Ligamentskador i handleden är mycket vanliga. Vid distala radiusfrakturer förekommer samtidigt ligamentskador i minst 50–75 procent av fallen, förvisso oftast partiella [1], där skador i triangulära fibrokartilaginära komplexet (TFCC) dominerar. Nya rön visar att ligamentskador är vanliga också vid scaphoideum-fraktur [2]. I cirka en tredjedel av fallen av midjefraktur på scaphoideum fann man samtidig skada på skafolunära ligamentet. 20 procent av dessa var totala rupturer.

Ligamentskador, som inte sällan drabbar unga patienter, missas ofta initialt på grund av bristande kunskap och erfarenhet samt svårigheter i diagnostiken. Det gäller att vara uppmärksam på skademekanismen och ha hög grad av misstänksamhet om att ligamentskada kan föreligga. Obehandlade ligamentskador leder ofta till karpal instabilitet och slutligen artros. Det är vanligt att akuta skador initialt försummas på grund av att de inte syns på röntgen.
Patienter som har kvarstående patologiskt status mer än två veckor efter ett kraftigt handledstrauma, där röntgen varit normal, har i 40 procent av fallen visat sig ha behandlingskrävande ligamentskador [3]. Därför rekommenderar vi att patienter som inte förbättrats efter en initial gipsperiod på två veckor – dvs fortsatt har tydliga symtom i form av svullnad, markant smärta och ömhet samt nedsatt rörlighet eller kraft – ska genomgå ny noggrann klinisk undersökning. Denna bör utföras av handkir­urg eller ortoped med speciell inriktning på handledsskador, som kan ta ställning till om vidare undersökning med artroskopi är indicerad.
Etablerad standardmetod för att diagnostisera ligament­skador är artroskopi, då magnetresonansundersökning (MR) fortsatt har för dålig sensibilitet och specificitet, främst vad gäller skador på skafolunära och lunotri­kvetrala ligamenten [4]. MR-diagnostiken har utvecklats, men det krävs en speciell och kraftig magnetspole på minst 3 tesla för att få tillräcklig upplösning. För acceptabel diagnostisk säkerhet behövs dessutom täta snitt och en kompetent radiolog.

Tidsfönstret för lyckat resultat av åtgärder vid akuta ligamentskador är kort, max 4–6 veckor [5]. Tiden varierar, beroende på ligamentskadans typ. Avulsionsskada, där ligamentet ryckts loss tillsammans med sitt fäste i benet, läker snabbare och har bättre prognos än en skada genom själva ligamentsubstansen [6].
I två artiklar behandlar vi skador i skafolunära ligamentet, lunotrikvetrala ligamentet och TFCC samt karpala perilunära luxationer. I denna första artikel fokuserar vi på anatomi, skademekanism, symtom, status och diagnostik. Den and­ra artikeln (publiceras i Läkartidningen 43/2011) innefattar komplikationer samt behandling av ligamentskador och karpala perilunära luxationer.

Anatomi
Handleden består av distala radius och ulna, distala radioulnarleden, radiokarpalleden, carpus med proximala karpalbensraden (scaphoideum, lunatum, triquetrum och sesambenet pisiforme), den rörliga midkarpalleden, den distala karpalbensraden (trapezium, trapezoideum, capitatum, hamatum) och traditionellt även karpometakarpallederna (CMC).

Carpus tillhör kroppens mest komplicerade ledsystem, och denna artikulation kan ställa in handen i exakt finmotoriskt läge samtidigt som en tiofaldig kraftöverföring kan ske från fingertopparna till mellanhanden. 80 procent av denna kraft överförs vidare mellan carpus och radius. I normalfallet överförs resterande 20 procent mellan carpus och ulna.
Radius roterar runt ulna, som ligger still. Ulna är viktig för stabilitet och rörelse men är inte utformad för att ta upp axiala krafter. Distala radioulnarleden är däremot direkt kraftbärande vid lyft med flekterad armbåge och neutralt roterad underarm. Inga senor fäster i proximala karpalbensraden, och här bidrar inte musklerna med någon dynamisk stabilitet. Stabiliteten beror i stället helt på den speciella benanatomin och de starka ligamenten mellan scaphoideum, lunatum och triquetrum.
Mellan benen i distala karpalbensraden, där handledens extensor- och flexorsenor fäster, finns ingen inneboende spänning eller någon nämnvärd rörlighet. Dessa ben rör sig mer som en gemensam enhet. Flexion/extension i handleden tas till 60 procent ut i radiokarpalleden. Resterande 40 procent av rörelseuttaget äger rum i midkarpalleden, dvs mellan proximala och distala karpalbensraden [7].

