Denna webbplats vänder sig till läkare
Precisionsmedicinsk genterapi har bromsat utveckling av ALS

Precisionsmedicinsk genterapi har bromsat utveckling av ALS

Antisens-oligonukleotiden tofersen minskar syntesen av SOD1-protein. Behandling med tofersen har visat en kliniskt kraftig bromsning av sjukdomsutvecklingen. Parallellt minskas halten av skademarkörerna neurofilament L och H. (3 kommentarer)

Borreliakardit – ovanlig orsak till atrioventrikulärt block

Borreliakardit – en ovanlig orsak till atrioventrikulärt block

Borreliakardit är en sällsynt manifestation av den fästingburna sjukdomen borrelia, men utgör en viktig differentialdiagnos vid kraftigt förlängd PQ-tid och/eller AV-block av högre grad utan annan uppenbar orsak. (2 kommentarer)

Allt fler allvarliga förgiftningar med preparatet bupropion

Allt fler allvarliga förgiftningar med preparatet bupropion

Förskrivning av bupropion har ökat kraftigt under senare år. Samtidigt ses också en ökning av antalet allvarliga förgiftningar med preparatet. (2 kommentarer)

Primär aortoduodenal fistel

Primär aortoduodenal fistel

Primär aortoduodenal fistel orsakas oftast av ett bukaorta­aneurysm som buktar mot duodenum med efterföljande erosion och fistulering. Merparten av patienterna debuterar med en mindre gastrointestinal blödning, som efter några timmar resulterar i plötslig hemodynamisk chock. (3 kommentarer)

Lymfadenit som mystiskt återkom var Kikuchi–Fujimotos sjukdom

Återkommande lymfadenit var Kikuchi–Fujimotos sjukdom

Kikuchi–Fujimotos sjukdom är en nekrotiserande cervikal lymfadenit som drabbar framför allt unga människor, men alla åldrar kan drabbas. Den kliniska bilden är diffus, och många specialister kan bli inblandade innan diagnosen ställs. (1 kommentar)

Reninom – en ovanlig men botbar orsak till sekundär hypertoni

Reninom – en ovanlig men botbar orsak till sekundär hypertoni

Reninom (juxtaglomerulär reninproducerande tumör) är en sällsynt orsak till sekundär hypertoni och är ofta associerat med hypokalemi. Särskilt hos unga kvinnor är det viktigt att tidigt upptäcka ett reninom eftersom det är olämpligt med RAAS-blockad under graviditet. (1 kommentar)

Samurajkanylering – snabb och säker vid iatrogen aortadissektion

Samurajkanylering fungerade bra vid iatrogen aortadissektion

Författarna rapporterar ett fall där en 70-årig kvinna drabbades av iatrogen aortadissektion och aortaruptur under en elektiv koronar bypassoperation. Hon överlevde tack vare direktkanylering i aorta ascendens sanna lumen med så kallad samurajteknik. (2 kommentarer)

Höftfyseolys – inte bara ett hot mot höften

Höftfyseolys – multiprofessionell behandling betyder mycket

En längre symtomduration vid smärtsamma höftpatologier som kräver operation kan hos gruppen tonåringar vara en riskfaktor för förvärring av tillståndet med påverkan på det postoperativa utfallet och för utvecklandet av ett nociplastiskt smärttillstånd.

Lustgas i stora mängder kan ge psykiska och neurologiska symtom

Lustgas i stora mängder kan ge psykiska och neurologiska symtom

Inhalation av stora mängder lustgas kan ge både psykiska och neurologiska symtom. Men missbruk av lustgas kan inte leda till tvångsvård, då det anses sakna lagstöd för detta.  (2 kommentarer)

Livshotande trombotisering efter missbruk av stor mängd lustgas

Livshotande trombotisering efter missbruk av stor mängd lustgas

Patient med lungemboli, stroke och omfattande arteriell trombotisering uppgav ett bruk om 6–12 lustgastuber dagligen under den 5-veckorsperiod som föregick akutbesöket.

Lustgasbruk gav pseudodemens

Lustgasbruk gav pseudodemens

Ett fall med psykostillstånd med synhallucinos och uttalad minnessvikt hos tidigare frisk person efter långvarig lustgasanvändning beskrivs.

