De första njurbytena mellan två olika skandinaviska länder

De första njurbytena mellan två skandinaviska länder är gjorda

Artikeln beskriver den skandinaviska utvidgningen av njurbytesprogrammet STEP. Operationerna utfördes parallellt på olika sjukhus i Skandinavien, och brådskande transporter av njurarna genomfördes mellan enheterna.

Högerkammarsvikt – allvarligt tillstånd med ökad mortalitet

Högerkammarsvikt – allvarligt tillstånd med ökad mortalitet

Högerkammarsvikt diagnostiseras vanligen med ekokardiografi och medför ökad mortalitet och morbiditet. Samtidig vänsterkammarsvikt är vanligt.(3 kommentar)

Nationellt vårdprogram för bättre och jämlik vård vid endometrios

Nationellt vårdprogram för jämlik vård vid endometrios

Det finns i dag ingen botande behandling vid endometrios. Det är viktigt med en stabil läkarkontakt, att tidigt erbjuda behandling och att inte normalisera svår mensvärk.

Radiologisk och histologisk bild för en ökad förståelse vid covid-19-sjukdom

Radiologisk och histologisk bild  för en ökad förståelse vid covid-19

Covid-19 har på datortomografi ett mönster som skiljer den från många andra pulmonella infektioner. Här sammanfattas det aktuella kunskapsläget om radiologisk och histologisk bild.(1 kommentar)

Ögonbottenblödning vid våld mot huvudet på små barn

Ögonbottenblödningar vid våld mot huvudet på små barn

Talrika och utbredda ögonbottenblödningar hos små barn utan allvarligt accidentellt trauma, blödning pga intrakraniell kärlmissbildning, leukemi eller fulminant sepsis är starkt associerade till »abusive head trauma«.(4 kommentar)

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör enbart utföras av utbildad personal

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör utföras av utbildad personal

Kommersiella snabbtest kan användas i stor skala, men endast av utbildad personal som förstår testets begränsningar och kan tolka resultatet. Man bör försäkra sig om testets prestanda, som är tillverkarberoende, före användning.(1 kommentar)

Förenklad analys av etylenglykol kan ge snabbare diagnos vid förgiftningsfall

Enklare etylenglykolanalys kan ge snabb diagnos vid förgiftning

Förgiftning med etylenglykol är relativt vanligt i Sverige och mycket farligt utan snabb behandling, men endast ett tiotal svenska sjukhuslaboratorier tillhandahåller dygnet runt-analys av etylenglykol. Användning av en enkel enzymatisk metod kan förbättra möjligheten att snabbt ställa diagnos.(2 kommentar)

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

Ortostatisk tremor är en ovanlig och svårbehandlad progressiv sjukdom. Symtomen är högfrekvent bilateral tremor på 13–18 Hz i ben- och bålmuskulatur i stående position samt en kraftig känsla av ostadighet.(1 kommentar)

Rutinmässig off label-utvärdering bör inte göras av Läkemedelsverket

Läkemedelsverket bör inte göra rutinmässig off label-utvärdering

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheterna att genomföra bedömningar för vissa läkemedel som ordineras utanför godkänd indikation. I ett pilotprojekt var det inte möjligt att fastslå huruvida den absoluta nytta–riskbalansen för rituximab vid MS är positiv eller negativ.

Tubargraviditet med foster i vecka 17

Tubargraviditet med levande foster i vecka 17

En 24-årig kvinna, förstagångsgravid i vecka 17, sökte akut på grund av kraftig smärta i buken. Det visade sig efter utredning vara en tubargraviditet. Fallet visar att ektopisk graviditet måste finnas med i differentialdiagnostiken av buksmärta också i andra trimestern.

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå äldre patients behov

Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå den äldre patientens behov

I takt med att befolkningen åldras blir behovet att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten allt mer angeläget. Skörhet är ett begrepp som bättre än multisjuklighet identifierar äldre personer i behov av ett särskilt multidimensionellt omhändertagande.

Platypné–ortodeoxisyndrom – förbisedd orsak till dyspné

Platypné–ortodeoxisyndrom kan vara förbisedd orsak till dyspné

Platypné–ortodeoxisyndrom är ett ovanligt tillstånd med lägesberoende shunt i hjärta eller lunga. Pulsoximetri i liggande och stående är en mycket enkel undersökning, och författarna föreslår att det utförs frikostigt vid anamnes på ortostatisk dyspné.

Dubbel diabetes – en metabol utmaning

Dubbel diabetes – metabol utmaning

Det förhållandet att man kan drabbas av (åtminstone) två olika typer av diabetes, samtidigt eller konsekutivt, diskuteras sällan. Här beskrives ett fall av monogen diabetes med autoimmun pålagring.

Behandling med 4-aminokinoliner vid covid-19 kan ge allvarliga biverkningar

4-aminokinoliner vid covid-19 kan ge allvarliga biverkningar

4-aminokinoliner har föreslagits som terapikandidater vid covid-19, men en del patienter drabbas av allvarliga biverkningar vid behandling med 4-aminokinoliner, såsom QTc-förlängning, hypoglykemi och allvarliga hudreaktioner. (1 kommentar)

Utrymme för förbättringar vid akutbesök för epilepsianfall

Utrymme för förbättringar vid akutbesök för epilepsianfall

Patienter med ett epileptiskt anfall fick som regel snabbt och adekvat akut medicinskt omhändertagande, men dokumentationen av missbruk och information om bilkörning kan bli bättre. Det visar ett europeiskt kvalitetsprojekt om vårdkvalitet vid akutbesök för epileptiska anfall, där sex svenska sjukhus deltagit.

Allt fler kvinnor i fertil ålder tar antidepressiva läkemedel

Antidepressiva läkemedel ges nu till allt fler kvinnor i fertil ålder

Andelen svenska kvinnor i fertil ålder som förskrivs antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt det senaste decenniet, men kunskapen kring antidepressiva läkemedels farmakokinetik vid graviditet är begränsad. För de flesta preparat finns enbart ett fåtal, små studier tillgängliga. (2 kommentar)

Var femte rektalcancer missas efter rektoskopi i primärvården

En studie av patienter som fått diagnosen rektalcancer visar vikten av att följa upp patienter med rektalblödning enligt standardiserat vårdförlopp vid misstänkt kolorektalcancer.(1 kommentar)

Anfall av gåshud visade sig vara anti-LGI-1-encefalit

Anfall av gåshud visade sig vara anti-LGI-1-encefalit

Vid subakut till akut konfusion med fokala epileptiska anfall – överväg anti-LGI-1-encefalit. Diagnosen ställs genom påvisande av neuronala autoantikroppar i serum och/eller likvor.

Trousseaus syndrom – en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet

Trousseaus syndrom – en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet

Trousseaus syndrom är en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet och anses vara en kronisk disseminerad intravasal koagulation, som leder till venös tromboembolism och artärtrombos. Syndromet uppträder oftast hos patienter med lung-, pankreas-, bröst- och koloncancer, oftast mucinproducerande.

ACG-systemet: Ersättningsmodeller kan förbättras

Ersättningsmodeller för vårdcentraler kan förbättras

Trots att det saknas vetenskapliga studier av hur ACG-systemet fungerar som ersättningssystem för vårdcentraler används det i 14 av 21 regioner. En granskning av över 4 500 journalanteckningar påvisade ett mycket stort antal icke relevanta diagnosregistreringar.(1 kommentar)