Flera olika innovationer krävs för att mota antibiotikaresistens

Flera olika innovationer krävs för att mota antibiotikaresistens

För att bemöta antibiotikaresistens krävs det en kombination av flera innovationer, som kan grupperas i sex innovationsområden. Systeminnovationer såsom samverkansplattformar krävs för att koppla ihop de sex innovationsområdena och öka koordineringen mellan de involverade parterna.

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Införandet på vårdcentral av en vårdsamordnare för depression har mycket goda effekter på såväl patient- och vårdcentralsnivå som samhällsnivå. Studier för att uppnå evidens för teamsamverkan i primärvården bör utgå från och genomföras i primärvården.

Ny förenklad motgiftsbehandling vid förgiftning med paracetamol

Ny förenklad motgiftsbehandling vid förgiftning med paracetamol

Giftinformationscentralen ändrar rekommenderad dosering av N-acetylcystein vid paracetamolförgiftning. Syftet är att, med bevarad behandlingseffektivitet, förenkla administrering, minska risken för feldosering och minska biverkningsfrekvensen.

PFAPA-syndrom – en viktig differential­diagnos hos barn med återkommande feberepisoder

PFAPA-syndrom – en viktig differential­diagnos hos barn med återkommande feberepisoder

PFAPA är den vanligaste autoinflammatoriska sjukdomen i Sverige och en viktig differentialdiagnos till infektioner hos barn som söker vård på grund av feber såväl i primärvården som på akutmottagningar. PFAPA är en sjukdom som varje barnläkare kommer att träffa på flera gånger under sin karriär.

Hyper­ton NaCl-lösning tycks inte vara effektiv för små barn med bronkiolit

Hyper­ton NaCl-lösning tycks inte vara effektiv för små barn med bronkiolit

Vid måttligt svår bronkiolit har inhalation av hyperton NaCl-lösning troligen ingen kliniskt signifikant effekt och ska inte användas som rutin. I svåra fall av bronkiolit kan inhalation av hyperton NaCl-lösning övervägas, men gynnsam effekt är inte fastställd.(2 kommentar)

Handläggning av infektioner vid ortopediska implantat en utmaning för vården

Ortopediska implantatassocierade infektioner kompliceras av mikroorganismers biofilmsbildning på implantatets yta, och därför krävs behandlingsstrategier, både avseende kirurgi och antibiotikaval, som tar hänsyn till detta. Ett multidisciplinärt samarbete mellan olika specialiteter och professioner är i många fall nödvändigt för att uppnå framgång.  (1 kommentar)

Patient med diagnosen koxartros visade sig ha avaskulär nekros

Patient med diagnosen koxartros visade sig ha avaskulär nekros

Patienten hade initialt en typisk bild av koxartros. Men tillståndet visade sig efter en lång utredning vara avaskulär nekros, en viktig differentialdiagnos vid höftledssmärta.Tidig diagnostik och behandling minskar lidandet för patienter med avaskulär nekros.

Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral

Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral

Invånare i Region Skåne som använde digitala vårdtjänster 2016–2018 kontaktade även fysiska vårdcentraler oftare än andra invånare och besökte akutmottagning minst lika ofta.

Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv

Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv

Specialisttentamen kan vägleda lokal utbildning, ge återkoppling till läkare under ST-tjänstgöring och bidra till utvecklingen av nationella vårdstandarder. Den svenska specialisttentamen i akutsjukvård består av sex deltentamina och 118 fall. Ansvar för genomförandet av tentamen åligger varje programs utbildningsansvariga.

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

När patienten vill ha behandling som vi inte tror är den optimala

Ett vanligt etiskt dilemma i kliniken berör avvägningar mellan att göra gott och att respektera patientens autonomi. I artikeln beskrivs en särskild form av detta dilemma, där patienten efterfrågar en behandling som läkaren har skäl att tro kommer att leda till suboptimalt resultat.

