Anfall av gåshud visade sig vara anti-LGI-1-encefalit

Anfall av gåshud visade sig vara anti-LGI-1-encefalit

Vid subakut till akut konfusion med fokala epileptiska anfall – överväg anti-LGI-1-encefalit. Diagnosen ställs genom påvisande av neuronala autoantikroppar i serum och/eller likvor.

Trousseaus syndrom – en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet

Trousseaus syndrom – en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet

Trousseaus syndrom är en kombination av cancer och hyperkoagulabilitet och anses vara en kronisk disseminerad intravasal koagulation, som leder till venös tromboembolism och artärtrombos. Syndromet uppträder oftast hos patienter med lung-, pankreas-, bröst- och koloncancer, oftast mucinproducerande.

ACG-systemet: Ersättningsmodeller kan förbättras

Ersättningsmodeller för vårdcentraler kan förbättras

Trots att det saknas vetenskapliga studier av hur ACG-systemet fungerar som ersättningssystem för vårdcentraler används det i 14 av 21 regioner. En granskning av över 4 500 journalanteckningar påvisade ett mycket stort antal icke relevanta diagnosregistreringar.(1 kommentar)

Minskad prevalens av vårdrelaterade infektioner inom Region Stockholm

Prevalens av vårdrelaterade infektioner minskar i Stockholm

Från 2008 till 2018 minskade prevalensen av vårdrelaterade infektioner inom den somatiska slutenvården i Region Stockholm. Minskningen kan tyda på en sjunkande incidens av vårdrelaterade infektioner då den inte förklaras av kortare vårdtider, förändrad patientpopulation, bristande datakvalitet eller förändrad vårdorganisation.

Rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård

Nationella rekommendationer för trakeotomi och trakeostomivård

Kompetens för kirurgisk trakeotomi ska vara säkrad på sjukhus där trakeotomier utförs, och sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att den samlade kirurgiska kompetensen på sjukhuset kan hantera akuta luftvägsproblem även på patienter med anatomiskt svår luftväg. (1 kommentar)

Brister i beslut om livsuppehållande behandling

Brister i beslut om att begränsa livsuppehållande behandling

Det finns brister i hur beslut om livsuppehållande behandling hanteras och dokumenteras. Framför allt gäller det information till patient/närstående. En enkätundersökning av beslut om behandlingsbegränsningar har genomförts vid Centralsjukhuset Kristianstad.(1 kommentar)

Nya riktlinjer för kronisk pankreatit

Nya riktlinjer för kronisk pankreatit

Patienter med kronisk pankreatit har ökad risk för undernäring, diabetes, kronisk smärta och opioidberoende samt en förhöjd risk för pankreascancer. För att behandla och förebygga komplikationer och bristtillstånd bör patienterna diagnostiseras och följas upp i enlighet med den ökade kunskap som tillkommit de senaste åren.

En av sjukvårdens största utmaningar

En av sjukvårdens största utmaningar

De neurodegenerativa sjukdomarna utgör ett av den medicinska forskningens stora mysterier och är en av sjukvårdens främsta utmaningar.

ALS kan vara en prionsjukdom

ALS kan vara en prionsjukdom

ALS är en heterogent neurodegenerativ sjukdom som främst drabbar de övre och nedre motorneuronen. Inklusioner av felveckat SOD1-protein tycks finnas hos patienter med alla typer av ALS.

God livskvalitet målet med vård och omhändertagande vid ALS

Riluzol är det enda sjukdomsmodifierande läkemedel som är godkänt för behandling av ALS i Sverige. Behandlingen är i övrigt symtomatisk, och målet är att hjälpa patienterna att uppnå en så god livskvalitet som möjligt genom samverkan i multidisciplinära ALS-team.

Ataxier – en heterogen grupp och en klinisk utmaning

Ataxier – en heterogen grupp och en klinisk utmaning

Ataxier utgör en heterogen grupp sjukdomar med överlappande symtom. Antalet sjukdomar med ataxi som del- eller huvudsymtom är över hundra, vilket illustrerar den dia­gnostiska utmaningen för neurologer. (1 kommentar)

Huntingtons sjukdom – kliniska prövningar inger nu optimism

Huntingtons sjukdom – kliniska prövningar inger nu optimism

Huntingtons sjukdom är en autosomalt dominant neurodegenerativ sjukdom, som leder till förtidig död. Orsaken är expansion av en CAG-triplett i huntingtin­genen. I dag finns endast symtomlindrande mediciner tillgängliga, men ny molekylärgenetisk teknologi kan komma att möjliggöra behandlingar som minskar nivåerna av muterat huntingtin.

Alzheimers sjukdom – diagnostik och behandling i dag och i framtiden

Alzheimers sjukdom – diagnostik och behandling i dag och i framtiden

Alzheimers sjukdom är den absolut vanligaste demenssjukdomen. De kliniska kriterierna för Alzheimers sjukdom innefattar en kognitiv funktionsnedsättning som påverkar minst två av domänerna minne, resonemang och hantering av komplexa uppgifter, visuospatiala förmågor, språkfunktion samt personlighet och beteende.

Parkinsons sjukdom – heterogen och komplex i sitt kliniska uttryck

Parkinsons sjukdom – heterogen och komplex i sitt kliniska uttryck

Individuella kombinationer av symtom som ändrar sig över tid kräver behandlingsjusteringar och anpassningar. Patienter bör följas av läkare, sjuksköterska och multidisciplinärt team med parkinsonexpertis.

Prematur ovariell insufficiens – underdiagnostiserat tillstånd

Prematur ovariell insufficiens – underdiagnostiserat tillstånd

Patienter med prematur ovariell insufficiens behöver adekvat östrogensubstitution för att minska risken för benskörhet samt kardiovaskulära och kognitiva komplikationer. Det finns goda möjligheter att hitta en bakomliggande orsak, varför patienter även bör erbjudas utredning.

Kardiellt troponin – en biomarkör för hjärt–kärlsjukdom vid KOL

Kardiellt troponin – en biomarkör för hjärt–kärlsjukdom vid KOL

Kronisk låggradig troponinstegring har observerats vid KOL och innebär en ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och mortalitet, men det finns i dag inga riktlinjer för handläggning av troponinstegring vid KOL.

Utredning av kandidater för transplantation varierar stort

Utredning av kandidater för transplantation varierar stort

Stora skillnader i psykosocial och psykiatrisk bedömning råder vid landets transplantationscentrum, visar en intervjustudie.

Behandling av erektil dysfunktion – från piller till implantat

Behandling av erektil dysfunktion – från piller till implantat

Erektil dysfunktion bör i första hand behandlas av primärvårdsläkare eller den som följer patientens diabetes eller hjärt–kärlsjukdom. Det finns peroral behandling, uretral behandling och  injektion av farmaka. Pubisring och vakuumpump kan användas som enda behandling eller tillsammans med farmaka. Om detta inte fungerar är implantat ett alternativ. (2 kommentar)

»Stabil kranskärlssjukdom« blir »kroniskt koronart syndrom«

Nya europeiska riktlinjer kommenteras av arbetsgruppen för kranskärlssjukdom i Svenska kardiologföreningen.

Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring

Subkutant injicerat insulin kan ge amyloidinlagring

Subkutant injicerat insulin kan aggregera till lokala inlagringar med typiska amyloidegenskaper, vilket kan innebära diagnostiska dilemman och fallgropar för patologen och oanade konsekvenser för diabeteologen.