Livsstilsfaktorer, såsom bruk av tobak och alkohol, undernäring, övervikt och fysisk inaktivitet, påverkar operationsresultat negativt. Preoperativa interventionsprogram för levnadsvanor har visat sig förbättra operationsresultaten [1-7] och därmed patientsäkerheten.

Socialstyrelsens rekommendationer om mer hälsosamma levnadssätt riktar sig även till kirurgiska patienter [8]. Generellt har 4 av 5 patienter inom slutenvården minst en av dessa riskfaktorer och 3 av 5 minst två [9-11]. Många opererande specialiteter arbetar redan med rökstopp inför kirurgi, och alkoholfri kirurgi är på god väg [12]. 

Sverige har lång erfarenhet av registrering av patientförlopp i kvalitetsregister. En del av dessa register samverkar, det vill säga att i ett register ingår flera delregister, såsom SWEDEHEART, där även det hjärtkirurgiska registret är inkluderat [13]. Kirurgiska kvalitetsregister skulle kunna användas till att dokumentera graden av ohälsosamma livsstilsfaktorer och deras inverkan på operationsresultatet. Frågan är om denna möjlighet används i dag. 

Syftet med denna studie är att utvärdera i vilken grad de kirurgiska kvalitetsregistren används till analys av

  • livsstilsfaktorer bland operationspatienter
  • implementering av preoperativa insatser (till exempel »rökfri operation«)
  • postoperativa komplikationer relaterade till preoperativa livsstilsfaktorer och insatser.

Material och metod

Identifikation av kvalitetsregister som har med kirurgiska ingrepp att göra. Under hösten 2015 insamlades data från Socialstyrelsen och årsrapporter från de olika registrens webbplatser. För att få så kompletta data som möjligt och inte missa relevant information togs även, under perioden december 2015 till februari 2016, kontakt med ansvariga för kvalitetsregistren inom ortopedkirurgi, urologi, kirurgi, gynekologi och obstetrik, toraxkirurgi, kärlkirurgi, neurokirurgi, dermatologi, öron-, näs- och halskirurgi, bröstkirurgi samt andra specialiteter som dokumenterat operativa ingrepp på webbplats och/eller Socialstyrelsens lista över nationella register. Från SWEDEHEART och registren för lungcancer och tyreoideacancer blev vi också hänvisade till register för hjärtkirurgi, toraxkirurgi och tyreoideakirurgi (Tabell 1). Några register består av flera delregister, till exempel gällande gynekologisk cancer, men är kategoriserade som ett register, och enbart det som omfattade operationspatienter inkluderades.

Datainsamling. Vi tillfrågade de ansvariga registerhållarna angående en länk till mallen som registret använt för datainsamling angående tobak, alkohol, övervikt, undernäring och fysisk inaktivitet samt uppföljning av komplikationer inklusive patientrapporterat utfall under den perioperativa perioden. Dessutom frågade vi om det förelåg planer för ytterligare inklusion av levnadsvanor i registren under 2016.

Åtskilliga registerhållare hjälpte till med datainsamlingen.

Analys och etik. Det var planerat att analysera resultaten med deskriptiv statistik, det vill säga i vilken grad det var möjligt att associera preoperativa livsstilsfaktorer med postoperativa komplikationer samt i vilken grad de rapporterade levnadsvanorna var relaterade till operationstidpunkten.

Det förelåg inget behov av etiskt tillstånd eftersom det var ett kvalitetssäkringsprojekt utan patientkontakt, användande av journaluppgifter eller andra personidentifierbara data.

Studien har erhållit stöd från Svenska läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, som är en del av Socialstyrelsens insatser för att främja arbetet med sjukdomsförebyggande metoder 2015.

Resultat

Av 44 registerhållare svarade 29 (66 procent); resterande data insamlades direkt från registrens webbplatser och årsrapporter. Bortsett från dokumentation av BMI förelåg stora variationer i om och hur de enskilda livsstilsfaktorerna dokumenterades.

