Svenskanpassad triage gav färre överprioriteringar på barnakut

Svenskanpassad triage gav färre överprioriteringar på barnakut

Pediatrisk prioriteringsprocess (PEPP), som har utvecklats på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, var träffsäkrare än det tidigare använda RETTS-p. Färre överprioriteringar kan betyda kortare väntetider för de sjukaste barnen.

Ureaplasma gav invasiv infektion hos immunsupprimerad

Urogenital Ureaplasma gav invasiv infektion hos immunsupprimerad

Infektionen orsakade bukabscesser hos patient behandlad med rituximab. Ureaplasma urealyticum hade detekterats vid tre tillfällen i abscesser, blod och empyem men betraktats som bifynd.

Huskur utmynnade i livshotande ruptur av ventrikeln

Huskur mot halsbränna ledde till livshotande ventrikelruptur

Bikarbonat är en välkänd huskur mot halsbränna, men kan i sällsynta fall leda till ruptur av ventrikeln. Förloppet kan kliniskt vara mycket dramatiskt, och i detta fall var tillgången till radiolog på plats möjligtvis avgörande för utgången.

Proaktivt patientsäkerhetsarbete i den psykiatriska slutenvården

Proaktivt patientsäkerhetsarbete i den psykiatriska slutenvården

Det behövs metoder för att värdera och stödja det proaktiva patientsäkerhetsarbetet i den psykiatriska slutenvården. Patientsäkerhet i realtid i psykiatrin (PiRiP) kan vara en sådan metod.

Långtidsuppföljning av barn med uppgivenhetssyndrom

Långtidsuppföljning av barn som har haft uppgivenhetssyndrom

Små skillnader i hälso- och utbildningsrelaterade utfall mellan barn som haft uppgivenhetssyndrom och andra barn från samma ursprungsregion. (1 kommentar)

Fler akuta gallstensoperationer och färre elektiva under pandemin

Fler akuta gallstensoperationer under pandemin – färre elektiva

Det minskade antalet elektiva operationer följdes av en diskret ökning av operationer utförda på indikationen akut kolecystit, gallstenspankreatit och obstruktiv ikterus.

APTT-screening bör inte användas som rutin preoperativt

Rutinmässig screening med APTT är inte indicerad före operation

Normal APTT utesluter inte koagulationsrubbning, och förlängd APTT är inte alltid relaterad till blödningsrisk.

Ärftlig transtyretinamyloidos – från lindring till potentiell bot

Ärftlig transtyretinamyloidos – från lindring till potentiell bot

Ärftlig transtyretinamyloidos är en sällsynt men livshotande sjukdom med klusterområden, bland annat i norra Sverige. Tidigare kunde endast symtomlindrande behandling och levertransplantation erbjudas. Utvecklingen av nya läkemedel har dock varit snabb och framgångsrik, vilket även medfört etiska och hälsoekonomiska utmaningar.

Teoretiskt perspektiv på anknytning vid möte läkare–patient

Teoretiska perspektiv på anknytning vid patientmöten

I mötet med patienten är en god kommunikation målet. Läkarens bemötande och med­vetenhet om anknytningsmönstrens funktion kan bidra till ett bättre patientmöte och därmed bättre vård. (6 kommentarer)

Bröstimplantat kan försvåra diagnostik av hjärtsjukdomar

Bröstimplantat kan försvåra diagnostik av hjärtsjukdomar

Bröstimplantat kan ha en negativ inverkan på de diagnostiska möjligheterna vid flera undersökningar av hjärtat, något som patienter bör informeras om inför kirurgi. Enligt det Nationella kvalitetsregistret för bröstimplantat fick fler än 17 000 patienter bröstimplantat under åren 2014–2019.

Rhizobium species visade sig ha orsakat peritonit hos patient med peritonealdialys

Rhizobium species visade sig vara orsak till peritonealdialysperitonit

Peritonit är en allvarlig komplikation associerad med hög mortalitet och morbiditet hos patienter med peritonealdialys. Här beskriver vi en man med peritonealdialys som fått en peritonit på basen av ett mycket ovanligt agens, Rhizobium, som normalt ses som en omgivningsbakterie.

