Förenklad analys av etylenglykol kan ge snabbare diagnos vid förgiftningsfall

Enklare etylenglykolanalys kan ge snabb diagnos vid förgiftning

Förgiftning med etylenglykol är relativt vanligt i Sverige och mycket farligt utan snabb behandling, men endast ett tiotal svenska sjukhuslaboratorier tillhandahåller dygnet runt-analys av etylenglykol. Användning av en enkel enzymatisk metod kan förbättra möjligheten att snabbt ställa diagnos.

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor är en ovanlig och svårbehandlad progressiv sjukdom. Symtomen är högfrekvent bilateral tremor på 13–18 Hz i ben- och bålmuskulatur i stående position samt en kraftig känsla av ostadighet.(1 kommentar)

Rutinmässig off label-utvärdering bör inte göras av Läkemedelsverket

Läkemedelsverket bör inte göra rutinmässig off label-utvärdering

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheterna att genomföra bedömningar för vissa läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation. I ett pilotprojekt var det inte möjligt att fastslå huruvida den absoluta nytta–riskbalansen för rituximab vid MS är positiv eller negativ.

Tubargraviditet med foster i vecka 17

Tubargraviditet med levande foster i vecka 17

En 24-årig kvinna, förstagångsgravid i vecka 17, sökte akut på grund av kraftig smärta i buken. Det visade sig efter utredning vara en tubargraviditet. Fallet visar att ektopisk graviditet måste finnas med i differentialdiagnostiken av buksmärta också i andra trimestern.

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå äldre patients behov

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå den äldre patientens behov

I takt med att befolkningen åldras blir behovet att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten allt mer angeläget. Skörhet är ett begrepp som bättre än multisjuklighet identifierar äldre personer i behov av ett särskilt multidimensionellt omhändertagande.

Platypné–ortodeoxisyndrom – förbisedd orsak till dyspné

Platypné–ortodeoxisyndrom kan vara förbisedd orsak till dyspné

Platypné–ortodeoxisyndrom är ett ovanligt tillstånd med lägesberoende shunt i hjärta eller lunga. Pulsoximetri i liggande och stående är en mycket enkel undersökning, och författarna föreslår att det utförs frikostigt vid anamnes på ortostatisk dyspné.

Dubbel diabetes – en metabol utmaning

Dubbel diabetes – metabol utmaning

Det förhållandet att man kan drabbas av (åtminstone) två olika typer av diabetes, samtidigt eller konsekutivt, diskuteras sällan. Här beskrives ett fall av monogen diabetes med autoimmun pålagring.

Behandling med 4-aminokinoliner vid covid-19 kan ge allvarliga biverkningar

4-aminokinoliner vid covid-19 kan ge allvarliga biverkningar

4-aminokinoliner har föreslagits som terapikandidater vid covid-19, men en del patienter drabbas av allvarliga biverkningar vid behandling med 4-aminokinoliner, såsom QTc-förlängning, hypoglykemi och allvarliga hudreaktioner. (1 kommentar)

Utrymme för förbättringar vid akutbesök för epilepsianfall

Utrymme för förbättringar vid akutbesök för epilepsianfall

Patienter med ett epileptiskt anfall fick som regel snabbt och adekvat akut medicinskt omhändertagande, men dokumentationen av missbruk och information om bilkörning kan bli bättre. Det visar ett europeiskt kvalitetsprojekt om vårdkvalitet vid akutbesök för epileptiska anfall, där sex svenska sjukhus deltagit.

Allt fler kvinnor i fertil ålder tar antidepressiva läkemedel

Antidepressiva läkemedel ges nu till allt fler kvinnor i fertil ålder

Andelen svenska kvinnor i fertil ålder som förskrivs antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt det senaste decenniet, men kunskapen kring antidepressiva läkemedels farmakokinetik vid graviditet är begränsad. För de flesta preparat finns enbart ett fåtal, små studier tillgängliga. (2 kommentar)

Var femte rektalcancer missas efter rektoskopi i primärvården

En studie av patienter som fått diagnosen rektalcancer visar vikten av att följa upp patienter med rektalblödning enligt standardiserat vårdförlopp vid misstänkt kolorektalcancer.(1 kommentar)

Anfall av gåshud visade sig vara anti-LGI-1-encefalit

Anfall av gåshud visade sig vara anti-LGI-1-encefalit

Vid subakut till akut konfusion med fokala epileptiska anfall – överväg anti-LGI-1-encefalit. Diagnosen ställs genom påvisande av neuronala autoantikroppar i serum och/eller likvor.

Trousseaus syndrom – en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet

Trousseaus syndrom – en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet

Trousseaus syndrom är en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet och anses vara en kronisk disseminerad intravasal koagulation, som leder till venös tromboembolism och artärtrombos. Syndromet uppträder oftast hos patienter med lung-, pankreas-, bröst- och koloncancer, oftast mucinproducerande.

ACG-systemet: Ersättningsmodeller kan förbättras

Ersättningsmodeller för vårdcentraler kan förbättras

Trots att det saknas vetenskapliga studier av hur ACG-systemet fungerar som ersättningssystem för vårdcentraler används det i 14 av 21 regioner. En granskning av över 4 500 journalanteckningar påvisade ett mycket stort antal icke relevanta diagnosregistreringar.(1 kommentar)

Minskad prevalens av vårdrelaterade infektioner inom Region Stockholm

Prevalens av vårdrelaterade infektioner minskar i Stockholm

Från 2008 till 2018 minskade prevalensen av vårdrelaterade infektioner inom den somatiska slutenvården i Region Stockholm. Minskningen kan tyda på en sjunkande incidens av vårdrelaterade infektioner då den inte förklaras av kortare vårdtider, förändrad patientpopulation, bristande datakvalitet eller förändrad vårdorganisation.

Rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård

Nationella rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård

Kompetens för kirurgisk trakeotomi ska vara säkrad på sjukhus där trakeotomier utförs, och sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att den samlade kirurgiska kompetensen på sjukhuset kan hantera akuta luftvägsproblem även på patienter med anatomiskt svår luftväg. (1 kommentar)

Brister i beslut om livsuppehållande behandling

Brister i beslut om att begränsa livsuppehållande behandling

Det finns brister i hur beslut om livsuppehållande behandling hanteras och dokumenteras. Framför allt gäller det information till patient/närstående. En enkätundersökning av beslut om behandlingsbegränsningar har genomförts vid Centralsjukhuset Kristianstad.(1 kommentar)

Nya riktlinjer för kronisk pankreatit

Nya riktlinjer för kronisk pankreatit

Patienter med kronisk pankreatit har ökad risk för undernäring, diabetes, kronisk smärta och opioidberoende samt en förhöjd risk för pankreascancer. För att behandla och förebygga komplikationer och bristtillstånd bör patienterna diagnostiseras och följas upp i enlighet med den ökade kunskap som tillkommit de senaste åren.

En av sjukvårdens största utmaningar

En av sjukvårdens största utmaningar

De neurodegenerativa sjukdomarna utgör ett av den medicinska forskningens stora mysterier och är en av sjukvårdens främsta utmaningar.

God livskvalitet målet med vård och omhändertagande vid ALS

Riluzol är det enda sjukdomsmodifierande läkemedel som är godkänt för behandling av ALS i Sverige. Behandlingen är i övrigt symtomatisk, och målet är att hjälpa patienterna att uppnå en så god livskvalitet som möjligt genom samverkan i multidisciplinära ALS-team.

1 2 3 49