När livshotande hjärnsvullnad utvecklas till följd av en stor mediainfarkt brukar hjärninfarkten betecknas som »malign«. Den akuta dödligheten brukar vid konservativ behandling anges till ca 70–80 procent [1, 2]. Därför har hemikraniektomi lanserats i syfte att minska det ökade intrakraniella trycket och reducera dödligheten. På senare år har metoden kommit att användas även vid intracerebrala blödningar [3].

Vid dekompressiv hemikraniektomi avlägsnas en stor del av skallbenet över den hemisfär som drabbats av hjärnskada [1]. Sedan den expansiva processen lagt sig helt – i regel tidigast efter sex veckor – läggs det lagrade skallbenet åter på plats. Ingreppet har använts inte bara vid malign hjärninfarkt och intracerebral blödning utan också vid andra expansiva intrakraniella tillstånd. I de nationella riktlinjerna för strokesjukvård rekommenderas dekompressiv hemikraniektomi med prioritet 2 (av 10) för patienter med expansiv hjärninfarkt [4]. Denna rekommendation baseras på resultaten från tre mindre randomiserade prövningar [5]. Utifrån sparsamma data i den vetenskapliga litteraturen är rekommendationen begränsad till patienter under 60 år. 

Registrering sedan 2009

I det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke har vi sedan 2009 registrerat patienter som genomgått hemikraniektomi. Vi har här sammanställt uppgifter om de hemikraniektomerade patienter som registrerats från 2009 fram till mitten av 2013 för att belysa hur hemikraniektomi används i svensk klinisk praxis och beskriva förloppet hos patienter som genomgått ingreppet. 

Metod

Riks-Strokes uppbyggnad, registreringar och huvudresultat beskrivs ingående på Riks-Strokes webbplats (www.riks-stroke.org), i Riks-Strokes årsrapporter [6] och i en översiktsartikel [7]. Täckningsgraden för alla sjukhusvårdade strokepatienter har utifrån uppgifter i Socialstyrelsens patientregister samt justering för 6 procents överdiagnostik i rutinsjukvården [8] beräknats vara 96 procent år 2012 [6]. Tre månader efter insjuknandet inhämtas patientrapporterade uppgifter via enkäter. Uppgifter om överlevnad inhämtas via samkörning med folkbokföringen. I Riks-Stroke noteras sedan 2009 om patienten opererats med hemikraniektomi. 

I denna rapport redovisas utfall efter ingreppet i form av överlevnad (patienter med hemikraniektomi inrapporterade till 2009–2011 och första halvåret 2012) samt boende, ADL-förmåga, patientens rapporterade behov av stöd och hjälp från anhöriga, självupplevd hälsa, nedstämdhet och vissa kommunikativa funktioner tre månader efter ingreppet (patienter 2009–2011). 

Resultat

Antal patienter och strokediagnoser. Under tiden januari 2009 till juni 2013 registrerades i Riks-Stroke 229 patienter som genomgått hemikraniektomi. Av dessa hade 181 diagnosen hjärninfarkt (ICD-kod I63), 43 intracerebral blödning (I61) och hos fem patienter angavs strokediagnosen som ospecificerad (I64). Uppgifter om ettårsöverlevnad fanns tillgängliga för samtliga 217 patienter som insjuknat januari 2009–juni 2012. Av 180 överlevande patienter registrerade 2009–2011 besvarade 124 (69 procent) Riks-Strokes uppföljningsenkät tre månader efter insjuknandet.

Regionala och geografiska skillnader. Det fanns statistiskt säkerställda regionala skillnader (χ2-test P < 0,0001) med ungefär dubbelt så hög hemikraniektomifrekvens i sydöstra sjukvårdsregionen som i Stockholm–Gotland och södra sjukvårdsregionen (Tabell I). Däremot tycks inte närheten till neurokirurgisk klinik ha varit avgörande för hemikraniektomifrekvensen. I de sex landstingen med egen neurokirurgisk klinik opererades 0,50 patienter per 100 000 invånare och år. För landstingen utan neurokirurgisk klinik var motsvarande siffra 0,77.

