Disa Dahlman, AT-läkare, doktorand, Skånes universitetssjukhus, Malmö; Lunds universitet

Varför skrev ni artikeln?

Vi skrev den för att nå ut till fler vårdgivare med information om hur vi som arbetar i det aktuella projektet har gått till väga för att förbättra förutsättningarna för bra sjukvård hos patienter med opioidberoende.

Vad hoppas du artikeln ska leda till?

Jag hoppas den ska uppnå två saker: dels att uppmärksamma det låga vårdsökandet och den dåliga hälsan hos personer i substitutionsbehandling för opioidberoende, dels att inspirera till anpassad primärvård för denna utsatta patientgrupp.

Vad är ditt forskningsområde?

Bakteriella infektioner hos personer som injicerar narkotika.

Varför forskar du om det?

Personer i aktivt injektionsbruk av narkotika har uttalad somatisk ohälsa, och bakterieinfektioner är kraftigt överrepresenterade hos dem. Förhoppningen är att forskningen ska kunna identifiera riskfaktorer för bakterieinfektioner hos denna patientgrupp och att i förlängningen hitta vetenskapligt underbyggda interventionsmodeller för att minska infektionsfrekvensen hos de här patienterna.

Vet du vilken specialitet du vill välja?

Infektionsmedicin eller psykiatri.