Denna webbplats vänder sig till läkare
Medicinska födelseregistret 50 år

Medicinska födelseregistret 50 år

Det svenska medicinska födelseregistret innehåller information om mer än 5 miljoner graviditeter som lett till förlossning under fem decennier och har använts som dataunderlag för mer än 1 000 vetenskapliga publikationer.

Kraftig ökning av sjukskrivningar på grund av hjärnskakning

Kraftig ökning av sjukskrivning på grund av hjärnskakning

Statistik visar en kraftig ökning av antalet sjukfall av hjärnskakning och postkontusionellt syndrom. En möjlig orsak är att behandlingsrekommendationerna har ändrats. Framtida riktlinjer måste grundas på kontrollerade studier av en adekvat population och att behandlingsresultaten utvärderas kontinuerligt. (2 kommentarer)

Prognostisk riskstratifiering vid pulmonell arteriell hypertension

Prognostisk riskstratifiering vid pulmonell arteriell hypertension

Europeiska PAH-riktlinjer rekommenderar prognostisk riskstratifiering vid PAH-diagnos och uppföljning för att vägleda behandling. Via ett nyutvecklat internetbaserat riskstratifieringsverktyg kan individuell riskgrupp bestämmas och behandling styras

Nytt vårdförlopp för barn med OSDB är godkänt att tas i bruk

Nytt vårdförlopp för barn med OSDB är godkänt att tas i bruk

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning är ett spektrum från habituell snarkning till obstruktiv sömnapné och är vanligt och potentiellt allvarligt. Vårdförloppet inleds vid misstänkt OSDB från 18 månader till 18 år och avslutas när symtomen förbättrats. (4 kommentarer)

Den nationella screeningen för kolorektalcancer – en översikt

Den nationella screeningen för kolorektalcancer – en översikt

Samtliga regioner har nu inlett screening för kolorektalcancer i åldersgrupperna 60–74 år. Till hösten 2026 ska cirka 1,65 miljoner personer har fått inbjudan att delta. Screeningen beräknas minska mortaliteten i kolorektalcancer med minst 300 fall per år. (2 kommentarer)

Kronisk hosta har nu en egen ICD-10-kod

Refraktär och oförklarlig kronisk hosta har fått en egen ICD-10-kod

Från och med den 1 januari 2023 har »kronisk hosta«, som inkluderar refraktär och oförklarlig kronisk hosta, en egen ICD-10-kod under R05 i Sverige: R05.7. (2 kommentarer)

Allt fler barn födda före vecka 24 överlever, men sjukligheten är hög

Allt fler barn födda före vecka 24 överlever – med hög sjuklighet

Det aktiva omhändertagandet av barn födda före 24 veckors graviditet har successivt ökat, och i dag överlever mer än hälften. Men många diagnostiseras med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar under sin barndom, visar en retrospektiv kartläggning av dessa barn födda i Sverige 2007–2018.

Obstruktiva lungsjukdomar i relation till socioekonomi

Obstruktiva lungsjukdomar i relation till socioekonomi

Nordic Epilung, en multicenterstudie i Sverige, Finland och Norge, belyser att det fortfarande finns socioekonomisk ojämlikhet i bördan av obstruktiva lungsjukdomar, till exempel är låg utbildningsnivå associerad till lägre grad av astmakontroll, och särskilt kvinnor med låg inkomst har oftare astma och luftvägssymtom.

»Janusmed njurfunktion« – stöd för anpassning av läkemedelsdos

»Janusmed njurfunktion« – stöd för anpassning av läkemedelsdos

»Janusmed njurfunktion« ger hjälp att skatta njurfunktion och dosera läkemedel anpassat efter njurfunktionen. Här visas även substanser som kan påverka njurarnas funktion. Stödet, som både finns på webben och kan integreras i journalsystem, är uppskattat av läkare och farmaceuter, visar en enkätundersökning.

Tioårsuppföljning av Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Tioårsuppföljning av Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin har sedan starten 2010 antagit 120 forskarstuderande i allmänmedicin från olika yrkeskategorier i primärvården. Utvärderingen av de doktorander som disputerat 2011–2020 visar att 87 procent fortsatt sin forskningskarriär efter disputationen.

