Återkommande psykotiska symtom under många år var Huntingtons sjukdom

Psykotiska symtom under många år var Huntingtons sjukdom

Ofrivilliga rörelser är typiskt vid Huntingtons sjukdom, men det är mycket vanligt att rörelsestörningen föregås av 10–20 år av psykiska symtom. Denna fallbeskrivning belyser hur sjukdomsförloppet kan te sig vid Huntingtons sjukdom och leda till att patienter vårdas för en annan diagnos en längre tid. (1 kommentar)

Fokus på individuell behandling vid akut koronart syndrom utan ST-höjning

Akut koronart syndrom utan ST-höjning – nya riktlinjer från ESC

I nya riktlinjer från Europeiska kardiologföreningen gällande akut koronart syndrom utan ST-höjning framhålls vikten av att väga den ischemiska risken mot blödningsrisken vid val av behandlingsstrategi.

Fördelar och nackdelar med en legalisering av cannabis i Sverige

Fördelar och nackdelar med en legalisering av cannabis i Sverige

Trots en låg andel cannabisbrukare är den svenska restriktiva hållningen i cannabisfrågan ifrågasatt. Men i samtliga länder som legaliserat cannabis fortgår en omfattande illegal försäljning, och försäljningen till minderåriga har ej stävjats. (8 kommentar)

Endoskopisk sleeve-gastroplastik är ett alternativ vid obesitas

Endoskopisk sleeve-gastroplastik behandlingsalternativ vid obesitas

Den här artikeln beskriver endoskopiska metoder att minska kroppsvikten, med fokus på endoskopisk sleeve-gastroplastik, som har visat sig effektivt minska kroppsvikten hos patienter med fetma med 15-20 procent upp till två år efter ingreppet. 

Endoskopiska suturer ger ­ännu fler kirurgiska möjligheter

Endoskopiska suturer innebär ännu fler kirurgiska möjligheter

Endoskopiska suturer kan användas i en mängd kliniska situationer och har i princip samma möjligheter och begränsningar som traditionella eller laparoskopiska suturer.

Utvecklade postoperativ tyreoidit efter subtotal paratyreoidektomi

Utvecklade postoperativ tyreoidit efter subtotal paratyreoidektomi

Rapport om en patient som utvecklade tyreoidit efter subtotal paratyreoidektomi för sekundär hyperparatyreoidism. Kunskap om tillståndet – som läker ut inom sex veckor – kan bespara patienten extra vårdbesök och felbehandling.

Många barn har långvariga och stora behov av hälso- och sjukvård

Stor andel barn har långvariga och komplexa sjukvårdsbehov

Jämförelser av alla barn och unga i Västra Götalands­regionen mellan åren 2010 och 2017 visar att gruppen med komplexa behov ökar, framför allt på grund av ökad prevalens av psykiatriska/neurologiska tillstånd. Nya överlevare står rimligen för en del av denna trend.(1 kommentar)

Erfarenheter av undvikbara skador vid kärlkirurgi

Erfarenheter av undvikbara patientskador vid kärlkirurgi

Patientskador efter kärlkirurgiska ingrepp genomförda under två tidsperioder, samt anmälda till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf, har analyserats. Typskador som i princip alltid kompenseras är rekurrenspares efter karotiskirurgi och djup kärlskada efter varicerkirurgi.

Landstingslogotyper 1970–2020 belyser varumärkesbyggandet

Landstingslogotyper 1970–2020 illustrerar varumärkesbyggandet

Svenska landstings historiska logotypförändringar kan skapa förståelse för utvecklingen av deras varumärkesarbete. I symbolerna läggs fokus på geografisk plats, organisation och framåtanda i olika faser.

God prognos för unga vuxna med mycket låg födelsevikt

God prognos för unga vuxna som hade mycket låg vikt vid födseln

Mental hälsa, familjebildning, reproduktions- och stresshormoner var jämförbara med kontroller.

Rehabiliteringen efter traumatisk hjärnskada brister

Brister i rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada

Kvalitativ forskning visar att personer med traumatisk hjärnskada upplever brister gällande samordning och tillgänglighet till rehabilitering, och att närstående utgör ett viktigt stöd.

Inflammation, långvarig trötthet och värk – uppdatering av kunskapsläget

Inflammation, trötthet och värk – uppdatering av kunskapsläget

Förekomsten av ansträngningsutlöst försämring och inflammation särskiljer trötthetstillstånden myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och utmattningssyndrom.(5 kommentar)

PIR – patientsäkerhet i realtid – lämpade sig väl under pandemin

PIR – patientsäkerhet i realtid – lämpade sig väl under pandemin

Journalgranskning av pågående vård för att identifiera patientskador kombinerad med intervjuer med patienter och vårdpersonal kan vara en användbar metod för proaktivt arbete med patientsäkerhet under svåra förutsättningar som en pandemi.

Papillarmuskelruptur – en klinisk kameleont med hög mortalitet

Papillarmuskelruptur – klinisk kameleont med hög mortalitet

Plötslig försämring med dyspné och cirkulatorisk instabilitet i samband med akut koronart syndrom bör inge misstanke. Papillarmuskelrupturer ses ofta vid mindre infarkter hos tidigare kärlfriska patienter. Tidig diagnos med ekokardiografi och skyndsam kirurgisk åtgärd är viktigt för prognosen.(1 kommentar)

Miljöförstöring och artutrotning medför ohälsa och sjukdom

Miljöförstöring och artutrotning för med sig ohälsa och sjukdom

Naturen ger oss en unik möjlighet att hitta nya behandlingar för livsstilssjukdomar. Förlust av planetens mångfald minskar möjligheterna. Miljöpåverkan leder också till nya sjukdomar. Covid-19 är ett exempel.(6 kommentar)

Smärtpåse minskade smärta och opioidförskrivning vid dagkirurgi

Smärtpåse minskade smärta och opioidförskrivning i dagkirurgi

En standardiserad påse med smärtlindrande tabletter är ett enkelt sätt att förbättra smärtbehandling och dagkirurgiska flöden samt minska opioidförskrivning, visar en utvärdering vid handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset.

Encefalopati är en ovanlig biverkning till konstrastmedel

Kontrastinducerad encefalopati – ovanlig och dramatisk biverkning till jodbaserat medel

Patienten genomgick en perkutan aortaklaff­intervention. Mot slutet av ingreppet drabbades patienten av ett krampanfall. Läkare som arbetar med jodbaserat kontrastmedel bör känna till denna ovanliga biverkan, som oftast är benign och reversibel. (1 kommentar)

Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande

Ny definition av palliativ vård med fokus på lidande

Palliativ vård utvecklades för patienter med cancerdiagnos. I en ny definition fokuseras på allvarligt lidandet hos en person med svår sjukdom i stället för att fokusera på diagnos med livshotande sjukdom som tongivande för den palliativa vården.

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risken att missa sidobruk

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risk att missa sidobruk

Rutinerna för kiral amfetaminanalys och svarsrapportering vid monitorering av ADHD-behandling behöver uppdateras och anpassas till dagens godkända läkemedel som baseras på D-amfetamin.

Inhalationssteroider vid KOL kan förebygga försämring

Tillägg av inhalationssteroider vid KOL kan förebygga försämring

Tillägg av inhalationskortikosteroider ges till dem som trots luftrörsvidgande behandling har fortsatta exacerbationer. Överväg behandling noggrant vid insättning och uppföljning.

1 2 3 52