Med accelerometrar kan fysisk aktivitet mätas objektivt

Accelerometrar används i stor utsträckning inom forskning och i viss grad i klinisk verksamhet för att fastställa fysisk aktivitet, men de ställer krav på användarna.

Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Utredning och behandling kan ge bättre livskvalitet och psykisk hälsa

Utredning och behandling av transsexualism sker i samförstånd med barnen/ungdomarna och föräldrar. Utredningen är flerårig och syftar till att bland dem som söker vård identifiera de barn/ungdomar som har klassiska symtom på transsexualism och som tillhör den grupp som ska ha behandling.(2 kommentar)

Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge

Multidisciplinärt samarbete har gett bättre kunskapsläge

Det finns en lång erfarenhet av transsexualism bland barn och ungdomar. De har ett lidande som bör lindras. Dagens kunskapsläge baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Transsexualism är troligen en normalvariant av mänskligt beteende och grundläggs tidigt i utvecklingen.(2 kommentar)

Extremt förtidig födelse – svåra utmaningar trots stora framsteg

Extremt förtidig födelse – svåra utmaningar trots stora framsteg

Överlevnaden till 1 års ålder är hög hos extremt för tidigt födda barn i Sverige, vilket är kopplat till en höggradigt genomförd centralisering av prenatal och neonatal vård. Förekomsten av neonatal sjuklighet efter extremt förtidig födelse är i hög grad kopplad till framtida funktionsnedsättning hos det växande barnet och är en stor kvarstående utmaning.

Förtidsbörd största perinatala problemet

Förtidsbörd största perinatala problemet

Cirka 15 miljoner barn föds för tidigt i världen varje år. I Sverige utgör förtidsbörd 5,7 procent av alla förlossningar. Internationellt rapporteras från vissa länder upp till 18 procent. Den biologiska förståelsen av de mekanismer som resulterar i förtidsbörd är fortfarande mycket begränsad. 

Barn räddas – svåra utmaningar kvarstår

Vården av för tidigt födda barn har utvecklats snabbt – överlevnaden har ökat och sjukligheten minskat. I det här temat diskuteras orsaker till och konsekvenser av förtidsbörd.

Prediktion, prevention och behandlingsmetoder

Prediktion, prevention och behandlingsmetoder

Tillgång till bra prediktionsmodeller, förbättrad prevention för kvinnor med hög risk och ökad kunskap om akuta åtgärder vid hotande förtidsbörd är viktiga förutsättningar för framsteg när det gäller förtidsbörd och dess konsekvenser. 

De flesta för tidigt födda barn får normal utveckling och god hälsa

De flesta för tidigt födda barn får normal utveckling och god hälsa

För tidigt födda barn överlever efter allt kortare graviditetslängd tack vare modern obstetrik och neonatal intensivvård. Barn födda mer än 3 månader för tidigt (extremt tidigt födda) löper stora risker för försenad psykomotorisk utveckling, inlärningssvårigheter, ADHD, autismspekt­rumtillstånd och bestående påverkan på lungfunktion.

Föräldrarollen i neonatalvården behöver anpassas och utvecklas

Föräldrarollen i neonatalvården behöver anpassas och utvecklas

En komplicerad graviditet och förlossning av ett för tidigt fött barn innebär att mamman, pappan och hela familjen försätts i en svår situation. Neonatalvården bör organiseras utifrån begreppet barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård, med föräldrarna som primärt omvårdnadsansvariga.(3 kommentar)

Att födas några veckor för tidigt – spelar det någon roll?

Att födas några veckor för tidigt – spelar det någon roll?

Riskerna med att födas några veckor för tidigt underskattas ofta. Lätt underburna barn drabbas emellertid i hög utsträckning av andningsstörningar, behandlingskrävande hyperbilirubinemi, hypoglykemi, hypotermi och uppfödningssvårigheter, och de behöver ofta läggas in på neonatalavdelning.