Scaphoideum är det enda ben som överbryggar de två karpalbensraderna. Scaphoideum fungerar därigenom som en länk mellan dem, vilket ger en stabiliserande effekt. Utan intakt scaphoideum eller skafolunärt ligament skulle carpus vara instabil, särskilt då den utsätts för kompressionskrafter. En s k karpal kollaps skulle då lätt kunna uppkomma. Trots sin stabiliserande effekt är scaphoideum mycket rörlig: 45° i två plan. Vid radialdeviation av handleden sker exempelvis en kraftig volarflexion av scaphoideum.
I carpus finns ett tjugotal väldefinierade ligament som bidrar till styrka och stabilitet. Dessa är uppdelade i extrinsic- och intrinsic-ligament. Extrinsic-ligamenten har sitt ursprung på radius eller ulna och fäster i carpus. Intrinsic-ligamenten har både ursprung och fäste inom carpus. Dessa är oftast tvärgående och djupt liggande ligament som förbinder två angränsande ben inom samma karpalbensrad.

Viktiga ligament i den proximala karpalbensraden är skafolunära ligamentet (mellan scaphoideum och lunatum) och lunotrikvetrala ligamentet, som förbinder lunatum med triquet­rum. Den dorsala portionen av skafolunära ligamentet är starkast, medan den volara portionen av lunotrikvetrala ligamentet är starkast.
Eftersom scaphoideum har en stark inneboende strävan att rotera i volarflexion, medan triquetrum tvärtemot tenderar att rotera i dorsalextension, föreligger en inbyggd spänning mellan de tre benen i den proximala karpalbensraden. Detta bidrar till carpus stabilitet – i princip på samma sätt som en spiralfjäder i metall tar upp och fördelar krafter och spänningar. Detta förklarar också hur de klassiska felställningarna DISI (dorsal intercalated segment instability) och VISI (volar intercalated segment instability), som man ser sent vid interkarpala ligamentskador, uppkommer.

Klassificeringen DISI/VISI utgår från lunatums felställning. Om skafolunära ligamentet går av kommer scaphoideum att »fritt« kunna rotera i volarflexion, medan lunatum, som fortfarande har förbindelse med triquetrum, tvingas följa detta ben i dorsalextension – DISI uppkommer!
Vid kontinuitetsavbrott i lunotrikvetrala ligamentet blir situationen den omvända, och en volar felställning, VISI, uppstår när lunatum dras med av scaphoideums flexion. Lunatums position ger därigenom vägledning till vilket ligament som är skadat.
Observera dock att för att en sådan kraftig rotation av sca­phoideum eller triquetrum ska uppkomma krävs att även övriga ligament som fäster i dessa ben (s k sekundära stabilisatorer) ska vara skadade eller successivt sviktar och tänjs ut. Denna senare utveckling med uttänjning av övriga ligament tar ofta lång tid och är orsaken till att DISI eller VISI mycket sällan ses i det akuta eller subakuta skedet.
Distala radioulnarledens stabilitet beror på flera faktorer. Ledytornas form tillsammans med ligamentförbindelsen mellan radius och ulna är de viktigaste. Framför allt infästningen av de djupt liggande TFCC-fibrerna, som fäster i ulnas fovea, har avgörande betydelse. Andra strukturer som bidrar till distala radioulnarledens stabilitet är de ulnokarpala ligamenten, membrana interossea, botten av extensor carpi ulnaris senskida och ledkapseln. De dynamiska stabilisatorerna, dvs muskler och senor, som också bidrar till stabiliteten är extensor carpi ulnaris, flexor carpi ulnaris och pronator qua­dratus.

Skademekanism
För en handled som hålls i rakt läge klarar ligamenten ett betydande dorsalextensionsvåld. Om traumat inträffar när handleden är devierad eller roterad ökar däremot skaderisken avsevärt.

Skafolunär ligamentskada uppkommer typiskt vid fall framåt på utsträckt hand, varvid handleden kommer att dorsalextenderas och ulnardevieras. Våldet träffar os trapezium, och kraften fortplantas vidare till proximala scaphoideum-polen. Beroende på kraftens storlek rupturerar sedan olika ligament, inklusive skafolunära ligamentet, successivt i viss turordning tills en komplett perilunär luxation eventuellt inträffar.

Isolerad lunotrikvetral ligamentskada uppkommer oftast vid fall bakåt, då dorsalextensionsvåldet inträffar under samtidig radialdeviation. En sådan skada kan dock också förekomma som del i en perilunär luxation. En degenerativ skada på lunotrikvetralligamentet kan dessutom ses vid ulnar »impaction«, dvs då en förhållandevis lång ulna kommer i konflikt med carpus.

