Viktigt väga in risk för komplikation vid blodtransfusioner

Risk för komplikationer viktig att väga in inför transfusioner

Artikeln ger en överblick över oönskade effekter av blodtransfusioner samt en uppskattning av förekomst i Sverige.

Trakeotomi kunde utföras tidigare än i riktlinjer vid covid-19

Trakeotomi hos covid-19-patienter kunde utföras tidigare än i riktlinjer

Ingen kirurg smittades och mortaliteten var i linje med övriga landet. Det framkom vid en kartläggning av 66 intensivvårdade covid-19-patienter, varav 29 genomgick trakeotomi, på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Mediantiden från intubation till trakeotomi var 9 dagar. (3 kommentarer)

Skörhetsskala kan bidra när vårdtid och dödsrisk bedöms

Skörhetsskala kan bidra när äldres vårdtid ska bedömas

Relationen mellan å ena sidan skörhet enligt Clinical frailty scale och å andra sidan vårdtid och dödlighet hos äldre patienter har undersökts i en studie.

Nya nationella riktlinjer för handläggning av akut pankreatit

Nya nationella riktlinjer för handläggning av akut pankreatit

Riktlinjegruppen har utgått från de internationella riktlinjerna från 2013 och bedömt den vetenskapliga litteraturen med fokus på det som tillkommit sedan sammanställningen 2013. Nytt är att fasta inte rekommenderas, att vätskebehandlingen bör vara målstyrd samt att kirurgi rekommenderas i allt mindre utsträckning. (2 kommentarer)

Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp

Viktiga aspekter att känna till om hudsjukdomar i melaninrik hud

I strävan efter jämlik sjukvård är det viktigt att belysa att hudåkommors utseende och frekvens kan variera beroende på hudtyp. Här presenteras en introduktion till hudsjukdomar i melaninrik hud. (2 kommentarer)

Riktlinjer kring hur livsuppehållande behandling avslutas följdes dåligt

Riktlinjer följdes dåligt vid beslut att avstå livsuppehållande behandling

Vanligaste avsteget var brist på samråd med patient, enligt journalstudie vid Helsingborgs lasarett. (5 kommentarer)

Hemodialys – konsensus saknas kring hur mycket och hur ofta

Hemodialys – konsensus saknas kring hur mycket och hur ofta

Standardordinationen tre dialyser i veckan ifrågasätts allt mer. Och mer fokus läggs nu på att bevara den restfunktion som njurarna har vid dialysstart. 

Förgiftning med dietylenglykol – första kända svenska fallet

Dietylenglykolförgiftning – första kända svenska fallet presenteras

Här presenteras det första kända svenska fallet av dietylenglykolförgiftning, där intag av en större mängd bromsvätska ledde till anuri, leverpåverkan, kranialnervs­påverkan och polyneuropati.

Flexortenotomi med kanyl i tå vid diabetes – enkelt och säkert

Flexortenotomi med kanyl i tå vid diabetes – enkelt och säkert

Kanylbaserad flexortenotomi i tå 2–5 vid klo- eller hammartå är en enkel, billig, snabb och säker metod som kan tillämpas inom ramen för ordinarie verksamhet på en diabetesmottagning. (1 kommentar)

Resultat på eAT-provet varierar stort beroende på examensland

Resultat på eAT-provet varierar stort beroende på examensland

Resultaten från drygt 6 000 skrivningstillfällen under perioden augusti 2015 till och med 2019 har analyserats och jämförts med tidigare perioder. Andelen underkända är högre bland dem med examen från Polen och utanför EU.

Ryggmärgsinfarkt – ovanligt och svårdiagnostiserat

Ryggmärgsinfarkt – ett ovanligt och svårdiagnostiserat tillstånd

Ryggmärgsinfarkt representerar cirka 1,2 procent av alla stroke och kännetecknas av akut insättande ryggvärk och sensorimotoriska bortfall i bål och extremiteter vilka kan leda till svåra funktionsnedsättningar. I majoriteten av fallen av spontan ryggmärgsinfarkt kan inte någon orsak identifieras.

