Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena steroider

Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena steroider

Försäljningen av kosttillskott ökar stadigt. En kohort av unga vuxna, som följdes över en 10-årsperiod, visade att högkonsumenter av kosttillskott i högre grad hade en förlåtande attityd till riskerna med att använda sig av anabola androgena steroider (AAS).

Digitalt assisterad laparoskopisk bridlösning – ett finger med i spelet

Digitalt assisterad laparoskopisk bridlösning – ett finger med i spelet

Denna artikel visar ett exempel på hur ett finger kan introduceras i bukhålan vid laparoskopi och användas för att identifiera och lösa en mekanisk tunntarmsileus orsakad av en brid.

Q-feberendokardit – en ovanlig åkomma med hög mortalitet

Q-feberendokardit – en ovanlig åkomma med hög mortalitet

Q-feberendokardit bör misstänkas vid tidigare genomgången akut Q-feber efter vistelse i endemiskt område eller yrkeskontakt med får, getter och nötboskap och symtom på endokardit. Diagnosen bör även övervägas vid alla fall av blododlingsnegativ endokardit.

Fulminant diabetes typ 1 – ny form med snabbt insjuknande

Fulminant diabetes typ 1 – en ny form med snabbt insjuknande

Vanligen inkommer patienterna till akutmottagningen med uttalad hyperglykemi och kraftig ketos, ibland också med grav acidos som utvecklas mycket snabbt. Fulminant typ-1-diabetes är vanlig i Sydostasien, men finns även beskriven hos personer med europeiskt ursprung. (1 kommentar)

Förväntad hyponatremi vid extrem hyperglykemi – begränsad evidens

Extrem hyperglykemi med hyponatremi vid typ 2-diabetes

Fallet belyser en patient med extrem hyperglykemi med kompensatorisk hyponatremi och den kliniska utmaningen som samtidig hyperglykemi medför vid bedömningen av natriumnivåer, speciellt vid uttalade rubbningar. (1 kommentar)

Erytrocyttransfusion till kritiskt sjuka kan vara farligare än anemi

Erytrocyttransfusion till kritiskt sjuka kan vara farligare än anemi

Erytrocyttransfusioner kan vara livräddande för intensivvårdspatienter men är också förknippade med komplikationer. Det är viktigt att individualisera besluten.

Blodförsörjning vid katastrofer – en nationell beredskap behövs

Blodförsörjning vid katastrofer – en nationell beredskap behövs

Det saknas en nationell beredskapsplan för blodförsörjning vid kris- och katastrofhändelser, dessutom är regionala och lokala planer begränsade. En nationell beredskapsplan för att snabbt kunna öka blodtillgången vid stora akuta behov bör implementeras.

Blodtransfusion kräver god logistik

Blodtransfusion kräver god logistik

I detta temanummer presenteras och diskuteras indikationer för blodtransfusion i olika patientgrupper; från neonatalvård, obstetrik och kritiskt sjuka till olika katastrofscenarier.

Blodtransfusion inom pediatrik – vanliga situationer

Blodtransfusion inom pediatriken – de vanligaste situationerna

Transfusioner ska ges på medicinsk indikation och efter en helhetsbedömning av den enskilda patienten.

Blodkomponenter och helblod – så framställs och används de

Blodkomponenter och helblod – så framställs de och används de

Det finns medicinsk evidens för en generellt restriktiv transfusionsstrategi. Vid stora blödningar rekommenderas en balanserad ersättning av de olika blodkomponenterna. Helblod har börjat användas och utvärderas prehospitalt.

Postpartumblödningar med blodtransfusioner har ökat

Allt fler blödningar post partum med behov av blodtransfusioner

För att minska antalet blodtransfusioner vid förlossning är det viktigt med rutiner för profylaktiska och akuta åtgärder samt att man vid blodtransfusion på grund av postpartumanemi utvärderar varje enskild enhet och i större utsträckning överväger järnsubstitution.

Viktigt väga in risk för komplikation vid blodtransfusioner

Risk för komplikationer viktig att väga in inför transfusioner

Artikeln ger en överblick över oönskade effekter av blodtransfusioner samt en uppskattning av förekomst i Sverige.

Trakeotomi kunde utföras tidigare än i riktlinjer vid covid-19

Trakeotomi hos covid-19-patienter kunde utföras tidigare än i riktlinjer

Ingen kirurg smittades och mortaliteten var i linje med övriga landet. Det framkom vid en kartläggning av 66 intensivvårdade covid-19-patienter, varav 29 genomgick trakeotomi, på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Mediantiden från intubation till trakeotomi var 9 dagar. (2 kommentarer)

Skörhetsskala kan bidra när vårdtid och dödsrisk bedöms

Skörhetsskala kan bidra när äldres vårdtid ska bedömas

Relationen mellan å ena sidan skörhet enligt Clinical frailty scale och å andra sidan vårdtid och dödlighet hos äldre patienter har undersökts i en studie.

Nya nationella riktlinjer för handläggning av akut pankreatit

Nya nationella riktlinjer för handläggning av akut pankreatit

Riktlinjegruppen har utgått från de internationella riktlinjerna från 2013 och bedömt den vetenskapliga litteraturen med fokus på det som tillkommit sedan sammanställningen 2013. Nytt är att fasta inte rekommenderas, att vätskebehandlingen bör vara målstyrd samt att kirurgi rekommenderas i allt mindre utsträckning. (2 kommentarer)

Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp

Viktiga aspekter att känna till om hudsjukdomar i melaninrik hud

I strävan efter jämlik sjukvård är det viktigt att belysa att hudåkommors utseende och frekvens kan variera beroende på hudtyp. Här presenteras en introduktion till hudsjukdomar i melaninrik hud. (2 kommentarer)

Riktlinjer kring hur livsuppehållande behandling avslutas följdes dåligt

Riktlinjer följdes dåligt vid beslut att avstå livsuppehållande behandling

Vanligaste avsteget var brist på samråd med patient, enligt journalstudie vid Helsingborgs lasarett. (5 kommentarer)

Hemodialys – konsensus saknas kring hur mycket och hur ofta

Hemodialys – konsensus saknas kring hur mycket och hur ofta

Standardordinationen tre dialyser i veckan ifrågasätts allt mer. Och mer fokus läggs nu på att bevara den restfunktion som njurarna har vid dialysstart. 

Förgiftning med dietylenglykol – första kända svenska fallet

Dietylenglykolförgiftning – första kända svenska fallet presenteras

Här presenteras det första kända svenska fallet av dietylenglykolförgiftning, där intag av en större mängd bromsvätska ledde till anuri, leverpåverkan, kranialnervs­påverkan och polyneuropati.

Flexortenotomi med kanyl i tå vid diabetes – enkelt och säkert

Flexortenotomi med kanyl i tå vid diabetes – enkelt och säkert

Kanylbaserad flexortenotomi i tå 2–5 vid klo- eller hammartå är en enkel, billig, snabb och säker metod som kan tillämpas inom ramen för ordinarie verksamhet på en diabetesmottagning. (1 kommentar)

1 2 3 53