Patient med diagnosen koxartros visade sig ha avaskulär nekros

Patient med diagnosen koxartros visade sig ha avaskulär nekros

Patienten hade initialt en typisk bild av koxartros. Men tillståndet visade sig efter en lång utredning vara avaskulär nekros, en viktig differentialdiagnos vid höftledssmärta.Tidig diagnostik och behandling minskar lidandet för patienter med avaskulär nekros.

Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral

Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral

Invånare i Region Skåne som använde digitala vårdtjänster 2016–2018 kontaktade även fysiska vårdcentraler oftare än andra invånare och besökte akutmottagning minst lika ofta.

Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv

Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv

Specialisttentamen kan vägleda lokal utbildning, ge återkoppling till läkare under ST-tjänstgöring och bidra till utvecklingen av nationella vårdstandarder. Den svenska specialisttentamen i akutsjukvård består av sex deltentamina och 118 fall. Ansvar för genomförandet av tentamen åligger varje programs utbildningsansvariga.

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

Ett vanligt etiskt dilemma i kliniken berör avvägningar mellan att göra gott och att respektera patientens autonomi. I artikeln beskrivs en särskild form av detta dilemma, där patienten efterfrågar en behandling som läkaren har skäl att tro kommer att leda till suboptimalt resultat.

Med accelerometrar kan fysisk aktivitet mätas objektivt

Accelerometrar används i stor utsträckning inom forskning och i viss grad i klinisk verksamhet för att fastställa fysisk aktivitet, men de ställer krav på användarna.

Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Utredning och behandling av transsexualism sker i samförstånd med barnen/ungdomarna och föräldrar. Utredningen är flerårig och syftar till att bland dem som söker vård identifiera de barn/ungdomar som har klassiska symtom på transsexualism och som tillhör den grupp som ska ha behandling.(2 kommentar)

Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge

Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge

Det finns en lång erfarenhet av transsexualism bland barn och ungdomar. De har ett lidande som bör lindras. Dagens kunskapsläge baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Transsexualism är troligen en normalvariant av mänskligt beteende och grundläggs tidigt i utvecklingen.(2 kommentar)

Extremt förtidig födelse – svåra utmaningar trots stora framsteg

Extremt förtidig födelse – svåra utmaningar trots stora framsteg

Överlevnaden till 1 års ålder är hög hos extremt för tidigt födda barn i Sverige, vilket är kopplat till en höggradigt genomförd centralisering av prenatal och neonatal vård. Förekomsten av neonatal sjuklighet efter extremt förtidig födelse är i hög grad kopplad till framtida funktionsnedsättning hos det växande barnet och är en stor kvarstående utmaning.

Förtidsbörd största perinatala problemet

Förtidsbörd största perinatala problemet

Cirka 15 miljoner barn föds för tidigt i världen varje år. I Sverige utgör förtidsbörd 5,7 procent av alla förlossningar. Internationellt rapporteras från vissa länder upp till 18 procent. Den biologiska förståelsen av de mekanismer som resulterar i förtidsbörd är fortfarande mycket begränsad. 

Barn räddas – svåra utmaningar kvarstår

Vården av för tidigt födda barn har utvecklats snabbt – överlevnaden har ökat och sjukligheten minskat. I det här temat diskuteras orsaker till och konsekvenser av förtidsbörd.

Prediktion, prevention och behandlingsmetoder

Prediktion, prevention och behandlingsmetoder

Tillgång till bra prediktionsmodeller, förbättrad prevention för kvinnor med hög risk och ökad kunskap om akuta åtgärder vid hotande förtidsbörd är viktiga förutsättningar för framsteg när det gäller förtidsbörd och dess konsekvenser. 

De flesta för tidigt födda barn får normal utveckling och god hälsa

De flesta för tidigt födda barn får normal utveckling och god hälsa

För tidigt födda barn överlever efter allt kortare graviditetslängd tack vare modern obstetrik och neonatal intensivvård. Barn födda mer än 3 månader för tidigt (extremt tidigt födda) löper stora risker för försenad psykomotorisk utveckling, inlärningssvårigheter, ADHD, autismspekt­rumtillstånd och bestående påverkan på lungfunktion.

Föräldrarollen i neonatalvården behöver anpassas och utvecklas

Föräldrarollen i neonatalvården behöver anpassas och utvecklas

En komplicerad graviditet och förlossning av ett för tidigt fött barn innebär att mamman, pappan och hela familjen försätts i en svår situation. Neonatalvården bör organiseras utifrån begreppet barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, med föräldrarna som primärt omvårdnadsansvariga.(3 kommentar)

Att födas några veckor för tidigt – spelar det någon roll?

Att födas några veckor för tidigt – spelar det någon roll?

Riskerna med att födas några veckor för tidigt underskattas ofta. Lätt underburna barn drabbas emellertid i hög utsträckning av andningsstörningar, behandlingskrävande hyperbilirubinemi, hypoglykemi, hypotermi och uppfödningssvårigheter, och de behöver ofta läggas in på neonatalavdelning.

Överdos av prilokain/lidokain kan ge svår methemoglobinemi

Överdos av prilokain/lidokain kan ge svår methemoglobinemi

Vi rapporterar här tre fall där felaktig användning av prilokain/lidokain-kräm gav upphov till allvarliga komplikationer hos spädbarn. (2 kommentar)

Mödradöd i Sverige: Vården hade många gånger kunnat vara bättre

Mödradöd i Sverige: Vården hade många gånger kunnat vara bättre

En genomgång av totalt 67 mödradödsfall i Sverige åren 2007‒2017 visar att direkta dödsorsaker domineras av hypertensiv sjukdom/preeklampsi, följt av tromboembolisk sjukdom, sepsis och obstetrisk blödning. (3 kommentar)

Systemisk skleros – en ovanlig men viktig diagnos i primärvården

Systemisk skleros – en ovanlig men viktig diagnos i primärvården

Systemisk skleros är en heterogen systemsjukdom med betydande morbiditet och mortalitet. Sjukdomen är gåtfull och svårbehandlad där tidig diagnos är viktig för att motverka irreversibla skador. 

Säker och känslig analysmetodik viktig vid misstänkta fall av ofrivillig drogning

Säker och känslig analysmetodik viktig vid misstänkta fall av ofrivillig drogning

En yngre kvinna inkom med ambulans till sjukhus med symtom på antikolinergt syndrom som behandlades med fysostigmin. Analysresultatet, symtombilden och kvinnans berättelse indikerade att hon hade utsatts för ofrivillig drogning med skopolamin.

Behandling av ätstörningar vid samtidiga ADHD-symtom

Behandling av ätstörningar vid samtidiga ADHD-symtom

Det finns ett samband mellan bulimia nervosa/hetsätningsstörning och ADHD/hög nivå av ADHD-symtom. Hög nivå av ADHD-symtom kan försämra prognosen vid behandling av ätstörningar med kontrollförlust över matintaget, hetsätning och självrensning.

Atypisk femurfraktur en allvarlig komplikation till bisfosfonater

Atypisk femurfraktur är en insufficiensfraktur som är starkt kopplad till bisfosfonatanvändning, och där frakturen uppstår utan eller efter minimalt trauma. Ny kunskap har de senaste åren gett större insikt i de utmaningar som biverkningen medför.