Denna webbplats vänder sig till läkare
Munnen – en del av kroppen

Munnen – en del av kroppen

Syftet med detta temanummer är att peka på vikten av en god oral hälsa och omfattningen och konsekvenserna av de orala sjukdomarna. (1 kommentar)

Tema Stroke: Positiva resultat med en allt bättre behandling

Positiva resultat av bättre behandling

Avsnitten i temanumret belyser flera nya, ibland banbrytande landvinningar. Detta, liksom aktuella riktlinjer för strokesjukvård är av största vikt att känna till för alla som ansvarar för patienter med stroke, både akut och senare, skriver gästredaktörerna Mia von Euler och Arne Lindgren.

Utmaningar för den forskande läkaren

Metavetenskap – om utmaningar för både läkaren och forskaren

Metavetenskap kallas den forskningsgren som med kvantitativa empiriska metoder granskar forskningen själv: hur den utförs, rapporteras, finansieras och utvärderas. Detta temanummer tar upp en serie högaktuella meta­vetenskapliga ämnen. Vi önskar er en givande läsning! skriver gästredaktörerna Gustav Nilsonne, Cathrine Axfors och Emmanuel Zavalis.

Neurokirurgin blev tidigt internationell

Internationell utblick är ett måste

Sedan pionjären Herbert Olivecronas dagar har specialiteten genomgått en närmast hisnande teknisk utveckling. Detta tema ger en överblick över de vanligaste neurokir­urgiska tillstånden och deras behandling.

Allt fler möjligheter finns att bli förälder

Allt fler möjligheter att bli förälder

I temat Nya vägar till föräldraskap presenteras IVF-behandling som den bedrivs i dag och de senare årens viktigaste utvecklingssteg på området.

Ett steg på vägen till precisionshälsa

Ett steg på vägen till precisionshälsa

Fyss underlättar levnadsvanearbetet genom att tillhandahålla evidensbaserade rekommendationer för fysisk aktivitet som prevention och behandling. I detta temanummer presenteras olika perspektiv av betydelse för läkare utifrån Fyss 2021.

ADHD hos vuxna: Hög risk att drabbas av både kroppslig och psykisk samsjuklighet

Att förstå underliggande svårigheter

Detta temanummer om ADHD hos vuxna vill ge en översikt av kunskapsläget och klinisk praxis för utredning, stöd och behandling.

Viktigt att undvika stereotyp inställning

Viktigt att undvika stereotyp inställning

Detta temanummer belyser problem och risker som är förknippade med förskrivning av opio­ider. Det är viktigt att riskerna belyses, men det är också av vikt att påminna om att opioider har en central och självklar plats i vården.

Sexuellt överförda infektioner – ett komplext växande folkhälsoproblem

Komplext och växande folkhälsoproblem

Artiklarna i temanumret försöker belysa komplexiteten kring olika STI, symtom man bör uppmärksamma samt diagnostik och behandling.

Rehabiliteringsmedicin – en självklar kompetens i sjukvården

En självklar kompetens i sjukvården

Med detta temanummer vill författarna ge en översikt av specialiteten rehabiliteringsmedicin och aktuella områden inom specialiteten i Sverige.

På stark frammarsch i sjukvården

På stark frammarsch i sjukvården

Begreppet precisionsmedicin handlar om att ge rätt behandling för rätt patient vid rätt tidpunkt.

Blodtransfusion kräver god logistik

Blodtransfusion kräver god logistik

I detta temanummer presenteras och diskuteras indikationer för blodtransfusion i olika patientgrupper; från neonatalvård, obstetrik och kritiskt sjuka till olika katastrofscenarier.

Enkla insatser vid hörselnedsättningar kan göra stor skillnad

Enkla insatser kan göra stor skillnad

Tidig upptäckt och behandling av hörselskador är viktig oavsett ålder. Hörselnedsättning utgör en belastning för både individ och samhälle, där förhållandevis enkla insatser kan göra stor skillnad.

Eftersatt och underbehandlad sjukdom

Eftersatt och underbehandlad sjukdom

I detta tema ges en uppdaterad bild av orsaker och mekanismer bakom hyper­urikemi och gikt, diagnostik, modern behandlings­strategi samt en översikt av det aktuella kunskapsläget.

En av sjukvårdens största utmaningar

En av sjukvårdens största utmaningar

De neurodegenerativa sjukdomarna utgör ett av den medicinska forskningens stora mysterier och är en av sjukvårdens främsta utmaningar.

Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom

Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom

I detta temanummer uppmärksammar vi behovet av att utveckla psykiatrin för att kunna möta en förändrad och globaliserad befolkning, lyfter fram pågående utveckling och ringar in utvecklingsbehov.  

Möjligheter och utmaningar för läkare

Möjligheter och utmaningar för läkare

Innovation är både en möjlighet och en utmaning för läkarkåren. I det här temat beskrivs några olika aspekter på innovation inom sjukvården och hur läkares arbete påverkas.  (1 kommentar)

Barn räddas – svåra utmaningar kvarstår

Vården av för tidigt födda barn har utvecklats snabbt – överlevnaden har ökat och sjukligheten minskat. I det här temat diskuteras orsaker till och konsekvenser av förtidsbörd.

Sammanhållet lärande livet igenom

Sammanhållet lärande livet igenom

Genom satsningar på bland annat den nya läkarutbildningen finns nu möjlighet att arbeta för ett kontinuerligt livslångt lärande för alla läkare.

En grundutbildning i förändring

En grundutbildning i förändring

De studenter som börjar läkarutbildningen hösten 2021 kommer att kunna legitimeras efter 6 års studier. En del områden inom utbildningen behöver dock modifieras.