Denna webbplats vänder sig till läkare

Mammorna allt äldre men mortaliteten är betryggande låg

Mammorna blir allt äldre men mortaliteten är betryggande låg

Den totala mortaliteten under de första 30 dagarna efter kejsarsnittet under de 6,5 år som studerades, 1 januari 2016–30 juni 2022, är 14 avlidna av 102 965 kejsarsnitt, enligt en studie av kejsarsnitt baserad på Svenskt perioperativt register.

Lungemboli under graviditet – en jämförelse av rutiner i två regioner

Olika rutiner i två regioner när lungemboli hos gravida utreds

En högre andel gravida kvinnor remitterades för lungemboliutredning i Dalarna än i Värmland under 2013–2017, och förekomsten av lungemboli var 5 gånger högre. Regionerna skiljer sig i val av röntgenmetod: i Dalarna används i första hand lungskintigrafi och i Värmland DT lungartärer. (2 kommentarer)

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Beslut om att begränsa livsuppehållande behandling hos patienter med covid-19 tycks ha fattats på lika grunder vid sjukhusen i Region Jönköpings län, visar en retrospektiv jämförelse. Bara en liten minoritet av besluten har följt Socialstyrelsens föreskrifter om att involvera både patienter och närstående i besluten.

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

Valet mellan perkutan koronarintervention och bypass-kirurgi vid utbredd kranskärlsstenos är svårt för både läkare och patienter. Enligt riktlinjer bör patienterna diskuteras tvärdisciplinärt före behandling. En studie från Uppsala visar att flera patienter behandlades med PCI utan föregående diskussion, men att det oftast fanns tänkbara skäl för detta. (1 kommentar)

Svenskanpassad triage gav färre överprioriteringar på barnakut

Svenskanpassad triage gav färre överprioriteringar på barnakut

Pediatrisk prioriteringsprocess (PEPP), som har utvecklats på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, var träffsäkrare än det tidigare använda RETTS-p. Färre överprioriteringar kan betyda kortare väntetider för de sjukaste barnen.

Långtidsuppföljning av barn med uppgivenhetssyndrom

Långtidsuppföljning av barn som har haft uppgivenhetssyndrom

Små skillnader i hälso- och utbildningsrelaterade utfall mellan barn som haft uppgivenhetssyndrom och andra barn från samma ursprungsregion. (1 kommentar)

Ambulansuppdrag för epilepsianfall är vanligare i låginkomstområden

Ambulans vid epilepsianfall är vanligare i låginkomstområden

Tidigare forskning har visat ojämlik tillgång till epilepsi­sjukvård. Vi fann att ambulansuppdrag för epileptiska anfall var vanligare i socioekonomiskt svagare områden i Västra Götalandsregionen, skriver författarna till denna studie. Allvarligare epilepsi, mindre ambitiös sjukvård och annorlunda sökbeteende är möjliga förklaringar.

Fler medfödda hjärtfel upptäcks med utökad screening i tre steg

Fler medfödda hjärtfel upptäcks med utökad screening i tre steg

På Skånes universitetssjukhus infördes 2015 en utökad detektionsmodell i tre steg. Det ledde till en högre detektionsgrad än vad som hittills har beskrivits.

Så omhändertogs syn- eller ögonbesvär i primärvården

Så omhändertogs syn- eller ögonbesvär i primärvården

Synprövning användes i liten utsträckning som undersökningsmetod. Färdigheten i undersökningsteknik behöver förbättras för många allmänläkare. Det är några av slutsatserna i en retrospektiv journalstudie på tre vårdcentraler. (3 kommentarer)

Sekundärprevention – fortfarande en utmaning efter fragilitetsfraktur

Sekundärprevention fortfarande utmaning efter fragilitetsfraktur

Det genomförs få läkemedelsbehandlingar efter höftfrakturer. Bristande konsensus om ansvarsområde, trots frakturkedjor, kan vara en en förklaring. (1 kommentar)

Stereo-EEG – en effektiv metod för att utreda svårbehandlad epilepsi

Stereo-EEG – effektiv metod för att utreda svårbehandlad epilepsi

Stereo-EEG (SEEG) är en säker och effektiv metod för att kartlägga det epileptiska nätverket och hitta anfallsursprunget vid svårbehandlad epilepsi. Resultaten av de första 30 patienterna utredda med SEEG vid Sahlgrenska universitetssjukhuset visar att en majoritet av patienterna som opererades med resektion efter SEEG blev anfallsfria. Ingen av dem drabbades av en allvarlig postoperativ komplikation.

