Spinal infektion med ryggmärgs­påverkan kräver snabba åtgärder

Spinal infektion med ryggmärgs­påverkan kräver snabba åtgärder

En genomgång av anmälningar till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) avseende ryggmärgspåverkan vid spinala infektioner visade att fördröjd diagnos och behandling av infektionsorsakad nervpåverkan i många fall sannolikt ledde till allvarliga restsymtom.(1 kommentar)

Badhusfötter – ny diagnos i Sverige

Badhusfötter – ny diagnos i Sverige

Under februari och mars 2019 observerade personal vid Akademiska barnsjukhusets akutmottagning i Uppsala en anhopning av barn som sökte vård på grund av ömmande och rodnande svullnader på fotsulorna. Det visade sig att alla barn hade besökt samma badhus. (1 kommentar)

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

För att undvika allvarliga skador krävs kartläggning av när och hur olyckorna sker samt utbildningsinsatser, framför allt vad gäller hantering av hästar och adekvat skyddsutrustning. (4 kommentar)

Innovationssystem för framtidens sjukvård

Innovationssystem för framtidens sjukvård

Svensk sjukvård planerar för strukturella förändringar. För att dessa ska kunna ske effektivt behöver ett stort antal innovationer på olika nivåer åstadkommas. Förutsättningarna för innovation i sjukvården har förändrats och nya arbetssätt krävs för att lyckas. 

Möjligheter och utmaningar för läkare

Möjligheter och utmaningar för läkare

Innovation är både en möjlighet och en utmaning för läkarkåren. I det här temat beskrivs några olika aspekter på innovation inom sjukvården och hur läkares arbete påverkas.  (1 kommentar)

Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt

Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt

Vissa problem inom vården kan med fördel lösas genom innovationer som riktas mot grundorsakerna till att skador eller sjukdomar uppstår. Ett exempel är införandet av skyddsbågen i traktorer 1959, som kraftigt minskade dödstalen på grund av vältolyckor.

Verksamhetsbaserad HTA gör vården mer evidensbaserad

Verksamhetsbaserad HTA gör vården mer evidensbaserad

En genomgång av åtgärder efter 85 verksamhetsbaserade HTA-rapporter visar att dessa gör vården mer evidensbaserad, t ex genom att bidra till att nya metoder/insatser med bättre patientnytta används och att vetenskapliga studier initieras i efterförloppet för att fylla identifierade kunskapsluckor.

Implementering – verktyget som ser till att innovation och kontext fungerar ihop

Implementering – verktyget som ser till att innovation och kontext fungerar ihop

Implementering kräver noggrann reflektion kring om den aktuella lösningen är den bästa, vad som konkret behöver göras annorlunda när innovationen används och hur beteendeförändring ska vara möjlig och önskvärd på både kort och lång sikt.

Flera olika innovationer krävs för att mota antibiotikaresistens

Flera olika innovationer krävs för att mota antibiotikaresistens

För att bemöta antibiotikaresistens krävs det en kombination av flera innovationer, som kan grupperas i sex innovationsområden. Systeminnovationer såsom samverkansplattformar krävs för att koppla ihop de sex innovationsområdena och öka koordineringen mellan de involverade parterna.

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Införandet på vårdcentral av en vårdsamordnare för depression har mycket goda effekter på såväl patient- och vårdcentralsnivå som samhällsnivå. Studier för att uppnå evidens för teamsamverkan i primärvården bör utgå från och genomföras i primärvården.

Ny förenklad motgiftsbehandling vid förgiftning med paracetamol

Ny förenklad motgiftsbehandling vid förgiftning med paracetamol

Giftinformationscentralen ändrar rekommenderad dosering av N-acetylcystein vid paracetamolförgiftning. Syftet är att, med bevarad behandlingseffektivitet, förenkla administrering, minska risken för feldosering och minska biverkningsfrekvensen.

PFAPA-syndrom – en viktig differential­diagnos hos barn med återkommande feberepisoder

PFAPA-syndrom – en viktig differential­diagnos hos barn med återkommande feberepisoder

PFAPA är den vanligaste autoinflammatoriska sjukdomen i Sverige och en viktig differentialdiagnos till infektioner hos barn som söker vård på grund av feber såväl i primärvården som på akutmottagningar. PFAPA är en sjukdom som varje barnläkare kommer att träffa på flera gånger under sin karriär.

Hyper­ton NaCl-lösning tycks inte vara effektiv för små barn med bronkiolit

Hyper­ton NaCl-lösning tycks inte vara effektiv för små barn med bronkiolit

Vid måttligt svår bronkiolit har inhalation av hyperton NaCl-lösning troligen ingen kliniskt signifikant effekt och ska inte användas som rutin. I svåra fall av bronkiolit kan inhalation av hyperton NaCl-lösning övervägas, men gynnsam effekt är inte fastställd.(2 kommentar)

Handläggning av infektioner vid ortopediska implantat en utmaning för vården

Ortopediska implantatassocierade infektioner kompliceras av mikroorganismers biofilmsbildning på implantatets yta, och därför krävs behandlingsstrategier, både avseende kirurgi och antibiotikaval, som tar hänsyn till detta. Ett multidisciplinärt samarbete mellan olika specialiteter och professioner är i många fall nödvändigt för att uppnå framgång.  (1 kommentar)

Patient med diagnosen koxartros visade sig ha avaskulär nekros

Patient med diagnosen koxartros visade sig ha avaskulär nekros

Patienten hade initialt en typisk bild av koxartros. Men tillståndet visade sig efter en lång utredning vara avaskulär nekros, en viktig differentialdiagnos vid höftledssmärta.Tidig diagnostik och behandling minskar lidandet för patienter med avaskulär nekros.

Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral

Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral

Invånare i Region Skåne som använde digitala vårdtjänster 2016–2018 kontaktade även fysiska vårdcentraler oftare än andra invånare och besökte akutmottagning minst lika ofta.

Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv

Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv

Specialisttentamen kan vägleda lokal utbildning, ge återkoppling till läkare under ST-tjänstgöring och bidra till utvecklingen av nationella vårdstandarder. Den svenska specialisttentamen i akutsjukvård består av sex deltentamina och 118 fall. Ansvar för genomförandet av tentamen åligger varje programs utbildningsansvariga.

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

Ett vanligt etiskt dilemma i kliniken berör avvägningar mellan att göra gott och att respektera patientens autonomi. I artikeln beskrivs en särskild form av detta dilemma, där patienten efterfrågar en behandling som läkaren har skäl att tro kommer att leda till suboptimalt resultat.

Med accelerometrar kan fysisk aktivitet mätas objektivt

Accelerometrar används i stor utsträckning inom forskning och i viss grad i klinisk verksamhet för att fastställa fysisk aktivitet, men de ställer krav på användarna.

Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Utredning och behandling av transsexualism sker i samförstånd med barnen/ungdomarna och föräldrar. Utredningen är flerårig och syftar till att bland dem som söker vård identifiera de barn/ungdomar som har klassiska symtom på transsexualism och som tillhör den grupp som ska ha behandling.(2 kommentar)