Hyperammonemi – sällsynt komplikation av multipelt myelom

Hyperammonemi – en sällsynt komplikation av multipelt myelom

En patient med obehandlat multipelt myelom drabbades av hyperammonemi vid två tillfällen. De behandlingar som har påvisad klinisk effekt är akut dialys och, som i detta fall, återstart av cytostatikabehandling.

Mängden utandade partiklar varierar stort mellan individer

Mängden partiklar som andas ut varierar mycket mellan individer

Små partiklar kan sväva många timmar i rumsluft och kan innehålla sars-cov-2, men kunskapen om olika smittvägars betydelse är fortfarande begränsad. Utomhus påverkas smittspridningen också av luftföroreningar och vindhastighet.

Lungultraljud – en uppseglande metod vid dyspné och hjärtsvikt

Lungultraljud – en uppseglande metod vid dyspné och hjärtsvikt

Lungultraljud har visat god precision och reproducerbarhet som diagnostiskt komplement till klinisk undersökning vid akut dyspné och har även visat sig lovande för värdering av interstitiellt ödem vid hjärtsvikt.

Genterapi kommer nu inom många medicinska specialiteter

Genterapi når nu patienter inom många medicinska specialiteter

Under de senaste åren har utvecklingen av genterapi gått fort och allt fler preparat når patienter och för många olika indikationer. Antalet marknadsgodkända genterapiläkemedel har mer än fördubblats.

Bipolär sjukdom typ 1 – den mest stabila bipolära underdiagnosen

Bipolär sjukdom typ 1 – den mest stabila bipolära underdiagnosen

Det är vanligt att patienter byter bipolär underdiagnos, vilket tyder på osäkerhet i diagnostiken. Strukturerat diagnosstöd och subspecialiserad mottagning är variabler kopplade till färre diagnosbyten. (2 kommentarer)

Venlafaxin misstänks ha utlöst livshotande takotsubosyndrom

Venlafaxin misstänks ha utlöst livshotande takotsubosyndrom

Takotsubosyndrom är ett tidvis utmanande tillstånd, både diagnostiskt och behandlingsmässigt, där handläggningen behöver anpassas efter den enskilda patienten och tillgängliga resurser.

Så vill vi organisera vårdcentraler

Det tycker svenska allmänläkare om personlig listning av patienter

838 allmänläkare besvarade en webbenkät. 91 procent av dem under 66 år önskade en personlig patientlista om den är rimligt stor, ca 1 160 personer. Ansvaret för listan bör delas inom ett arbetslag av läkare eller ett team.

Behandling av varicer i Sverige – stor underrapportering

Behandling av varicer i Sverige – underrapporteringen är stor

Behandlingar för varicer är underrapporterade i Sverige. Förbättrad information till vårdgivare, ökade möjligheter till automatisk rapportering via journalsystem till PAR och det kärlkirurgiska kvalitetsregistret Swedvasc, samt aktiv kontroll av behandlande kliniker kan vara olika sätt att öka rapporteringsgraden.

Modellering av åtgärders effekter under pandemin kan ifrågasättas

Modellering av åtgärders effekter under pandemin kan ifrågasättas

Forskarna vid Imperial College i London ändrade antagandena i sin modell när mer data blev tillgängliga så att slutsatsen att nedstängning var mest effektivt bibehölls. Tack vare att forskarna använt en transparent modelleringsmetodik med revisionshistorik gick det att i efterhand undersöka effekten av ett antal antaganden som gjordes.

Hyperinflammation hos vuxna med covid-19 – ovanligt men allvarligt syndrom

Hyperinflammation hos vuxna med covid-19 – ovanligt men allvarligt

Här beskrivs sen manifestation hos 35-årig tidigare frisk kvinna. (2 kommentarer)

Genomic Medicine Sweden – initiativ för brett införande

Genomic Medicine Sweden – initiativ för brett införande

Nationell infrastruktur för datadelning och regionala centrum för genomik banar väg för precisionsmedicinen.

Stor potential när genomikdata kan implementeras i klinisk rutin

Stor potential när genomikdata kan implementeras i klinisk rutin

Precisionsmedicin har potential att påtagligt förbättra både hälsa och ekonomi. Detta kräver en bred IT-strategi för att integrera genomik- och andra storskaliga datakällor, som inkluderar nationella superdator-, visualiserings- och AI-centrum.

På stark frammarsch i sjukvården

På stark frammarsch i sjukvården

Begreppet precisionsmedicin handlar om att ge rätt behandling för rätt patient vid rätt tidpunkt.

Precisionsmedicin kan bli viktig även vid komplexa sjukdomar

Precisionsmedicin kan bli viktig även vid komplexa sjukdomar

Relativt få precisionsmedicinska tillämpningar sker i dag hos patienter med vanliga folksjukdomar, där såväl arv som miljö och livsstil påverkar sjukdomsrisken. Men det finns stor potential för ökad användning av precisionsmedicin, framför allt vid diagnostik och terapival.

Farmakogenomik – en hörnsten inom precisionsmedicin

Farmakogenomik – individuell anpassning av läkemedel och dos

Farmakogenomik är den del av precisionsmedicin som fokuserar på individuell risk för läkemedelsbiverkningar eller terapisvikt. Farmakogenomisk information bör presenteras i ett särskilt avsnitt i patientens journal, och elektroniskt beslutsstöd behöver utvecklas och användas vid ordination av läkemedel.

Precisionsmedicin standard vid flera hematologiska sjukdomar

Precisionsmedicin standard vid flera hematologiska sjukdomar

Vid mer komplexa hematologiska maligniteter är genpanelsekvensering i dag ett viktigt diagnostiskt verktyg och utgör grund för prognostisk bedömning och riktad behandling.

Molekylär patologi – nyckeln till målinriktad cancerbehandling

Molekylär patologi – nyckeln till målinriktad cancerbehandling

Molekylär kunskap om tumörutveckling leder till allt fler målinriktade cancerbehandlingar. Heltäckande molekylär tumörkarakterisering ger möjlighet att undersöka samtliga behandlingsalternativ med en analys.

Helgenomanalys vid sällsynta diagnoser ger stor patientnytta

Helgenomanalys vid sällsynta diagnoser ger stor patientnytta

Ca 300 miljoner människor i världen och 400 000 svenskar är drabbade av en sällsynt diagnos. Med modern gensekvensering kan sjukdomsorsakande mutationer identifieras, vilket ger möjlighet till skräddarsydd behandling och prevention styrd utifrån individens genetiska förutsättningar. (1 kommentar)

LARO med buprenorfin/metadon – en säker och effektiv behandling

LARO med buprenorfin och metadon – säkert och effektivt

Här beskrivs 10 års erfarenhet i Eskilstuna av läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende. (8 kommentarer)

Patientrapporter är tveksamma som utfallsmått inom ryggkirurgi

Patientrapporter är tveksamma som utfallsmått inom ryggkirurgi

Patientrapporterade utfallsmått påverkas kraftigt av faktorer som ej är direkt relaterade till det ryggkirurgiska ingreppet och bör tolkas med stor försiktighet vid utvärdering av ryggkirurgi.

1 2 3 54