Preoperativt. BMI, som ett mått på undernäring eller övervikt, förekom i 52 procent och information om rökning i 43 procent av registren. 34 procent hade information om gångfunktion och/eller funktionalitet, medan bruk av snus och alkohol, undernäring och fysiskt aktivitet rapporterades i 2–5 procent av registren (Figur 1).

Ett register dokumenterade om det fanns en hälsodeklaration, och ett annat om patienten hade fått rekommendation om rökstopp. Av dem som dokumenterade rökning var tidsrelationen till operationsdatum oftast oklar, men 4 register specificerade rökstopp 5 veckor före operationstillfället. Inte för någon av de övriga levnadsvanorna inkluderades information om relation till operationen. Ingen registrerade huruvida preoperativa hälsostöd, såsom interventionsprogram för att sluta röka, genomförts.  

Patientregistrerade utfallsmått (PROM, patient-reported outcome measurements) var huvudsakligen livskvalitet och rapporterades preoperativt i 16 procent av registren.

Postoperativt. Komplikationer efter kirurgi rapporterades i olika utsträckning. I 17 av registren dokumenterades komplikationer inte alls eller enbart som en 0/1-variabel, det vill säga komplikation eller ingen komplikation, inklusive orsaken till efterföljande reoperation.  Däremot använde 10 register (23 procent) väsentligt mer detaljerad kategorisering, till exempel Clavion–Dindo-klassificering [14] (Figur 2).

PROM rapporterades postoperativt i 18 av registren (41 procent); bara 4 (9 procent) rapporterade PROM både pre- och postoperativt.

Inget register hade fullständiga data, och därför kunde vi inte genomföra de planerade analyserna, det vill säga data för både preoperativa livsstilsfaktorer och postoperativa komplikationer saknades.

På grund av den bristfälliga registreringen var det inte relevant att genomföra de planerade analyserna.

Framtida planering. Bara 2 av 29 registerhållare som svarade hade planer på att lägga till uppgifter om levnadsvanor i sina register.

Diskussion

Vi fann att de svenska kirurgiska kvalitetsregistren karakteriseras av stora variationer kring dokumentation av preoperativa livsstilsfaktorer och postoperativa komplikationer. Ungefär hälften inkluderade rökning och BMI, men knappt vart tionde hade registrerat tidsmässig relation till operationstillfället. Inget register inkluderade information om preoperativ livsstilsintervention i syfte att minska komplikationerna. Tyvärr saknade flera register rapportering av postoperativa komplikationer (Tabell 1, Figur 2).

Den sämst dokumenterade levnadsvanan var alkoholförbrukning, trots att det är visat att ett dagligt intag av ca 2 standardglas medför en fördubbling av postoperativ morbiditet och mortalitet som potentiellt kan förebyggas med en preoperativ insats [2, 12]. Enbart Graviditetsregistret registrerade alkoholkonsumtion (Tabell 1).

Användningen av kvalitetsregistren har blivit mer och mer utbredd under de senaste decennierna i Sverige liksom i andra länder. Med IT-teknikens utveckling har möjligheterna ökat att förbättra användarvänlighet med direkt in- och output samt koppling till eller direkt överföring från patientjournaler. Samtidigt har önskemålen om mer detaljerad information också ökat, till exempel om livskvalitet och funktion såsom patientrapporterade utfall i form av generiska, till exempel SF-36 och EQ-5D, eller sjukdomsspecifika instrument [15-16].

Under tiden har inställningen till vad som är relevanta komplikationer också ändrats. Tidigare låg fokus enbart på de kirurgiska komplikationerna, som innebar reoperation, men i dag ingår och kategoriseras komplikationerna mer systematiskt och inkluderar bland annat pneumoni, akut hjärtinfarkt och tromboemboliska komplikationer, till exempel genom Clavion–Dindo-klassificering [14]. Det är särskilt de nordiska och europeiska gastroenterologiska och urologiska specialistföreningarna som rekommenderar detta för kliniskt och vetenskapligt bruk, men det ses också i andra register, till exempel inom gynekologin.