Patientkaraktäristika. Enkla patientkaraktäristika redovisas i Tabell II. Av patienterna var 102 (45 procent) över 60 år. Det fanns en tydlig manlig övervikt, särskilt bland patienterna med hjärninfarkt. Förekomsten av riskfaktorer och samsjuklighet var den förväntade bland strokepatienter i dessa åldrar och skilde sig inte påtagligt mellan patienter med hjärnblödning och patienter med hjärninfarkt (data redovisas inte). Ingreppet hade mycket sällan utförts på patienter som var ADL-beroende före strokeinsjuknandet. Hälften av dem med hjärninfarkt och en tredjedel av dem med intracerebral blödning var inte medvetandesänkta vid ankomsten till sjukhus (Tabell II).

Utfall. Överlevnaden i hela gruppen hemikraniektomerade var 83 procent tre månader och 81 procent tolv månader efter strokeinsjuknandet (Figur 1). Överlevnaden var något lägre bland dem med intracerebral blödning än bland dem med hjärninfarkt (81 vs 85 procent vid tre månader och 79 vs 82 procent vid tolv månader).

Riks-Strokes tremånadersenkät hade i 16 procent besvarats skriftligt av patienten själv och i 45 procent skriftligt med hjälp av närstående. I återstående fall hade närstående (vanligast) eller vårdpersonal svarat. Som framgår av Tabell III saknas information om utfall för en betydande del av de överlevande, framför allt när det gäller patientupplevelser. 

Nära hälften av de svarande hade eget boende tre månader efter hemikraniektomin, varav bara en minoritet hade hemtjänst. En tredjedel rapporterade att de var oberoende av annan person för sina primära ADL-funktioner (toalettbesök och på- och avklädning). De allra flesta angav ändå att de var delvis eller helt beroende av närstående för stöd och hjälp. Hälften ansåg sitt allmänna hälsotillstånd som gott eller ganska gott, och två tredjedelar rapporterade att de aldrig eller bara sällan kände sig nedstämda. Ungefär hälften hade svårigheter att tala, läsa och skriva, medan 20 procent angav svårigheter att svälja. Bara en fjärdedel sa sig inte ha svårigheter med något av detta (Tabell III). Det fanns inga påtagliga skillnader i patientrapporterade utfall mellan patienter med hjärninfarkt och patienter med intrakraniell blödning (Tabell III).

Utfall i åldrar över 60 år. Överlevnaden tolv månader efter hemikraniektomin var lägre i åldersgrupperna över än under 60 år (72–80 vs 88 procent; Figur 2). Bland de överlevande fanns ingen tydlig tendens till sämre utfall i åldrar över 60 år (Tabell IV). Det mest anmärkningsvärda var det förhållandevis goda utfallet bland patienter ≥70 år, där 72 procent av dem som svarat på uppföljningsenkäten fanns i eget boende tre månader efter insjuknandet och 44 procent var oberoende i primära ADL-funktioner.

Diskussion

Redan 1998 presenterades hemikraniektomi i en artikel i Läkartidningen [9]. Författarna efterlyste då kliniska prövningar av metoden. En metaanalys av de tre första randomiserade kliniska prövningarna av hemikraniektomi vid malign hjärninfarkt publicerades 2007 [5]. Alla tre studierna hade avbrutits i förtid eftersom resultaten var så entydigt mycket bättre bland de hemikraniektomerade patienterna än blande de konservativt behandlade. Metaanalysen omfattade därför inte mer än totalt 93 patienter. Medan andelen överlevande ett år efter stroke var 29 procent i kontrollgrupperna var den 78 procent i hemikraniektomigrupperna. Detta ger ett exceptionellt lågt »number-needed-to-treat« (<2) för att rädda ett liv. Det fanns också stora skillnader till hemikraniektomins fördel i andelen med liten eller måttlig funktionsnedsättning efter stroke [5, 10]. En senare kinesisk randomiserad prövning avbröts sedan 47 patienter inkluderats eftersom de hemikraniektomerade patienterna hade så mycket bättre utfall [11]. 