Långvarigt bukläge på IVA kan öka risken för meralgia paresthetica

Utdraget bukläge på IVA kan öka risken för meralgia paresthetica

Meralgia paresthetica kan orsakas av yttre kompression av nervus cutaneus femoris lateralis efter bukläge vid covid-19. Noggrann positionering och avlastning av området där nerven löper nära bäckenskoveln och på låret kan med största sannolikhet förebygga denna komplikation. (4 kommentarer)

De dödliga opioidförgiftningarna har återgått till en stabil hög nivå

De dödliga opioidförgiftningarna har återgått till en stabil hög nivå

I denna studie har de akuta, dödliga opioidförgiftningarna i Sverige 2014–2019 kartlagts. Resultaten visar att dödsfallen initialt ökade till följd av fentanylanaloger, med kulmen 2017.

Ökad analys av anabola androgena steroider utanför idrotten behövs

Ökad analys av anabola androgena steroider utanför idrotten behövs

Det finns ett behov av en enhetlig kliniskt anpassad analysmetod av anabola androgena steroider (AAS) även utanför idrotten. Här ges förslag till ett begränsat analyssortiment som täcker 95 procent av de positiva proverna utanför idrotten. Rekommenderade analyter och gränsvärden presenteras.

Lägesändring – enkelt och billigt sätt att höja koloskopikvaliteten

Lägesändring – enkelt och billigt sätt att höja koloskopikvaliteten

Lägesändringar av patienten under extubationen förbättrar detektionsfrekvensen av adenom med ungefär 40 procent bland mindre erfarna endoskopister utan att påtagligt förlänga undersökningstiden.

Posterior kortikal atrofi – ovanlig demensform som drabbar synen

Posterior kortikal atrofi – ovanlig demensform som drabbar synen

Den vanligaste neuropatologiska bakgrunden är Alzheimers sjukdom, men även Lewykroppsdemens, kortikobasal degeneration och prionsjukdomar har beskrivits. Till skillnad från vid klassisk alzheimer är oftast minnesfunktioner och sjukdomsinsikt bevarade långt i förloppet. (1 kommentar)

Återkommande psykotiska symtom under många år var Huntingtons sjukdom

Psykotiska symtom under många år var Huntingtons sjukdom

Ofrivilliga rörelser är typiskt vid Huntingtons sjukdom, men det är mycket vanligt att rörelsestörningen föregås av 10–20 år av psykiska symtom. Denna fallbeskrivning belyser hur sjukdomsförloppet kan te sig vid Huntingtons sjukdom och leda till att patienter vårdas för en annan diagnos en längre tid. (1 kommentar)

Fokus på individuell behandling vid akut koronart syndrom utan ST-höjning

Akut koronart syndrom utan ST-höjning – nya riktlinjer från ESC

I nya riktlinjer från Europeiska kardiologföreningen gällande akut koronart syndrom utan ST-höjning framhålls vikten av att väga den ischemiska risken mot blödningsrisken vid val av behandlingsstrategi.

Fördelar och nackdelar med en legalisering av cannabis i Sverige

Fördelar och nackdelar med en legalisering av cannabis i Sverige

Trots en låg andel cannabisbrukare är den svenska restriktiva hållningen i cannabisfrågan ifrågasatt. Men i samtliga länder som legaliserat cannabis fortgår en omfattande illegal försäljning, och försäljningen till minderåriga har ej stävjats. (9 kommentarer)

Endoskopisk sleeve-gastroplastik är ett alternativ vid obesitas

Endoskopisk sleeve-gastroplastik behandlingsalternativ vid obesitas

Den här artikeln beskriver endoskopiska metoder att minska kroppsvikten, med fokus på endoskopisk sleeve-gastroplastik, som har visat sig effektivt minska kroppsvikten hos patienter med fetma med 15-20 procent upp till två år efter ingreppet.