Maria Lengquist, ST-läkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund

Vilka är fördelarna med smärtlindring under förlossning (förutom att minska kvinnans lidande)?

I artikeln beskriver vi hur de fysiologiska effekterna av smärta kan påverka förlossningen och barnet negativt, vilket kan undvikas med adekvat smärtlindring.

Vilka är nackdelarna?

Olika metoder har olika nackdelar. I artikeln har vi en tabell där man kan läsa om bl a nackdelar, biverkningar och komplikationer av olika smärtlindringsmetoder.

Vad styr val av smärtlindringsmetod?

Kvinnans önskemål är viktigast. Olika smärtlindringsmetoder är dock effektiva under olika faser av förlossningen. Om kvinnan har preeklampsi är epiduralanalgesi dessutom en metod som har en medicinsk fördel genom att minska risken för kraftig blodtrycksstegring.

Finns några svagheter i dagens svenska förlossningsvård vad gäller smärtlindring?

Det finns stora skillnader mellan sjukhus i Sverige hur mycket olika smärtlindringsmetoder används. Det kan avspegla skillnader i attityder till olika metoder men också tillgänglighet. Epiduralanalgesi kräver ju t ex att en narkosläkare har tid. Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) rekommenderar att epiduralanalgesi läggs inom 30 minuter dagtid och 60 minuter jourtid. Det är oklart i vilken utsträckning detta efterlevs. 

Hur står sig svensk smärtlindring under förlossning internationellt?

Det beror på vad som anses vara god smärtlindring – är det så få interventioner eller så liten smärtupplevelse som möjligt? Åsikterna om detta går isär. Sverige ligger i en mellanfåra där. Vi får nog anses vara ganska duktiga på att balansera avvägningen mellan att undvika interventioner och att minska smärtupplevelsen. Sammantaget ligger vi i Sverige på en hög nivå vad gäller smärtlindring under förlossning.