Denna webbplats vänder sig till läkare
Frenikusstimulering hos patienter med höga ryggmärgsskador

Stimulering av frenikus med Neurx DPS – en fallbeskrivning

Frenikusstimulering med Neurx DPS är ett relativt enkelt och skonsamt ingrepp och kan hjälpa även sköra personer som har drabbats av en hög ryggmärgsskada. Här kommer en fallbeskrivning av de två första patienterna som fått ingreppet i Sverige. I april 2023 opererades patient nummer 3.

Smärtsamt skänkelblocksyndrom

Skänkelblocksyndrom – ovanligt men behandlingsbart tillstånd

Smärtsamt skänkelblocksyndrom är ett ovanligt tillstånd av icke-ischemisk bröstsmärta sekundär till frekvensberoende vänstersidigt skänkelblock. (3 kommentarer)

Fem fall av C canimorsus på kort tid vid Östersunds sjukhus

Fem fall av C canimorsus på tre månader vid Östersunds sjukhus

Fem fall av Capnocytophaga canimorsus-bakteriemi – en gramnegativ stav som tillhör munfloran hos hund och katt – identifierades på avdelningen för laboratoriemedicin vid Östersunds sjukhus under juli–september 2022. Senaste fallet dessförinnan hade inträffat 2015. Här beskrivs de fem fallen som alla hade en koppling till hundar.

MOG-positivitet i serum och likvor påvisades efter covid-19

MOG-positivitet i serum och likvor påvisades efter covid-19

Myelin–oligodendrocytglykoprotein (MOG)-antikroppssjukdom är en nyligen definierad inflammatorisk sjukdom, som drabbar centrala nervsystemet och tillhör samma spektrum som multipel skleros. Här beskrivs en patient som diagnostiserades efter en sars-cov-2-infektion, som kan ha varit en utlösande faktor. (3 kommentarer)

Atlantoaxial subluxation kan vara en orsak till tortikollis hos barn

Atlantoaxial subluxation möjlig orsak till tortikollis hos barn

Atlantoaxial subluxation är en viktig differentialdiagnos hos barn med tortikollis. Tidig upptäckt, diagnos och behandling är viktiga för att undvika bestående skador eller kirurgi. (1 kommentar)

Fanconis syndrom – en ovanlig biverkan av tenofovirdisoproxil

Fanconis syndrom – en ovanlig biverkan av tenofovirdisoproxil

Tenofovirorsakat Fanconis syndrom är en ovanlig diagnos, men kan vara värdefull att känna till då tillståndet kan vara helt eller delvis reversibelt. Vid njursvikt hos patienter som behandlas med tenofovir bör misstanke om Fanconis syndrom väckas, visar denna fallbeskrivning.

SGLT2-hämmare kan behöva sättas ut vid allvarliga sjukdomstillstånd

SGLT2-hämmare kan behöva sättas ut vid allvarliga tillstånd

Behandling med SGLT2-hämmare vid akut sjukdom kan öka risken för utveckling av ketoacidos hos personer med diabetes och absolut eller relativ insulinbrist. Temporär utsättning av SGLT2-hämmare bör övervägas. (1 kommentar)

Membranös dysmenorré eller utstötning av decidualavgjutning

Membranös dysmenorré eller utstötning av decidualavgjutning

Vi beskriver ett fall med detta fenomen och sammanfattar litteraturen på området. Genom ökad kännedom om diagnosen hoppas vi att framtida patienter kan få god information och optimalt omhändertagande. (2 kommentarer)

VEXAS: Ett nytt autoinflammatoriskt syndrom med en varierad klinisk bild

VEXAS – nytt autoinflammatoriskt syndrom med bred symtombild

VEXAS drabbar patienter, främst män, med mutationer i X-kromosomens UBA1-gen och leder till svår­behandlade inflammationer och störd benmärgsfunktion. Syndromet beskrevs för första gången år 2020 och här presenteras de första svenska fallbeskrivningarna.

En dold kameleont i EKG: dubbelt kammarsvar efter förmaksimpuls

En dold kameleont i EKG: två kammarslag efter förmaksimpuls

Parallell överledning i anterograd riktning via dubbla banor i den atrioventrikulära noden medför att en förmaksimpuls leder till två kammarslag. Två fall uppmärksammar denna ovanliga arytmi.