Av TFCC-skadorna sker över 90 procent i samband med distal radiusfraktur. En axial förkortning större än 3 mm och en dorsal felvinkling överstigande 25° är starkt associerad med TFCC-skada [1]. Vid samtidig fraktur i ulnastyloidens bas bör man också räkna med total instabilitet i distala radioulnarleden eftersom även det djupa TFCC-fästet sannolikt rupturerat. Frakturer distalt i ulnastyloiden ger i sig inte upphov till någon instabilitet. Man ska ha i åtanke att TFCC-skador naturligtvis också förekommer utan samtidig fraktur eller and­ra röntgenologiska förändringar.
Vid kraftigt dislocerade intraartikulära distala radiusfrakturer bör man utgå från att det alltid finns associerade ligamentskador. Dessa behöver inte alltid specifikt opereras, men de ska alltid värderas, inte minst eftersom de kan påverka efterbehandling och rehabilitering.

Midkarpal instabilitet. Det finns vidare en typ av instabilitet som kallas för midkarpal instabilitet eller instabilitet i den proximala karpalbensraden. Patienterna har ofta ärftligt ökad laxitet, där insufficiens i ett ligament volart mellan den proximala och den distala karpalbensraden (ligamentet mellan triquetrum, hamatum och capitatum) troligen spelar en viktig roll. Upprepad större belastning eller ett mindre handledstrauma kan vara orsaken till att dessa patienter får handledssmärta.

Symtom och status
Smärta, svullnad samt nedsatt rörlighet och kraft bör i akuta sammanhang leda misstanken till ligamentskada. Sena symtom är nedsatt handstyrka, instabilitetskänsla och knäppningar. Ömhet noteras dorsalt-radialt/centralt över handleden vid skada i skafolunära ligamentet och dorsalt-ulnart vid skada i lunotrikvetrala ligamentet.
Vid TFCC-skada finner man ömhet direkt ulnart i en »soft spot« mellan extensor carpi ulnaris och flexor carpi ulnaris, det s k foveala tecknet (foveal sign). Vid TFCC-skada noteras också accentuerad smärta vid belastad rotation och vid handgrepp under samtidig ulnardeviation, t ex när man häller ur en vattenkanna. Patienten upplever även svårigheter att utföra belastad dorsal­extension.

Stabilitetstest. Det finns ett flertal stabilitetstest, där de mest relevanta är Watsons test, som utförs vid skafolunär ligamentskada.
Vid misstänkt lunotrikvetral ligamentskada utförs shuck-testet. Målet här är att framkalla en distinkt smärta som patienten känner igen och att uppskatta om det föreligger instabilitet i leden. Det senare kan vara svårt, även för den erfarne. Lämpligen utförs även Derby-testet: lunotrikvetralleden stabiliseras genom kompression av pisiforme volart ifrån medan patientens knutna hand förs från dorsalextension–radialdeviation till volarflexion–ulnardeviation. Om lunotrikvetral skada föreligger upplevs mindre smärta och känsla av instabilitet samtidigt som större handkraft noteras så länge kompressionen över pisiforme bibehålls.
Stabiliteten i distala radioulnarleden testas och graderas i maximalt pronerat läge (dorsala delen av TFCC), i neutralläge under samtidig radialdeviation (ulnokarpala ligamenten) och i maximal supination (volara delen av TFCC). Ett sätt att gradera instabiliteten är enligt Stefánsson och Nilsson [8]. Total instabilitet anges då till 0, semistabilitet till 1 och full stabilitet till 2. En i alla riktningar stabil distal radioulnarled får alltså värdet 6.
Lichtmans test, där man reproducerar patientens smärtsamma knäppning (clunk) genom att passivt föra handleden volart och samtidigt ulnardeviera i pronation, är det bästa testet för att få fram och gradera midkarpal instabilitet.

Diagnostik
Vid tydligt handledstrauma med patologiskt status trots att inget syns på röntgen ska patienten gipsas och undersökas igen efter ca 2 veckor [3]. Smärta och ömhet har då vanligen minskat så att beskrivna test är lättare att utföra och bedöma. Om smärtan och svullnaden inte klingat av är detta i sig naturligtvis viktig information.

