVIII/vWF-koncentrat.
Fall 2 ger en typisk anamnes vid von Willebrands sjukdom, och laboratorieanalyser bekräftar undergruppen 2A med HMWM-brist och sänkt RIPA-värde. Patienten behandlas med FVIII-/vWF-koncentrat.
Sedan Inga Marie Nilsson och medarbetare påvisade de förs­ta ledtrådarna till vWF [5] har förståelsen för sjukdomen ökat betydligt. Det kan tyckas vara en lång väg från misstanke om von Willebrands sjukdom till behandling, men anamnesen är viktigast även om laboratorieresultat konfirmerar dia­gnosen. Sannolikt kommer genetiska analyser att utvecklas och spela en större roll i framtiden.
Oftast är det enkelt att behandla sjukdomen med de preparat vi har i dag, och patienter med von Willebrands sjukdom kan leva ett helt normalt liv. Ett vWF-koncentrat producerat med rekombinant DNA-teknik är under utprövning, och därmed kan förhoppningsvis behandlingen förbättras ytterligare.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Fakta 1. Kliniska symtom

• Blåmärken/hematom
• Näsblödning
• Menorragi
• Blödningar från sår
• Gingival blödning
• Blödning efter tandextraktion
• Postoperativ blödning
• Tarmblödning
• Ledblödning
• CNS-blödning

Fakta 2. Diagnos

Anamnes
• Blödningsschema
Familjehistoria
• En förstagrads- eller två ­andragradssläktingar
Laboratorieprov
• Hb, vita, trombocyter, CRP
• APTT, PK(INR)
• ABO-blodgrupp
• Ristocetin-kofaktoraktivitet (vWF:RCo), vWF-antigen (VWF:Ag),vWF-kollagen bindning (vWF:CB), FVIII-koagulationsaktivitet (FVIII:C), vWF-multimerer, FVIII-bindande kapacitet hos vWF (vWF:FVIIIB), RIPA (ristocetininducerad trombocytaggregation), Trombocytaggregation
Genetiska analyser

Fakta 3. Laboratorieanalyser

Ristocetin-kofaktoraktivitet (vWF:RCo):
Viktigt funktionellt in vitro-test som mäter förmågan av vWF att binda till GPIb och orsaka agglutination av trombocyter.
vWF-kollagenbindning (vWF:CB):
Ett alternativt funktionellt test som mäter den kollagenbindande kapaciteten. Resultatet beroende på typ av kollagen.
vWF-antigen (vWF:Ag):
Mäter koncentration av vWF-antigen utan hänsyn till kvalitativa defekter.
Ristocetininducerad trombocytaggregation (RIPA):
Ett trombocytaggregationstest som mäter hur vWF kan aggregera trombocyter i närvaro av ristocetin. Förhöjt RIPA-värde är specifikt för typ 2B.
vWF-multimerer:
Viktigt test för att bestämma storleksdistributionen av vWF-multimerer. Selektiv brist på höga multimerer är indikativt för kvalitativa defekter.
FVIII-bindande kapacitet hos vWF (vWF:FVIIIB):
Test som bestämmer vWF:s förmåga att binda till FVIII. Specifikt för von Willebrands sjukdom typ 2N.
FVIII-koagulationsaktivitet (FVIII:C)
Bestämmer FVIII:s koagulationsaktivitet
vWF-antikroppar
Test finns för att bestämma neutraliserande antikroppar med funktionella test eller icke-neutraliserande antikroppar med immunologisk metod. Används vid misstanke om förvärvad von Willebrands sjukdom.

Fakta 4. Behandling

• Svåra former behandlas med FVIII-/vWF-koncentrat.
• Desmopressin ges till de flesta patienter utom de med typ 2B och typ 3.
• Undantagsfall är patienter med antikroppar riktade mot vWF där rekombinant FVIII eller FVIIa kan vara aktuellt.
• Tranexamsyra kan ges vid alla typer av von Willebrands sjukdom.

Faktaruta: Patientfall

Fall 1
En 70-årig kvinna, som alltid hade haft lätt att få blåmärken, näs- och tarmblödningar samt led- och muskelblödningar, genomgick vid 16 års ålder (1956) en subtotal hysterektomi på grund av livshotande blödning.
Hon hade förlängd blödningstid och även sänkt faktor VIII-nivå.
Hon fick faktorkoncentrat som innehöll antihemofilifaktor (faktor VIII) men också en annan komponent (som senare visade sig vara von Willebrand-faktorn), vilket inte bara ledde till ytterligare ökning av faktor VIII utan även korrigerade blödningstiden!
Diagnos?
Fall 2
En 62-årig man hade sedan 7 års ålder haft ökad blödningsbenägenhet i samband med tandextraktioner och mind­re trauman samt näsblödningar och blåmärken. Ingen anamnes­uppgift fanns om ökad blöd­ningsbenäghet i familjen.
Laboratorieutredning visade att plasma saknade högmolekylära och intermediära multimerer av von Willebrand-faktorn. Vidare hade han kraftigt sänkt ­RIPA-­värde. Ingen ökning av de högmolekylära multimererna erhölls vid tillförsel av desmopressin (DDAVP).
Diagnos och behandling?

Om tabellen är svårläst, se artikeln i bifogad pdf!Figur 1. Släktträd från åländsk blödarsläkt. Den första familjen med von Willebrands sjukdom beskrevs av Erik von Willebrand 1926. Familjen kom från Föglö på Åland, och första fallet var Hjördis S, en 5-årig flicka som hade ökad blödningsbenägenhet. Hon fick livshotande blödningar och dog av en menstruationsblödning vid 13 års ålder. Sex av Hjördis’ tio syskon hade blödningssymtom. Denna historia var första ledtråden till upptäckten av von Willebrands sjukdom. (Från: von Willebrand EA. Hereditär pseudohemofili. Fins­ka Läkaresällskapets Handlingar. 1926;67:7-112.)