Unika hälsodata genererar flera värdefulla forskningsresultat

Unika hälsodata genererar flera värdefulla forskningsresultat

Sedan 1988 finns hälsoprofilbedömningar genomförda på den arbetsföra befolkningen i Sverige registrerade i en databas. 30 år av data visar unika forskningsresultat.

Behandling av kronisk HBV- eller HCV-infektion hos barn och unga

Behandling av kronisk HBV- eller HCV-infektion hos barn och unga

Journalstudie i syfte att utvärdera interferonfri behandling för kronisk HBV- respektive HCV-infektion hos barn 7–18 år avseende effekt, biverkningar och uppföljningsrutiner.

Fortsatta brister i ST-läkares utbildning om barn som far illa

Fortsatta brister i ST-läkares utbildning om barn som far illa

Utbildningssatsningar behövs för att en likvärdig utbildning ska uppnås i hela landet. Utbildningsansvariga vid Sveriges barnkliniker efterfrågar tydliga nationella riktlinjer, obligatoriska kurser och obligatorisk auskultation på barnahus och med barnskyddsteam.

Hög mortalitet bland svårt njursjuka under covid 19-pandemin

Mortaliteten hos svårt njursjuka var hög under covid 19-pandemin

En rapport baserad på data från Svenskt njurregister visar en hög dödlighet hos både njurtransplanterade och dialyspatienter under pandemins första år och en kraftigt förhöjd risk att dö i covid-19 jämfört med befolkningen i stort.

Övervikt och fetma kvar på höga nivåer bland 4-åringar i Sverige

Övervikt och fetma kvar på höga nivåer bland 4-åringar i Sverige

Elva procent av landets 4-åringar hade övervikt eller uppfyllde kriterierna för fetma, vilket inte är någon ökning jämfört med tidigare, visar denna rapport. Det fanns betydande regionala skillnader, och förekomsten var också högre bland flickor. Ytterligare förebyggande insatser i hela samhället behövs. (3 kommentarer)

Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxikation

Sedativa antihistaminer – betänk risk för allvarlig intoxikation

Vid förskrivning av de sedativa antihistaminerna måste substansernas farmakologiska egenskaper, såsom antihistaminerga och antikolinerga effekter samt arytmipotential, beaktas. Det är även viktigt att överväga riskerna för allvarlig intoxikation vid överdosering och att förskriva minsta möjliga mängd. (5 kommentarer)

SCORE2 – ett uppdaterat verktyg för att skatta kardiovaskulär risk

SCORE2 – ett uppdaterat verktyg för att skatta kardiovaskulär risk

Den nyligen publicerade modellen SCORE2 erbjuder en bättre möjlighet att skatta kardiovaskulär risk jämfört med tidigare rekommenderade SCORE. Detta tack vare uppdaterade modeller, hänsyn till icke-dödliga stroke och hjärtinfarkter samt hänsyn till konkurrerande risker. (8 kommentarer)

Modellering av åtgärders effekter under pandemin kan ifrågasättas

Modellering av åtgärders effekter under pandemin kan ifrågasättas

Forskarna vid Imperial College i London ändrade antagandena i sin modell när mer data blev tillgängliga så att slutsatsen att nedstängning var mest effektivt bibehölls. Tack vare att forskarna använt en transparent modelleringsmetodik med revisionshistorik gick det att i efterhand undersöka effekten av ett antal antaganden som gjordes.

Beakta hjärtsymtom vid återgång i idrott efter covid-19

Beakta hjärtkomplikationer av covid-19 vid återgång i idrott

De flesta idrottare kan återgå efter en veckas symtomfrihet, medan en liten del med tydliga eller långvariga hjärtsymtom behöver genomgå enkel utredning. 

Nya nationella riktlinjer för handläggning av akut pankreatit

Nya nationella riktlinjer för handläggning av akut pankreatit

Riktlinjegruppen har utgått från de internationella riktlinjerna från 2013 och bedömt den vetenskapliga litteraturen med fokus på det som tillkommit sedan sammanställningen 2013. Nytt är att fasta inte rekommenderas, att vätskebehandlingen bör vara målstyrd samt att kirurgi rekommenderas i allt mindre utsträckning. (2 kommentarer)

1 2 3 7