Röntgen med provokationsbilder (knuten hand och deviation) liksom bilder för jämförelse med kontralaterala sidan kan vara ett hjälpmedel – framför allt senare i förloppet! Dessa undersökningar är värdefulla främst vid skafolunära skador, där en dynamisk instabilitet kan utvecklas successivt och där röntgenförändringar framträder tidigast 3–4 månader efter skadan.
Akut tagna röntgenbilder, även med provokation, utesluter alltså inte allvarlig ligamentskada. Alla ligamentskador är initialt dynamiska, dvs framträder enbart vid belastning och provokation. Med tiden blir de statiska. DISI/VISI kan då ses som permanent felställning. DISI innebär radiologiskt indirekt samtidigt att vinkeln mellan scaphoideum och lunatum på sidobilden överstiger 60–80°, jämfört med en normal vinkel på 30–60°. I en sådan situation framträder också en s k skafolunär dissociation. Det skafolunära avståndet på frontalbilden ska normalt sett vara mindre än 3 mm.
Viss interindividuell variation finns, men om avståndet mellan scaphoideum och lunatum överstiger 3 mm ska skada misstänkas (jämför alltid med frisk sida), och mer än 5 mm är alltid patologiskt! Röntgenbilden vid lunotrikvetral skada är oftast helt normal. I undantagsfall kan ett hak mellan lunatum och triquetrum och/eller en överprojektion av lunatum på triquetrum ses. Ibland finner man VISI sent i förloppet. Vanlig röntgen tillför sällan något vid akut dia­gnostik av TFCC-skador. Vid grav instabilitet ses dock i­bland ett ökat avstånd i distala radioulnarleden på frontalbilden och subluxation av caput ulnae på sidobilden.

MR är fortfarande inte tillräckligt tillförlitlig [4], trots att utvecklingen gett ökad diagnostisk säkerhet på senare tid. MR kan dock vara differentialdiagnostiskt värdefull vid t ex karpala frakturer.

Artroskopi är etablerad standardmetod i diagnostiken. Den ger en direkt uppfattning om graden av instabilitet, vilket MR inte kan ge. Artroskopi ska ske genom portaler i både radiokarpal- och midkarpallederna [9]. Vid artroskopin görs – förutom inspektion – palpation och provokation med hjälp av artroskopihake. Instabilitet i lederna kan då graderas från midkarpala vyn. Vanligaste klassifikation som underlag för val av behandling är Geisslers.
Stabilitetstest i röntgengenomlysning, direkt preoperativt, kan också vara av värde. TFCC-skada är framför allt en klinisk diagnos, där artroskopi mer används för att bedöma skadans utbredning och värdera förutsättningarna för reparation av ligamenten. Differentialdiagnostiskt har artroskopin här dock stort värde för att se andra eventuella ligamentskador och samtidiga broskskador.

Differentialdiagnostik
Vid radial handledssmärta och palpationsömhet, tänk på följande differentialdiagnoser:
• Mb de Quervain
• Radialisneurom – nervinklämning
• Radialt synovialveck intraartikulärt
• Scaphoideum-fraktur/pseud­artros
• Skafolunär ligamentskada/SLAC-handled (slutstadiet efter missad skafolunär ligamentskada eller »äldre missad skada«)
• Skada i volara ligamentet mellan radius, scaphoideum och capitatum (RSC)
• Ganglion
• Artros i leden mellan scaphoideum, trapezium och trapezoideum (STT)
• CMC 1-ledsartros
• Symtomgivande instabilitet i CMC 1-leden

Vid central handledssmärta och palpationsömhet, tänk på:
• Lunatummalaci/Kienböcks sjukdom
• Ganglion
• Dorsal synovit
• Skada i dorsala interkarpala ligamentet (DIC)
• Skafolunär ligamentskada/SLAC-handled

Vid dorsoulnar handledssmärta och palpationsömhet, tänk på:
• TFCC-skada
• Lunotrikvetral ligament­skada
• Skada i dorsala radiotrikvetrala ligamentet (RTq)
• Triquetrum-fraktur
• Tendinit i extensor carpi ulnaris (MR bra!)
• Subluxation av extensor carpi ulnaris
• Artros mellan pisiforme och triquetrum
• Broskskada på hamatum (s k HALT-skada)
• Ulnar impaction
• Pseudartros efter fraktur i ulnara styloiden
• Sequelae efter andra frakturer (t ex omvänd Bennettfraktur, s k tennebfraktur)
• Bursit, synovit etc – caput ulnae-syndrom vid reumatoid artrit
• Inkongruens i distala radioulnarleden, posttraumatisk artros
• Ganglion
• Nervinklämning av dorsala sensoriska grenen av n ulnaris.

Observera svårigheten i dia­gnostiken. En tredjedel av patienterna som söker för handledssmärta har faktiskt extra­ar­ti­kulär genes!
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
Detalj, normal handled