Alkoholbaserade tvättlösningar och diatermi kan ge brännskador

Alkoholbaserade tvättlösningar kan ge brännskador vid diatermi

Alkoholbaserade lösningar för perioperativ steriltvätt i kombination med diatermi kan orsaka brand och brännskador om lösningen inte torkat ordentligt. Tvättlösningar kan ansamlas i draperingsveck eller i tyger. Det är viktigt att säkerställa att alkoholbaserade tvättlösningar har torkat ordentligt före användning av diatermi.

GFAP-astrocytopati – en ovanlig form av neuroinflammation med encefalomyelit

GFAP-astrocytopati – ovanlig och nyupptäckt form av encefalomyelit

Värdet av att mäta koncentrationen av GFAP i likvor har varit oklart. Detta svenska fall stärker nyttan av att använda GFAP som informativ biomarkör för överväganden i oklara fall av neuroinflammation med encefalomyelitsymtom. (1 kommentar)

Digifysisk screening kan hitta fler med familjär hyperkolesterolemi

Digifysisk screening kan hitta fler med familjär hyperkolesterolemi

En digifysisk vårdkedja för kaskadscreening av familjär hyperkolesterolemi innebär vård i både fysiska och digitala kanaler, vilket har potential att öka patientens delaktighet och effektiviteten i arbetet.

Robotassisterad bäcken- och njurkirurgi – en utvärdering

Robotassisterad bäcken- och njurkirurgi – en utvärdering

Onkologiskt och funktionellt resultat vid robotassisterad kirurgi skiljer sig inte från laparoskopisk eller öppen kirurgi. Ett undantag kan vara sämre överlevnad vid cervixcancer. I dagsläget är robotassisterad kirurgi inte kostnadseffektiv.

Gastroesofageal refluxsjukdom – gammal bekant med nya ansikten

Gastroesofageal refluxsjukdom – gammal bekant med nya ansikten

Mycket talar för att dagens handläggning av patienter med GERD kan optimeras. När behandling med protonpumpshämmare sviktar bör patienten erbjudas handläggning vid specialistenhet. Utrednings- och behandlingsalternativen är många. Indikationerna för kirurgi vid GERD är väletablerade, men behandlingen är underutnyttjad. (2 kommentarer)

Infektioner kopplade till pacemaker och defibrillator ökar

Ökning av infektioner relaterade till pacemaker och defibrillator

Certifiering av operatörer, följsamhet till riktlinjer om rekommenderat antal ingrepp per år samt korrekt rapportering till nationella register är förutsättningar för en välfungerande verksamhet med låg komplikationsfrekvens.

Ambulansuppdrag för epilepsianfall är vanligare i låginkomstområden

Ambulans vid epilepsianfall är vanligare i låginkomstområden

Tidigare forskning har visat ojämlik tillgång till epilepsi­sjukvård. Vi fann att ambulansuppdrag för epileptiska anfall var vanligare i socioekonomiskt svagare områden i Västra Götalandsregionen, skriver författarna till denna studie. Allvarligare epilepsi, mindre ambitiös sjukvård och annorlunda sökbeteende är möjliga förklaringar.

Eosinofil gastrointestinal sjukdom – tillstånd med skiftande symtom

Eosinofila mag–tarmsjukdomar – tillstånd med skiftande symtom

Utifrån lokalisation av infiltrationen delas eosinofila gastrointestinala sjukdomar in i eosinofil esofagit, gastroenterit eller kolit. Klinisk bild, histologiska bevis och uteslutning av andra orsaker leder till diagnosen.

Helsingborgssjukan kopplad till duplikation i kromosom 9

Helsingborgssjukan kopplad till duplikation i kromosom 9

Den så kallade Helsingborgssjukan är en intestinal degenerativ neuropati med autosomal dominant ärftlighetsgång och variabel expressivitet. Sjukdomen, där kronisk diarré är det vanligaste symtomet, är starkt kopplad till en region i kromosom 9 innehållande en 1,2 Mb duplikation med 22 proteinkodande gener, varav flertalet är interferongener. Symtomdebuten sker oftast i vuxen ålder.

1 2 3 59