Rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård

Nationella rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård

Kompetens för kirurgisk trakeotomi ska vara säkrad på sjukhus där trakeotomier utförs, och sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att den samlade kirurgiska kompetensen på sjukhuset kan hantera akuta luftvägsproblem även på patienter med anatomiskt svår luftväg. (1 kommentar)

Brister i beslut om livsuppehållande behandling

Brister i beslut om att begränsa livsuppehållande behandling

Det finns brister i hur beslut om livsuppehållande behandling hanteras och dokumenteras. Framför allt gäller det information till patient/närstående. En enkätundersökning av beslut om behandlingsbegränsningar har genomförts vid Centralsjukhuset Kristianstad.(1 kommentar)

Nya riktlinjer för kronisk pankreatit

Nya riktlinjer för kronisk pankreatit

Patienter med kronisk pankreatit har ökad risk för undernäring, diabetes, kronisk smärta och opioidberoende samt en förhöjd risk för pankreascancer. För att behandla och förebygga komplikationer och bristtillstånd bör patienterna diagnostiseras och följas upp i enlighet med den ökade kunskap som tillkommit de senaste åren.

God livskvalitet målet med vård och omhändertagande vid ALS

Riluzol är det enda sjukdomsmodifierande läkemedel som är godkänt för behandling av ALS i Sverige. Behandlingen är i övrigt symtomatisk, och målet är att hjälpa patienterna att uppnå en så god livskvalitet som möjligt genom samverkan i multidisciplinära ALS-team.

ALS kan vara en prionsjukdom

ALS kan vara en prionsjukdom

ALS är en heterogent neurodegenerativ sjukdom som främst drabbar de övre och nedre motorneuronen. Inklusioner av felveckat SOD1-protein tycks finnas hos patienter med alla typer av ALS.

En av sjukvårdens största utmaningar

En av sjukvårdens största utmaningar

De neurodegenerativa sjukdomarna utgör ett av den medicinska forskningens stora mysterier och är en av sjukvårdens främsta utmaningar.

Ataxier – en heterogen grupp och en klinisk utmaning

Ataxier – en heterogen grupp och en klinisk utmaning

Ataxier utgör en heterogen grupp sjukdomar med överlappande symtom. Antalet sjukdomar med ataxi som del- eller huvudsymtom är över hundra, vilket illustrerar den dia­gnostiska utmaningen för neurologer. (1 kommentar)

Parkinsons sjukdom – heterogen och komplex i sitt kliniska uttryck

Parkinsons sjukdom – heterogen och komplex i sitt kliniska uttryck

Individuella kombinationer av symtom som ändrar sig över tid kräver behandlingsjusteringar och anpassningar. Patienter bör följas av läkare, sjuksköterska och multidisciplinärt team med parkinsonexpertis.

Alzheimers sjukdom – diagnostik och behandling i dag och i framtiden

Alzheimers sjukdom – diagnostik och behandling i dag och i framtiden

Alzheimers sjukdom är den absolut vanligaste demenssjukdomen. De kliniska kriterierna för Alzheimers sjukdom innefattar en kognitiv funktionsnedsättning som påverkar minst två av domänerna minne, resonemang och hantering av komplexa uppgifter, visuospatiala förmågor, språkfunktion samt personlighet och beteende.

Huntingtons sjukdom – kliniska prövningar inger nu optimism

Huntingtons sjukdom – kliniska prövningar inger nu optimism

Huntingtons sjukdom är en autosomalt dominant neurodegenerativ sjukdom, som leder till förtidig död. Orsaken är expansion av en CAG-triplett i huntingtin­genen. I dag finns endast symtomlindrande mediciner tillgängliga, men ny molekylärgenetisk teknologi kan komma att möjliggöra behandlingar som minskar nivåerna av muterat huntingtin.

Prematur ovariell insufficiens – underdiagnostiserat tillstånd

Prematur ovariell insufficiens – underdiagnostiserat tillstånd

Patienter med prematur ovariell insufficiens behöver adekvat östrogensubstitution för att minska risken för benskörhet samt kardiovaskulära och kognitiva komplikationer. Det finns goda möjligheter att hitta en bakomliggande orsak, varför patienter även bör erbjudas utredning.

Kardiellt troponin – en biomarkör för hjärt–kärlsjukdom vid KOL

Kardiellt troponin – en biomarkör för hjärt–kärlsjukdom vid KOL

Kronisk låggradig troponinstegring har observerats vid KOL och innebär en ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och mortalitet, men det finns i dag inga riktlinjer för handläggning av troponinstegring vid KOL.

Utredning av kandidater för transplantation varierar stort

Utredning av kandidater för transplantation varierar stort

Stora skillnader i psykosocial och psykiatrisk bedömning råder vid landets transplantationscentrum, visar en intervjustudie.

»Stabil kranskärlssjukdom« blir »kroniskt koronart syndrom«

Nya europeiska riktlinjer kommenteras av arbetsgruppen för kranskärlssjukdom i Svenska kardiologföreningen.

Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring

Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring

Subkutant injicerat insulin kan aggregera till lokala inlagringar med typiska amyloidegenskaper, vilket kan innebära diagnostiska dilemman och fallgropar för patologen och oanade konsekvenser för diabeteologen.

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Flera svenska fall av infektion med rävens dvärgbandmask

Från att mycket sällan ha diagnostiserats tidigare har sex fall av infektion med rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige under de senaste två åren. Leverförändringen misstolkas ofta radiologiskt som en malign tumör. Behandlingen sker med kirurgi och läkemedel. (2 kommentar)

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Susacs syndrom är ett ovanligt inflammatoriskt tillstånd

Susacs syndrom är en ovanlig mikroangiopati som ger symtom från hjärnparenkymet, innerörat och näthinnan. Den kliniska triaden (förvirring och syn- och hörselnedsättning) ses hos endast 13 procent av patienterna vid sjukdomsdebuten, vilket gör tidig diagnos till en utmaning.

Bättre följsamhet till rutiner vid svullet ben kan undvika onödiga akutbesök och undersökningar

Bättre följsamhet till rutiner vid svullet ben kan undvika onödiga akutbesök och undersökningar

Svullet ben är en vanlig sökorsak på akutmottagningar, och djup ventrombos är en vanlig differentialdia­gnos. I en originalstudie har man granskat 1 000 journaler från akutbesök på grund av svullet ben. 398 av dessa utreddes för misstänkt DVT, och mindre än hälften av utredningarna utfördes enligt rådande rekommendationer. (3 kommentar)

Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid

Livsfarligt missbruk av receptfria diarréläkemedlet loperamid

Vid normal användning är loperamid ett säkert läkemedel, men vid överdos kan centrala opioida effekter uppkomma. I artikeln beskrivs ett fall av allvarlig arytmi, med upprepade episoder av torsade de pointes, efter att patienten intagit  3–10 förpackningar dagligen under ett år. (2 kommentar)

Behov av bättre riktlinjer vid lätta traumatiska hjärnskador i primärvården

Behov av bättre riktlinjer vid lätta traumatiska hjärnskador i primärvården

Handläggning av av patienter med minimala och lätta traumatiska hjärnskador i primärvården varierar inte särskilt mycket i akutskedet, men en större variation ses vid sekundära, långvariga besvär. Det visar en enkätstudie som har kartlagt hur denna patientkategori handläggs i primärvården.  (1 kommentar)

1 2 3 46