Denna webbplats vänder sig till läkare
SGLT2-hämmare kan behöva sättas ut vid allvarliga sjukdomstillstånd

SGLT2-hämmare kan behöva sättas ut vid allvarliga tillstånd

Behandling med SGLT2-hämmare vid akut sjukdom kan öka risken för utveckling av ketoacidos hos personer med diabetes och absolut eller relativ insulinbrist. Temporär utsättning av SGLT2-hämmare bör övervägas. (1 kommentar)

Fertilitetsbevarande åtgärder

Bröstcancer är vanlig indikation för fertilitetsbevarande åtgärder

Fertilitetsbevarande åtgärder genom nedfrysning av sperma, ägg, embryon och gonadvävnad kan erbjudas innan en gonadotoxisk behandling ska inledas.

Psykologiska sidor av ofrivillig barnlöshet­

Psykologiska aspekter av ofrivillig barnlöshet­

Utöver fokus på de många olika grupper som i dag genomgår reproduktionsmedicinsk behandling är det också viktigt att påminnas om att det som är kunskap på gruppnivå kan se annorlunda ut på individuell nivå, och att psykologiska aspekter av infertilitet är mångfasetterade.

Donation av ägg och spermier

Donation av ägg och spermier

Årligen föds cirka 100 barn genom äggdonation och cirka 700 barn genom spermiedonation i Sverige. Behandlingen är laglig för såväl par med man och kvinna som samkönade kvinnliga par och ensamstående kvinnor.

Transplantation av livmoder – en ny fertilitetsbehandling

Transplantation av livmoder – en ny fertilitetsbehandling

Världens första kliniska studie av livmodertransplantation startade vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och 2014 genomfördes världens första förlossning efter livmodertransplantation.

Andrologisk undersökning bör ingå i infertilitetsutredningen

Andrologisk undersökning bör ingå i infertilitetsutredningen

Andrologisk undersökning bör vara en naturlig del av infertilitetsutredningen och förutom spermaanalys inkludera en grundlig klinisk, endokrinologisk och i vissa fall genetisk undersökning.

Möjligheterna för infertila män att få biologiska barn är många

Möjligheterna för infertila män att få biologiska barn är många

I dag finns det goda möjligheter att hjälpa infertila män att bli biologiska fäder. Det gäller även för män med azoospermi, som förekommer hos ca 1 procent av den manliga befolkningen. Men kunskapen om mäns behandlingsmöjligheter varierar i landet.

Så utvecklas hälsan hos IVF-barnen och hos deras mödrar

Hur går det för IVF-barnen och vilka är riskerna för mödrarna?

Det har gått 40 år sedan det första barnet föddes efter IVF i Sverige, 1982. De flesta graviditeter i dag förlöper komplikationsfritt för både modern och barnet. Denna artikel beskriver det vi vet om hur hälsan utvecklas hos IVF-barn och deras mödrar. (1 kommentar)

Allt fler möjligheter finns att bli förälder

Allt fler möjligheter att bli förälder

I temat Nya vägar till föräldraskap presenteras IVF-behandling som den bedrivs i dag och de senare årens viktigaste utvecklingssteg på området.

Labbtekniska framsteg har lett till fler lyckade födslar efter IVF

Labbtekniska framsteg har lett till fler lyckade födslar efter IVF

Graviditets- och födelsefrekvenser inom IVF fortsätter att öka, mycket på grund av förbättrade odlingsförhållanden och frystekniker för embryon, skriver Kersti Lundin i denna temaartikel om framsteg i IVF-laboratoriet under senare år.

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Beslut om att begränsa livsuppehållande behandling hos patienter med covid-19 tycks ha fattats på lika grunder vid sjukhusen i Region Jönköpings län, visar en retrospektiv jämförelse. Bara en liten minoritet av besluten har följt Socialstyrelsens föreskrifter om att involvera både patienter och närstående i besluten.

