Antibiotika ska med dagens kunskap inte användas vid ryggvärk – med eller utan benvärk

Ingen antibiotika vid ryggvärk

Antibiotika har i vissa studier föreslagits som behandling av utvalda patienter med kronisk ryggsmärta, med eller utan benbesvär, och där MR visar Modic-förändringar typ 1. Tre nordiska studier har dock, oberoende av varandra, kommit till resultat som motsäger att antibiotika ska användas vid rygg-/benvärk.(1 kommentar)

Kontinuerlig EEG-­övervakning av IVA-patienter efter akut hjärnskada av oklart värde

Kontinuerlig EEG efter akut hjärnskada av oklart värde

En litteraturgenomgång visar inte tillräcklig evidens för att rekommendera att övervakning med kontinuerlig EEG används rutinmässigt på hjärnskadade patienter för att tidigt kunna detektera epileptisk aktivitet eller prognostisera mortalitet. (2 kommentar)

Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom

Psykotropa läkemedel kan ge två biverkningar som lätt feltolkas

Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom är två tillstånd som kan uppstå i samband med användning av psykotropa läkemedel. De kliniska bilderna är komplexa, vilket gör att diagnoserna lätt kan missas eller feltolkas som försämring av det psykiska måendet.

Sputuminduktion bör väljas före ventrikelsköljning vid tbc-prov

Sputuminduktion bör väljas före ventrikelsköljning vid tbc-prov

Sputuminduktion är en känsligare metod än ventrikelsköljning för tuberkulosdiagnostik och är förenad med mindre obehag för patienten. Båda metoderna bör utföras i isoleringsrum avsett för luftburen smitta, och personal ska använda andningsskydd med filterfunktion av typen FFP3.

När HbA1c inte stämmer

När HbA1c-värdet inte stämmer

Olika metoder kan ge olika resultat – och ibland kan även resultat som stämmer överens ge fel bild av glukosbalansen. HbA1c-analys bör endast användas då erytrocytomsättningen är normal.(1 kommentar)

Trippeldiagnostik säker vid symtomgivande rörlig njure

Trippeldiagnostik säker metod vid symtomgivande rörlig njure

Trippeldiagnostik med typisk smärtanamnes, urografi som visar förflyttning i kaudal riktning av njuren och ultraljudsundersökning med positiv smärtprovokation kan säkerställa diagnosen. Nefropexi ger god smärtlindrande effekt.

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Vi efterlyser vägledning för läkare som ställs inför frågan om intyg för assisterat döende och föreslår att frågan om patientens rättigheter i livets slut utreds, skriver Niels Lynøe och medförfattare.(4 kommentar)

Denguefeber orsakade arytmi

Denguefeber orsakade arytmi

Incidensen av dengue ökar. Vid feber och hjärt­påverkan efter resa till endemiskt område bör denguefeber övervägas. Kardiell påverkan kan i sällsynta fall bli livshotande.

Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

Folkhälsan, inklusive risk för förlorade levnadsår med kvalitet, måste få större tyngd, skriver Johnny Ludvigsson.(13 kommentar)

Gikt och hyperurikemi starkt associerade med folksjukdomar

Gikt och hyperurikemi starkt associerade med folksjukdomar

Gikt och hyperurikemi är starkt associerade med stora folksjukdomar. Mycket talar för att behandling av hyperurikemi skulle påverka flera av dessa gynnsamt.

Eftersatt och underbehandlad sjukdom

Eftersatt och underbehandlad sjukdom

I detta tema ges en uppdaterad bild av orsaker och mekanismer bakom hyper­urikemi och gikt, diagnostik, modern behandlings­strategi samt en översikt av det aktuella kunskapsläget.

Stora hälsovinster att uppnå med bättre behandling av gikt

Stora hälsovinster att uppnå med bättre behandling av gikt

Endast en minoritet av patienter med gikt får adekvat behandling, de flesta har för låg dos och majoriteten slutar inom några få år. En ökad spridning av kunskap om orsakerna till gikt skulle sannolikt bidra till att patienter får bättre behandling.

Gikt – en sjukdom som blir allt vanligare

Gikt – en känd och vanlig sjukdom

Gikt en är en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakas av förhöjda uratnivåer, vilket leder till klinisk gikt, det vill säga utfällningar av uratkristaller i mjukdelar och ledinflammationer. Sjukdomen har en i stort känd patofysiologi och blir allt vanligare.

Lungtransplantation i Sverige – över 1 200 patienter sedan 1990

Lungtransplantationer i Sverige  – över 1 200 patienter sedan 1990

Långtidsöverlevnaden i Sverige och även hos våra motsvarande skandinaviska centrum ligger bra till jämfört med internationella siffror, med en 5-årsöverlevnad på 63 procent och en 10-årsöverlevnad på 48 procent.

Diagnostik och behandling av fimos hos pojkar kan delegeras

Diagnostik och behandling av fimos hos pojkar kan delegeras

Initial bedömning och salvbehandling av symtomgivande fimos kunde överlåtas till specialutbildade undersköterskor.(1 kommentar)

Typ B-insulinresistenssyndrom –  sällsynt tillstånd med hög mortalitet

Typ B-insulinresistenssyndrom – tillstånd med hög mortalitet

En ung patient med typ 1-diabetes mer än 20-dubblade sitt insulinbehov på kort tid, men kunde trots detta endast med avsevärd svårighet hålla sitt P-glukos < 40–60 mmol/l.(5 kommentar)

Akut nekrotiserande esofagit – sällsynt men livshotande

Akut nekrotiserande esofagit – sällsynt men livshotande tillstånd

Den mest fruktade komplikationen till akut nekrotiserande esofagit är perforation. I avsaknad av perforation är behandlingen konservativ, medan det vid perforation krävs aktiv intervention, i första hand med resektion av esofagus och stomiavlastning samt rekonstruktion i senare skede.

Utredning och behandling av ventrikulära extraslag

Utreda och behandla extraslag

Ventrikulära extraslag, VES, är vanligt förekommande och i många fall asymtomatiska. Den prognostiska betydelsen av VES beror på underliggande hjärtsjukdom med god prognos för dem som är strukturellt hjärtfriska.(7 kommentar)

Verksamhetsförlagd utbildning på distans under pandemin

»Den virtuella avdelningen« – VFU på distans under pandemin

Regeringens beslut om distansundervisning på Sveriges universitet under pågående covid-19-pandemi föranledde en snabb omställning till digital utbildning. Kreativa lösningar fick ersätta kliniska moment, såsom avdelningsarbete och rond, vilket normalt hör till den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på sjukhus.

Leishmaniasis – en bortglömd men allvarlig parasitsjukdom

Leishmaniasis – en bortglömd men allvarlig parasitsjukdom

I Stockholm har vi under 2019 haft tre fall av visceral leishmaniasis hos barn under 3 år där samtliga varit i södra Europa. Kunskapen om denna parasitsjukdom behöver öka i den svenska sjukvården, skriver författarna till denna fallbeskrivning.

1 2 3 50