Viktigt att undvika stereotyp inställning

Viktigt att undvika stereotyp inställning

Detta temanummer belyser problem och risker som är förknippade med förskrivning av opio­ider. Det är viktigt att riskerna belyses, men det är också av vikt att påminna om att opioider har en central och självklar plats i vården.

Att navigera mellan opioidrädsla och opiocentrism i dagens vård

Att navigera mellan opioidrädsla och opiocentrism i dagens vård

Undvik stereotyp förskrivning med hjälp av grundlig smärtanalys och individualiserad analys av risk och nytta.

När bör beroendeframkallande läkemedel trappas ut – och hur?

När bör beroendeframkallande läkemedel trappas ut – och hur?

Det bästa sättet att minimera abstinensbesvären är att trappa ut läkemedlen, snarare än att bryta tvärt. Det saknas dock vetenskapligt underlag för exakta rekommendationer kring hur snabbt en nedtrappning bör ske. En längre nedtrappning, ibland över flera månaders tid, kan vara nödvändig av psykologiska skäl, i synnerhet för patienter som behandlats länge. Det viktiga är att ha en realistisk plan tillsammans med patienten. (1 kommentar)

Flera förskrivare av opioider var vanligt vid långvarig smärta

Läkarens behandlingsansvar vid opioidförskrivning kan förbättras

Vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta förskrevs bensodiazepiner endast av en vårdgivare, medan flera förskrivare av opioider var vanligt. Det visar data från Region Stockholm. (1 kommentar)

Dödliga överdoser skedde oftast utan annan person nära som kunde ingripa

Dödlig överdos skedde ofta utan person nära som kunde ingripa

Över 80 procent av dödliga överdoser i Skåne inträffade i privata bostäder, visar en registerstudie. Andra personer fanns närvarande vid drygt 40 procent av dödsfallen, men oftast i ett annat rum eller sovande. Kunskap om närvaron av vittnen är betydelsefull för hur naloxonprogram bör utformas.

Mycket stora hälsovinster med att förhindra ungas tobaksdebut

Mycket stora hälsovinster med att förhindra ungas tobaksdebut

Nikotin, alkohol och opioider interagerar vid beroendeutveckling och avvänjning. Nikotin kan fungera som inkörsport till alkohol- och opioidberoende.

Hur har omikron uppstått och varför sprider den sig så snabbt?

Hur har omikron uppstått och varför sprider den sig så snabbt?

Omikron har mer än 20 nya mutationer i spikgenens S1-domän. Många av dem ökar sannolikt förmågan att binda bättre till ACE-2-receptorn och undvika bindning av antikroppar inducerade av en tidigare infektion eller vaccination. Den snabba spridningen kan vara en kombination av virusets förmågor att replikera sig och att undvika preexisterande immunsvar.

Behandling med läkemedel kan reducera mortaliteten vid KOL

Behandling med läkemedel kan reducera mortaliteten vid KOL

Minskningen av mortaliteten vid behandling med inhalationssteroider i kombination med långverkande bronkdilaterare vid KOL är i samma storleksordning som för farmakologisk behandling vid hyperlipidemi och hypertoni. (1 kommentar)

Fortsatta brister i ST-läkares utbildning om barn som far illa

Fortsatta brister i ST-läkares utbildning om barn som far illa

Utbildningssatsningar behövs för att en likvärdig utbildning ska uppnås i hela landet. Utbildningsansvariga vid Sveriges barnkliniker efterfrågar tydliga nationella riktlinjer, obligatoriska kurser och obligatorisk auskultation på barnahus och med barnskyddsteam.

Självförstärkande spiral av koagulopati och inflammation bakom svår covid-19

Spiral av inflammation och koagulopati bakom svår covid-19

Patofysiologin bakom svår covid-19 drivs mer av aktiverad inflammation och koagulation än av direkta viruseffekter. Mikrotrombotisering bedöms vara den viktigaste orsaken till död i covid-19. Störst nytta av immunmodulerande behandling vid svår covid-19 kan förväntas vid samtidigt avtagande virusinfektion och tilltagande inflammation.

