Man ska lyssna på patienten

Vid hjärtsvikt kan vikten av att identifiera bakomliggande orsak aldrig nog betonas. Detta illustreras i en beskrivning av ett fall där en ovanlig grund till hjärtsvikt upptäcktes först efter 40 år. 

Hälsokommunikatörer kan bidra till bättre hälsa hos utlandsfödda

Utlandsfödda har i allmänhet sämre hälsa än svenskfödda, en ojämlikhet man bör förebygga. Nyanlända flyktingar och invandare behöver kunskap om förebyggande insatser och en introduktion i hur hälso- och sjukvården fungerar. Hälsokommunikatörer är en ny yrkesgrupp som kan bidra till detta.

Utdelning av naloxon för att förebygga död i heroinöverdos

Utdelning av antidoten naloxon till opiatberoende har prövats internationellt för att förebygga dödsfall vid bevittnade överdoser av heroin. Denna studie på opiatberoende patienter i behandling bekräftar att de flesta har bevittnat överdoser men att många vidtar felaktiga eller farliga åtgärder.

Latexallergi är ett problem för både vårdpersonal och patienter

Övergång till syntetiska handskar och puderfria latexhandskar minskar risken för IgE-medierad latexallergi. Den medicinska professionen, myndigheter och tillverkare har samverkat kring preventiva insatser. Fortsatt prevention, säker diagnostik och latexfri vård av latexallergiska individer är angeläget för att säkra uppnådda resultat.

Lungtularemi: ovanlig sjukdom som kan tolkas som lungcancer

En variant av tularemi hos människa är pneumoni som kan uppkomma genom inhalation av infekterat material. Typiskt är då ett lokaliserat lunginfiltrat och förstorade mediastinala lymfkörtlar. Bilden kan radiologiskt likna den vid lungcancer med lymfkörtelmetastaser. 

Förmaksmyxom kan debutera som TIA eller stroke

Myxom är den vanligaste primära hjärttumören, som i över 75 procent av fallen är lokaliserad till vänster förmak. Hos en tredjedel av patienterna är debutsymtomen neurologiska och cerebral embolisering kan orsaka multipla aneurysm. Myxomdiagnosen ställs med ekokardiografi.

Mycket varierande förskrivning av antibiotika i primärvården

För att värdera hur antibiotika används startade därför 2007 Primärvårdens infektionsdatabas i Sverige där man kan studera frekvensen av olika diagnoser, diagnostiska snabbtest och antibiotikaförskrivning. Man fann att antibiotika förskrevs vid 44 procent av alla infektionsrelaterade besök och tio diagnoser stod för 90 procent av förskrivningen.(1 kommentar)

Nya moment i psykologikurs bidrog till ökad självkännedom

Självkännedom är ett nationellt mål för läkarexamen. Två nya moment inom kursen Medicinsk psykologi ska stimulera detta och studenternas kursutvärderingar och lärarnas erfarenheter stödjer uppfattningen att de nya momenten bidrar till ökad självkännedom.

ICF-verktyg ­bra för att beskriva aktivitets­begränsning vid sjukskrivning

Dagens sjukintyg är utformat enligt WHO:s »Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa« (ICF) vad gäller beskrivning av aktivitetsbegränsning. En studie av attityder hos läkare och Försäkringskassans handläggare till ett webbaserat ICF-verktyg visar att verktyget uppfattas som ett stöd.

Svensk rättspsykiatri i förändring

Psykiatrilagsutredningen har föreslagit omfattande lagändringar. Den reformerade tvångsvårdslagen ska träda i kraft 1 januari 2016, och hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut återstår att se.

Modern bilddiagnostik viktig vid inflammatorisk ryggsjukdom

Modern bilddiagnostik viktig vid inflammatorisk ryggsjukdom

De grundläggande rekommendationerna för utredning av inflammatorisk ryggsjukdom är att man vid behov av bilddiagnostik i första hand gör MRT- i stället för röntgenundersökning av sakroiliakalederna. Ett alternativ vid längre tids symtom kan vara DT-undersökning.

Förskrivning av warfarin efter strokevård visade på brister

Val av sekundärprofylax vid hjärninfarkt och förmaksflimmer kräver tydliga rutiner och riktlinjer på vårdavdelning. En Malmö-studie visade dock på begränsad dokumentation av warfarinbehandling vid utskrivning; behandlingen var dessutom minst utbredd bland personer över 80 år, trots högst strokerisk i denna patientgrupp.

Beslutsstöd gav bättre diagnostik och vård av barn med fetma

Betydligt fler barn med fetma i Västra Götaland blir diagnostiserad efter att ett webbaserat beslutsstöd introducerats.(1 kommentar)

Peripartum­kardiomyopati: fruktad diagnos som ofta missas

Orsaken till denna ovanliga form av hjärtsvikt tros vara omvandling av prolaktin till en kardiotoxisk variant. Behandling med bromokriptin har i en studie har visat goda resultat.(1 kommentar)

Bättre stöd till föräldrar vid ­familjecentraler

Data visar på fördelar med att organisera barnavårdscentralen som en del i en familjecentral, till exempel bättre förutsättningar för föräldrastöd, preventivt arbete och samverkan.

Substitutionsbehandling med drogfri kontraktsvård – så gick det

I ett behandlingsprogram för narkomaner kombinerades farmakologisk behandling med kontraktsvård inbegripande krav på drogfrihet och arbete/studier. Substitutionsprogrammet med buprenorfin visade efter 7 år högt kvarstannande, drogfrihet, låg överdödlighet samt god följsamhet.(2 kommentar)

Ökande antal svårt sjuka av grupp A-streptokocker

Antalet anmälda fall av invasiva infektioner av grupp A-streptokocker, till exempel nekrotiserande fasciit och streptokocktoxiskt chocksyndrom, var under 2012 det högsta sedan 2004, och ökningen har fortsatt 2013. Ökad vaksamhet krävs därför; klinisk anmälan och laboratorieanmälan enligt smittskyddslagen är viktig.(2 kommentar)

Systematisk klinisk bedömning av vikt vid läkemedelsgenomgångar

I artikeln beskrivs ett fall där patienten drabbades av stupor, skakningar och frånvaro-attacker. Vid läkemedelsgenomgång framgick att han behandlades regelbundet med 15 olika läkemedel. Symtomen bedömdes som läkemedelsbiverkningar.

Diabetes möjlig differential­diagnos vid blöjdermatit

Diabetes möjlig differential­diagnos vid blöjdermatit

Blöjdermatit är i dag ett ovanligt tillstånd. Vid oklar irritation i underlivet hos barn finns anledning att misstänka diabetesdebut.

Många hjärtinfarktpatienter har också diabetes

För att förbättra omhändertagandet av hjärtinfarktpatienter med glukosmetabola rubbningar startades i Malmö behandlingskonferenser med kardiolog, diabetolog och preventionssjuksköterska. Detta har resulterat i fler aktiva förändringar av diabetesbehandlingen och ett mer enhetligt omhändertagande.