Denna webbplats vänder sig till läkare
Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder

Clinical frailty scale – skörhet är ett sätt att skatta biologisk ålder

Clinical frailty scale kan bidra till att individer med hög kronologisk ålder inte slentrianmässigt ges låg prioritet beträffande olika interventioner.

Simulatorträning ger nya läkare självförtroende vid akuta tillstånd

Fullskalesimulator ger studenter självförtroende vid akuta lägen

Under några veckors praktik med verksamhetsintegrerat lärande i akutsjukvård kommer läkarstudenter i kontakt med bara ett fåtal svårt sjuka eller skadade, och därför behöver de handlägga livshotande akuta tillstånd i fullskalesimulator. I den här artikeln beskrivs Lunds universitets utbildning i akut omhändertagande där tematisk strukturerad simulatorträning är en komponent.

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser

Valet mellan perkutan koronarintervention och bypass-kirurgi vid utbredd kranskärlsstenos är svårt för både läkare och patienter. Enligt riktlinjer bör patienterna diskuteras tvärdisciplinärt före behandling. En studie från Uppsala visar att flera patienter behandlades med PCI utan föregående diskussion, men att det oftast fanns tänkbara skäl för detta. (1 kommentar)

Membranös dysmenorré eller utstötning av decidualavgjutning

Membranös dysmenorré eller utstötning av decidualavgjutning

Vi beskriver ett fall med detta fenomen och sammanfattar litteraturen på området. Genom ökad kännedom om diagnosen hoppas vi att framtida patienter kan få god information och optimalt omhändertagande. (2 kommentarer)

Ultraljud värdefullt komplement i utredning av tyreoideasjukdom

Ultraljud värdefullt komplement i utredning av tyreoideasjukdom

Ultraljud av tyreoidea vid endokrinologisk mottagning är ett komplement, till palpation och laboratorieprov, som ökar kvaliteten på diagnostik och uppföljning av patienterna.

Från rött till grönt efter tio år med Strama i Västra Götaland

Från rött till grönt efter tio år med Strama i Västra Götaland

Kunskapen om antibiotikaanvändning behöver öka hos all vårdpersonal. Där kan sjukhus-Stramagrupper, som arbetar utifrån lokal kännedom och tydligt mandat, bidra till en rationell användning av antibiotika.

5 insatser som kan bryta ohälsotrenden hos unga

5 evidensbaserade insatser som kan bryta ohälsotrend hos unga

Fysisk aktivitet, balans mellan sömn och vaken tid, digitala medier, livskunskapsprogram, skolans läroplan och tidig upptäckt av riskgrupper. En arbetsgrupp inom Svenska läkaresällskapet berör dessa områden i en rapport om evidensbaserade interventioner, som enligt författarna kan få unga att må bättre. (5 kommentarer)

Oklar andfåddhet bör utredas strukturerat

Andfåddhet potentiellt allvarligt – kräver strukturerad utredning

Medvetenhet om allvarlighetsgraden av oklar andfåddhet kan minska fördröjning till diagnos samt förbättra prognosen, inte minst vid sällsynta sjukdomar som pulmonell arteriell hypertension (PAH) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH). (1 kommentar)

Tillgång till provsvar för toxiska alkoholer kan ge räddade liv

Bättre tillgång till provsvar för toxiska alkoholer kan rädda liv

Möjligheten att snabbt fastställa vilken alkohol som intagits vid alkoholförgiftning är viktig för att kunna ge adekvat behandling. Detta kräver träffsäkra analys­metoder, som ofta inte finns på mindre sjukhus. Tillgång till enkla enzymatiska analysmetoder kan öppna upp för förbättrad toxikologisk akutservice.

