PIR – patientsäkerhet i realtid – lämpade sig väl under pandemin

PIR – patientsäkerhet i realtid – lämpade sig väl under pandemin

Journalgranskning av pågående vård för att identifiera patientskador kombinerad med intervjuer med patienter och vårdpersonal kan vara en användbar metod för proaktivt arbete med patientsäkerhet under svåra förutsättningar som en pandemi.

Papillarmuskelruptur – en klinisk kameleont med hög mortalitet

Papillarmuskelruptur – klinisk kameleont med hög mortalitet

Plötslig försämring med dyspné och cirkulatorisk instabilitet i samband med akut koronart syndrom bör inge misstanke. Papillarmuskelrupturer ses ofta vid mindre infarkter hos tidigare kärlfriska patienter. Tidig diagnos med ekokardiografi och skyndsam kirurgisk åtgärd är viktigt för prognosen.(1 kommentar)

Miljöförstöring och artutrotning medför ohälsa och sjukdom

Miljöförstöring och artutrotning för med sig ohälsa och sjukdom

Naturen ger oss en unik möjlighet att hitta nya behandlingar för livsstilssjukdomar. Förlust av planetens mångfald minskar möjligheterna. Miljöpåverkan leder också till nya sjukdomar. Covid-19 är ett exempel.(6 kommentar)

Smärtpåse minskade smärta och opioidförskrivning vid dagkirurgi

Smärtpåse minskade smärta och opioidförskrivning i dagkirurgi

En standardiserad påse med smärtlindrande tabletter är ett enkelt sätt att förbättra smärtbehandling och dagkirurgiska flöden samt minska opioidförskrivning, visar en utvärdering vid handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset.

Encefalopati är en ovanlig biverkning till konstrastmedel

Kontrastinducerad encefalopati – ovanlig och dramatisk biverkning till jodbaserat medel

Patienten genomgick en perkutan aortaklaff­intervention. Mot slutet av ingreppet drabbades patienten av ett krampanfall. Läkare som arbetar med jodbaserat kontrastmedel bör känna till denna ovanliga biverkan, som oftast är benign och reversibel. (1 kommentar)

Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande

Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande

Palliativ vård utvecklades för patienter med cancerdiagnos. I en ny definition fokuseras på allvarligt lidandet hos en person med svår sjukdom i stället för att fokusera på diagnos med livshotande sjukdom som tongivande för den palliativa vården.

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risken att missa sidobruk

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risk att missa sidobruk

Rutinerna för kiral amfetaminanalys och svarsrapportering vid monitorering av ADHD-behandling behöver uppdateras och anpassas till dagens godkända läkemedel som baseras på D-amfetamin.

Inhalationssteroider vid KOL kan förebygga försämring

Tillägg av inhalationssteroider vid KOL kan förebygga försämring

Tillägg av inhalationskortikosteroider ges till dem som trots luftrörsvidgande behandling har fortsatta exacerbationer. Överväg behandling noggrant vid insättning och uppföljning.

Läkarstudenter anser sig behöva utbildning i läkemedelsbehandling

Läkarstudenter behöver bättre kunskap i läkemedelsbehandling

Vid ett kunskapstest för läkar­studenter på termin 11, där merparten av frågorna var patientrelaterade, hade medianstudenten hälften rätt. En nationell examination bör övervägas i slutet av den svenska läkar­utbildningen.(6 kommentar)

Viktigt att överväga utredning av barn med optikusmissbildningar

Viktigt att överväga utredning av barn med optikusmissbildningar

Barn med medfödd optikushypoplasi, optikuskolobom eller MGDA (morning glory disc anomaly) debuterar ofta med dålig fixation, nystagmus, skelning och nedsatt syn men har hög risk för associerade sjukdomar, vilket kräver utredning.

Patientcentrerad konsultation – bra för både patient och läkare

Patientcentrerad konsultation – bra för både patient och läkare

Föreställningen att patientcentrerad konsultation tar för lång tid, gör patienten till kund och flyttar fokus från diagnostik stämmer inte. Genom att till läkarens traditionella del lägga en patientdel före och en gemensam del efter kan man enkelt genomföra en patientcentrerad konsultation.(9 kommentar)

Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling angår oss alla

Agenda 2030 och målen för en hållbar utveckling angår oss alla

Agenda 2030 och de 17 globala målen antogs av FN:s medlemsländer 2015. När vi planerar för hur vårt samhälle och hälsosystem ska se ut efter covid-19-pandemin kan Agenda 2030 och dess fokus på internationellt samarbete och tvärprofessionella angreppssätt spela en viktig roll. Läkarkåren har ett ansvar att belysa vikten av ett brett perspektiv på hälsa.(1 kommentar)

Kronisk lungembolism kan botas med kirurgi

Kronisk lungembolism kan botas med hjälp av kirurgiskt ingrepp

Alla patienter med kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension bör evalueras för kirurgi, ballongangioplastik och/eller läkemedelsbehandling.

Bröstsmärta vid covid-19 var troligen virusorsakad myokardit

Bröstsmärta vid covid-19 var troligen virusorsakad myokardit

Här redogörs för ett patientfall med covid-19-associerad myokardit. Patienten hade förhöjda hjärtskademarkörer, men inte avsevärt stegrade inflammationsmarkörer såsom D-dimer och interleukin-6.

Tidiga erfarenheter av steroidbehandling vid covid-19 beskrivs

Tidiga erfarenheter av steroidbehandling vid covid-19

I mitten på juni visades att steroider minskade dödlighet hos patienter med covid-19 som vårdas i respirator. Här beskrivs erfarenheter med steroidbehandling av många patienter med covid-19 på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge under pandemins första månader i Stockholm.

Funktionella buksmärtor hos barn – handläggning på en vårdcentral

Funktionell buksmärta hos barn – handläggning på en vårdcentral

Återkommande buksmärtor hos barn är vanliga och har i de flesta fall funktionell orsak. En journalstudie vid Trollbäckens vårdcentral, med syftet att utvärdera läkarnas följsamhet till det regionala vårdprogrammet, visar att anamnes och »patientpedagogiska« delar kan förbättras.

Atypisk diabetes – en diagnostisk utmaning

Atypisk diabetes – en diagnostisk utmaning

Termerna barn-/ungdomsdiabetes respektive åldersdiabetes samt insulinberoende respektive icke insulinberoende diabetes är numera helt obsoleta. Här beskrives fem fall med atypiska karaktäristika som utgör en diagnostisk utmaning.

Enkla insatser vid hörselnedsättningar kan göra stor skillnad

Enkla insatser kan göra stor skillnad

Tidig upptäckt och behandling av hörselskador är viktig oavsett ålder. Hörselnedsättning utgör en belastning för både individ och samhälle, där förhållandevis enkla insatser kan göra stor skillnad.

God hörsel har stor betydelse för hälsan

Hörselstatus – riskfaktor och friskfaktor

Redan en måttlig obehandlad hörselnedsättning ökar kognitiv belastning och förändrar nätverk i hjärnan. Hörselnedsättning identifieras som den riskfaktor vars behandling har störst förebyggande potential mot demens.

Screening viktig för att upptäcka hörselnedsättning hos barn

Screening viktig för att upptäcka hörselnedsättning hos barn tidigt

Tidig upptäckt av medfödd hörselnedsättning ger möjlighet till tidig operation med kokleaimplantat, hörapparatanpassning och övrig habilitering. Det har stor betydelse för språkutvecklingen.

1 2 3 51