Referensintervall för barn för vanliga klinisk-kemiska analyser

Tillförlitliga data för barnreferensintervall har länge varit en bristvara. I en prospektiv studie från Falun samlades blod från friska barn, och referensintervall för ett 50-tal allmänkemiska och hematologisk analyser beräknades.

Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom

Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom

En retrospektiv analys av handläggningen av spontana intracerebrala hematom vid tre sjukhus i Västerbotten visade att den stora skillnaden mellan riktlinjer och klinisk verklighet gällde vårdnivå. En successiv anpassning till riktlinjerna föreslås med hänsyn tagen till ekonomi och geografi.

Immunsystemet vid ateroskleros

Immunsystemet vid ateroskleros

Ateroskleros är en kronisk inflammation och är är den dominerande orsaken till hjärt–kärlsjukdom. Orsaken till inflammation och immunaktivering är inte säkert klarlagd men mycket talar för att ateroskleros kan vara en del av ett normalt mänskligt åldrande, och att man kan skjuta upp dess konsekvenser avsevärt.(1 kommentar)

Svår TBE med resttillstånd kan drabba även yngre barn

Fästingburen encefalit (TBE) har oftast ett lättare förlopp med lindrigare resttillstånd hos barn än hos vuxna. Men svåra former förekommer även hos barn, och kvarstående minnes- och koncentrationssvårigheter är vanligare än man trott. Vaccinationsråd till barn bör individualiseras, grad av exponering är avgörande.

Metylenblått hävde metformin­associerad laktacidos

Det senaste årtiondet har försäljningen av metformin och antalet fall av metformininducerad laktacidos ökat påtagligt. I svåra fall med uttalad laktacidos uppkommer ibland terapirefraktär vasodilatorisk chock. Intravenös tillförsel av färgämnet metylenblått kan ha en dramatiskt positiv effekt på förloppet, visar en fallbeskrivning. 

Uppdaterad handläggning av vuxna med skallskada

Nya riktlinjer från Scandinavian Neurotrauma Committee ger vägledning vid minimal, lätt och medelsvår skada. Riktlinjerna syftar till att hitta patienter med allvarliga komplikationer samtidigt som onödiga DT-undersökningar på patienter med minimal skallskada kan undvikas.

Även barn och ungdomar kan drabbas av stroke

Stroke hos barn och ungdomar är ett ovanligt och allvarligt tillstånd. Snabb diagnos och konsultation med specialister på universitetsklinik ger möjlighet till mer aktiv behandling och bättre prognos. Riktlinjer för diagnostik och behandling är nu framtagna av en svensk expertgrupp.

Misstänk PANDAS hos barn med akuta neuropsykiatriska symtom

Ett autoimmunt utlöst tillstånd kan ligga bakom hastigt uppträdande tvångssyndrom och/eller tics (och/eller anorexi) i kombination med andra symtom som separationsångest, personlighetsförändring, motoriska avvikelser eller urinvägssymtom. (1 kommentar)

Psoriasis är mer än bara en hudsjukdom

Psoriasis anses numera vara en genetiskt förutbestämd kronisk inflammatorisk systemsjukdom. Måttlig till svår psoriasis är kopplad till ökad samsjuklighet, t ex metabola syndromet och kardiovaskulära sjukdomar. Måttlig till svår psoriasis kan dock i sig vara en oberoende riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom.

Lätt att missa Waterhouse–Friderichsens syndrom, visar två fall

År 1911 beskrev Rupert Waterhouse ett fall där en åtta månader gammal pojke kom in till Royal United Hospital i Bath, England, med bilden av septisk chock. Gossen avled endast fyra timmar efter ankomsten. Obduktionen visade massiva bilaterala binjureblödningar [1]. År 1918 beskrev den danske pediatrikern Carl Friderichsen ett liknande fall, även detta med dödlig […]

Paracetamol­förgiftningar allt vanligare

Antalet fall av paracetamolförgiftning ökar oroväckande. Bland läkemedelsförgiftningar är frågor om paracetamolöverdoser de i särklass vanligaste i Giftinformationscentralens telefonjour. Under 2012 sjukhusbehandlades ca 1 500–2 000 personer för paracetamolöverdos. Nu krävs motåtgärder.(3 kommentar)

Steroider är ett växande problem på gymmen

Idrottens stundtals spektakulära dopningsskandaler har delvis skymt det ännu större problemet med den ökande användningen av dopningsmedel i samhället. Från 1980-talet har fokuseringen på idrottsproblemet med dopning mer och mer övergått till att handla om samhällsproblemet med dopning [1-3]. I mitten av 1980-talet ökade informationsinsatserna kring dopningen, och missbrukare av anabola steroider varnade för användning. […]

Fortfarande oklart om steroider framkallar eget beroende

Frågan om den beroendeframkallande effekten hos anabola androgena steroider har diskuterats i över två decennier. Många användare av anabola androgena steroider har rapporterat känslor av eufori i samband med sina kurer. När det påvisades att den opioida antagonisten naloxon kan framkalla abstinenssymtom som liknar dem som detekteras hos heroinberoende, drogs slutsatsen att anabola androgena steroider kan ge […]

Anabola androgena steroider vanligare i samhället än i idrotten

Analyser av anabola androgena steroider i kroppsvätskor började utföras på 1970-talet sedan det blivit känt att preparaten användes av idrottare i prestationshöjande syfte [1]. Under lång tid låg fokus på användningen inom elitidrotten. Senare uppmärksammades att preparaten även används inom motionsidrott, av kriminella och av patienter inom beroendevården. Dessutom finns fynd från hälsokontroller på arbetsplatser. […](1 kommentar)

Dopingjouren svarar på frågor, utbildar, nätverkar, forskar …

Dopingjouren har i snart 20 år gett råd till allmänheten i dopningsfrågor. Jouren är också en resurs i det nationella arbetet för att minska missbruket av dopningsmedel och dess skadeverkningar.

Dopning berör hela samhället

I detta nummer av Läkartidningen behandlas dopning i ett bredare perspektiv än det rent elitidrottsrelaterade. Med all sannolikhet är användning av dopningspreparat vida mer omfattande i samhället i stort än inom föreningsidrotten. Mot denna bakgrund stiftade riksdagen dopningslagen (SFS 2011:112) för över 20 år sedan.  Lagen omfattar syntetiska anabola androgena steroider, testosteron och dess derivat, […]

Därför vill 1943 års män arbeta vidare efter 65 års ålder

Viljan att fortsätta att arbeta efter 65 är starkt korrelerad med bland annat god hälsa, hög utbildning, att ha inflytande över arbetet och oro över för tidig penisonering.(2 kommentar)

Biobank kopplad till Swedeheart en resurs för framtida forskning

Erfarenheterna av att inom rutinvården och utan extra resurser samla in blodprov från hjärtinfarktpatienter beskrivs i en rapport från Uppsala. Dessa prov kopplas till kvalitetsregistret Swedeheart. 

Feokromo­cytom är en livshotande orsak till akut hjärtsvikt

Feokromocytom – en katekolaminproducerande tumör utgången från binjuremärgen – är en mångfasetterad sjukdom, som bör övervägas som differentialdiagnos vid oklara fall av hjärtsvikt.

AT-läkare lär sig inte tillräckligt om livsstilsfaktorer och hälsa

De flesta AT-läkare får inte mer än 4 timmars undervisning i frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt kost och motion, enligt en webbaserad enkät till landets AT-studierektorer.(3 kommentar)