Rovtidskrifter exploaterar forskares strävan efter snabb publicering

Exploaterar forskares strävan efter snabb granskning och publicering

Rovtidskrifter exploaterar forskares strävan efter snabba granskningsprocesser och snabb publicering, till priset av undermålig vetenskaplig granskning och väl tilltagna publiceringsavgifter. Rovtidskrifters bristfälliga kvalitetsgranskningar riskerar att undergräva samhällets förtroende för forskning. (1 kommentar)

Genanalys av värde inför behandlingar med 5-fluorouracil

Fördelaktigt med genetisk analys före behandling med 5-fluorouracil

Den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar sedan 2020 screening för varianter av DPYD-genen inför behandling med 5-fluorouracil. En utvärdering av sådan screening, av 368 cancerpatienter, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tyder på att den kan leda till mindre biverkningar och kostnadsbesparing för sjukvården.

Hudlymfom – ovanlig sjukdom ofta med lång tid till diagnos

Hudlymfom – ovanlig sjukdom ofta med lång tid till diagnos

Hudlymfom är en heterogen grupp av sjukdomar där lymfomcellerna primärt uppträder i huden. Nationellt vårdprogram ger stöd vid utredning och behandling.

God samstämmighet mellan olika mått på avlidna i covid-19

God samstämmighet mellan olika svenska mått på avlidna i covid-19

Den höga graden av samstämmighet mellan de tre olika estimaten av antalet avlidna på grund av covid-19 talar för att den svenska dödsstatistiken på det stora hela är korrekt. I Västvärlden förefaller andelen dödsfall per infekterade vara 0,5–1 procent.

Organsparande behandling vid rektalcancer – färre opereras

Organsparande behandling vid rektalcancer – färre opereras

Neoadjuvant terapi kan i vissa fall helt eliminera tumören. Samtliga patienter med rektalcancer ska diskuteras på multidisciplinär terapikonferens. (1 kommentar)

Kranialnervspareser uppstod hos Iva-vårdad covid-19-patient

Kranialnervspareser uppstod hos intensivvårdad covid-19-patient

En patient fick ensidiga facialis-, vagus- och hypoglossuspareser under pågående covid-19 och intensivvårdsbehandling. Det är oklart om pareserna uppstått till följd av nervpåverkan orsakad av viruset eller nervkompression under vårdtiden.

Artrosbehandlingen i Sverige är i framkant men underutnyttjad

Svensk artrosbehandling är i framkant men underutnyttjad

Grundbehandling av artros når bara en minoritet av dem med diagnostiserad knä- och höftartros- Många hamnar på väntelista för ledprotesoperation utan att ha genomgått grundbehandlingen.

Stor överförskrivning och ökat bruk av protonpumpshämmare

Stor överförskrivning och ökat bruk av protonpumpshämmare

De två viktigaste följderna av överförskrivningen är höga läkemedelskostnader och risk för biverkningar. Utbildning och information är nyckeln till att vägleda läkare och allmänhet till rätt användning av protonpumpshämmare. (7 kommentarer)

Ögonskador vid padelspel ökar – önskvärt med skyddsglasögon

Ögonskador vid padelspel ökar – önskvärt med skyddsglasögon

Padel är en högrisksport där flera fall av allvarliga ögonskador har rapporterats. I vissa fall blir skadorna på ögats inre vävnader så allvarliga att det krävs mer eller mindre omfattande ögonkirurgi för att kunna återställa hela eller delar av synfunktionen.

Så kan glomerulär filtration hos barn skattas med formel för vuxna

Så kan formel för vuxna skatta glomerulär filtration hos barn

Omräkning av barns (≥2 år) kreatininvärden till motsvarande värden vid 18 års ålder och applicerade i Lund–Malmö-formeln för vuxna ledde till avsevärt förbättrad skattning av GFR bland barn. (3 kommentarer)

Hyperammonemi – sällsynt komplikation av multipelt myelom

Hyperammonemi – en sällsynt komplikation av multipelt myelom

En patient med obehandlat multipelt myelom drabbades av hyperammonemi vid två tillfällen. De behandlingar som har påvisad klinisk effekt är akut dialys och, som i detta fall, återstart av cytostatikabehandling.

Mängden utandade partiklar varierar stort mellan individer

Mängden partiklar som andas ut varierar mycket mellan individer

Små partiklar kan sväva många timmar i rumsluft och kan innehålla sars-cov-2, men kunskapen om olika smittvägars betydelse är fortfarande begränsad. Utomhus påverkas smittspridningen också av luftföroreningar och vindhastighet.

Lungultraljud – en uppseglande metod vid dyspné och hjärtsvikt

Lungultraljud – en uppseglande metod vid dyspné och hjärtsvikt

Lungultraljud har visat god precision och reproducerbarhet som diagnostiskt komplement till klinisk undersökning vid akut dyspné och har även visat sig lovande för värdering av interstitiellt ödem vid hjärtsvikt.

Genterapi kommer nu inom många medicinska specialiteter

Genterapi når nu patienter inom många medicinska specialiteter

Under de senaste åren har utvecklingen av genterapi gått fort och allt fler preparat når patienter och för många olika indikationer. Antalet marknadsgodkända genterapiläkemedel har mer än fördubblats.

Bipolär sjukdom typ 1 – den mest stabila bipolära underdiagnosen

Bipolär sjukdom typ 1 – den mest stabila bipolära underdiagnosen

Det är vanligt att patienter byter bipolär underdiagnos, vilket tyder på osäkerhet i diagnostiken. Strukturerat diagnosstöd och subspecialiserad mottagning är variabler kopplade till färre diagnosbyten. (2 kommentarer)

Venlafaxin misstänks ha utlöst livshotande takotsubosyndrom

Venlafaxin misstänks ha utlöst livshotande takotsubosyndrom

Takotsubosyndrom är ett tidvis utmanande tillstånd, både diagnostiskt och behandlingsmässigt, där handläggningen behöver anpassas efter den enskilda patienten och tillgängliga resurser.

Så vill vi organisera vårdcentraler

Det tycker svenska allmänläkare om personlig listning av patienter

838 allmänläkare besvarade en webbenkät. 91 procent av dem under 66 år önskade en personlig patientlista om den är rimligt stor, ca 1 160 personer. Ansvaret för listan bör delas inom ett arbetslag av läkare eller ett team.

Behandling av varicer i Sverige – stor underrapportering

Behandling av varicer i Sverige – underrapporteringen är stor

Behandlingar för varicer är underrapporterade i Sverige. Förbättrad information till vårdgivare, ökade möjligheter till automatisk rapportering via journalsystem till PAR och det kärlkirurgiska kvalitetsregistret Swedvasc, samt aktiv kontroll av behandlande kliniker kan vara olika sätt att öka rapporteringsgraden.

Modellering av åtgärders effekter under pandemin kan ifrågasättas

Modellering av åtgärders effekter under pandemin kan ifrågasättas

Forskarna vid Imperial College i London ändrade antagandena i sin modell när mer data blev tillgängliga så att slutsatsen att nedstängning var mest effektivt bibehölls. Tack vare att forskarna använt en transparent modelleringsmetodik med revisionshistorik gick det att i efterhand undersöka effekten av ett antal antaganden som gjordes.

Hyperinflammation hos vuxna med covid-19 – ovanligt men allvarligt syndrom

Hyperinflammation hos vuxna med covid-19 – ovanligt men allvarligt

Här beskrivs sen manifestation hos 35-årig tidigare frisk kvinna. (2 kommentarer)