Ureaplasma gav invasiv infektion hos immunsupprimerad

Urogenital Ureaplasma gav invasiv infektion hos immunsupprimerad

Infektionen orsakade bukabscesser hos patient behandlad med rituximab. Ureaplasma urealyticum hade detekterats vid tre tillfällen i abscesser, blod och empyem men betraktats som bifynd.

Huskur utmynnade i livshotande ruptur av ventrikeln

Huskur mot halsbränna ledde till livshotande ventrikelruptur

Bikarbonat är en välkänd huskur mot halsbränna, men kan i sällsynta fall leda till ruptur av ventrikeln. Förloppet kan kliniskt vara mycket dramatiskt, och i detta fall var tillgången till radiolog på plats möjligtvis avgörande för utgången. (2 kommentarer)

Rhizobium species visade sig ha orsakat peritonit hos patient med peritonealdialys

Rhizobium species visade sig vara orsak till peritonealdialysperitonit

Peritonit är en allvarlig komplikation associerad med hög mortalitet och morbiditet hos patienter med peritonealdialys. Här beskriver vi en man med peritonealdialys som fått en peritonit på basen av ett mycket ovanligt agens, Rhizobium, som normalt ses som en omgivningsbakterie.

Alkoholbaserade tvättlösningar och diatermi kan ge brännskador

Alkoholbaserade tvättlösningar kan ge brännskador vid diatermi

Alkoholbaserade lösningar för perioperativ steriltvätt i kombination med diatermi kan orsaka brand och brännskador om lösningen inte torkat ordentligt. Tvättlösningar kan ansamlas i draperingsveck eller i tyger. Det är viktigt att säkerställa att alkoholbaserade tvättlösningar har torkat ordentligt före användning av diatermi.

GFAP-astrocytopati – en ovanlig form av neuroinflammation med encefalomyelit

GFAP-astrocytopati – ovanlig och nyupptäckt form av encefalomyelit

Värdet av att mäta koncentrationen av GFAP i likvor har varit oklart. Detta svenska fall stärker nyttan av att använda GFAP som informativ biomarkör för överväganden i oklara fall av neuroinflammation med encefalomyelitsymtom. (1 kommentar)

Impulskontrollstörning kan vara biverkan av dopaminagonister

Blev spelberoende vid behandling mot Willis–Ekboms sjukdom

Impulskontrollstörningar kan vara en biverkning av dopaminagonister – inte bara hos parkinsonpatienter, utan också vid Willis–Ekboms sjukdom. Trots den ovanliga förekomsten kan följderna vara så pass allvarliga att kunskap och patientinformation bör förbättras bland läkare som förskriver dopaminagonister. (2 kommentarer)

Cerebral venös trombos efter durapunktion

Cerebral venös trombos efter durapunktion – tre fall beskrivs

Genomgång av litteraturen tyder på samband mellan intrakraniell hypotension orsakad av durapunktion och utveckling av cerebral ventrombos, även om kausaliteten är osäker.

Inhalation av lustgas gav ryggmärgsskada

Omfattande inhalationsbruk av lustgas gav ryggmärgsskada

Lustgas är vid hög konsumtion neurotoxisk och kan ge påverkan på ryggmärg och perifera nerver. Vid neurologiska symtom hos unga är lustgasbruk en viktig differentialdiagnos. I artikeln beskrivs hur en ung man drabbades av dålig balans med stapplande gång, ostadighet och känselbortfall efter inhalationsmissbruk av lustgas.

Andningssvikt hos patienter med CIDP kräver snabb diagnos

Andningssvikt hos patienter med CIDP kräver skyndsam diagnos

CIDP-patienter med tecken till ventilationspåverkan behöver tät övervakning med kontroll av andningsfre­kvens, pulsoximetri och PEF, då ventilationsbehandling kan vara indicerad. Omedelbar behandling behövs för att undvika potentiellt livshotande andningskollaps.

Lungembolier ledde fram till diagnosen Klinefelters syndrom

Lungembolier ledde slutligen till diagnosen Klinefelters syndrom

Hos pojkar eller barnlösa män med oprovocerad venös trombos är det viktigt att överväga diagnosen Klinefelters syndrom, som är kopplad till ökad risk för venös tromboembolism. En noggrann somatisk undersökning inkluderande testiklar är väsentlig för att upptäcka det underdiagnostiserade tillståndet. (3 kommentarer)

1 2 3 9