Denna webbplats vänder sig till läkare
Graviditetsregistret – nationell täckning uppnås under 2024

Graviditetsregistret – nationell täckning uppnås under 2024

Syftet med Graviditetsregistret är att tillhandahålla data och resultat för landets verksamheter för att kunna utveckla vården, förbättra hälsan för gravida och deras barn samt främja en jämlik vård med hög kvalitet genom hela vårdkedjan. 

Internetförmedlad psykologisk egenvård

Internetförmedlad psykologisk egenvård

Konceptet internet­förmedlad psykologisk egenvård (IPE) kan ses som optimerad kognitiv beteendeterapi förmedlad via internet, där fortlöpande behandlarstöd inte är nödvändigt.

Cystektomi för blåscancer – har utfallet förbättrats?

Cystektomi för blåscancer

Radikal cystektomi är sedan 2017 föremål för regional nivåstrukturering i Sverige. Sedan nivåstruktureringen infördes blir allt fler äldre och sjukare patienter opererade med radikal cystektomi.

Träning och protein för funktion och självtillit

Träning och protein för funktion och självtillit främjar äldres hälsa

Nyligen har den multidisciplinära OPEN-studien (Older person’s exercise and nutrition) visat att en betydande andel av personer i äldreboenden har möjlighet att förbättras funktionellt och psykiskt med riktade tränings- och nutritionsåtgärder. Här sammanfattas resultaten från OPEN-studiens sju vetenskapliga publikationer. (1 kommentar)

CPUP – från reaktiv till preventiv behandling av cerebral pares

CPUP – från reaktiv till preventiv behandling av cerebral pares

CPUP är ett kombinerat uppföljningsprogram och kvalitetsregister och har medfört stora medicinska framsteg. (1 kommentar)

Provsamlingen Swecrit och AI ger ny kunskap vid intensivvård

Provsamlingen Swecrit och AI ger ny kunskap vid intensivvård

Provsamlingen Swecrit, som ingår i Region Skånes biobank, innehåller totalt 150 000 prov från omkring 10 000 intensivvårdade patienter. Artikeln beskriver genomförda och kommande studier där samlingen ingår.

Att skapa psykologisk trygghet bland personalen i sjukvården

Att skapa psykologisk trygghet bland personalen i sjukvården

Det är viktigt att arbetsmiljön tillåter medarbetare att ta sociala risker utan att råka ut för negativa konsekvenser. Ett arbetsklimat med hög psykologisk trygghet hos sjukvårdspersonalen ger även förbättrade kliniska utfall för patienterna. (1 kommentar)

Strukturerad kedja vid test för prostatacancer kortar ledtider

Strukturerad kedja vid test för prostatacancer kortar ledtider

Prostatacancercentrum vid Capio S:t Görans sjukhus använder sedan 2017 en modell för strukturerad och sammanhållen prostatacancerdiagnostik. Erfarenheter tyder på att modellen medför korta ledtider, hög precision i diagnostiken och god hälsoekonomi. (2 kommentarer)

Nya rekommendationer för spinal rörelsebegränsning vid trauma

Rekommendationer för spinal rörelsebegränsning vid trauma

Nya nationella rekommendationer för spinal rörelsebegränsning har formulerats utifrån bästa kända praxis och är anpassade till svenska förhållanden. De beskriver hur traumapatienter (barn, vuxna och äldre) bäst handläggs avseende misstänkta eller säkerställda spinala skador. (1 kommentar)