Inom kvalitetsledning har fokus i allmänhet flyttat från att enbart kontrollera struktur och process med olika indikatorer, såsom tid på väntelista, antal operationer och användning av profylaktiska antibiotika, mot att också inkludera resultatindikatorer såsom komplikationer, livskvalitet och funktion. Kvalitetsledning har en lång internationell historia, där man långsamt har lärt sig att fokus på resultatindikatorer är nödvändigt för att lyckas med förbättringsarbeten [17]. 

Tillika ställer komplexa patientförlopp och ny evidens om betydelsen av levnadsvanors inverkan på postoperativa komplikationer samt signifikant effekt av livsstilsintervention också nya krav på att optimera dokumentationen. 

Relevansen av mer detaljerad och strukturerad datainsamling ska vägas mot tiden som används för själva dokumentationen. Den involverar kliniker, forskare och andra som, kan tilläggas, använder en hel del fritid till att optimera och kvalitetssäkra registren.

Det registreras redan mycket, och man måste noga värdera nyttan av att inkludera nya områden. Om man planerar att ta bort andra mindre relevanta variabler eller att göra en uppdatering, skulle det då kunna vara aktuellt att inkludera nya relevanta variabler i samma seans? Används data överhuvudtaget, och hur snabbt kan klinikerna få tillgång till uppdaterade resultat? En del register samarbetar om en gemensam plattform och/eller ingång till databasen samt avrapportering, bland annat Cancerregistret [18] och Öron-, näs- och halsregistret [19]. Detta samarbete kunde med fördel utökas, men med respekt för att behovet av dokumentation är olika för olika patient- och operationsgrupper. 

Det är oklart varför det finns så stora skillnader i dokumentation i de kirurgiska kvalitetsregistren. Från ett internationellt perspektiv har Sverige en unik tradition och kultur inom registrering, med kompletta data och registerforskning, så man skulle förvänta sig att också kvalitetsregistren vore optimala – och det har de säkert varit vid etableringstidpunkten.

Det vore mycket relevant för patienter och anhöriga att kunna följa aktiviteter och komplikationsnivå för specifika operationer. En bättre användarvänlighet skulle kunna omfatta en sökfunktion som sammanfattar riskfaktorer, effekter av preoperativ optimering samt utveckling av komplikationer, funktionalitet och livskvalitet efter operationen.

Många livsstilsfaktorer har en tydlig social gradient, som också i Sverige bidrar till ojämlikhet i hälsa [20]. Intervention vid ohälsosamma levnadsvanor kan därför också motverka denna ojämlikhet i hälsa samtidigt som komplikationer efter kirurgi förebyggs.

I dag finns det nya behov av att ordentligt stötta arbetet med förbättring av kvalitetsregistren som inkluderar operationspatienter. Kvalitetsregistren behöver förbättras för att motsvara dagens kunskapsnivå angående livsstilsfaktorers inverkan på operationsresultat.

Detta projekt har flera systematiska fel och begränsningar. Det har varit ett detektivarbete att hitta information om en del av registren, så vi kan ha förbisett viktig information, vilket kan ha resulterat i en alltför negativ bild av de svenska kirurgiska kvalitetsregistren. I projektet har vi accepterat del av dokumentation, till exempel i vissa fall bara en del av den patientgrupp som registret täcker. Detta kan ha lett till överskattad prevalens av information. Projektet har inte utvärderat i vilken grad registreringen genomförs i verkligheten, utan enbart huruvida struktur och detaljer för relevant registrering finns. Enbart register med operationspatienter är utvärderade, så resultatet kan inte användas för att dra slutsatser om eventuella brister i andra typer av kvalitetsregister.

Konklusion

Det är i dag svårt att använda de kirurgiska kvalitetsregistren för att analysera levnadsvanor bland operationspatienter, aktuell implementering av preoperativa insatser som rökfri operation och postoperativa komplikationer relaterat till preoperativa levnadsvanor. Det finns lysande exempel, men också ett mycket stort utrymme för att ordentligt stötta arbetet med förbättring av kvalitetsregistren till att motsvara dagens kunskapsnivå angående livsstilsfaktorers inverkan på operationsresultat.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.