Denna webbplats vänder sig till läkare

Internetförmedlad psykologisk egenvård

Internetförmedlad psykologisk egenvård

Konceptet internet­förmedlad psykologisk egenvård (IPE) kan ses som optimerad kognitiv beteendeterapi förmedlad via internet, där fortlöpande behandlarstöd inte är nödvändigt.

Molekylär diagnostik ger bättre behandling av tyreoideacancer

Molekylär diagnostik ger bättre behandling av tyreoideacancer

Anaplastisk och lågt differentierad tyreoideacancer är sällsynta tumörer med snabb sjukdomsprogress och dålig prognos. Nya framsteg inom tumörpatologi, molekylärpatologisk analys samt målriktade läkemedel medför sannolikt en mer framgångsrik behandling.

2,6 miljoner kataraktoperationer

2,6 miljoner kataraktoperationer

Nationella kataraktregistret innehåller data för mer än 2,6 miljoner ingrepp mellan 1992 och 2022. Antalet operationer per miljon invånare i Sverige har ökat nästan 300 procent under tidsperioden. Medelåldern vid operation har minskat och mediansynskärpan på patientens första opererade öga har ökat. Dock råder stora regionala skillnader.

Om SGLT2-hämmare och ketoacidos

SGLT2-hämmare och ketoacidos

Vid relativ insulinbrist och/eller dehydrering kan SGLT2-hämmare utlösa euglykemisk ketoacidos (eDKA). eDKA ger ospecifika symtom som illamående, buksmärta, trötthet och takypné.

Primär aortoduodenal fistel

Primär aortoduodenal fistel

Primär aortoduodenal fistel orsakas oftast av ett bukaorta­aneurysm som buktar mot duodenum med efterföljande erosion och fistulering. Merparten av patienterna debuterar med en mindre gastrointestinal blödning, som efter några timmar resulterar i plötslig hemodynamisk chock. (5 kommentarer)

Lymfadenit som mystiskt återkom var Kikuchi–Fujimotos sjukdom

Återkommande lymfadenit var Kikuchi–Fujimotos sjukdom

Kikuchi–Fujimotos sjukdom är en nekrotiserande cervikal lymfadenit som drabbar framför allt unga människor, men alla åldrar kan drabbas. Den kliniska bilden är diffus, och många specialister kan bli inblandade innan diagnosen ställs. (1 kommentar)

Cystektomi för blåscancer – har utfallet förbättrats?

Cystektomi för blåscancer

Radikal cystektomi är sedan 2017 föremål för regional nivåstrukturering i Sverige. Sedan nivåstruktureringen infördes blir allt fler äldre och sjukare patienter opererade med radikal cystektomi.

SK-kurser i levnadsvanor rustar läkare att motivera hälsosamt val

SK-kurser i levnadsvanor rustar läkare att motivera hälsosamt val

Läkaren har en viktig roll att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor, ge personcentrerat rådgivande samtal och hänvisa vidare vid behov. Detta är värdefulla inslag i Svenska läkaresällskapets uppdaterade förslag om SK-kurser i levnadsvanor, som rustar läkaren till att motivera patienten till hälsosamma vanor.

Låg förskrivning av läkemedel för osteoporos inom Sverige

Låg förskrivning av läkemedel för osteoporos i Sveriges regioner

Regionala skillnader föreligger vad gäller andelen patienter som behandlas med osteoporosläkemedel. (15 kommentarer)

Utredning, handläggning och behandling av PTSD och CPTSD

Utredning, handläggning och behandling av PTSD och CPTSD

Manualbaserade traumafokuserade kognitiva beteendeterapier är förstahandsval vid behandling av PTSD och kliniskt signifikanta PTSD-symtom hos barn och vuxna. Sådana terapier är sannolikt effektiva även för behandling av CPTSD, men mer forskning behövs. (3 kommentarer)

Posttraumatiskt stressyndrom och komplex PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och komplex PTSD (CPTSD)

Komplex PTSD är en ny diagnos i ICD-11 som införts för att identifiera särskilt komplicerade former och ingår tillsammans med PTSD i gruppen stressrelaterade syndrom. Artikeln ger en klinisk kunskapsuppdatering av diagnoserna.