Obstruktiva lungsjukdomar i relation till socioekonomi

Obstruktiva lungsjukdomar i relation till socioekonomi

Nordic Epilung, en multicenterstudie i Sverige, Finland och Norge, belyser att det fortfarande finns socioekonomisk ojämlikhet i bördan av obstruktiva lungsjukdomar, till exempel är låg utbildningsnivå associerad till lägre grad av astmakontroll, och särskilt kvinnor med låg inkomst har oftare astma och luftvägssymtom.

HER2-låg bröstcancer ny entitet – ökar behandlingsmöjligheterna

HER2-låg bröstcancer ny entitet – ökar behandlingsmöjligheterna

Närvaro av HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) i cancer har ett tydligt prognostiskt och behandlingsprediktivt värde. För bröstcancerpatienter har prognosen förbättrats spektakulärt med moderna HER2-riktade läkemedel. En ny entitet inom HER2-positiva tumörer har nu identifierats: HER2-låga tumörer.

Huvud–halsparagangliom är en ovanlig och utmanande diagnos

Huvud–halsparagangliom är en ovanlig och utmanande diagnos

Så kallad glomustumör inom huvud–halsområdet är en relativt ovanlig diagnos, vars bedömning och behandling är tvärprofessionell och involverar ett flertal yrkeskategorier, såsom kontaktsjuksköterska, logoped och fysioterapeut. Sedan oktober 2022 sorteras patientgruppen i Sverige under nationell högspecialiserad vård (NHV), vilket kommer att ge en unik möjlighet att studera detta på nationell nivå, skriver författarna till denna översikt.

Nya riktlinjer: endoskopisk kontroll efter kolorektal polypektomi

Så ska endoskopisk kontroll efter kolorektal polypektomi tillämpas

Uppdaterade riktlinjer utgör en evidensgrundad riskstratifiering för endoskopisk uppföljning efter polypektomi. Syftet är att begränsa kontroller till patienter med en ökad risk för att insjukna eller dö i kolorektalcancer, något som blir allt viktigare när kolorektalcancerscreening implementeras i Sverige, skriver författarna.

»Janusmed njurfunktion« – stöd för anpassning av läkemedelsdos

»Janusmed njurfunktion« – stöd för anpassning av läkemedelsdos

»Janusmed njurfunktion« ger hjälp att skatta njurfunktion och dosera läkemedel anpassat efter njurfunktionen. Här visas även substanser som kan påverka njurarnas funktion. Stödet, som både finns på webben och kan integreras i journalsystem, är uppskattat av läkare och farmaceuter, visar en enkätundersökning.

Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder

Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder

Clinical frailty scale kan bidra till att individer med hög kronologisk ålder inte slentrianmässigt ges låg prioritet beträffande olika interventioner.

Simulatorträning ger nya läkare självförtroende vid akuta tillstånd

Fullskalesimulator ger studenter självförtroende vid akuta lägen

Under några veckors praktik med verksamhetsintegrerat lärande i akutsjukvård kommer läkarstudenter i kontakt med bara ett fåtal svårt sjuka eller skadade, och därför behöver de handlägga livshotande akuta tillstånd i fullskalesimulator. I den här artikeln beskrivs Lunds universitets utbildning i akut omhändertagande där tematisk strukturerad simulatorträning är en komponent.

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

Valet mellan perkutan koronarintervention och bypass-kirurgi vid utbredd kranskärlsstenos är svårt för både läkare och patienter. Enligt riktlinjer bör patienterna diskuteras tvärdisciplinärt före behandling. En studie från Uppsala visar att flera patienter behandlades med PCI utan föregående diskussion, men att det oftast fanns tänkbara skäl för detta. (1 kommentar)

Membranös dysmenorré eller utstötning av decidualavgjutning

Membranös dysmenorré eller utstötning av decidualavgjutning

Vi beskriver ett fall med detta fenomen och sammanfattar litteraturen på området. Genom ökad kännedom om diagnosen hoppas vi att framtida patienter kan få god information och optimalt omhändertagande. (2 kommentarer)