Mår barnen och mödrarna bra i dag?

Alla barn och mödrar mår bra i dag. De äldsta har börjat på dagis och trivs med detta.

Vem kan vara aktuell för livmodertransplantation?

Aktuella patienter är framför allt de som helt saknar livmoder. De vanligaste orsakerna till detta är medfödd avsaknad eller att livmodern opererats bort i ung ålder. I Sverige görs detta i stort sett endast som ett livräddande ingrepp vid cervixcancer och vid atonisk blödning i samband med förlossning.  

Över en tioårsperiod – hur många barn med moder med transplanterad livmoder tror du kommer att födas? Jag tror att det kommer att födas över 100 barn i Sverige och internationellt tusentals barn. Det pågår nu aktiviteter för att starta livmodertransplantationsverksamhet vid drygt 20 centra i världen.

Hur långt har ni kommit med de nya studierna ni beskriver i artikeln?

Etikansökningar är inskickade och under behandling. Vi planerar att inkludera 10 kvinnor i respektive studie. Studierna planeras starta med en noggrann utredning av potentiella recipienter och partner avseende ett stort antal medicinska och psykologiska faktorer. 

Finns det några gemensamma internationella aktiviteter på området?

Vårt team har tagit initiativet till att starta International Society of Uterus Transplantation (ISUTx). Ett första möte hölls på Sahlgrenska sjukhuset nu i januari. Representanter från de drygt 20 team i världen som planerar livmodertransplantation deltog. ISUTx kommer nu att utarbeta riktlinjer och skapa ett internationellt register där data avseende alla transplantationer, patienter och barn kommer att samlas. Målet är att transplanterade patienter och barn ska följas under hela livet och att levande donatorer ska följas upp till fem år.