Anders Terént, överläkare, strokeavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Berätta kort om huvudbudskapet i artikeln! 

Det saknas vetenskaplig evidens kring lämpligaste tidpunkt för insättande av sekundärprevention med antikoagulantia hos patienter med akut ischemisk stroke och förmaksflimmer. Teoretiskt kan tidigt insättande öka risken för hjärnblödning medan fördröjt insättande kan innebära ökad risk för ny ischemisk stroke. Vår studie visar att klinisk praxis varierar starkt, och att frågan behöver studeras i en adekvat designad randomiserad studie. 

Hur kom det sig att ni gjorde den här studien?

Vi planerade förra året en stor randomiserad studie som jämförde tidigt och sent insättande av antikoagulantia i den aktuella patientgruppen, och behövde data kring klinisk praxis för att kunna designa en sådan studie. Förstudien gav svar på de frågor vi behövde få besvarade. 

Vad hoppas du på att få för reaktioner på artikeln?

Vi hoppas på stöd från personer inblandade i akut strokevård för genomförandet av planerad randomiserad studie i Sverige: Detta är världens första registerbaserade randomiserade studie inom strokeområdet, och ytterligare ett exempel på att Sverige kan genomföra stora, akademiskt initierade, viktiga kliniska prövningar! 

Ni planerar ju en fortsättning på den här studien, hur går det med den?

Vetenskapsrådet beviljade i december 2015 TIMING-studien nästan 18 miljoner kronor. Studien leds av Uppsala Clinical Research (ansvarig forskare Jonas Oldgren) i samarbete med Riksstroke. Studien är i planeringsfas under våren 2016 och förväntas starta till hösten.