Denna webbplats vänder sig till läkare
Allt fler allvarliga förgiftningar med preparatet bupropion

Allt fler allvarliga förgiftningar med preparatet bupropion

Förskrivning av bupropion har ökat kraftigt under senare år. Samtidigt ses också en ökning av antalet allvarliga förgiftningar med preparatet. (2 kommentarer)

Anestesival och 30-dagarsmortalitet vid kolecystektomi

Anestesival och 30-dagars- mortalitet vid kolecystektomi

Svenskt perioperativt register (SPOR) är det största nationella perioperativa kvalitetsregistret i Sverige. Registret utgör en viktig ny möjlighet till kvalitetsuppföljning av vårdform, slutenvård respektive öppenvård, och ger möjlighet att följa i vilken grad dagkirurgi implementerats. (2 kommentarer)

Parodontit – en ofta förbisedd riskfaktor för en rad sjukdomar

Parodontit – en ofta förbisedd riskfaktor för en rad sjukdomar

Denna artikel fokuserar på hjärt–kärlsjukdom och cancer och avslutas med ett stycke om sambandet mellan parodontit och covid-19.

Diabetes och parodontit – viktig aspekt av diabetesvården

Diabetes och parodontit – viktig aspekt av diabetesvården

Typ 2-diabetes och parodontit är två globala epidemier, och preventiva åtgärder och tidig diagnostik kan förhindra, fördröja och lindra graden av båda tillstånden.

Läkemedelsbiverkningar som kan uppkomma i munhålan

Läkemedelsbiverkningar som kan uppkomma i munhålan

Många läkemedelsbiverkningar manifesterar sig i munhålan. Både läkare och tandläkare behöver kunna identifiera och reagera på biverkningar i munhålan och ibland samverka kring åtgärder och behandling av dessa. (1 kommentar)

Karies – inverkan på hälsa och sjukdom i övriga kroppen

Karies – världens vanligaste icke smittsamma sjukdom

Karies är världens vanligaste sjukdom och även den vanligaste orsaken till tandreparationer och tandförluster. Kariesskador och dess följder (framför allt tandförluster) är associerade med hjärt–kärlsjukdom, demens och förtida död.

Möjliga samband mellan orala sjukdomar och demens

Orala sjukdomar och demens

Orala sjukdomar har kopplats ihop med ökad demensrisk, men sambandet varierar. Tandvårdsutnyttjandet minskar dessutom efter demensdiagnos.

Sjukdomar som kan uppstå i den orala slemhinnan

Sjukdomar i orala slemhinnan

Munhålans lokalisation i gränslandet mellan hud och övriga mag–tarmkanalen reflekterar en del av de sjukdomstillstånd som kan uppträda i den orala slemhinnan. Här presenteras några få sådana tillstånd.

Så fungerar tandvården i dag

Så fungerar tandvården i dag

I artikeln beskrivs tandvårdsstödens uppbyggnad samt tandvårdens organisation i dag. Ett utvecklat samarbete mellan tandvård och övrig hälso- och sjukvård ter sig alltmer självklart i framtiden. (1 kommentar)

Munnen – en del av kroppen

Munnen – en del av kroppen

Syftet med detta temanummer är att peka på vikten av en god oral hälsa och omfattningen och konsekvenserna av de orala sjukdomarna. (1 kommentar)

Bör individualiserad utbildning för läkarstudenter eftersträvas?

Bör individualiserad utbildning för läkarstudenter eftersträvas?

Läkarprogrammet syftar till att studenterna ska uppnå gemensamma examensmål. Men med en ökad efterfrågan om anpassning av utbildningen på grund av moraliska, religiösa eller andra personliga övertygelser så efterfrågar författarna en nationell samsyn och stöd till lärosätena hur frågan om individuell anpassning ska hanteras. (13 kommentarer)

Internetförmedlad psykologisk egenvård

Internetförmedlad psykologisk egenvård

Konceptet internet­förmedlad psykologisk egenvård (IPE) kan ses som optimerad kognitiv beteendeterapi förmedlad via internet, där fortlöpande behandlarstöd inte är nödvändigt.

Molekylär diagnostik ger bättre behandling av tyreoideacancer

Molekylär diagnostik ger bättre behandling av tyreoideacancer

Anaplastisk och lågt differentierad tyreoideacancer är sällsynta tumörer med snabb sjukdomsprogress och dålig prognos. Nya framsteg inom tumörpatologi, molekylärpatologisk analys samt målriktade läkemedel medför sannolikt en mer framgångsrik behandling.

2,6 miljoner kataraktoperationer

2,6 miljoner kataraktoperationer

Nationella kataraktregistret innehåller data för mer än 2,6 miljoner ingrepp mellan 1992 och 2022. Antalet operationer per miljon invånare i Sverige har ökat nästan 300 procent under tidsperioden. Medelåldern vid operation har minskat och mediansynskärpan på patientens första opererade öga har ökat. Dock råder stora regionala skillnader.

Om SGLT2-hämmare och ketoacidos

SGLT2-hämmare och ketoacidos

Vid relativ insulinbrist och/eller dehydrering kan SGLT2-hämmare utlösa euglykemisk ketoacidos (eDKA). eDKA ger ospecifika symtom som illamående, buksmärta, trötthet och takypné.

Primär aortoduodenal fistel

Primär aortoduodenal fistel

Primär aortoduodenal fistel orsakas oftast av ett bukaorta­aneurysm som buktar mot duodenum med efterföljande erosion och fistulering. Merparten av patienterna debuterar med en mindre gastrointestinal blödning, som efter några timmar resulterar i plötslig hemodynamisk chock. (3 kommentarer)

Lymfadenit som mystiskt återkom var Kikuchi–Fujimotos sjukdom

Återkommande lymfadenit var Kikuchi–Fujimotos sjukdom

Kikuchi–Fujimotos sjukdom är en nekrotiserande cervikal lymfadenit som drabbar framför allt unga människor, men alla åldrar kan drabbas. Den kliniska bilden är diffus, och många specialister kan bli inblandade innan diagnosen ställs. (1 kommentar)

Cystektomi för blåscancer – har utfallet förbättrats?

Cystektomi för blåscancer

Radikal cystektomi är sedan 2017 föremål för regional nivåstrukturering i Sverige. Sedan nivåstruktureringen infördes blir allt fler äldre och sjukare patienter opererade med radikal cystektomi.

SK-kurser i levnadsvanor rustar läkare att motivera hälsosamt val

SK-kurser i levnadsvanor rustar läkare att motivera hälsosamt val

Läkaren har en viktig roll att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor, ge personcentrerat rådgivande samtal och hänvisa vidare vid behov. Detta är värdefulla inslag i Svenska läkaresällskapets uppdaterade förslag om SK-kurser i levnadsvanor, som rustar läkaren till att motivera patienten till hälsosamma vanor.

Låg förskrivning av läkemedel för osteoporos inom Sverige

Låg förskrivning av läkemedel för osteoporos i Sveriges regioner

Regionala skillnader föreligger vad gäller andelen patienter som behandlas med osteoporosläkemedel. (15 kommentarer)