Susanna M Wallerstedt, docent och överläkare, Sahlgrenska akademien och Sahlgrenska universitetssjukhuset
i Göteborg. 

Varför har ni gjort den här studien?

Läkemedelsspecifika kvalitetsindikatorer har använts inom sjukvård och akademi i mer än 10 år. Vi tyckte att det var dags att ta reda på dessa indikatorers samtidiga validitet, det vill säga hur väl de korrelerar med behandlingens kvalitet.

På vilket sätt kan resultaten komma till nytta för patienten?

Det fokus på läkemedel som vi sett under de senaste decennierna, varav utvecklingen och användningen av kvalitetsindikatorer är en del, är värdefulla bidrag i arbetet för bättre läkemedelsbehandling. Våra resultat när det gäller samtidig validitet är dock bra att ha i bakhuvudet när man använder och tolkar resultat på denna typ av indikatorer. Det är viktigt att förstå att det inte räcker att titta på läkemedelslistan för att avgöra kvaliteten på behandlingen. All behandling behöver grundas i en medicinsk bedömning av den enskilda patientens hälsotillstånd.

Hur ska läkare tänka kring kvalitetsindikatorer?

Läkemedelsspecifika indikatorer har begränsningar som uppföljningsinstrument, eftersom specificitet och positivt prediktivt värde är höga, me­dan sensitivitet och negativt prediktivt värde är låga. Däremot kan indikatorerna, såväl läkemedelsspecifika som diagnosspecifika, vara värdefulla som hjälpmedel under ut- och fortbildning av läkare. 

Vad finns i ett bra förskrivarstöd?

Läkemedelsspecifika indikatorer kan förhållandevis lätt inkorporeras i förskrivarstöd. Det höga prediktiva värdet för dessa indikatorer är uppmuntrande, eftersom det visar att indikatorerna, utan att generera alltför mycket brus, kan signalera till läkaren att läkemedelsbehandlingen behöver ses över.