Charlotta Nelsson, chefläkare och verksamhetschef för Patientsäkerhetscent­rum i Värmland.

Vad är huvudbudskapet i er artikel?

Att ökad patientsäkerhet och minskad risk för felbedömningar av våra äldre patienter kan åstadkommas via en höjd kompetens hos medarbetarna och en strukturering av såväl den kliniska bedömningen som kommunikationen och rapporteringen till nästa steg i vårdkedjan.

Vilken är den största risken med att bedöma patienter över telefon?

Svårigheten är att bedömningen görs på grundval av endera den sjukes eller närståendes/vårdpersonals uppfattning om tillståndet, där exempelvis språkliga problem eller under-/övervärderingar av symtom riskerar att grumla bilden.

Är det möjligt att vid distansbedömning använda teknik där man kan se patienten, som Skype eller Facetime?

Absolut, det kan vara ett bra komplement och användbart såväl vid direktkontakt med den sjuke som när sjuksköterska kontaktar läkare. Bilden ger möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om både allmäntillstånd och specifika symtom.

Har du något råd till vårdpersonal som gör bedömningar på distans?

Se till att ha tillgång till alla relevanta data och arbeta standardiserat, både när det gäller den kliniska bedömningen och kommunikationen. Att göra bedömningar på distans är något av det svåraste vi gör och kräver god kunskap och erfarenhet för att det ska fungera på ett säkert sätt.

Hur kommer det sig att du arbetar med patientsäkerhet?

Trots att alla vi som arbetar inom hälso- och sjukvården vill göra gott drabbas alltför många av våra patienter av sådant som hade kunnat undvikas om vi hade gjort annorlunda. Jag vill vara med och bidra till en säkrare vård genom att sprida kunskap och involvera såväl medarbetare som patienter i det arbetet.