En systematisk litteratursammanställning av 16 observationsstudier av hemikraniektomi vid hjärninfarkt [12] innefattade totalt 382 patienter. Under en genomsnittlig uppföljningstid på 19 månader var letaliteten 24 procent. Bland de överlevande hade 41 procent ingen eller endast måttlig funktionsnedsättning (≤3 på modifierad Rankinskala). Liknande siffror har rapporterats i en senare [13], delvis överlappande systematisk litteraturöversikt.

Riks-Strokes data visar en letalitet på 28 procent tre månader efter strokeinsjuknandet, alla åldrar sammantagna. Bland dem som svarat på uppföljningsenkäten rapporterade 37 procent måttlig funktionsnedsättning eller mindre (motsvarande ≤3 på modifierad Rankinskala [14]). Dessa andelar ligger alltså väl i linje med vad som rapporterats från de internationella randomiserade prövningarna och observationsstudierna. 

Flertalet av de svarande angav sitt allmänna hälsotillstånd som mycket eller ganska gott, medan en fjärdedel angav det som ganska eller mycket dåligt (att jämföras med 11 procent med ganska dåligt eller mycket dåligt allmäntillstånd i SCB:s undersökningar bland 65–84-åringar [15]). Andelen som tre månader efter strokeinsjuknandet angav att de ofta eller ständigt var nedstämda var densamma som bland samtliga svenska strokepatienter [6]. De som inte svarat på frågan är troligen oftare nedstämda än de som svarat. 

Relativt gott utfall även över 60 års ålder

De publicerade randomiserade studierna har bara inkluderat patienter upp till 60 år. Vissa gynnsamma effekter av hemikraniektomi över 60 års ålder har nyligen rapporterats muntligt från en randomiserad prövning [16]. I observationsstudier har risken för död varit klart ökad i åldrar över 60 år jämfört med i yngre åldrar [12, 17]. I likhet med internationella erfarenheter fanns i svenska data en högre letalitet över 60 års ålder, men ettårsöverlevnaden var ändå så hög som 72–80 procent i de högre åldrarna. Det finns ingen tydlig tendens till sämre funktion bland de överlevande med stigande ålder. En rimlig förklaring till det relativt goda utfallet i åldrar över 60 år är att man varit särskilt omsorgsfull i bedömningarna av vilka patienter som skulle kunna klara ingreppet. Det är uppenbart att också vissa äldre strokepatienter – efter omsorgsfull patientselektion – kan ha nytta av hemikraniektomi. I den revidering av Socialstyrelsens nationella strokeriktlinjer som nu drar igång är det rimligt att den övre åldersgränsen för hemikraniektomi ses över.

En amerikansk studie visade att endast 0,3 procent av patienterna med hjärninfarkt uppfyllde de strikta indikationerna för hemikraniektomi [18]. Omsatt till svenska förhållanden skulle det innebära 65 hemikraniektomier per år i hela riket, att jämföra med i genomsnitt 45 operationer per år registrerade i Riks-Stroke vid diagnosen hjärninfarkt. Andelen patienter med hjärninfarkt som genomgått ingreppet var 0,19 (alla åldrar) respektive 1,07 procent (≤60 år). Detta ska jämföras med motsvarande amerikanska siffror: 0,15 procent av alla sjukhusinläggningar för hjärninfarkt åren 2007–2008 [14] och 0,39 procent bland patienter under 60 år [19]. Sammantaget tycks, åtminstone i några av sjukvårdsregionerna, hemikraniektomi vara en något underutnyttjad metod i Sverige, men någon drastisk ökning av operationsfrekvensen är inte motiverad såvida inte resultaten från pågående randomiserade prövningar [10] skulle visa gynnsamma effekter hos vidgade patientgrupper. 

