Denna webbplats vänder sig till läkare
Tioårsuppföljning av Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Tioårsuppföljning av Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin har sedan starten 2010 antagit 120 forskarstuderande i allmänmedicin från olika yrkeskategorier i primärvården. Utvärderingen av de doktorander som disputerat 2011–2020 visar att 87 procent fortsatt sin forskningskarriär efter disputationen.

VEXAS: Ett nytt autoinflammatoriskt syndrom med en varierad klinisk bild

VEXAS – nytt autoinflammatoriskt syndrom med bred symtombild

VEXAS drabbar patienter, främst män, med mutationer i X-kromosomens UBA1-gen och leder till svår­behandlade inflammationer och störd benmärgsfunktion. Syndromet beskrevs för första gången år 2020 och här presenteras de första svenska fallbeskrivningarna.

Mångfasetterade morbus Osler kräver multidisciplinär kunskap

Mångfasetterade morbus Osler kräver multidisciplinär kunskap

Hereditär hemorragisk telangiektasi, ofta kallad vid sitt gamla namn morbus Osler, är ett symtommässigt brokigt tillstånd. År 2020 uppdaterades de internationella riktlinjerna för tillståndets diagnostik och handläggning.

En dold kameleont i EKG: dubbelt kammarsvar efter förmaksimpuls

En dold kameleont i EKG: två kammarslag efter förmaksimpuls

Parallell överledning i anterograd riktning via dubbla banor i den atrioventrikulära noden medför att en förmaksimpuls leder till två kammarslag. Två fall uppmärksammar denna ovanliga arytmi.

Dags för kritisk bedömning av nya minimalinvasiva antirefluxtekniker

Bedöm de nya minimalinvasiva antirefluxteknikerna mer kritiskt

Den fortsatta utvecklingen av motsvarande endoskopiska/minimalinvasiva antirefluxprocedurer kräver striktare vetenskaplig metodologi.

Unika hälsodata genererar flera värdefulla forskningsresultat

Unika hälsodata genererar flera värdefulla forskningsresultat

Sedan 1988 finns hälsoprofilbedömningar genomförda på den arbetsföra befolkningen i Sverige registrerade i en databas. 30 år av data visar unika forskningsresultat.

Epilepsikirurgin är underutny­­ttjad – fler bör hänvisas till utredning

Epilepsikirurgin underutny­­ttjad – fler bör hänvisas till utredning

Epilepsikirurgin har utvecklats till att omfatta ett flertal olika typer av ingrepp och tekniker och bör inte längre enbart betraktas som en sista utväg. Snarare är det den bästa behandlingen för vissa typer av läkemedelsresistenta epilepsier. (1 kommentar)

Interstitiell lungsjukdom med myositantikroppar ofta förbisedd

Interstitiell lungsjukdom med myositantikroppar ofta förbisedd

Interstitiell lungsjukdom kan vara första tecken på en autoimmun systemsjukdom. Vid myositassocierad interstitiell lungsjukdom kan lungsjukdomen vara enda symtom, utan förekomst av muskelsvaghet eller andra, extramuskulära manifestationer.

Svenskanpassad triage gav färre överprioriteringar på barnakut

Svenskanpassad triage gav färre överprioriteringar på barnakut

Pediatrisk prioriteringsprocess (PEPP), som har utvecklats på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, var träffsäkrare än det tidigare använda RETTS-p. Färre överprioriteringar kan betyda kortare väntetider för de sjukaste barnen.

Ureaplasma gav invasiv infektion hos immunsupprimerad

Urogenital Ureaplasma gav invasiv infektion hos immunsupprimerad

Infektionen orsakade bukabscesser hos patient behandlad med rituximab. Ureaplasma urealyticum hade detekterats vid tre tillfällen i abscesser, blod och empyem men betraktats som bifynd.

