Per Nilsen, professor vid Linköpings universitet

Varför gjorde ni studien?

Patientmedverkan har lyfts allt mer under senare år, vilket väckte nyfikenhet kring hur vårdpersonal betraktar patienternas medverkan, vilka möjligheter och hinder de ser etc. Trots frågans aktualitet finns relativt begränsad forskning i ämnet.

Vad är viktigast för att patienter ska kunna medverka till säkrare vård?

Viktigast är att vårdpersonalen »bjuder in« patienterna, dvs ber dem att ha synpunkter och att ställa frågor. Patienterna måste känna att det finns tid och intresse för vad de säger. Vår studie visar förvisso inte vad som är viktigast, men detta återkom i svaren.

Hur ska vårdpersonal på bästa sätt stötta patienterna till att medverka?

Genom att uppmuntra patienterna att fråga och visa att deras synpunkter är viktiga och beaktas. Personalen måste ge patienterna tid och möjlighet att vara delaktiga. 

Vilka är de största hindren för patienternas medverkan?

Frågan är egentligen besvarad ovan! Men man kanske kan säga att organisationen inte är riktigt »riggad« för patientmedverkan. Studien visar på brist på strukturellt stöd, rutiner och riktlinjer för själva »hur«-frågan: Hur ska personalen på ett systematiskt sätt stödja patientmedverkan?

Hur går ni vidare med studieresultaten för att öka patientsäkerheten?

Vi genomför nu en enkätstudie ur patientperspektivet, dvs andra sidan av myntet. Vi i forskargruppen har resonerat kring åtgärder för att underlätta patientmedverkan för ökad patientsäkerhet, men vi vill inte i dagsläget förmedla några förslag. Vi berörde frågan i intervjuerna, och patientenkäten innehåller en öppen fråga för att fånga förslag. Det blir troligen en ny studie kring åtgärder.