Vi har nu sedan 1950-talet använt kunskapen att warfarin fungerar som ett oralt antikoagulantium för att behandla och förebygga venös tromboembolism, att förebygga stroke vid förmaksflimmer samt förebygga tromboembolism hos patienter med mekanisk hjärtklaff. Upptäckten av warfarin gjordes på 1920-talet och under senare delen av 1940-talet användes det som råttgift. President Dwight D Eisenhower blev ordinerad warfarin efter en hjärtinfarkt 1955, vilket startade den moderna eran av orala antikoagulantia. I Sverige använde fler än 150 000 patienter warfarin 2009.

Nya orala antikoagulantia (NOAK), icke vitamin K-beroende orala antikoagulantia eller direktverkande orala antikoagulantia  (ibland kallat DOAK) är synonymer för en grupp antikoagulantia som initierades i klinisk sjukvård 2008/2009 i Sverige. NOAK, det vill säga direkta hämmare av trombin (dabigatran) respektive faktor Xa (apixaban, edoxaban och rivaroxaban), har i stora randomiserade kontrollerade studier av patienter med risk för tromboembolism jämförts med warfarin, med avseende på förmåga att förebygga systemiska tromboembolier med goda resultat. NOAK har i dag tre huvudindikationer: förebyggande av ­stroke vid förmaksflimmer samt behandling och förebyggande av venös tromboembolism. 

Vid utgången av 2017 var i Sverige de dominerande orala antikoagulantia NOAK, och nu behandlas över 300 000 patienter med orala antikoagulantia. År 2016 gick NOAK som grupp om warfarin som vanligaste perorala antikoagulantia, och huvudindikationen är i dag drygt 75–80 procent förebyggande behandling mot ­stroke vid förmaksflimmer.

Farhågorna var många när en ny grupp orala antikoagulantia skulle introduceras: bland annat följsamhet till läkemedlen som ej behövde laboratoriekontroll, avsaknaden av specifik antidot samt vikten av njurfunktionskontroll. Dessa farhågor har i de flesta kliniska situationer inte visat sig vara några stora kliniska problem. NOAK introducerades relativt långsamt och under noggrann kontroll i vårt land, vilket sannolikt var av godo. Ett flertal uppföljningsstudier gjorda i Sverige bekräftar att NOAK är säkra i klinisk praxis. Fler patienter kan erhålla behandling och därmed kan mer tromboembolism förebyggas.

Läkemedelsverket  gav 2017 ut behandlingsrekommendationer för NOAK och uppdaterade de gamla för warfarin samt gick i ett bakgrundsdokument igenom kunskapsläget för behandling med orala antikoagulantia.

Sammanfattningsvis har vi under den senaste 10-års­perioden sett ett skifte från warfarin till NOAK som den vanligaste orala antikoagulantiagruppen, och vid samma takt som vi hittills sett kommer inom en 5-årsperiod NOAK att svara för drygt 85 procent av all oral antikoagulantiabehandling. En viktig framtida uppgift blir att fortsätta att utveckla behandlingen av orala antikoagulantia samt att behålla kunskapen om warfarin. I veckans temanummer presenteras i 8 artiklar det aktuella kunskapsläget för NOAK och nya framtida möjliga terapiområden av författare med stor klinisk erfarenhet av respektive område. 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Peter J Svensson har deltagit i utbildningsaktiviteter eller referensgrupper för följande företag:  AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, CSL Behring, Merck Sharp & Dohme, Octapharma, Pfizer samt Sanofi Aventis. Dessutom har han anlitats av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen samt SBU för expertuppdrag.