Huskur utmynnade i livshotande ruptur av ventrikeln

Huskur mot halsbränna ledde till livshotande ventrikelruptur

Bikarbonat är en välkänd huskur mot halsbränna, men kan i sällsynta fall leda till ruptur av ventrikeln. Förloppet kan kliniskt vara mycket dramatiskt, och i detta fall var tillgången till radiolog på plats möjligtvis avgörande för utgången. (2 kommentarer)

Proaktivt patientsäkerhetsarbete i den psykiatriska slutenvården

Proaktivt patientsäkerhetsarbete i den psykiatriska slutenvården

Det behövs metoder för att värdera och stödja det proaktiva patientsäkerhetsarbetet i den psykiatriska slutenvården. Patientsäkerhet i realtid i psykiatrin (PiRiP) kan vara en sådan metod.

Långtidsuppföljning av barn med uppgivenhetssyndrom

Långtidsuppföljning av barn som har haft uppgivenhetssyndrom

Små skillnader i hälso- och utbildningsrelaterade utfall mellan barn som haft uppgivenhetssyndrom och andra barn från samma ursprungsregion. (1 kommentar)

Fler akuta gallstensoperationer och färre elektiva under pandemin

Fler akuta gallstensoperationer under pandemin – färre elektiva

Det minskade antalet elektiva operationer följdes av en diskret ökning av operationer utförda på indikationen akut kolecystit, gallstenspankreatit och obstruktiv ikterus.

APTT-screening bör inte användas som rutin preoperativt

Rutinmässig screening med APTT är inte indicerad före operation

Normal APTT utesluter inte koagulationsrubbning, och förlängd APTT är inte alltid relaterad till blödningsrisk.

Ärftlig transtyretinamyloidos – från lindring till potentiell bot

Ärftlig transtyretinamyloidos – från lindring till potentiell bot

Ärftlig transtyretinamyloidos är en sällsynt men livshotande sjukdom med klusterområden, bland annat i norra Sverige. Tidigare kunde endast symtomlindrande behandling och levertransplantation erbjudas. Utvecklingen av nya läkemedel har dock varit snabb och framgångsrik, vilket även medfört etiska och hälsoekonomiska utmaningar.

Teoretiskt perspektiv på anknytning vid möte läkare–patient

Teoretiska perspektiv på anknytning vid patientmöten

I mötet med patienten är en god kommunikation målet. Läkarens bemötande och med­vetenhet om anknytningsmönstrens funktion kan bidra till ett bättre patientmöte och därmed bättre vård. (6 kommentarer)

Bröstimplantat kan försvåra diagnostik av hjärtsjukdomar

Bröstimplantat kan försvåra diagnostik av hjärtsjukdomar

Bröstimplantat kan ha en negativ inverkan på de diagnostiska möjligheterna vid flera undersökningar av hjärtat, något som patienter bör informeras om inför kirurgi. Enligt det Nationella kvalitetsregistret för bröstimplantat fick fler än 17 000 patienter bröstimplantat under åren 2014–2019.

Rhizobium species visade sig ha orsakat peritonit hos patient med peritonealdialys

Rhizobium species visade sig vara orsak till peritonealdialysperitonit

Peritonit är en allvarlig komplikation associerad med hög mortalitet och morbiditet hos patienter med peritonealdialys. Här beskriver vi en man med peritonealdialys som fått en peritonit på basen av ett mycket ovanligt agens, Rhizobium, som normalt ses som en omgivningsbakterie.

Alkoholbaserade tvättlösningar och diatermi kan ge brännskador

Alkoholbaserade tvättlösningar kan ge brännskador vid diatermi

Alkoholbaserade lösningar för perioperativ steriltvätt i kombination med diatermi kan orsaka brand och brännskador om lösningen inte torkat ordentligt. Tvättlösningar kan ansamlas i draperingsveck eller i tyger. Det är viktigt att säkerställa att alkoholbaserade tvättlösningar har torkat ordentligt före användning av diatermi.