Lungtransplantation i Sverige – över 1 200 patienter sedan 1990

Lungtransplantationer i Sverige  – över 1 200 patienter sedan 1990

Långtidsöverlevnaden i Sverige och även hos våra motsvarande skandinaviska centrum ligger bra till jämfört med internationella siffror, med en 5-årsöverlevnad på 63 procent och en 10-årsöverlevnad på 48 procent.

Diagnostik och behandling av fimos hos pojkar kan delegeras

Diagnostik och behandling av fimos hos pojkar kan delegeras

Initial bedömning och salvbehandling av symtomgivande fimos kunde överlåtas till specialutbildade undersköterskor.(1 kommentar)

Typ B-insulinresistenssyndrom –  sällsynt tillstånd med hög mortalitet

Typ B-insulinresistenssyndrom – tillstånd med hög mortalitet

En ung patient med typ 1-diabetes mer än 20-dubblade sitt insulinbehov på kort tid, men kunde trots detta endast med avsevärd svårighet hålla sitt P-glukos < 40–60 mmol/l.(5 kommentar)

Akut nekrotiserande esofagit – sällsynt men livshotande

Akut nekrotiserande esofagit – sällsynt men livshotande tillstånd

Den mest fruktade komplikationen till akut nekrotiserande esofagit är perforation. I avsaknad av perforation är behandlingen konservativ, medan det vid perforation krävs aktiv intervention, i första hand med resektion av esofagus och stomiavlastning samt rekonstruktion i senare skede.

Utredning och behandling av ventrikulära extraslag

Utreda och behandla extraslag

Ventrikulära extraslag, VES, är vanligt förekommande och i många fall asymtomatiska. Den prognostiska betydelsen av VES beror på underliggande hjärtsjukdom med god prognos för dem som är strukturellt hjärtfriska.(7 kommentar)

Verksamhetsförlagd utbildning på distans under pandemin

»Den virtuella avdelningen« – VFU på distans under pandemin

Regeringens beslut om distansundervisning på Sveriges universitet under pågående covid-19-pandemi föranledde en snabb omställning till digital utbildning. Kreativa lösningar fick ersätta kliniska moment, såsom avdelningsarbete och rond, vilket normalt hör till den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på sjukhus.

Leishmaniasis – en bortglömd men allvarlig parasitsjukdom

Leishmaniasis – en bortglömd men allvarlig parasitsjukdom

I Stockholm har vi under 2019 haft tre fall av visceral leishmaniasis hos barn under 3 år där samtliga varit i södra Europa. Kunskapen om denna parasitsjukdom behöver öka i den svenska sjukvården, skriver författarna till denna fallbeskrivning.

Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

Överdödligheten under mars–maj 2020 jämfört med 2016–2019 bland medelålders och äldre personer födda i länder varifrån många nyligen invandrat som flyktingar var ca 220 procent. Bland personer födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika var överdödligheten bland äldre 19 procent och bland medelålders -1 procent.(6 kommentar)

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på äldreboenden överlever

De som bor på äldreboende tillhör de sköraste i samhället. Nära två tredjedelar av de som insjuknat i covid-19 på äldreboende lever trots det, och majoriteten av dem har tillfrisknat efter att ha behandlats på boendet.(10 kommentar)

Nya svenska diagnoskoder för bipolär sjukdom typ 2

Nya svenska diagnoskoder finns nu för bipolär sjukdom typ 2

Diagnoskodningen av bipolär sjukdom typ 2 i den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 är oklar. Men nu har den svenska versionen fördjupningskoder för F31.8 som ska användas för bipolär sjukdom typ 2.

De första njurbytena mellan två olika skandinaviska länder

De första njurbytena mellan två skandinaviska länder är gjorda

Artikeln beskriver den skandinaviska utvidgningen av njurbytesprogrammet STEP. Operationerna utfördes parallellt på olika sjukhus i Skandinavien, och brådskande transporter av njurarna genomfördes mellan enheterna.

Högerkammarsvikt – allvarligt tillstånd med ökad mortalitet

Högerkammarsvikt – allvarligt tillstånd med ökad mortalitet

Högerkammarsvikt diagnostiseras vanligen med ekokardiografi och medför ökad mortalitet och morbiditet. Samtidig vänsterkammarsvikt är vanligt.(3 kommentar)

Nationellt vårdprogram för bättre och jämlik vård vid endometrios

Nationellt vårdprogram för jämlik vård vid endometrios

Det finns i dag ingen botande behandling vid endometrios. Det är viktigt med en stabil läkarkontakt, att tidigt erbjuda behandling och att inte normalisera svår mensvärk.

Radiologisk och histologisk bild för en ökad förståelse vid covid-19-sjukdom

Radiologisk och histologisk bild  för en ökad förståelse vid covid-19

Covid-19 har på datortomografi ett mönster som skiljer den från många andra pulmonella infektioner. Här sammanfattas det aktuella kunskapsläget om radiologisk och histologisk bild.(1 kommentar)

Ögonbottenblödning vid våld mot huvudet på små barn

Ögonbottenblödningar vid våld mot huvudet på små barn

Talrika och utbredda ögonbottenblödningar hos små barn utan allvarligt accidentellt trauma, blödning pga intrakraniell kärlmissbildning, leukemi eller fulminant sepsis är starkt associerade till »abusive head trauma«.(4 kommentar)

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör enbart utföras av utbildad personal

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör utföras av utbildad personal

Kommersiella snabbtest kan användas i stor skala, men endast av utbildad personal som förstår testets begränsningar och kan tolka resultatet. Man bör försäkra sig om testets prestanda, som är tillverkarberoende, före användning.(1 kommentar)

Förenklad analys av etylenglykol kan ge snabbare diagnos vid förgiftningsfall

Enklare etylenglykolanalys kan ge snabb diagnos vid förgiftning

Förgiftning med etylenglykol är relativt vanligt i Sverige och mycket farligt utan snabb behandling, men endast ett tiotal svenska sjukhuslaboratorier tillhandahåller dygnet runt-analys av etylenglykol. Användning av en enkel enzymatisk metod kan förbättra möjligheten att snabbt ställa diagnos.(2 kommentar)

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor är en ovanlig och svårbehandlad progressiv sjukdom. Symtomen är högfrekvent bilateral tremor på 13–18 Hz i ben- och bålmuskulatur i stående position samt en kraftig känsla av ostadighet.(1 kommentar)

Rutinmässig off label-utvärdering bör inte göras av Läkemedelsverket

Läkemedelsverket bör inte göra rutinmässig off label-utvärdering

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheterna att genomföra bedömningar för vissa läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation. I ett pilotprojekt var det inte möjligt att fastslå huruvida den absoluta nytta–riskbalansen för rituximab vid MS är positiv eller negativ.

Tubargraviditet med foster i vecka 17

Tubargraviditet med levande foster i vecka 17

En 24-årig kvinna, förstagångsgravid i vecka 17, sökte akut på grund av kraftig smärta i buken. Det visade sig efter utredning vara en tubargraviditet. Fallet visar att ektopisk graviditet måste finnas med i differentialdiagnostiken av buksmärta också i andra trimestern.