Denna webbplats vänder sig till läkare
Rymdmedicin: utmaningar och möjligheter med rymdfärder

Rymdmedicin: utmaningar och möjligheter med rymdfärder

Sedan millennieskiftet har den internationella rymdstationen ISS oavbrutet varit bemannad, och siktet är nu inställt på månen och Mars. Vilka medicinska möjligheter och utmaningar medför rymdresor, och vilka krav ställs på framtidens astronauter, som ska ge sig ut på årslånga uppdrag utan möjlighet till evakuering?

Behandling för barncancer ger risk för sena komplikationer

Behandling för barncancer ger risk för sena komplikationer

Rekommenderad uppföljning är individuell och framför allt relaterad till kumulativa cytostatikadoser och stråldoser. Vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer rekommenderar behandlingsrelaterad uppföljning både före och efter 18 års ålder.

Koagulationsfaktor XIII – inte bara ett kongenitalt blödningsproblem

Koagulationsfaktor XIII – även ett förvärvat blödningsproblem

Faktor XIII-brist är en ovanlig blödningsrubbning, som oftast diagnostiseras i nyföddhetsperioden. Den förvärvade FXIII-bristen är mindre väldefinierad, men kan beaktas vid allvarliga blödningar. Kunskapen om dessa tillstånd är låg utanför koagulationscentrum.

Kloka kliniska val – avstå det som inte gör nytta för patienten

Kloka kliniska val – att avstå det som inte gör nytta för patienten

Den internationella kampanjen »Choosing wisely« finns i dag i över 20 länder. Kampanjen syftar till att identifiera åtgärder i sjukvården som saknar patientnytta och underlätta utmönstringen av dem. Vilka är utmaningarna för att införa kampanjen i Sverige? En arbetsgrupp utsedd av Svenska läkaresällskapet skriver om förutsättningarna för en svensk anpassning av kampanjen. (5 kommentarer)

Adrenohepatisk fusion – ett okänt fenomen med klinisk betydelse

Adrenohepatisk fusion – ett okänt fenomen med klinisk betydelse

Adrenohepatisk fusion, det vill säga en embryonalt uppkommen sammansmältning av leverparenkym med hela eller delar av höger binjure, är förmodligen vanligare än vad man tror. Radiologiskt kan det misstas för hepatocellulär cancer och binjurebarkscancer.

En guide till koagulationsanalys med viskoelastiska instrument

En guide till koagulationsanalys med viskoelastiska instrument

Viskoelastiska hemostatiska instrument är komplement i värderingen av hemostas, framför allt vid akuta blödningssituationer då de ger snabb information. (1 kommentar)

Viktigt att stegvis öka insatser vid farmakologisk diarrébehandling

Viktigt att stegvis öka insatser vid farmakologisk diarrébehandling

Kronisk diarré utan påvisbar orsak är vanligt förekommande, men behandlingsstudierna är få och ofta baserade på ett litet antal patienter. Här beskrivs en farmakologisk behandlingstrappa som bygger på gemensam kunskap och erfarenheter.

Tuberculum majus-fraktur – inte alltid en benign skada

Viktigt att skadorna identifieras vid tuberculum majus-fraktur

Det är viktigt att förstå skademekanismen och anpassa behandlingen av tuberculum majus-frakturer till patientens funktionsnivå. Felbehandlad kan frakturen ge långvarig smärta och nedsatt axelfunktion, men i dag finns det ringa vetenskapligt stöd för val av någon viss behandling.

Biten eller angripen av hund – en allt vanligare diagnos

Biten eller angripen av hund – en allt vanligare diagnos (kod W54)

Den här artikeln handlar om hundbett, hur de kan förstås, vad de typiskt sett får för konsekvenser och vilka risker de kan medföra. Hundbett kommer att engagera läkare, vars främsta uppgift är att reparera de ska­dor som uppstått, men läkare kan också behöva utfärda olika slags intyg och utlåtanden. (5 kommentarer)

DT kranskärl bör användas oftare vid misstänkt kranskärlssjukdom

DT kranskärl bör nyttjas oftare vid misstänkt kranskärlssjukdom

Anamnes och riskfaktorer utgör hörnstenar för diagnos av kroniskt koronart syndrom. DT kranskärl rekommenderas när den kliniska sannolikheten för diagnos är låg till intermediär – men tillgången till DT kranskärl varierar i landet.

