Denna webbplats vänder sig till läkare
Nya rekommendationer för infusion av betalaktamantibiotika

Nya rekommendationer för betalaktamantibiotika

Kontroll av antibiotikakoncentrationer i plasma (TDM) bör övervägas när det finns anledning att misstänka en avvikande farmakokinetik. (1 kommentar)

Ablationsbehandling hos patienter med strukturell hjärtsjukdom

Ablationsbehandling hos patienter med hjärtsjukdom

Ablationsbehandling av VT är effektiv för att minska arytmirecidiv och framtida ICD-tillslag. VT-ablation är ett komplext ingrepp som kräver ett multidisciplinärt samarbete på centrum med adekvata resurser och erfarenhet.

Blodtest – fönster till hjärnan vid Alzheimers sjukdom

Blodtest vid Alzheimers sjukdom

En ny hjärnspecifik variant av tau-protein (BD-tau) visar lovande resultat som markör för neurodegeneration av alzheimertyp. (1 kommentar)

Psykedelisk psykiatri – det finns anledning att vara optimistisk

Psykedelisk psykiatri – det finns anledning att vara optimistisk

Under de sista tio åren har flera fas 2-prövningar av så kallade klassiska psykedelika, som är serotonin 2A (5-HT2A)-agonister, visat på stora och långvariga positiva effekter vid depressions- och ångestsymtom. (18 kommentarer)

Molekylär diagnostik ger bättre behandling av tyreoideacancer

Molekylär diagnostik ger bättre behandling av tyreoideacancer

Anaplastisk och lågt differentierad tyreoideacancer är sällsynta tumörer med snabb sjukdomsprogress och dålig prognos. Nya framsteg inom tumörpatologi, molekylärpatologisk analys samt målriktade läkemedel medför sannolikt en mer framgångsrik behandling.

2,6 miljoner kataraktoperationer

2,6 miljoner kataraktoperationer

Nationella kataraktregistret innehåller data för mer än 2,6 miljoner ingrepp mellan 1992 och 2022. Antalet operationer per miljon invånare i Sverige har ökat nästan 300 procent under tidsperioden. Medelåldern vid operation har minskat och mediansynskärpan på patientens första opererade öga har ökat. Dock råder stora regionala skillnader.

Om SGLT2-hämmare och ketoacidos

SGLT2-hämmare och ketoacidos

Vid relativ insulinbrist och/eller dehydrering kan SGLT2-hämmare utlösa euglykemisk ketoacidos (eDKA). eDKA ger ospecifika symtom som illamående, buksmärta, trötthet och takypné.

Utredning, handläggning och behandling av PTSD och CPTSD

Utredning, handläggning och behandling av PTSD och CPTSD

Manualbaserade traumafokuserade kognitiva beteendeterapier är förstahandsval vid behandling av PTSD och kliniskt signifikanta PTSD-symtom hos barn och vuxna. Sådana terapier är sannolikt effektiva även för behandling av CPTSD, men mer forskning behövs. (3 kommentarer)

Posttraumatiskt stressyndrom och komplex PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och komplex PTSD (CPTSD)

Komplex PTSD är en ny diagnos i ICD-11 som införts för att identifiera särskilt komplicerade former och ingår tillsammans med PTSD i gruppen stressrelaterade syndrom. Artikeln ger en klinisk kunskapsuppdatering av diagnoserna.

Sepsis hos barn – nya nationella rekommendationer

Nya rekommendationer för behandling av sepsis hos barn

Sepsis hos barn bör betraktas som ett tillstånd av livshotande organdysfunktion som orsakas av stört systemiskt svar på infektion. Utöver i det infekterade organet uppvisas dysfunktion även i andra organ, bedömt genom klinisk undersökning och vitalparametrar.

Överdiagnostik – vad är det?

Överdiagnostik – vad är det?