Bedömning och behandling av järnbrist hos hjärtsviktspatienter

Bedömning och behandling av järnbrist hos hjärtsviktspatienter

Den algoritm vi presenterar ger stöd för handläggning rörande behandling och ställningstagande till vidare utredning av hjärtsviktspatienter med järnbrist och kan sannolikt implementeras utan behov av ytterligare resurstillskott. (4 kommentarer)

Skäl överväga tidig intervention vid akut portomesenteriell trombotisering

Överväg tidig intervention vid akut portomesenteriell trombotisering

Akut portomesenteriell venös trombos bör alltid övervägas vid akut buk hos en patient med kända riskfaktorer för tromboembolism eller som nyligen genomgått intraabdominell kirurgi. Diagnosen är svår att ställa på kliniska grunder och kommer därför inte sällan som en överraskning för klinikern. Den här översikten talar för att perkutan intervention bör tidigt övervägas hos patienter som inte svarar tillfredsställande på antikoagulation.

Sitt mindre – all rörelse räknas

Sitt mindre – all rörelse räknas

Nytt i Fyss allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna (18–64 år) är ett målintervall om 150–300 minuter per vecka på måttlig eller 75–150 minuter på hög intensitet, att stillasittandet bör begränsas och att all rörelse räknas.

Ett steg på vägen till precisionshälsa

Ett steg på vägen till precisionshälsa

Fyss underlättar levnadsvanearbetet genom att tillhandahålla evidensbaserade rekommendationer för fysisk aktivitet som prevention och behandling. I detta temanummer presenteras olika perspektiv av betydelse för läkare utifrån Fyss 2021.

Träning minskar risk för ny hjärtinfarkt

Fysisk träning minskar risk för återinsjuknande i hjärtinfarkt

22 200 individer drabbas årligen av en akut hjärtinfarkt. Fysisk träning inom hjärtrehabilitering kan minska kardiovaskulär och total mortalitet, sjukhusinläggning och risk för ny hjärtinfarkt samt förbättra kondition och muskelstyrka.

Låg till måttlig evidens för fysisk aktivitet vid migrän

Låg till måttlig evidens för fysisk aktivitet vid behandling av migrän

Fysisk aktivitet, som cykling, jogging eller stavgång, är ett evidensbaserat alternativ till icke-farmakologisk behandling av migrän. Evidensen är låg till måttlig för effekter på migränens frekvens, duration och intensitet samt förbättrad livskvalitet.

Fysisk aktivitet ger positiva effekter på metabola syndromet

Fysisk aktivitet kan förbättra faktorer i metabola syndromet

Fysisk aktivitet kan bland annat leda till en omfördelning av vikt från bukfett till muskelmassa och minskad insulinresistens. Ett samband mellan dos och respons talar för en så hög dos av fysisk aktivitet som möjligt.

Vårdpersonal kan främja fysisk aktivitet

Sjukvården spelar en nyckelroll i främjandet av fysisk aktivitet

Relativt små insatser från läkare kan göra stor skillnad för patienters fysiska aktivitet. Att ställa en enkel fråga om nuvarande aktivitetsnivå och återkoppla svaret har visat stor potential för att öka den fysiska aktiviteten. Att sjukvården tar en aktiv roll kan säkerställa att patienter förstår det bevisade sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa.

Rekommendation om träning vid cancer kan höja livskvalitet

Rekommendation om träning vid cancer kan förbättra livskvalitet

Under samtliga stadier av cancersjukdom spelar fysisk aktivitet spelar en viktig roll för att bibehålla livskvalitet, kondition och muskelstyrka samt för att minska den behandlings­relaterade trötthet som präglar canceröverlevnad.

Fysisk aktivitet kan reducera dyspné vid KOL och lungfibros

Fysisk aktivitet kan reducera dyspné vid KOL och lungfibros

Minskad dyspné samt förbättrad livskvalitet och kondition. Regelbunden fysisk träning kan ha flera positiva effekter på personer med KOL eller lungfibros, men träningen behöver utformas individuellt utifrån personens hälsostatus.

Fysisk aktivitet kan ha omedelbar effekt på depression och ångest

Fysisk aktivitet kan ha omedelbar effekt på depression och ångest

Fysisk aktivitet som behandlingsåtgärd minskar depressiva symtom i lika hög grad som behandling med antidepressiva läkemedel eller samtalsterapi vid lindrig till måttlig depression. Vid svår depression är fysisk aktivitet motiverat i kombination med psykoterapi eller läkemedel. (3 kommentarer)