Telefonuppföljning kring sepsis gav ingen nytta för patienterna

Telefonuppföljning kring sepsis gav ingen nytta för patienterna

Telefonuppföljning i Personcentrerat och samman­hållet vårdförlopp (PSV) sepsis är inte tidigare prövad. I denna pilotstudie kunde inte någon patientnytta med ­telefonuppföljning påvisas. Studien betonar vikten av att PSV utvärderas systematiskt och att det skapas en struktur för att fortlöpande kunna revidera fastslagna rekommendationer. (4 kommentarer)

Sepsis hos barn – nya nationella rekommendationer

Nya rekommendationer för behandling av sepsis hos barn

Sepsis hos barn bör betraktas som ett tillstånd av livshotande organdysfunktion som orsakas av stört systemiskt svar på infektion. Utöver i det infekterade organet uppvisas dysfunktion även i andra organ, bedömt genom klinisk undersökning och vitalparametrar.

Reninom – en ovanlig men botbar orsak till sekundär hypertoni

Reninom – en ovanlig men botbar orsak till sekundär hypertoni

Reninom (juxtaglomerulär reninproducerande tumör) är en sällsynt orsak till sekundär hypertoni och är ofta associerat med hypokalemi. Särskilt hos unga kvinnor är det viktigt att tidigt upptäcka ett reninom eftersom det är olämpligt med RAAS-blockad under graviditet. (1 kommentar)

Medicinska födelseregistret 50 år

Medicinska födelseregistret 50 år

Det svenska medicinska födelseregistret innehåller information om mer än 5 miljoner graviditeter som lett till förlossning under fem decennier och har använts som dataunderlag för mer än 1 000 vetenskapliga publikationer.

Samurajkanylering – snabb och säker vid iatrogen aortadissektion

Samurajkanylering fungerade bra vid iatrogen aortadissektion

Författarna rapporterar ett fall där en 70-årig kvinna drabbades av iatrogen aortadissektion och aortaruptur under en elektiv koronar bypassoperation. Hon överlevde tack vare direktkanylering i aorta ascendens sanna lumen med så kallad samurajteknik. (2 kommentarer)

Höftfyseolys – inte bara ett hot mot höften

Höftfyseolys – multiprofessionell behandling betyder mycket

En längre symtomduration vid smärtsamma höftpatologier som kräver operation kan hos gruppen tonåringar vara en riskfaktor för förvärring av tillståndet med påverkan på det postoperativa utfallet och för utvecklandet av ett nociplastiskt smärttillstånd.

Träning och protein för funktion och självtillit

Träning och protein för funktion och självtillit främjar äldres hälsa

Nyligen har den multidisciplinära OPEN-studien (Older person’s exercise and nutrition) visat att en betydande andel av personer i äldreboenden har möjlighet att förbättras funktionellt och psykiskt med riktade tränings- och nutritionsåtgärder. Här sammanfattas resultaten från OPEN-studiens sju vetenskapliga publikationer. (1 kommentar)

CPUP – från reaktiv till preventiv behandling av cerebral pares

CPUP – från reaktiv till preventiv behandling av cerebral pares

CPUP är ett kombinerat uppföljningsprogram och kvalitetsregister och har medfört stora medicinska framsteg. (1 kommentar)

Överdiagnostik – vad är det?

Överdiagnostik – vad är det?

Överdiagnostik innebär diagnoser som gör mer skada än nytta och är en egen entitet inom begreppet »över­användning av medicinska resurser«. Målet med denna artikel är att ge en introduktion till begreppet överdiagnostik och klargöra hur det förhåller sig till andra begrepp inom överanvändning av medicins­ka resurser, i syfte att underlätta en konstruktiv diskussion om lämpliga åtgärder. (31 kommentarer)