Denna webbplats vänder sig till läkare
Ultraljud värdefullt komplement i utredning av tyreoideasjukdom

Ultraljud värdefullt komplement i utredning av tyreoideasjukdom

Ultraljud av tyreoidea vid endokrinologisk mottagning är ett komplement, till palpation och laboratorieprov, som ökar kvaliteten på diagnostik och uppföljning av patienterna.

Från rött till grönt efter tio år med Strama i Västra Götaland

Från rött till grönt efter tio år med Strama i Västra Götaland

Kunskapen om antibiotikaanvändning behöver öka hos all vårdpersonal. Där kan sjukhus-Stramagrupper, som arbetar utifrån lokal kännedom och tydligt mandat, bidra till en rationell användning av antibiotika.

Tillgång till provsvar för toxiska alkoholer kan ge räddade liv

Bättre tillgång till provsvar för toxiska alkoholer kan rädda liv

Möjligheten att snabbt fastställa vilken alkohol som intagits vid alkoholförgiftning är viktig för att kunna ge adekvat behandling. Detta kräver träffsäkra analys­metoder, som ofta inte finns på mindre sjukhus. Tillgång till enkla enzymatiska analysmetoder kan öppna upp för förbättrad toxikologisk akutservice.

Proaktivt patientsäkerhetsarbete i den psykiatriska slutenvården

Proaktivt patientsäkerhetsarbete i den psykiatriska slutenvården

Det behövs metoder för att värdera och stödja det proaktiva patientsäkerhetsarbetet i den psykiatriska slutenvården. Patientsäkerhet i realtid i psykiatrin (PiRiP) kan vara en sådan metod.

Digifysisk screening kan hitta fler med familjär hyperkolesterolemi

Digifysisk screening kan hitta fler med familjär hyperkolesterolemi

En digifysisk vårdkedja för kaskadscreening av familjär hyperkolesterolemi innebär vård i både fysiska och digitala kanaler, vilket har potential att öka patientens delaktighet och effektiviteten i arbetet.

Vårdkedja för kritisk covid-19 – i ett flöde

Så organiserades vårdkedjan för kritisk covid-19 – i ett enda flöde

Sahlgrenska universitetssjukhusets vårdkedja fungerade effektivt i en komplex sjukhusmiljö.

Genanalys av värde inför behandlingar med 5-fluorouracil

Fördelaktigt med genetisk analys före behandling med 5-fluorouracil

Den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar sedan 2020 screening för varianter av DPYD-genen inför behandling med 5-fluorouracil. En utvärdering av sådan screening, av 368 cancerpatienter, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tyder på att den kan leda till mindre biverkningar och kostnadsbesparing för sjukvården.

LARO med buprenorfin/metadon – en säker och effektiv behandling

LARO med buprenorfin och metadon – säkert och effektivt

Här beskrivs 10 års erfarenhet i Eskilstuna av läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende. (8 kommentarer)

Ökad analys av anabola androgena steroider utanför idrotten behövs

Ökad analys av anabola androgena steroider utanför idrotten behövs

Det finns ett behov av en enhetlig kliniskt anpassad analysmetod av anabola androgena steroider (AAS) även utanför idrotten. Här ges förslag till ett begränsat analyssortiment som täcker 95 procent av de positiva proverna utanför idrotten. Rekommenderade analyter och gränsvärden presenteras.

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risken att missa sidobruk

Ny testrutin för kiralt amfetamin minskar risk att missa sidobruk

Rutinerna för kiral amfetaminanalys och svarsrapportering vid monitorering av ADHD-behandling behöver uppdateras och anpassas till dagens godkända läkemedel som baseras på D-amfetamin.