Lungembolier ledde fram till diagnosen Klinefelters syndrom

Lungembolier ledde slutligen till diagnosen Klinefelters syndrom

Hos pojkar eller barnlösa män med oprovocerad venös trombos är det viktigt att överväga diagnosen Klinefelters syndrom, som är kopplad till ökad risk för venös tromboembolism. En noggrann somatisk undersökning inkluderande testiklar är väsentlig för att upptäcka det underdiagnostiserade tillståndet. (3 kommentarer)

Lärdomarna från uppbyggandet av en covid-19-biobank

Så skapades covid-19-biobanken

Tidigt under pandemin togs beslut om att bygga upp en klinisk covid-19-provsamling vid Karolinska institutet. Syftet var att kunna tillgängliggöra kliniska forskningsprov för immunologisk forskning. Ovärderliga i processen var väl etablerade samarbeten mellan kliniska forskare och akademiska forskningsenheter.

Viktigt att agera snabbt vid traumatiska orbitala tillstånd

Viktigt att man agerar snabbt vid traumatiska orbitala tillstånd

Orbitafrakturer, framför allt av inklämningstyp (så kallad »trapdoor«-typ), förekommer oftast hos barn men även hos vuxna och kräver kirurgisk intervention så snart som möjligt för att minska risken för permanent dubbelseende.

Vårdkedja för kritisk covid-19 – i ett flöde

Så organiserades vårdkedjan för kritisk covid-19 – i ett enda flöde

Sahlgrenska universitetssjukhusets vårdkedja fungerade effektivt i en komplex sjukhusmiljö.

Specialistläkares fortbildning – effekt, drivkrafter och förutsättningar

Specialistläkares fortbildning – effekt, förutsättningar, drivkrafter

Formell fortbildning kräver goda förutsättningar i fråga om tid, motivation, relevans och pedagogisk design. Aktuellt kunskaps- och forskningsläge om formell och informell fortbildning presenteras. Organisationen behöver skapa förutsättningar för både formellt och informellt lärande.

Immunmedierad nekrotiserande myopati utlöst av statinbehandling

Immunmedierad nekrotiserande myopati utlöst av statinbehandling

Två fall av en ovanlig men allvarlig komplikation av statinbehandling beskrivs här. Tidig och intensiv immunsuppression har visat sig vara effektiv. (1 kommentar)

Den prehospitala akutsjukvården i Sverige har stora utmaningar

Den prehospitala akutsjukvården i Sverige har stora utmaningar

Den prehospitala akutsjukvården har stora utmaningar. Genom introduktionen av vård på rätt vårdnivå har patientsäkerheten hamnat i fokus. Behovet av beslutsstöd är stort. (1 kommentar)

Endoskopisk nasofaryngektomi – en ny kirurgteknisk möjlighet

Endoskopisk nasofaryngektomi – en ny kirurgteknisk möjlighet

Utvecklingen av endoskopisk bihåle-/skallbaskirurgi har lett till en ny behandlingsmetod, endoskopisk nasofaryngektomi, vid svårbehandlade maligna tumörer i övre delen av svalget.

Stelkramp – ännu realitet i Sverige

Stelkramp ännu en realitet i Sverige

Stelkramp är ovanlig i Sverige men förekommer. Diagnosen ställs främst kliniskt genom anamnes och symtom. Terapin vid utvecklad stelkramp är understödjande med bland annat antibiotika, humant immunglobulin, grundvaccination, krampprofylax och andningsstöd. (1 kommentar)

Biverkningar i samband med immunterapi mot cancer, Del 1

Immunrelaterade biverkningar i tarm, lever, lungor och njurar

Immunterapi med immunkontrollpunktshämmare har revolutionerat den onkologiska behandlingen under det senaste årtiondet. Men biverkningarna kan vara allvarliga, och de skiljer sig mycket från dem som förekommer vid traditionella onkologiska behandlingar.

1 2 3 57