Droganvändningen i arbetslivet ökar – vart tjugonde prov positivt

Ökad droganvändning i arbetslivet – vart tjugonde urinprov positivt

De vanligaste testade och funna drogsubstanserna är cannabis, amfetaminer, bensodiazepiner, opioider och kokain. Det visar resultat från drogtestning i urin 2010–2020.

Vad läkarstudenter anser viktigt på utbildningen för att kunna läkemedelsbehandla patienter

Mer utbildning om läkemedel efterfrågas av läkarstudenter

Läkarstudenterna önskar mer undervisning i såväl farmakodynamik och farmakokinetik som biverkningar och interaktioner. Ökat fokus på dosering beskrivs också vara av värde för att underlätta för studenterna att växa in i yrkesrollen vad gäller läkemedelsbehandling.

Ögonskador vid padelspel ökar – önskvärt med skyddsglasögon

Ögonskador vid padelspel ökar – önskvärt med skyddsglasögon

Padel är en högrisksport där flera fall av allvarliga ögonskador har rapporterats. I vissa fall blir skadorna på ögats inre vävnader så allvarliga att det krävs mer eller mindre omfattande ögonkirurgi för att kunna återställa hela eller delar av synfunktionen.

Så kan glomerulär filtration hos barn skattas med formel för vuxna

Så kan formel för vuxna skatta glomerulär filtration hos barn

Omräkning av barns (≥2 år) kreatininvärden till motsvarande värden vid 18 års ålder och applicerade i Lund–Malmö-formeln för vuxna ledde till avsevärt förbättrad skattning av GFR bland barn. (3 kommentarer)

Bipolär sjukdom typ 1 – den mest stabila bipolära underdiagnosen

Bipolär sjukdom typ 1 – den mest stabila bipolära underdiagnosen

Det är vanligt att patienter byter bipolär underdiagnos, vilket tyder på osäkerhet i diagnostiken. Strukturerat diagnosstöd och subspecialiserad mottagning är variabler kopplade till färre diagnosbyten. (4 kommentarer)

Så vill vi organisera vårdcentraler

Det tycker svenska allmänläkare om personlig listning av patienter

838 allmänläkare besvarade en webbenkät. 91 procent av dem under 66 år önskade en personlig patientlista om den är rimligt stor, ca 1 160 personer. Ansvaret för listan bör delas inom ett arbetslag av läkare eller ett team.

Behandling av varicer i Sverige – stor underrapportering

Behandling av varicer i Sverige – underrapporteringen är stor

Behandlingar för varicer är underrapporterade i Sverige. Förbättrad information till vårdgivare, ökade möjligheter till automatisk rapportering via journalsystem till PAR och det kärlkirurgiska kvalitetsregistret Swedvasc, samt aktiv kontroll av behandlande kliniker kan vara olika sätt att öka rapporteringsgraden.

Patientrapporter är tveksamma som utfallsmått inom ryggkirurgi

Patientrapporter är tveksamma som utfallsmått inom ryggkirurgi

Patientrapporterade utfallsmått påverkas kraftigt av faktorer som ej är direkt relaterade till det ryggkirurgiska ingreppet och bör tolkas med stor försiktighet vid utvärdering av ryggkirurgi.

Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena steroider

Unga vuxnas syn på kosttillskott och anabola androgena steroider

Försäljningen av kosttillskott ökar stadigt. En kohort av unga vuxna, som följdes över en 10-årsperiod, visade att högkonsumenter av kosttillskott i högre grad hade en förlåtande attityd till riskerna med att använda sig av anabola androgena steroider (AAS).

1 2 3 10