Pilonidalsinus i naveln – ovanlig diagnos eller stort mörkertal?

Pilonidalsinus i naveln – ovanlig diagnos eller stort mörkertal?

Tillståndet kännetecknas av utväxande hår och sekretion från navelregionen. Vid rätt diagnos hjälper konservativ behandling med såromläggningar och personlig hygien i de flesta fall. Artikeln beskriver ett fall där kirurgi blev nödvändig.

Ovanlig fästingsjukdom har gjort sitt intåg i Stockholmsregionen

Ovanlig fästingsjukdom har gjort sitt intåg i Stockholmsregionen

Neoehrlichios är en fästingburen infektion orsakad av bakterien Neoehrlichia mikurensis. I artikeln presenteras tre fall av neoehrlichios, där samtliga har blivit infekterade i Stockholmsregionen. Vikten av att provta patienter för denna sjukdom vid misstänkta symtom belyses.

Diabetesketoacidos kan utlösas av behandling med PD-1-hämmare

Diabetesketoacidos utlöst av behandling med PD-1-hämmare

Diabetisk ketoacidos drabbar ca 1 procent av patienterna som behandlas med PD-1-hämmare. Artikeln beskriver ett fall där patient insjuknade akut i ketoacidos efter behandling med Nivolumab för malignt melanom.

Ovärdig vård i livets slutskede – verklighetens palliativa vård?

Ovärdig vård i livets slutskede – verklighetens palliativa vård?

I den vård som bedrivs när livet närmar sig sitt slut saknas ofta planering för vården i livets slutskede trots multisjuklighet och hög ålder, brytpunktssamtal eller informerande samtal med närstående samt dokumentation av patienters behov, önskemål eller prioriteringar under livets sista månader, enligt en ret­rospektiv journalgranskning. (2 kommentarer)

Frenikusstimulering hos patienter med höga ryggmärgsskador

Stimulering av frenikus med Neurx DPS – en fallbeskrivning

Frenikusstimulering med Neurx DPS är ett relativt enkelt och skonsamt ingrepp och kan hjälpa även sköra personer som har drabbats av en hög ryggmärgsskada. Här kommer en fallbeskrivning av de två första patienterna som fått ingreppet i Sverige. I april 2023 opererades patient nummer 3.

Smärtsamt skänkelblocksyndrom

Skänkelblocksyndrom – ovanligt men behandlingsbart tillstånd

Smärtsamt skänkelblocksyndrom är ett ovanligt tillstånd av icke-ischemisk bröstsmärta sekundär till frekvensberoende vänstersidigt skänkelblock. (3 kommentarer)

Fem fall av C canimorsus på kort tid vid Östersunds sjukhus

Fem fall av C canimorsus på tre månader vid Östersunds sjukhus

Fem fall av Capnocytophaga canimorsus-bakteriemi – en gramnegativ stav som tillhör munfloran hos hund och katt – identifierades på avdelningen för laboratoriemedicin vid Östersunds sjukhus under juli–september 2022. Senaste fallet dessförinnan hade inträffat 2015. Här beskrivs de fem fallen som alla hade en koppling till hundar.

MOG-positivitet i serum och likvor påvisades efter covid-19

MOG-positivitet i serum och likvor påvisades efter covid-19

Myelin–oligodendrocytglykoprotein (MOG)-antikroppssjukdom är en nyligen definierad inflammatorisk sjukdom, som drabbar centrala nervsystemet och tillhör samma spektrum som multipel skleros. Här beskrivs en patient som diagnostiserades efter en sars-cov-2-infektion, som kan ha varit en utlösande faktor. (3 kommentarer)

Atlantoaxial subluxation kan vara en orsak till tortikollis hos barn

Atlantoaxial subluxation möjlig orsak till tortikollis hos barn

Atlantoaxial subluxation är en viktig differentialdiagnos hos barn med tortikollis. Tidig upptäckt, diagnos och behandling är viktiga för att undvika bestående skador eller kirurgi. (1 kommentar)

1 2 3 10