Lena Forsberg, med dr och ST-läkare, klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Danderyds sjukhus

Varför vill ni publicera en artikel ­i detta ämne i Läkartidningen?

Varje dag söker många patienter primärvård och akutmottagningar på grund av bröstsmärta, så det är ett symtom som läkare handlägger ofta. Det är därför viktigt att ha god kännedom om utredningsgången och när man ska remittera för vilken undersökning. 

Varför valde ni just ABC-formatet?

Läkartidningens ABC-artiklar är lättöverskådliga och tilltalar många läsare, såväl läkarstudenter och läkare under utbildning som specialister. Att läsa ABC-artiklarna är ett bra sätt att inhämta kunskap som inkluderar både vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vilket är det största problemet i dia­gnostik av stabil kranskärlssjukdom?

Eftersom en stor patientgrupp är aktuell blir patientselektionen för fortsatt utredning viktig och att patienter remitteras till rätt typ av undersökning direkt. I dag använder vi bedömning av patientens risk för stabil kranskärlssjukdom i för liten utsträckning, med en slentrianmässig utredningsgång som resultat.

Vilket genomslag hoppas du att ­artikeln ska få?

Jag hoppas att artikeln leder till reflektion över hur läsaren i dag arbetar med patienter som söker för bröstsmärta och att läsaren i framtiden låter patientens risk för stabil kranskärlssjukdom styra den fortsatta utredningen i större utsträckning.

Du är ST-läkare i klinisk fysiologi, varför valde du denna specialitet?

Redan tidigt under utbildningen tilltalades jag av den kardiovaskulära fysiologin och började forska inom klinisk fysiologi. Under allmäntjänstgöringen blev det tydligt hur viktiga de diagnostiska specialiteterna är för klinikerna. När jag förstod att jag ville arbeta med patientnära diagnostik i en forskningstät specialitet blev valet enkelt.