Den medicinska kunskapen befinner sig i ständig utveckling. Vetenskaplig forskning kännetecknas dock inte enbart av framsteg: det finns risker för missvisande resultat och slutsatser som inte går att lita på. Hur ser vi då till att medicinsk forskning är tillförlitlig, transparent rapporterad och av största möjliga kliniska nytta? Detta temanummer behandlar viktiga utmaningar för läkaren både som konsument och ledare av forskning.

Enligt VA-barometern (https://v-a.se) har allmänheten högt förtroende för forskning. Men både i Sverige och i vår omvärld har skandaler påverkat tilliten till den medicinska forskningen. Såväl oredlighet som brister i forskningsrutiner och oavsiktliga misstag hotar forskningens integritet. Systematiska försök i olika grenar av biomedicinsk forskning har visat att en stor andel av publicerade resultat inte kan bekräftas när studier upprepas. Detta tyder på att det finns stort utrymme för förbättring i utförande och rapportering av forskning. Forskaren bör inte stå ensam inför denna utmaning, utan lärosäten, forskningsfinansiärer och tidskrifter behöver ta sitt institutionella ansvar.

Dagens enorma forskningsproduktion har gjort den kliniskt verksamma läkaren alltmer beroende av forskningsöversikter och kliniska riktlinjer. Processen att sammanställa kunskap kan dock under­mineras av intressekonflikter och olika typer av snedvridning (bias). Systematiska översikter och meta­­analyser är beroende av att studieresultat rapporteras heltäckande, oavsett fyndens natur. Dock är det fortfarande vanligt att »negativa« resultat inte publiceras, varför behandlingseffekter tenderar att överskattas i metaanalyser.

Även hur en forskare väljer att analysera data är av vikt. Det kan finnas stort utrymme att analysera data tills man når ett resultat som av någon anledning är önskvärt, exempelvis för att det visar en statistiskt signifikant effekt. Sådan analytisk flexibilitet i kombination med selektiv rapportering bidrar ytterligare till att effekter överskattas i medicinsk forskning.

Metavetenskap kallas den forskningsgren som med kvantitativa empiriska metoder granskar forskningen själv: hur den utförs, rapporteras, finansieras och utvärderas.

Detta temanummer tar upp en serie högaktuella metavetenskapliga ämnen och syftar till att uppmärksamma läkare och forskare på utmaningar relaterade till transparens och reproducerbarhet i dagens medicinska forskning.

Vi önskar er en givande läsning!

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.