Denna webbplats vänder sig till läkare
Rymdmedicin: utmaningar och möjligheter med rymdfärder

Rymdmedicin: utmaningar och möjligheter med rymdfärder

Sedan millennieskiftet har den internationella rymdstationen ISS oavbrutet varit bemannad, och siktet är nu inställt på månen och Mars. Vilka medicinska möjligheter och utmaningar medför rymdresor, och vilka krav ställs på framtidens astronauter, som ska ge sig ut på årslånga uppdrag utan möjlighet till evakuering?

Frenikusstimulering hos patienter med höga ryggmärgsskador

Stimulering av frenikus med Neurx DPS – en fallbeskrivning

Frenikusstimulering med Neurx DPS är ett relativt enkelt och skonsamt ingrepp och kan hjälpa även sköra personer som har drabbats av en hög ryggmärgsskada. Här kommer en fallbeskrivning av de två första patienterna som fått ingreppet i Sverige. I april 2023 opererades patient nummer 3.

Behandling för barncancer ger risk för sena komplikationer

Behandling för barncancer ger risk för sena komplikationer

Rekommenderad uppföljning är individuell och framför allt relaterad till kumulativa cytostatikadoser och stråldoser. Vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer rekommenderar behandlingsrelaterad uppföljning både före och efter 18 års ålder.

I replikationskrisens spår agerar länder mot utbredda metodbrister

I replikationskrisens spår agerar man mot utbredda metodbrister

Forskningsmetoder som rör sig i gränslandet mellan uppsåtlig vilseledning och oavsiktliga misstag är mycket utbredda. Det visar den så kallade replikationskrisen – och medicinsk forskning är i hög grad drabbad.

Många källor till problem i systematiska översikter

Många fallgropar i arbetet att ta fram systematiska översikter

Som en del av varje systematisk översikt måste risk för bias och andra källor till problem noggrant utvärderas. Dessa källor kan vara flera: heterogenitet, val av placebo eller svårigheter att i praktiken genomföra blindade studier. Den här artikeln uppmärksammar två fall.

Intressekonflikter påverkar den medicinska forskningen i alla led

Intressekonflikter påverkar den medicinska forskningen i alla led

Studier tyder på att finansiella intressekonflikter i kliniska prövningar påverkar både forskningsfråga, metod, resultat och tolkning. Icke-finansiella intressekonflikter kan också finnas, men är mindre studerade. Det behövs mer forskning om intressekonflikter, deras konsekvenser och hur de ska hanteras. Enbart transparens löser dock inte problemet.

Ansvarsfull rapportering av kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska prövningar – KI på god väg mot ansvarsfull rapportering

Fram till hösten 2020 hade Karolinska institutet inte rapporterat resultat för en enda prövning. I dagsläget har KI rapporterat resultat för 61 procent av sina avslutade prövningar.

Oredlig forskning underminerar klinisk praxis och förtroende

Oredlig forskning underminerar medicinsk praxis och förtroende

Joachim Boldt, Scott Reuben och Yoshihiro Sato är forskare som gjort sig skyldiga till oredlighet. Vad kan vi lära oss av dessa tre? Och vilka skyddssystem ger motståndskraft mot den oredliga forskningens skador? Kjell Asplund skriver om problemen som oredlig forskning skapar – och hur de kan lösas.

Olika slutsatser från samma data

Olika slutsatser från samma data

Oberoende forskare kan nå skilda resultat med utgångspunkt från samma data och hypoteser. När forskare utforskar det analytiska rummet tills de får ett önskvärt resultat, och sedan rapporterar endast detta resultat, kan kraftiga snedvridningar uppstå.

Utmaningar för den forskande läkaren

Metavetenskap – om utmaningar för både läkaren och forskaren

Metavetenskap kallas den forskningsgren som med kvantitativa empiriska metoder granskar forskningen själv: hur den utförs, rapporteras, finansieras och utvärderas. Detta temanummer tar upp en serie högaktuella meta­vetenskapliga ämnen. Vi önskar er en givande läsning! skriver gästredaktörerna Gustav Nilsonne, Cathrine Axfors och Emmanuel Zavalis.