Överdiagnostik innebär diagnoser som gör mer skada än nytta och är en egen entitet inom begreppet »över­användning av medicinska resurser«. Målet med denna artikel är att ge en introduktion till begreppet överdiagnostik och klargöra hur det förhåller sig till andra begrepp inom överanvändning av medicins­ka resurser, i syfte att underlätta en konstruktiv diskussion om lämpliga åtgärder. (31 kommentarer)

Över 100 doktorsavhandlingar inom den prehospitala akutsjukvården i Sverige

Över 100 doktorsavhandlingar inom prehospital akutsjukvård

Över 100 avhandlingar har i dagsläget skrivits om den prehospitala akutsjukvården i Sverige. Syftet med denna artikel är att ge en översiktlig bild av de kunskapsområden som har belysts och samtidigt ge exempel på resultat och ibland konklusioner som har indikerat en förbättringspotential inom prehospital akutsjukvård. (1 kommentar)

vNOTES – en ny minimalinvasiv metod för gynekologisk kirurgi

vNOTES – en ny minimalinvasiv metod för gynekologisk kirurgi

vNOTES-hysterektomi verkar ge mindre postoperativ smärta och snabbare hemgång i jämförelse med total laparoskopisk hysterektomi. 

Diagnos, behandling, risk och kontroll vid Barretts esofagus

Diagnos, behandling, risk och kontroll vid Barretts esofagus

Barretts esofagus innebär metaplastiskt körtelepitel proximalt om den gastroesofageala övergången med samtidig intestinal metaplasi. Artikeln ger en översikt över tillståndets diagnos, behandling och kontroll.

En sällsynt diagnos: trombotisk trombocytopen purpura (TTP)

En sällsynt diagnos: trombotisk trombocytopen purpura (TTP)

Symtomen vid trombotisk trombocytopen purpura kan vara diffusa och komma från flera olika organsystem, oftast från det centrala nervsystemet. Obehandlad har tillståndet hög mortalitet, så snabb diagnostik och behandling är avgörande för prognosen.

Att tänka på vid neuroradiologisk diagnostik av gravida och ammande

Att tänka på då neuroradiologisk diagnostik av gravida övervägs

Artikeln behandlar datortomografi, magnetkamera och kontrastmedel. Neuroradiologisk DT och MR utförs rutinmässigt på gravida, efter att remisserna bedömts ur ett berättigande­perspektiv.  (1 kommentar)

Evidensbaserad screening och diagnostik inom BUP

Så kan evidensbaserad screening och diagnostik inom BUP se ut

Evidensbaserad diagnostik är en förutsättning för evidensbaserad behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin, men har inte fått mycket uppmärksamhet. Ingen enskild metod är tillräcklig och utredningsarbete måste vila på uppgifter från olika informanter, till exempel patient och anhörig. Författarna till denna artikel visar hur nomogram kan användas som ett verktyg i diagnostiken av ADHD och depression. (11 kommentarer)

Spasticitetskorrigerande kirurgi kan ge långvariga förbättringar

Spasticitetskorrigerande kirurgi kan ge långvariga förbättringar

Spasticitetskorrigerande kirurgi i övre extremitet har visat sig resultera i långvarig förbättring, medan icke-kirurgisk behandling i regel innebär mångårig och upprepad behandling med ortoser och botulinumtoxin­injektioner. Fler patienter kunde erbjudas bedömning hos något av de multidisciplinära spasticitetsteam som finns i Sverige.

Mpox hos barn ur svenskt perspektiv

Mpox hos barn – svenskt perspektiv

Sammanfattningsvis rekommenderar vi ökad vaksamhet på mpox hos barn eftersom sporadiska fall av svår sjukdom tidigare har rapporterats särskilt hos barn och kunskapen om naturalförlopp och smittsamhet fortfarande är begränsad.

Alkoholmarkören fosfatidyletanol (PEth) – så bedöms testresultatet

Fosfatidyletanol – så används PEth i blod som alkoholmarkör

Ett PEth-värde över 0,30 µmol/l är en stark indikator för överkonsumtion av alkohol. Ett negativt PEth-resultat utesluter regelbunden hög alkoholkonsumtion men bekräftar inte totalnykterhet. (8 kommentarer)

1 2 3 22