Denna webbplats vänder sig till läkare
SK-kurser i levnadsvanor rustar läkare att motivera hälsosamt val

SK-kurser i levnadsvanor rustar läkare att motivera hälsosamt val

Läkaren har en viktig roll att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor, ge personcentrerat rådgivande samtal och hänvisa vidare vid behov. Detta är värdefulla inslag i Svenska läkaresällskapets uppdaterade förslag om SK-kurser i levnadsvanor, som rustar läkaren till att motivera patienten till hälsosamma vanor.

Funktionella somatiska symtom och nya behandlingsperspektiv

Funktionella somatiska symtom och nya behandlingsperspektiv

Psykodynamisk känslofokuserad korttidsterapi har nyligen utvärderats i flera metaanalyser med god effekt och skulle kunna komplettera vårdutbudet för patienter med långvariga så kallade funktionella kroppsliga symtom. (7 kommentarer)

Strukturerad återkoppling på ST-läkares kliniska färdigheter

Strukturerad återkoppling på ST-läkares kliniska färdigheter

Efter en kritisk SPUR-inspektion började hudkliniken vid Södersjukhuset arbeta mer systematiskt med bedömning och återkoppling för ST-läkare. Kontinuerlig observation, utbildning av handledarna och rutiner kring vilka färdigheter som ska bedömas var några av de åtgärder som genomfördes. (1 kommentar)

Medicinpedagogisk forskning krävs för utveckling av läkarutbildningen

Kunskapsgrunden för kvaliteten på utbildningen behöver stärkas

Svensk medicinpedagogisk forskningsproduktion ligger på en låg nivå. Kunskapsbasen hämtas i dag mestadels från internationella aktörer , men lokal kompetens behövs för att tolka och anpassa internationell forskning till svenska förutsättningar. (3 kommentarer)

Simulatorträning ger nya läkare självförtroende vid akuta tillstånd

Fullskalesimulator ger studenter självförtroende vid akuta lägen

Under några veckors praktik med verksamhetsintegrerat lärande i akutsjukvård kommer läkarstudenter i kontakt med bara ett fåtal svårt sjuka eller skadade, och därför behöver de handlägga livshotande akuta tillstånd i fullskalesimulator. I den här artikeln beskrivs Lunds universitets utbildning i akut omhändertagande där tematisk strukturerad simulatorträning är en komponent.

Fler akuta gallstensoperationer och färre elektiva under pandemin

Fler akuta gallstensoperationer under pandemin – färre elektiva

Det minskade antalet elektiva operationer följdes av en diskret ökning av operationer utförda på indikationen akut kolecystit, gallstenspankreatit och obstruktiv ikterus.

Kollegahandledning – en effektiv modell inom handledarutbildning

Kollegahandledning – en effektiv modell för handledarutbildning

Kollegahandledning innebär att jämbördiga kollegor ger varandra återkoppling på en professionell prestation. Modellen har möjliggjort breddutbildning av ST-läkare i handledning av läkarstudenter i Västra Götaland. (3 kommentarer)

Rovtidskrifter exploaterar forskares strävan efter snabb publicering

Exploaterar forskares strävan efter snabb granskning och publicering

Rovtidskrifter exploaterar forskares strävan efter snabba granskningsprocesser och snabb publicering, till priset av undermålig vetenskaplig granskning och väl tilltagna publiceringsavgifter. Rovtidskrifters bristfälliga kvalitetsgranskningar riskerar att undergräva samhällets förtroende för forskning. (1 kommentar)

Verksamhetsförlagd utbildning på distans under pandemin

»Den virtuella avdelningen« – VFU på distans under pandemin

Regeringens beslut om distansundervisning på Sveriges universitet under pågående covid-19-pandemi föranledde en snabb omställning till digital utbildning. Kreativa lösningar fick ersätta kliniska moment, såsom avdelningsarbete och rond, vilket normalt hör till den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på sjukhus.

Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv

Svensk specialisttentamen i akutsjukvård: 10 års perspektiv

Specialisttentamen kan vägleda lokal utbildning, ge återkoppling till läkare under ST-tjänstgöring och bidra till utvecklingen av nationella vårdstandarder. Den svenska specialisttentamen i akutsjukvård består av sex deltentamina och 118 fall. Ansvar för genomförandet av tentamen åligger varje programs utbildningsansvariga.

Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna

Kunskap om levnadsvanor värderades inte lika på läkarutbildningarna, visar en genomgång av 124 skriftliga examinationer från de 7 lärosätena med läkarprogram i Sverige.

SFOG ger nationella riktlinjer för fosterdiagnostik med NIPT

Svensk förening för obstetrik och gynekologi har i samverkan med ett multiprofessionellt team inkluderande etiker och i samråd med intresseföreningar utvecklat nationella riktlinjer för implementering och användning av NIPT (icke-invasivt prenatalt test) för trisomi 13, 18 och 21.

Program för EU-utbildade läkare överbryggar kulturella skillnader

Ett introduktionsprogram i Västra Götalandsregionen för EU-utbildade läkare visar positiva erfarenheter. Många deltagare bedömde att viktiga färdigheter som de tillägnade sig var bland annat god svenska, att se sammanhang inom den svenska sjukvården samt förbättrad förståelse för svenska patienter och deras förväntningar.

Djup hjärnstimulering vid psykiska sjukdomar visar lovande resultat

Djup hjärnstimulering är en etablerad behandling vid rörelsestörningar och har visat sig vara en säker metod. Resultaten av djup hjärnstimulering för svåra och terapiresistenta depressioner och tvångssyndrom har varit lovande, men erfarenheterna vid psykia­triska tillstånd är fortfarande begränsade.

Bakjoursutbildning för barnläkare kan stärka patientsäkerheten

Som en del av uppdraget att tillhandahålla fortbildning för barnläkarspecialister i Västra Götalandsregionen och för att stärka patientsäkerheten för bakjoursfunktionen har en behovsbaserad 2-årig utbildning för barnbakjourer utvecklats och utvärderats.

Pulmonell arteriell hypertension – allvarlig prognos trots stora framsteg

Pulmonell arteriell hypertension – allvarlig prognos trots stora framsteg

Diagnosen pulmonell arteriell hypertension är inte fullt så ovanlig som tidigare antagits, men förbättrad diagnostik och förfinad behandling har bidragit till att förbättra patienternas prognos och funktionsförmåga.

Frågeformulär bra utvärderingsmetod vid fot- och fotledsbesvär

Det har blivit allt vanligare att använda sig av patientrapporterade utvärderingsformulär där patienten själv svarar på frågor som berör upplevd smärta, funktion och hälsorelaterad livskvalitet. Här redogörs för SEFAS – ett för fot och fotled regionsspecifikt patientrapporterat utvärderingsinstrument. (1 kommentar)

Handledaren har avgörande roll för läkar­studentens examensarbete

Jämfört med många andra kurser inom läkarutbildningen kräver examensarbetet att studenterna tar ett större ansvar för sina studier. Handledarens engagemang och intresse för att handleda har stor betydelse för studenternas resultat. (1 kommentar)

Kirurgkurs med fokus på interkulturell kompetens

Kirurgkurs med fokus på interkulturell kompetens

Varje höst genomförs en integrerad engelskspråkig kirurgkurs på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge där en tredjedel av studenterna är utländska. Kursen bidrar till interkulturell kompetens, samtidigt som studieresultaten bland svenska och utländska studenter är goda och likvärdiga.

Svenskt samarbete för genomiska analyser av bröstcancervävnad

Genom systematisk insamling av vävnad och genomiska analyser är målet för nätverket SCAN-B att identifera och studera nya biomarkörer – till gagn för framtidens bröstcancerpatienter.