Smärtsamt skänkelblocksyndrom

Skänkelblocksyndrom – ovanligt men behandlingsbart tillstånd

Smärtsamt skänkelblocksyndrom är ett ovanligt tillstånd av icke-ischemisk bröstsmärta sekundär till frekvensberoende vänstersidigt skänkelblock. (3 kommentarer)

Koagulationsfaktor XIII – inte bara ett kongenitalt blödningsproblem

Koagulationsfaktor XIII – även ett förvärvat blödningsproblem

Faktor XIII-brist är en ovanlig blödningsrubbning, som oftast diagnostiseras i nyföddhetsperioden. Den förvärvade FXIII-bristen är mindre väldefinierad, men kan beaktas vid allvarliga blödningar. Kunskapen om dessa tillstånd är låg utanför koagulationscentrum.

Mammorna allt äldre men mortaliteten är betryggande låg

Mammorna blir allt äldre men mortaliteten är betryggande låg

Den totala mortaliteten under de första 30 dagarna efter kejsarsnittet under de 6,5 år som studerades, 1 januari 2016–30 juni 2022, är 14 avlidna av 102 965 kejsarsnitt, enligt en studie av kejsarsnitt baserad på Svenskt perioperativt register.

Kloka kliniska val – avstå det som inte gör nytta för patienten

Kloka kliniska val – att avstå det som inte gör nytta för patienten

Den internationella kampanjen »Choosing wisely« finns i dag i över 20 länder. Kampanjen syftar till att identifiera åtgärder i sjukvården som saknar patientnytta och underlätta utmönstringen av dem. Vilka är utmaningarna för att införa kampanjen i Sverige? En arbetsgrupp utsedd av Svenska läkaresällskapet skriver om förutsättningarna för en svensk anpassning av kampanjen. (5 kommentarer)

Adrenohepatisk fusion – ett okänt fenomen med klinisk betydelse

Adrenohepatisk fusion – ett okänt fenomen med klinisk betydelse

Adrenohepatisk fusion, det vill säga en embryonalt uppkommen sammansmältning av leverparenkym med hela eller delar av höger binjure, är förmodligen vanligare än vad man tror. Radiologiskt kan det misstas för hepatocellulär cancer och binjurebarkscancer.

En guide till koagulationsanalys med viskoelastiska instrument

En guide till koagulationsanalys med viskoelastiska instrument

Viskoelastiska hemostatiska instrument är komplement i värderingen av hemostas, framför allt vid akuta blödningssituationer då de ger snabb information. (1 kommentar)

Lungemboli under graviditet – en jämförelse av rutiner i två regioner

Olika rutiner i två regioner när lungemboli hos gravida utreds

En högre andel gravida kvinnor remitterades för lungemboliutredning i Dalarna än i Värmland under 2013–2017, och förekomsten av lungemboli var 5 gånger högre. Regionerna skiljer sig i val av röntgenmetod: i Dalarna används i första hand lungskintigrafi och i Värmland DT lungartärer. (2 kommentarer)

Viktigt att stegvis öka insatser vid farmakologisk diarrébehandling

Viktigt att stegvis öka insatser vid farmakologisk diarrébehandling

Kronisk diarré utan påvisbar orsak är vanligt förekommande, men behandlingsstudierna är få och ofta baserade på ett litet antal patienter. Här beskrivs en farmakologisk behandlingstrappa som bygger på gemensam kunskap och erfarenheter.

Fem fall av C canimorsus på kort tid vid Östersunds sjukhus

Fem fall av C canimorsus på tre månader vid Östersunds sjukhus

Fem fall av Capnocytophaga canimorsus-bakteriemi – en gramnegativ stav som tillhör munfloran hos hund och katt – identifierades på avdelningen för laboratoriemedicin vid Östersunds sjukhus under juli–september 2022. Senaste fallet dessförinnan hade inträffat 2015. Här beskrivs de fem fallen som alla hade en koppling till hundar.

Kronisk hosta har nu en egen ICD-10-kod

Refraktär och oförklarlig kronisk hosta har fått en egen ICD-10-kod

Från och med den 1 januari 2023 har »kronisk hosta«, som inkluderar refraktär och oförklarlig kronisk hosta, en egen ICD-10-kod under R05 i Sverige: R05.7. (2 kommentarer)

1 2 3 64