Hemikraniektomi vid malign hjärninfarkt är högprioriterat i de nationella strokeriktlinjerna [4]. Men det finns en betydande praxisskillnad mellan regionerna. En bättre nationell samordning av indikationerna för ingreppet förefaller motiverad. En överraskande observation var att fler patienter från landsting utan än med neurokirurgisk klinik genomgick hemikraniektomi. Spelar möjligen de ekonomiska incitamenten (ersättningen för utomlänspatienter) här en roll?

Denna studie innefattar 43 patienter med intracerebral blödning. Den hittills största publicerade patientserien omfattade tolv patienter med hemikraniektomi vid intracerebral blödning [3]. Prognosen vid expansiv intracerebral blödning med medvetandesänkning är synnerligen dålig – utan behandling avlider >80 procent av patienterna i akutskedet [20]. Våra data visar att överlevnaden och funktionen bland de överlevande efter hemikraniektomi är ungefär densamma vid infarkt som vid blödning. Detta skulle tala för en gynnsam effekt av ingreppet även vid livshotande expansiv intracerebral blödning. Men det är uppenbart att det krävs fler studier, framför allt kontrollerade sådana, för att säkrare bedöma hemikraniektomins plats i behandlingen av intracerebral blödning.

Registerstudiers fördelar och nackdelar

Detta är en registerstudie med dess fördelar men också dess ofrånkomliga nackdelar. Till fördelarna hör att samtliga sjukhus i landet deltar och att täckningsgraden är hög [5]. Under åren 2009–2011 registrerades dubbelt så många ingrepp i Riks-Stroke som i Socialstyrelsens åtgärdsdatabas (172 vs 88), vilket indikerar att registreringen av hemikraniektomier är betydligt mer komplett i Riks-Stroke [21]. Valideringar har visat mycket god överenstämmelse med journaluppgifter och vad som inrapporteras till Riks-Stroke [22].

Till nackdelarna hör att det i Riks-Stroke saknas åtskillig information av kliniskt intresse vid just hemikraniektomier. Vi har inte information om hur snabbt patienten försämrats, neurologiskt status när beslut om operation tagits, infarkt- eller blödningsvolym, när i förloppet operationen genomförts eller hemikraniektomins storlek. Uppföljningsvariablerna är patient- eller anhörigrapporterade och ger ingen fullständig bild av patientens neurologiska funktioner eller sociala förhållanden. Bortfallet var relativt stort – det var betydligt vanligare att uppgifter om patientupplevelser (t ex självupplevd hälsa och nedstämdhet) saknades i denna serie av hemikraniektomerade patienter än i Riks-Strokes samlade databas. Det är sannolikt de svårast funktionshindrade som inte svarat på Riks-Strokes enkät. Följden blir att uppgifterna i denna rapport troligen ger en något gynnsammare bild av utfallet bland överlevande.

Konklusion

Sammantaget är utfallet efter hemikraniektomi vid hjärninfarkt och intracerebral blödning ungefär detsamma i Sverige som rapporterats från randomiserade studier och internationella observationsstudier. Jämfört med vad som rapporterats för obehandlade patienter är överlevnaden dramatiskt förbättrad. Samtidigt som många av de överlevande har stora funktionshinder har många kunnat återvända till ett liv hemma med rimligt gott allmäntillstånd. Med den selektion av patienter som hittills gjorts i Sverige förefaller ingreppet vara till nytta även för patienter över 60 år. Från andra länder har rapporterats att en stor majoritet av överlevande patienter och deras närstående är nöjda och skulle ge sitt medgivande till ingreppet på nytt om de varit i samma situation [12, 23].

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kjell Asplund är ordförande och Bo Norrving medlem i Riks-Strokes styrgrupp.