Denna webbplats vänder sig till läkare
Endokrin oftalmopati ur fyra olika perspektiv

Endokrin oftalmopati ur fyra perspektiv – samverkan behövs

Syftet med denna artikel är att belysa sjukdomen ur fyra perspektiv – primärvårdens, patientens, endokrinologens och ögonläkarens. Dessutom betonas behovet av samverkan mellan specialiteter, professioner och vårdnivåer med utgångspunkt i det nationella vårdprogrammet för hypertyreos.

Patientens behov i fokus i vårdprogram för hypertyreos

Patientens behov i fokus i vårdprogram för hypertyreos

Hypertyreos är vanlig, främst bland kvinnor. Det nya vårdprogrammet för hypertyreos ger väg­ledning för en patientcentrerad och jämlik vård.

Behandling av Graves sjukdom

Behandling av Graves sjukdom

Behandling av Graves sjukdom går i riktning mot precisionsmedicin med nytt nationellt vårdprogram. För första gången används individuella riskpoäng för att beräkna risken för återfall vid Graves sjukdom, och genetisk bestämning kan användas för gruppen som har en återfallsrisk runt 50 procent.

Hypertyreos är inte bara endokrinologens angelägenhet

Hypertyreos är inte bara endokrinologens angelägenhet

Subklinisk hypertyreos bör handläggas mer aktivt än i dag. Patientens kliniska presentation har stor betydelse för tempot i handläggningen.

Hypertyreos – en folksjukdom

Hypertyreos – en folksjukdom

Hypertyreos är en folksjukdom, men vården varierar över landet. I Tema Hypertyreos beskrivs utvalda delar i det nya vårdprogrammet för hypertyreos.

Regional skillnad i incidensen av skador efter ledprotesoperation

Skador efter ledprotesoperation skiljer sig mellan regioner

Det råder regionala skillnader i incidensen av patientskador efter primära höft- och knäprotesoperationer. Kliniker som opererar ett större antal höft- och knäproteser förefaller få en rutin och erfarenhet av ingreppen som ger färre patientskador. (4 kommentarer)

Tidigare upptäckt av lungcancer med analys av tumör-DNA i blod

Tidigare upptäckt av lungcancer med analys av tumör-DNA i blod

Analys av cirkulerande tumör-DNA från blodprov detekterar ca 75 procent av behandlingsvägledande mutationer i senare stadium av lungcancer. 

Precisionsmedicinsk genterapi har bromsat utveckling av ALS

Precisionsmedicinsk genterapi har bromsat utveckling av ALS

Antisens-oligonukleotiden tofersen minskar syntesen av SOD1-protein. Behandling med tofersen har visat en kliniskt kraftig bromsning av sjukdomsutvecklingen. Parallellt minskas halten av skademarkörerna neurofilament L och H. (3 kommentarer)

Molekylära subtyper och avancerad prostatacancer

Molekylära subtyper och avancerad prostatacancer

Ökad molekylär kunskap ger nya möjligheter för individanpassad behandling av prostatacancer.

Prostatacancerregistret – för patienter, sjukvård och forskning

Prostatacancerregistret – för patienter, sjukvård och forskning

NPCR är ett rikstäckande register med hög täckningsgrad som innehåller information om diagnostik och primärbehandling av prostatacancer. Forskningsdatabasen PCBaSe visar att kvalitetsregisterdata som kombineras med nationella administrativa register är en guldgruva för forskning.

Prostatacancer ur patientperspektivet

Prostatacancer ur patienternas perspektiv

Förutom att vara livshotande innebär en prostatacancerdiagnos även ett hot mot livskvaliteten, eftersom behandlingen ofta påverkar sexualiteten och funktionen i urinvägar och tarm. Dessutom är väntetiderna för utredning och behandling de längsta inom cancervården. Det finns mycket kvar att göra innan prostatacancersjukvården når de höga mål som sätts i vårdprogram

Behandling av spridd prostatacancer

Behandling av metastaserad prostatacancer

Intensiv behandling direkt vid diagnosen av metastaserad prostatacancer förlänger livet, och kombinationsbehandling är ny standard.

Behandling av icke spridd prostatacancer – individuellt val

Behandling av icke spridd prostatacancer – individuellt val

Valet av behandling för prostatacancer är individuellt och beror på både patient- och tumörfaktorer. All behandling för prostatacancer bör kvalitetssäkras genom Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

Prostatacancer – utredning, klinisk diagnostik och screening

Prostatacancer – utredning, klinisk diagnostik och screening

MRT av prostata medför att färre män med förhöjt PSA biopseras och diagnostiseras med kliniskt betydelselös cancer än tidigare. Screening med PSA-prov följd av systematiska biopsier minskar dödligheten i prostatacancer men leder till betydande överdiagnostik. (1 kommentar)

Prostatacancer – en sjukdom i förändring

Prostatacancer – sjukdom i förändring

Nya diagnostiska metoder och behandlingar har förbättrat situationen dramatiskt. Tema Prostatacancer beskriver några av de viktigaste utvecklingsområdena.

Graviditetsregistret – nationell täckning uppnås under 2024

Graviditetsregistret – nationell täckning uppnås under 2024

Syftet med Graviditetsregistret är att tillhandahålla data och resultat för landets verksamheter för att kunna utveckla vården, förbättra hälsan för gravida och deras barn samt främja en jämlik vård med hög kvalitet genom hela vårdkedjan. 

Borreliakardit – ovanlig orsak till atrioventrikulärt block

Borreliakardit – en ovanlig orsak till atrioventrikulärt block

Borreliakardit är en sällsynt manifestation av den fästingburna sjukdomen borrelia, men utgör en viktig differentialdiagnos vid kraftigt förlängd PQ-tid och/eller AV-block av högre grad utan annan uppenbar orsak. (2 kommentarer)

Palliativ vård av barn med cancer

Palliativ vård av barn med cancer

En nationell studie med frågeformulär har undersökt om vårdnadshavare till barn med cancer uppfattade att deras barn fick palliativ vård innan barnet dog och deras syn på den vård barnet fick den sista månaden.

Registrering av forskning baserad på nationella hälsoregister

Registrering av forskning baserad på hälsoregister

Preregistrering och andra metoder för transparent rapportering kan användas för att stärka svensk registerbaserad forskning och motverka rapporteringsbias. (2 kommentarer)

Psykedelisk psykiatri – det finns anledning att vara optimistisk

Psykedelisk psykiatri – det finns anledning att vara optimistisk

Under de sista tio åren har flera fas 2-prövningar av så kallade klassiska psykedelika, som är serotonin 2A (5-HT2A)-agonister, visat på stora och långvariga positiva effekter vid depressions- och ångestsymtom. (16 kommentarer)

1 2 3 68