Förenklad analys av etylenglykol kan ge snabbare diagnos vid förgiftningsfall

Enklare etylenglykolanalys kan ge snabb diagnos vid förgiftning

Förgiftning med etylenglykol är relativt vanligt i Sverige och mycket farligt utan snabb behandling, men endast ett tiotal svenska sjukhuslaboratorier tillhandahåller dygnet runt-analys av etylenglykol. Användning av en enkel enzymatisk metod kan förbättra möjligheten att snabbt ställa diagnos. (2 kommentarer)

Utrymme för förbättringar vid akutbesök för epilepsianfall

Utrymme för förbättringar vid akutbesök för epilepsianfall

Patienter med ett epileptiskt anfall fick som regel snabbt och adekvat akut medicinskt omhändertagande, men dokumentationen av missbruk och information om bilkörning kan bli bättre. Det visar ett europeiskt kvalitetsprojekt om vårdkvalitet vid akutbesök för epileptiska anfall, där sex svenska sjukhus deltagit.

Behandling av erektil dysfunktion – från piller till implantat

Behandling av erektil dysfunktion – från piller till implantat

Erektil dysfunktion bör i första hand behandlas av primärvårdsläkare eller den som följer patientens diabetes eller hjärt–kärlsjukdom. Det finns peroral behandling, uretral behandling och  injektion av farmaka. Pubisring och vakuumpump kan användas som enda behandling eller tillsammans med farmaka. Om detta inte fungerar är implantat ett alternativ. (2 kommentarer)

Utbrott av barnsängsfeber på två förlossningsavdelningar

Utbrott av barnsängsfeber på två förlossningsavdelningar

Utredningen av två utbrott av barnsängsfeber presenteras. Hos fyra av de fem patienterna med barnsängsfeber hade smittspridning sannolikt skett från personal. Smittspridningen hade sannolikt kunnat undvikas genom noggrann följsamhet till basala hygienrutiner.

Multidisciplinärt endokarditteam på plats i Skåne

Multidisciplinärt endokarditteam på plats i Skåne

Infektiös endokardit är en komplicerad infektion vars behandling kräver samarbete mellan många olika specialiteter. Ett multidisciplinärt endokarditteam bildades 2016 vid Skånes universitetssjukhus i Lund med primär uppgift att hålla multidisciplinära konferenser om patienter med infektiös endokardit i Skåne och södra Halland.

Män som vill testa sig för prostatacancer – en strukturerad modell

Män som vill testa sig för prostatacancer – en strukturerad modell

Prostatacancercentrum Capio S:t Göran införde hösten 2017 en modell för strukturerad prostatacancerdiagnostik. Denna modell använder sjuksköterskeledd diagnostik, Stockholm3-testet och magnetresonanstomografi med riktad vävnadsprovtagning. Initiala erfarenheter indikerar att man med denna modell kan uppnå korta ledtider, hög precision i diagno­stiken och god hälsoekonomi. (3 kommentarer)

Magsårssjukdomens paradigmskiften – från högspecialiserad vårdorganisation till egenvård

Magsårssjukdomens paradigmskiften – från högspecialiserad vårdorganisation till egenvård

En uppgift för framtidens hälso- och sjukvård är att definiera och skapa organisationsstrukturer anpassade till medicinsk kunskapsutveckling. Med magsårsjukdomen som modell illustreras i artikeln väsentliga samband mellan medicinsk kunskapsutveckling, synen på vårdorganisation, läkarkontinuitet och samverkan mellan medicinska kompetenser. 

Nu kommer den nya svenska versionen – checklistan 2.0

Checklista för säker kirurgi 2.0 kommer att lanseras för svenska operationsavdelningar under hösten 2018. Den viktigaste förändringen är en uppdelning i checklista och instruktioner.

Säker kirurgi räddar liv – 10 års erfarenheter

Säker kirurgi räddar liv – 10 års erfarenheter

2008 lanserades WHO:s checklista för säker kirurgi, och 2009 distribuerades en svensk version till alla operationsavdelningar i Sverige. Internationella studier visar att postoperativ morbiditet och mortalitet minskar vid rätt bruk av checklistan.

Tillgång till snabb laboratorieanalys vid akut förgiftning ger bättre och säkrare vård

Tillgång till snabb laboratorieanalys vid akut förgiftning ger bättre och säkrare vård

I förgiftningsfall där anamnesen är otillförlitlig får större vikt läggas vid symtombild och resultat av klinisk-kemiska och toxikologiska analyser. Tillgången till akuta provsvar för vanliga förgiftningsmedel varierar dock mellan sjukhus och laboratorier.