Mikrovågsablation vid förstorad mjälte hos barn kan vara ett skonsamt alternativ

Mikrovågsablation – en skonsam metod vid splenomegali hos barn

Perkutan mikrovågsablation har framgångsrikt använts för behandling av sekundär splenomegali hos vuxna, men är inte väl beskriven för behandling av barn. En fallbeskrivning visar att mikrovågsablation kan utgöra ett effektivt och skonsamt alternativ till embolisering även för barn med splenomegali.

Paroxysmal dysartri och ataxi – en ovanlig manifestation vid MS

Paroxysmal dysartri och ataxi – en ovanlig manifestation vid MS

Paroxysmal dysartri och ataxi (PDA) är sällsynt och uppkommer nästan alltid i samband med MS. PDA kan effektivt behandlas med antiepileptiska läkemedel. Ett patientfall beskrivs. (1 kommentar)

Droganvändningen i arbetslivet ökar – vart tjugonde prov positivt

Ökad droganvändning i arbetslivet – vart tjugonde urinprov positivt

De vanligaste testade och funna drogsubstanserna är cannabis, amfetaminer, bensodiazepiner, opioider och kokain. Det visar resultat från drogtestning i urin 2010–2020.

Rehabiliteringsmetodiken är läkarspecialitetens kärnpunkt

Rehabiliteringsmetodiken är läkarspecialitetens kärnpunkt

Centralt i modern rehabilitering är samarbetet mellan den drabbade, närstående och teamet under ledning av en specialist i rehabiliteringsmedicin. Kärnan i läkarspecialiteten är rehabiliteringsmetodik med viktiga delar som rehabiliteringsprocess, rehabiliteringsplan, mätning och utvärdering.

Rehabiliteringsmedicin – en självklar kompetens i sjukvården

En självklar kompetens i sjukvården

Med detta temanummer vill författarna ge en översikt av specialiteten rehabiliteringsmedicin och aktuella områden inom specialiteten i Sverige.

Så kan vårdkedjan för strokerehab bli kostnadseffektiv

Vårdkedjan för strokerehab – så kan den bli kostnadseffektiv

Rehabilitering är en av de viktigaste hälsostrategierna inom strokevård. Multidimensionella insatser behövs, och politisk och finansiell styrning på makronivå är avgörande.

Långvarig smärta kräver teambaserad rehabilitering

Långvarig smärta kräver teambaserad rehabilitering

Omhändertagandet av patienter med långvariga smärtor startar med att man gör en smärtanalys som ska resultera i diagnos, smärtmekanistisk klassificering och kartläggning av psykosocial situation.

Rehabilitering vid traumatisk hjärnskada behöver samordnas

Rehabilitering vid traumatisk hjärnskada behöver samordnas

Skillnaderna i tillgång till hjärnskaderehabilitering och specialistkunskap i alla faser i förloppet och över landet är stora.

Ryggmärgsskada är ett ovanligt tillstånd med komplexa behov

Ryggmärgsskada – ett ovanligt tillstånd med komplexa behov

Med interdisciplinär teamrehabilitering kan personer med ryggmärgsskada, utifrån förutsättningarna, leva ett rikt och aktivt liv. Utmaningar för vården är att alltfler äldre drabbas och den växande population som åldras med skadan.

Därför behövs vuxenhabilitering

Därför behövs vuxenhabilitering

Specialistkompetens inom vuxenhabilitering behövs för att hjälpa målgruppen att uppnå optimal funktion och få del av övrig sjukvård och samhällsstöd.

Vad läkarstudenter anser viktigt på utbildningen för att kunna läkemedelsbehandla patienter

Mer utbildning om läkemedel efterfrågas av läkarstudenter

Läkarstudenterna önskar mer undervisning i såväl farmakodynamik och farmakokinetik som biverkningar och interaktioner. Ökat fokus på dosering beskrivs också vara av värde för att underlätta för studenterna att växa in i yrkesrollen vad gäller läkemedelsbehandling.

Enkel senförflyttning kan ge ökad funktion vid droppfot efter stroke

Enkel senförflyttning kan ge ökad funktion vid droppfot efter stroke

Många patienter med droppfot beskriver en påtagligt reducerad livskvalitet och har behov av såväl gånghjälpmedel som ortos. Droppfot kan behandlas kirurgiskt med bland annat senförflyttningar med gott resultat.

Mikropenis och liknande tillstånd – kunskap sparar oro

Mikropenis och liknande tillstånd – kunskap sparar mycket oro

Artikeln vill belysa dessa tillstånd, eftersom kunskap om undersökningsteknik och differentialdiagnoser kan bespara föräldrar och barn mycket oro. (1 kommentar)

Rovtidskrifter exploaterar forskares strävan efter snabb publicering

Exploaterar forskares strävan efter snabb granskning och publicering

Rovtidskrifter exploaterar forskares strävan efter snabba granskningsprocesser och snabb publicering, till priset av undermålig vetenskaplig granskning och väl tilltagna publiceringsavgifter. Rovtidskrifters bristfälliga kvalitetsgranskningar riskerar att undergräva samhällets förtroende för forskning. (1 kommentar)

Genanalys av värde inför behandlingar med 5-fluorouracil

Fördelaktigt med genetisk analys före behandling med 5-fluorouracil

Den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar sedan 2020 screening för varianter av DPYD-genen inför behandling med 5-fluorouracil. En utvärdering av sådan screening, av 368 cancerpatienter, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tyder på att den kan leda till mindre biverkningar och kostnadsbesparing för sjukvården.

Hudlymfom – ovanlig sjukdom ofta med lång tid till diagnos

Hudlymfom – ovanlig sjukdom ofta med lång tid till diagnos

Hudlymfom är en heterogen grupp av sjukdomar där lymfomcellerna primärt uppträder i huden. Nationellt vårdprogram ger stöd vid utredning och behandling.

God samstämmighet mellan olika mått på avlidna i covid-19

God samstämmighet mellan olika svenska mått på avlidna i covid-19

Den höga graden av samstämmighet mellan de tre olika estimaten av antalet avlidna på grund av covid-19 talar för att den svenska dödsstatistiken på det stora hela är korrekt. I Västvärlden förefaller andelen dödsfall per infekterade vara 0,5–1 procent.

Organsparande behandling vid rektalcancer – färre opereras

Organsparande behandling vid rektalcancer – färre opereras

Neoadjuvant terapi kan i vissa fall helt eliminera tumören. Samtliga patienter med rektalcancer ska diskuteras på multidisciplinär terapikonferens. (1 kommentar)

Kranialnervspareser uppstod hos Iva-vårdad covid-19-patient

Kranialnervspareser uppstod hos intensivvårdad covid-19-patient

En patient fick ensidiga facialis-, vagus- och hypoglossuspareser under pågående covid-19 och intensivvårdsbehandling. Det är oklart om pareserna uppstått till följd av nervpåverkan orsakad av viruset eller nervkompression under vårdtiden.

Artrosbehandlingen i Sverige är i framkant men underutnyttjad

Svensk artrosbehandling är i framkant men underutnyttjad

Grundbehandling av artros når bara en minoritet av dem med diagnostiserad knä- och höftartros- Många hamnar på väntelista för ledprotesoperation utan att ha genomgått grundbehandlingen.

1 2 3 55