Enkla insatser vid hörselnedsättningar kan göra stor skillnad

Enkla insatser kan göra stor skillnad

Tidig upptäckt och behandling av hörselskador är viktig oavsett ålder. Hörselnedsättning utgör en belastning för både individ och samhälle, där förhållandevis enkla insatser kan göra stor skillnad.

God hörsel har stor betydelse för hälsan

Hörselstatus – riskfaktor och friskfaktor

Redan en måttlig obehandlad hörselnedsättning ökar kognitiv belastning och förändrar nätverk i hjärnan. Hörselnedsättning identifieras som den riskfaktor vars behandling har störst förebyggande potential mot demens.

Screening viktig för att upptäcka hörselnedsättning hos barn

Screening viktig för att upptäcka hörselnedsättning hos barn tidigt

Tidig upptäckt av medfödd hörselnedsättning ger möjlighet till tidig operation med kokleaimplantat, hörapparatanpassning och övrig habilitering. Det har stor betydelse för språkutvecklingen.

Benledningsapparat – att höra genom benet

Benledningshörapparater – att höra genom skallbenet

En benledningshörapparat omvandlar ljudvågor i luften till mekaniska vibrationer i skallbenet som då stimulerar hörselsnäckan med benlett ljud. Benledningshör­apparater är användbara framför allt vid mekanisk blockering av hörselgången och mellanörat på grund av medfödda eller förvärvade defekter.

Kokleaimplantat vid hörselskada och dövhet – en framgångssaga

Kokleaimplantat vid hörselskada och dövhet – en framgångssaga

Kokleaimplantat innebär att en elektrod sätts in i hörselsnäckan och direktstimulerar hörselnerven hos döva och hörselskadade. Barn behandlas i dag så tidigt som möjligt med implantat i båda öronen, medan få vuxna med grav hörselnedsättning får koklea­implantat i Sverige.

Tvärprofessionella team bra modell vid tinnitusbehandling

Tinnitusbehandling tjänar på tvärprofessionella team

Tinnitus är ett vanligt symtom inom hörselvården och kan innebära begränsad arbetsförmåga och psykiska besvär. De flesta kan hantera sin tinnitus, men 20 procent rapporterar stora besvär. Östergötland arbetar man efter en vårdmodell med flera olika specialister och en stegvis vård. Teamverksamheten har visat sig fungera väl.

Hörsel och kognition – samspelet vid svåra lyssningsförhållanden

Hörsel och kognition – samspelet vid svåra lyssningsförhållanden

Hörsel och kognition tillsammans bidrar till aktivt lyssnande. Detta gäller särskilt under svåra förhållanden såsom bakgrundsbuller och hörselnedsättning. När lyssnande blir kognitivt belastande kan det upplevas som ansträngande.(1 kommentar)

Antibiotika ska med dagens kunskap inte användas vid ryggvärk – med eller utan benvärk

Ingen antibiotika vid ryggvärk

Antibiotika har i vissa studier föreslagits som behandling av utvalda patienter med kronisk ryggsmärta, med eller utan benbesvär, och där MR visar Modic-förändringar typ 1. Tre nordiska studier har dock, oberoende av varandra, kommit till resultat som motsäger att antibiotika ska användas vid rygg-/benvärk.(1 kommentar)

Kontinuerlig EEG-­övervakning av IVA-patienter efter akut hjärnskada av oklart värde

Kontinuerlig EEG efter akut hjärnskada av oklart värde

En litteraturgenomgång visar inte tillräcklig evidens för att rekommendera att övervakning med kontinuerlig EEG används rutinmässigt på hjärnskadade patienter för att tidigt kunna detektera epileptisk aktivitet eller prognostisera mortalitet. (3 kommentar)

Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom

Psykotropa läkemedel kan ge två biverkningar som lätt feltolkas

Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom är två tillstånd som kan uppstå i samband med användning av psykotropa läkemedel. De kliniska bilderna är komplexa, vilket gör att diagnoserna lätt kan missas eller feltolkas som försämring av det psykiska måendet.

Sputuminduktion bör väljas före ventrikelsköljning vid tbc-prov

Sputuminduktion bör väljas före ventrikelsköljning vid tbc-prov

Sputuminduktion är en känsligare metod än ventrikelsköljning för tuberkulosdiagnostik och är förenad med mindre obehag för patienten. Båda metoderna bör utföras i isoleringsrum avsett för luftburen smitta, och personal ska använda andningsskydd med filterfunktion av typen FFP3.

När HbA1c inte stämmer

När HbA1c-värdet inte stämmer

Olika metoder kan ge olika resultat – och ibland kan även resultat som stämmer överens ge fel bild av glukosbalansen. HbA1c-analys bör endast användas då erytrocytomsättningen är normal.(1 kommentar)

Trippeldiagnostik säker vid symtomgivande rörlig njure

Trippeldiagnostik säker metod vid symtomgivande rörlig njure

Trippeldiagnostik med typisk smärtanamnes, urografi som visar förflyttning i kaudal riktning av njuren och ultraljudsundersökning med positiv smärtprovokation kan säkerställa diagnosen. Nefropexi ger god smärtlindrande effekt.

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Vi efterlyser vägledning för läkare som ställs inför frågan om intyg för assisterat döende och föreslår att frågan om patientens rättigheter i livets slut utreds, skriver Niels Lynøe och medförfattare.(5 kommentar)

Denguefeber orsakade arytmi

Denguefeber orsakade arytmi

Incidensen av dengue ökar. Vid feber och hjärt­påverkan efter resa till endemiskt område bör denguefeber övervägas. Kardiell påverkan kan i sällsynta fall bli livshotande.

Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

Folkhälsan, inklusive risk för förlorade levnadsår med kvalitet, måste få större tyngd, skriver Johnny Ludvigsson.(16 kommentar)

Gikt och hyperurikemi starkt associerade med folksjukdomar

Gikt och hyperurikemi starkt associerade med folksjukdomar

Gikt och hyperurikemi är starkt associerade med stora folksjukdomar. Mycket talar för att behandling av hyperurikemi skulle påverka flera av dessa gynnsamt.

Eftersatt och underbehandlad sjukdom

Eftersatt och underbehandlad sjukdom

I detta tema ges en uppdaterad bild av orsaker och mekanismer bakom hyper­urikemi och gikt, diagnostik, modern behandlings­strategi samt en översikt av det aktuella kunskapsläget.

Stora hälsovinster att uppnå med bättre behandling av gikt

Stora hälsovinster att uppnå med bättre behandling av gikt

Endast en minoritet av patienter med gikt får adekvat behandling, de flesta har för låg dos och majoriteten slutar inom några få år. En ökad spridning av kunskap om orsakerna till gikt skulle sannolikt bidra till att patienter får bättre behandling.(4 kommentar)

Gikt – en sjukdom som blir allt vanligare

Gikt – en känd och vanlig sjukdom

Gikt en är en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakas av förhöjda uratnivåer, vilket leder till klinisk gikt, det vill säga utfällningar av uratkristaller i mjukdelar och ledinflammationer. Sjukdomen har en i stort känd patofysiologi och blir allt vanligare.