Glymfatiska systemet – renar hjärnan från slaggprodukter

Glymfatiska systemet – renar hjärnan från slaggprodukter

Via det glymfatiska systemet kan cerebrospinalvätska flöda genom hjärnvävnaden. Studier antyder att sjukdomar som alzheimer och hydrocefalus skulle kunna vara orsakade av störningar i det glymfatiska systemet. (5 kommentarer)

HER2-låg bröstcancer ny entitet – ökar behandlingsmöjligheterna

HER2-låg bröstcancer ny entitet – ökar behandlingsmöjligheterna

Närvaro av HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) i cancer har ett tydligt prognostiskt och behandlingsprediktivt värde. För bröstcancerpatienter har prognosen förbättrats spektakulärt med moderna HER2-riktade läkemedel. En ny entitet inom HER2-positiva tumörer har nu identifierats: HER2-låga tumörer.

Huvud–halsparagangliom är en ovanlig och utmanande diagnos

Huvud–halsparagangliom är en ovanlig och utmanande diagnos

Så kallad glomustumör inom huvud–halsområdet är en relativt ovanlig diagnos, vars bedömning och behandling är tvärprofessionell och involverar ett flertal yrkeskategorier, såsom kontaktsjuksköterska, logoped och fysioterapeut. Sedan oktober 2022 sorteras patientgruppen i Sverige under nationell högspecialiserad vård (NHV), vilket kommer att ge en unik möjlighet att studera detta på nationell nivå, skriver författarna till denna översikt.

Nya riktlinjer: endoskopisk kontroll efter kolorektal polypektomi

Så ska endoskopisk kontroll efter kolorektal polypektomi tillämpas

Uppdaterade riktlinjer utgör en evidensgrundad riskstratifiering för endoskopisk uppföljning efter polypektomi. Syftet är att begränsa kontroller till patienter med en ökad risk för att insjukna eller dö i kolorektalcancer, något som blir allt viktigare när kolorektalcancerscreening implementeras i Sverige, skriver författarna.

Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder

Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder

Clinical frailty scale kan bidra till att individer med hög kronologisk ålder inte slentrianmässigt ges låg prioritet beträffande olika interventioner.

5 insatser som kan bryta ohälsotrenden hos unga

5 evidensbaserade insatser som kan bryta ohälsotrend hos unga

Fysisk aktivitet, balans mellan sömn och vaken tid, digitala medier, livskunskapsprogram, skolans läroplan och tidig upptäckt av riskgrupper. En arbetsgrupp inom Svenska läkaresällskapet berör dessa områden i en rapport om evidensbaserade interventioner, som enligt författarna kan få unga att må bättre. (5 kommentarer)

Oklar andfåddhet bör utredas strukturerat

Andfåddhet potentiellt allvarligt – kräver strukturerad utredning

Medvetenhet om allvarlighetsgraden av oklar andfåddhet kan minska fördröjning till diagnos samt förbättra prognosen, inte minst vid sällsynta sjukdomar som pulmonell arteriell hypertension (PAH) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH). (1 kommentar)

Bedömning och behandling av järnbrist hos hjärtsviktspatienter

Bedömning och behandling av järnbrist hos hjärtsviktspatienter

Den algoritm vi presenterar ger stöd för handläggning rörande behandling och ställningstagande till vidare utredning av hjärtsviktspatienter med järnbrist och kan sannolikt implementeras utan behov av ytterligare resurstillskott. (4 kommentarer)

Skäl överväga tidig intervention vid akut portomesenteriell trombotisering

Överväg tidig intervention vid akut portomesenteriell trombotisering

Akut portomesenteriell venös trombos bör alltid övervägas vid akut buk hos en patient med kända riskfaktorer för tromboembolism eller som nyligen genomgått intraabdominell kirurgi. Diagnosen är svår att ställa på kliniska grunder och kommer därför inte sällan som en överraskning för klinikern. Den här översikten talar för att perkutan intervention bör tidigt övervägas hos patienter som inte svarar tillfredsställande på antikoagulation.

Mångfasetterade morbus Osler kräver multidisciplinär kunskap

Mångfasetterade morbus Osler kräver multidisciplinär kunskap

Hereditär hemorragisk telangiektasi, ofta kallad vid sitt gamla namn morbus Osler, är ett symtommässigt brokigt tillstånd. År 2020 uppdaterades de internationella riktlinjerna för tillståndets diagnostik och handläggning.

1 2 3 21