Denna webbplats vänder sig till läkare
Dagkirurgiska ingrepp på sköld- och bisköldkörtlar kan utföras

Dagkirurgiska ingrepp på sköld- och bisköldkörtlar kan utföras

Ingen ökad risk för komplikationer sågs hos patienter som opererat sköld- eller bisköldkörtlar dagkirurgiskt, men tydliga exklusionskriterier krävs för att dagkirurgisk halskirurgi ska vara säker.

Livsuppehållande behandling som avbryts på Iva – läkare gör olika

Hur livsuppehållande behandling avbryts på Iva – läkare gör olika

Hur livsuppehållande behandling avbryts varierar från läkare till läkare, även i identiska fall. Studien kan användas som diskussionsunderlag för att hjälpa läkare att förstå varför och för vem de gör som de gör. (2 kommentarer)

Regional skillnad i incidensen av skador efter ledprotesoperation

Skador efter ledprotesoperation skiljer sig mellan regioner

Det råder regionala skillnader i incidensen av patientskador efter primära höft- och knäprotesoperationer. Kliniker som opererar ett större antal höft- och knäproteser förefaller få en rutin och erfarenhet av ingreppen som ger färre patientskador. (4 kommentarer)

Tidigare upptäckt av lungcancer med analys av tumör-DNA i blod

Tidigare upptäckt av lungcancer med analys av tumör-DNA i blod

Analys av cirkulerande tumör-DNA från blodprov detekterar ca 75 procent av behandlingsvägledande mutationer i senare stadium av lungcancer. 

Palliativ vård av barn med cancer

Palliativ vård av barn med cancer

En nationell studie med frågeformulär har undersökt om vårdnadshavare till barn med cancer uppfattade att deras barn fick palliativ vård innan barnet dog och deras syn på den vård barnet fick den sista månaden.

Registrering av forskning baserad på nationella hälsoregister

Registrering av forskning baserad på hälsoregister

Preregistrering och andra metoder för transparent rapportering kan användas för att stärka svensk registerbaserad forskning och motverka rapporteringsbias. (2 kommentarer)

Anestesival och 30-dagarsmortalitet vid kolecystektomi

Anestesival och 30-dagars- mortalitet vid kolecystektomi

Svenskt perioperativt register (SPOR) är det största nationella perioperativa kvalitetsregistret i Sverige. Registret utgör en viktig ny möjlighet till kvalitetsuppföljning av vårdform, slutenvård respektive öppenvård, och ger möjlighet att följa i vilken grad dagkirurgi implementerats. (2 kommentarer)

Låg förskrivning av läkemedel för osteoporos inom Sverige

Låg förskrivning av läkemedel för osteoporos i Sveriges regioner

Regionala skillnader föreligger vad gäller andelen patienter som behandlas med osteoporosläkemedel. (15 kommentarer)

Telefonuppföljning kring sepsis gav ingen nytta för patienterna

Telefonuppföljning kring sepsis gav ingen nytta för patienterna

Telefonuppföljning i Personcentrerat och samman­hållet vårdförlopp (PSV) sepsis är inte tidigare prövad. I denna pilotstudie kunde inte någon patientnytta med ­telefonuppföljning påvisas. Studien betonar vikten av att PSV utvärderas systematiskt och att det skapas en struktur för att fortlöpande kunna revidera fastslagna rekommendationer. (4 kommentarer)

»Läkemedel som bör undvikas till äldre« ur medicinskt perspektiv

Läkemedel som bör undvikas till äldre – ur medicinskt perspektiv

I studien behandlades 19 procent av äldre patienter efter ett planerat besök i primärvården med minst ett läkemedel som ingår i Socialstyrelsens kvalitetsindikator »läkemedel som bör undvikas till äldre om inte särskilda skäl föreligger«. Enbart i vart femte fall fanns skäl att sätta ut eller att överväga utsättning av dessa läkemedel före nästa rutinbesök. (1 kommentar)

