Niemann–Picks sjukdom typ C

Niemann–Picks sjukdom typ C är en autosomalt recessiv lysosomal sjukdom som kan debutera med neurologiska eller psykiatriska symtom i vuxen ålder, och är sannolikt underdiagnostiserad.

QT-förlängning på EKG vanligt vid akut tablettintoxikation

Torsade de pointes är en livshotande arytmi som kan utlösas hos patienter som överdoserat ett eller flera preparat som förlänger QT-tiden. Flera vanliga läkemedel har sådana egenskaper.

Hemangiom kan behandlas effektivt med propranolol

Propranolol har i fallbeskrivningar visat sig ge mycket goda resultat och färre biverkningar än andra behandlingsmetoder vid behandling av infantilt hemangiom.  Syftet med denna artikel är att sprida kunskap om behandlingen och initiera en diskussion.

MRSA-spridning på vårdcentraler

Smittspårning har påvisat MRSA-spridning på åtta skånska sårmottagningar. Totalt 21 patienter drabbades.(3 kommentar)

Propranolol verksamt vid trakealt hemangiom med luftvägshinder

Subglottiska hemangiom är ovanliga men potentiellt livshotande.  Ett flertal olika behandlingsmetoder har prövats. Många av dem kan ge betydande biverkningar och komplikationer. 

Farmakogenetisk analys kan avslöja risk för statinbiverkningar

Akademiska sjukhuset i Uppsala har som första svenska sjukhus infört analys av en genetisk variant som kan förutsäga ökad risk för sällsynta, allvarliga muskelbiverkningar av statinbehandling.

Trafikverket första myndigheten med suicidpreventivt program

En larmplan för snabba effektiva utryckningar vid akut suicidfara som tagits fram i Jönköping sprids nu över landet.  

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom

Här presenteras bland annat två verktyg för beräkning av 5-års­risken för hjärt–kärlsjukdom vid typ 1-och typ 2-diabetes.(1 kommentar)

Hedgehog-­hämmare

Ny terapi för basalcellscancer har prövats. Onkologiska kliniken vid Karo­linska universitetssjukhuset deltar i en studie av hedgehog-hämmare där mycket goda resultat iakttagits.

Ingen nytta av antibiotika vid akut okomplicerad divertikulit

Trots avsaknad av vetenskapligt belägg har antibiotika blivit standardbehandling vid akut okomplicerad divertikulit. En behandlingsstudie visar nu att antibiotika varken förhindrar komplikationer, förkortar vårdtiden eller förebygger recidiv och därför inte bör användas.(6 kommentar)