Denna webbplats vänder sig till läkare
Endokrin oftalmopati ur fyra olika perspektiv

Endokrin oftalmopati ur fyra perspektiv – samverkan behövs

Syftet med denna artikel är att belysa sjukdomen ur fyra perspektiv – primärvårdens, patientens, endokrinologens och ögonläkarens. Dessutom betonas behovet av samverkan mellan specialiteter, professioner och vårdnivåer med utgångspunkt i det nationella vårdprogrammet för hypertyreos.

Patientens behov i fokus i vårdprogram för hypertyreos

Patientens behov i fokus i vårdprogram för hypertyreos

Hypertyreos är vanlig, främst bland kvinnor. Det nya vårdprogrammet för hypertyreos ger väg­ledning för en patientcentrerad och jämlik vård.

Behandling av Graves sjukdom

Behandling av Graves sjukdom

Behandling av Graves sjukdom går i riktning mot precisionsmedicin med nytt nationellt vårdprogram. För första gången används individuella riskpoäng för att beräkna risken för återfall vid Graves sjukdom, och genetisk bestämning kan användas för gruppen som har en återfallsrisk runt 50 procent.

Hypertyreos är inte bara endokrinologens angelägenhet

Hypertyreos är inte bara endokrinologens angelägenhet

Subklinisk hypertyreos bör handläggas mer aktivt än i dag. Patientens kliniska presentation har stor betydelse för tempot i handläggningen.

Molekylära subtyper och avancerad prostatacancer

Molekylära subtyper och avancerad prostatacancer

Ökad molekylär kunskap ger nya möjligheter för individanpassad behandling av prostatacancer.

Prostatacancerregistret – för patienter, sjukvård och forskning

Prostatacancerregistret – för patienter, sjukvård och forskning

NPCR är ett rikstäckande register med hög täckningsgrad som innehåller information om diagnostik och primärbehandling av prostatacancer. Forskningsdatabasen PCBaSe visar att kvalitetsregisterdata som kombineras med nationella administrativa register är en guldgruva för forskning.

Prostatacancer ur patientperspektivet

Prostatacancer ur patienternas perspektiv

Förutom att vara livshotande innebär en prostatacancerdiagnos även ett hot mot livskvaliteten, eftersom behandlingen ofta påverkar sexualiteten och funktionen i urinvägar och tarm. Dessutom är väntetiderna för utredning och behandling de längsta inom cancervården. Det finns mycket kvar att göra innan prostatacancersjukvården når de höga mål som sätts i vårdprogram

Behandling av spridd prostatacancer

Behandling av metastaserad prostatacancer

Intensiv behandling direkt vid diagnosen av metastaserad prostatacancer förlänger livet, och kombinationsbehandling är ny standard.

Behandling av icke spridd prostatacancer – individuellt val

Behandling av icke spridd prostatacancer – individuellt val

Valet av behandling för prostatacancer är individuellt och beror på både patient- och tumörfaktorer. All behandling för prostatacancer bör kvalitetssäkras genom Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

Prostatacancer – utredning, klinisk diagnostik och screening

Prostatacancer – utredning, klinisk diagnostik och screening

MRT av prostata medför att färre män med förhöjt PSA biopseras och diagnostiseras med kliniskt betydelselös cancer än tidigare. Screening med PSA-prov följd av systematiska biopsier minskar dödligheten i prostatacancer men leder till betydande överdiagnostik. (1 kommentar)

Parodontit – en ofta förbisedd riskfaktor för en rad sjukdomar

Parodontit – en ofta förbisedd riskfaktor för en rad sjukdomar

Denna artikel fokuserar på hjärt–kärlsjukdom och cancer och avslutas med ett stycke om sambandet mellan parodontit och covid-19.

Diabetes och parodontit – viktig aspekt av diabetesvården

Diabetes och parodontit – viktig aspekt av diabetesvården

Typ 2-diabetes och parodontit är två globala epidemier, och preventiva åtgärder och tidig diagnostik kan förhindra, fördröja och lindra graden av båda tillstånden.

Läkemedelsbiverkningar som kan uppkomma i munhålan

Läkemedelsbiverkningar som kan uppkomma i munhålan

Många läkemedelsbiverkningar manifesterar sig i munhålan. Både läkare och tandläkare behöver kunna identifiera och reagera på biverkningar i munhålan och ibland samverka kring åtgärder och behandling av dessa. (1 kommentar)

Karies – inverkan på hälsa och sjukdom i övriga kroppen

Karies – världens vanligaste icke smittsamma sjukdom

Karies är världens vanligaste sjukdom och även den vanligaste orsaken till tandreparationer och tandförluster. Kariesskador och dess följder (framför allt tandförluster) är associerade med hjärt–kärlsjukdom, demens och förtida död.

Möjliga samband mellan orala sjukdomar och demens

Orala sjukdomar och demens

Orala sjukdomar har kopplats ihop med ökad demensrisk, men sambandet varierar. Tandvårdsutnyttjandet minskar dessutom efter demensdiagnos.

Sjukdomar som kan uppstå i den orala slemhinnan

Sjukdomar i orala slemhinnan

Munhålans lokalisation i gränslandet mellan hud och övriga mag–tarmkanalen reflekterar en del av de sjukdomstillstånd som kan uppträda i den orala slemhinnan. Här presenteras några få sådana tillstånd.

Så fungerar tandvården i dag

Så fungerar tandvården i dag

I artikeln beskrivs tandvårdsstödens uppbyggnad samt tandvårdens organisation i dag. Ett utvecklat samarbete mellan tandvård och övrig hälso- och sjukvård ter sig alltmer självklart i framtiden. (1 kommentar)

Reperfusionsbehandling vid akut stroke har lett till paradigmskifte

Reperfusionsbehandling vid akut stroke har lett till paradigmskifte

17 procent av patienter med akut propporsakad stroke behandlas med reperfusionsbehandling, men tillgängligheten varierar regionalt och metoden kunde användas oftare. Denna översikt sammanfattar utvecklingen som skett inom intravenös trombolys och mekanisk trombektomi vid akut ischemisk stroke. (1 kommentar)

Förebyggande behandling efter ischemisk stroke/TIA har effekt

Förebyggande behandling efter ischemisk stroke/TIA har effekt

Sekundärprevention efter stroke/TIA inleds ofta i akutskedet och är effektiv för att undvika återinsjuknande. Typ av stroke/TIA och dess bakomliggande orsak påverkar vilka insatser som behövs. Denna artikel beskriver insatserna och när de behöver individanpassas.

Modern handläggning av intracerebralt hematom

Handläggning och behandling vid intracerebralt hematom

Målet vid akut handläggning av intracerebrala hematom är att minska risken för fortsatt expansion, stabilisera patienten och utreda etiologin. Tidig prognostisering har ofta otillräcklig precision, och det är vanskligt att fastslå entydiga behandlingskriterier.

1 2 3 13