»Död av förtvivlan« är vanligare bland unga vuxna i skogslänen

»Död av förtvivlan« är vanligare bland unga vuxna i skogslänen

»Death of despair« är ett begrepp för att beskriva den ökade dödligheten i USA bland unga vuxna och medelålders genom självmord, bruk av alkohol och bruk av droger. En likartad utveckling finns bland unga vuxna i Sverige. (5 kommentarer)

Förekomst av typ 2-diabetes efter graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes – fler fall av diabetes upptäckta med OGTT

Vid jämförelse av utfall hos dem som genomgått OGTT respektive mätt glukosprofil i hemmet observerades att signifikant fler fall av diabetes och nedsatt glukostolerans upptäcktes med OGTT. 

Pulsfältablation verkar lovande – står vi inför ett paradigmskifte?

Pulsfältablation verkar lovande – står vi inför ett paradigmskifte?

Pulsfältablation (pulsed field ablation) är en teknik som nyligen har introducerats för kateterburen ablation av förmaksflimmer. Som första centrum i Sverige har Capio Arytmicenter i Stockholm använt tekniken på 100 patienter med goda akuta resultat utan någon allvarlig komplikation.

Kirurgisk träning under ST – en enkätundersökning

Enkätundersökning tyder på brister i kirurgisk träning vid ST

Denna enkätstudie bland ST-läkare visar att det finns brister i struktur och handledning kring kirurgisk hantverksträning under utbildningen. Stöd, återkoppling och möjlighet till så kallade kadaverkurser är några av åtgärderna som författarna föreslår.

Regional variation i användningen av TTF vid glioblastom

Regional variation i användningen av TTF vid glioblastombehandling

Patienter med glioblastom som behandlas med TTF, tumour treating fields, tycks ha en längre överlevnad jämfört med kontrollgrupper, men skillnaden är inte statistiskt signifikant. Det visar denna originalstudie, som också pekar på stora regionala variationer i användningen av behandlingen. (1 kommentar)

Mammorna allt äldre men mortaliteten är betryggande låg

Mammorna blir allt äldre men mortaliteten är betryggande låg

Den totala mortaliteten under de första 30 dagarna efter kejsarsnittet under de 6,5 år som studerades, 1 januari 2016–30 juni 2022, är 14 avlidna av 102 965 kejsarsnitt, enligt en studie av kejsarsnitt baserad på Svenskt perioperativt register.

Lungemboli under graviditet – en jämförelse av rutiner i två regioner

Olika rutiner i två regioner när lungemboli hos gravida utreds

En högre andel gravida kvinnor remitterades för lungemboliutredning i Dalarna än i Värmland under 2013–2017, och förekomsten av lungemboli var 5 gånger högre. Regionerna skiljer sig i val av röntgenmetod: i Dalarna används i första hand lungskintigrafi och i Värmland DT lungartärer. (2 kommentarer)

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Beslut om att begränsa livsuppehållande behandling hos patienter med covid-19 tycks ha fattats på lika grunder vid sjukhusen i Region Jönköpings län, visar en retrospektiv jämförelse. Bara en liten minoritet av besluten har följt Socialstyrelsens föreskrifter om att involvera både patienter och närstående i besluten.

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

Valet mellan perkutan koronarintervention och bypass-kirurgi vid utbredd kranskärlsstenos är svårt för både läkare och patienter. Enligt riktlinjer bör patienterna diskuteras tvärdisciplinärt före behandling. En studie från Uppsala visar att flera patienter behandlades med PCI utan föregående diskussion, men att det oftast fanns tänkbara skäl för detta. (1 kommentar)

Svenskanpassad triage gav färre överprioriteringar på barnakut

Svenskanpassad triage gav färre överprioriteringar på barnakut

Pediatrisk prioriteringsprocess (PEPP), som har utvecklats på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, var träffsäkrare än det tidigare använda RETTS-p. Färre överprioriteringar kan betyda kortare väntetider för de sjukaste barnen.

1 2 3 11