Denna webbplats vänder sig till läkare
Bör individualiserad utbildning för läkarstudenter eftersträvas?

Bör individualiserad utbildning för läkarstudenter eftersträvas?

Läkarprogrammet syftar till att studenterna ska uppnå gemensamma examensmål. Men med en ökad efterfrågan om anpassning av utbildningen på grund av moraliska, religiösa eller andra personliga övertygelser så efterfrågar författarna en nationell samsyn och stöd till lärosätena hur frågan om individuell anpassning ska hanteras. (13 kommentarer)

Bilolycka ledde till två dödsfall

Bilolycka ledde till två dödsfall

Fallet belyser vilka konsekvenser epileptiska anfall kan få under bilkörning och indirekt vilket stort ansvar läkare har vid handläggningen av patienter med övergående medvetanderubbningar. (4 kommentarer)

Teoretiskt perspektiv på anknytning vid möte läkare–patient

Teoretiska perspektiv på anknytning vid patientmöten

I mötet med patienten är en god kommunikation målet. Läkarens bemötande och med­vetenhet om anknytningsmönstrens funktion kan bidra till ett bättre patientmöte och därmed bättre vård. (6 kommentarer)

Patientcentrerad konsultation – bra för både patient och läkare

Patientcentrerad konsultation – bra för både patient och läkare

Föreställningen att patientcentrerad konsultation tar för lång tid, gör patienten till kund och flyttar fokus från diagnostik stämmer inte. Genom att till läkarens traditionella del lägga en patientdel före och en gemensam del efter kan man enkelt genomföra en patientcentrerad konsultation. (9 kommentarer)

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Vi efterlyser vägledning för läkare som ställs inför frågan om intyg för assisterat döende och föreslår att frågan om patientens rättigheter i livets slut utreds, skriver Niels Lynøe och medförfattare. (5 kommentarer)

Brister i beslut om livsuppehållande behandling

Brister i beslut om att begränsa livsuppehållande behandling

Det finns brister i hur beslut om livsuppehållande behandling hanteras och dokumenteras. Framför allt gäller det information till patient/närstående. En enkätundersökning av beslut om behandlingsbegränsningar har genomförts vid Centralsjukhuset Kristianstad. (1 kommentar)

Oredlighet i forskning – regleras i lag från årsskiftet

Oredlighet i forskning – regleras i lag från årsskiftet

Lagen ökar rättssäkerheten men täcker inte alla omoraliska beteenden i forskningen. Sammanslutningen All European Academies har ställt samman en rad »oacceptabla« beteenden.

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

Ett vanligt etiskt dilemma i kliniken berör avvägningar mellan att göra gott och att respektera patientens autonomi. I artikeln beskrivs en särskild form av detta dilemma, där patienten efterfrågar en behandling som läkaren har skäl att tro kommer att leda till suboptimalt resultat.

Etiskt problematiskt att begränsa rollen för kostnadseffektivitet

Den begränsade roll för kostnadseffektivitetsprincipen som föreslogs i Prioriteringsutredningen riskerar att leda till att irrelevanta historiska tillfälligheter och andra omständigheter påverkar i vilken utsträckning vi lägger resurser på behandling av ett visst tillstånd. Detta strider mot både människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen.

Debatten om läkarassisterat suicid speglad i Läkartidningen

En genomgång av publicerat material i Läkartidningen under 2004–2017 visar att debatten om läkarassisterat suicid har präglats av begreppsförvirring och oförsonlighet. (14 kommentarer)

Schizofreni är fortfarande en stigmatiserande sjukdom

Schizofreni är fortfarande en stigmatiserande sjukdom

Skam, skuld, utanförskap och marginalisering – personer med psykisk sjukdom (särskilt schizofreni) och deras anhöriga är stigmatiserade i dagens samhälle. En tung börda att bära, förutom sjukdomen i sig. Ökad kunskap kan ge andra attityder.

Etiska och praktiska utmaningar med ökat patientinflytande

Det finns ett ökat intresse för patientinflytande i vården. Men att kombinera patientens egna önskmål med vårdpersonelens professionella kunskap kan innebära en hel del etiska problem. (1 kommentar)

Då tystnadsplikt ersätts av informationsdelning

E-journalföring, omfattande registreringsskyldigheter, hackade IT-system … »offentlig vård« får en ny innebörd och osäkrar inte bara patientens integritet. Även läkarens yrkesetos och relationen mellan vårdpersonal, patienter och staten förändras. (2 kommentarer)

Risk för orättvis prioritering av patienter vid njurtransplantation

Läkares individuella bedömning och varierande riktlinjer mellan olika centra identifierades som de faktorer som kan leda till orättvis fördelning av njurar. Nya riktlinjer och en nationell väntelista kan minska denna risk, vilket också är i linje med den svenska idén om likvärdig vård i hela landet.

Läkarhjälp vid nödsituationer – viktigt att veta vad som gäller

Läkarhjälp vid nödsituationer – viktigt att veta vad som gäller

Regelverket kring medicinskt ingripande vid nödsituationer är oklart, och läkare som i all välmening ingriper riskerar juridiska följder vid eventuell felbehandling. (2 kommentarer)

Blow out-blödning inom huvud och hals i praktiken

Lagen lämnar utrymme för tolkning av var gränsen går när döden är nära förestående och symtomlindrade läkemedel möjligen påskyndar dödsögonblicket. I artikeln diskuteras de medicinska konsekvenserna av lagens tolkning vid terminal blödning när enbart palliativ behandling återstår.  (2 kommentarer)

Nya etiska riktlinjer för hjärt–lung­räddning väl förankrade i svensk vård

Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt–lungräddning har gemensamt arbetat fram etiska riktlinjer för hjärt–lungräddning (HLR) och förankrat dessa i sina respektive organisationer. Ambitionen är att riktlinjerna ska få status som nationella. (1 kommentar)