Vilken är den främsta orsaken till den kraftiga ökningen under 2000-talet?

Det finns i dag ingen annan förklaring än att svenskarna utsätter sig för skadligt UV-ljus på ett sådant sätt att huden reagerar som vid brännskada (för mycket UV-ljus på för kort tid).

Finns skillnader vad gäller kvinnor/män och yngre/äldre?

Män drabbas i lite större utsträckning än kvinnor, men ökningstakten är ungefär densamma mellan könen. Även om man tar hänsyn till andra viktiga prognostiska faktorer, som primärtumörens tjocklek vid diagnos, har män något sämre prognos än kvinnor. Åldersfaktorn är en annan oberoende prognostisk faktor.   

Spelar bostadsorten någon roll för insjuknande eller behandling?

Bostadsorten spelar viss roll. Fler melanom diagnostiseras i syd än i norr, fler i storstad än på landsbygd. Socioekonomiska faktorer ligger sannolikt bakom, liksom tillgång till sjukvård (hudläkare). I multivariat analys beträffande överlevnad jämnas skillnaderna ut mellan storstad och landsbygd, vilket talar för att behandlingen är likvärdig över landet.   

Har prognosen förändrats?

Om patienten söker i tid är pro­gnosen utmärkt, endast någon per hundra dör i sjukdomen. Men om man söker sent och tumören är tjock (>4 mm) kanske hälften riskerar att dö i sjukdomen. Och ännu är det för många som söker sent med tjock tumör. Under de senaste åren har ny behandling kommit för spridd sjukdom, vilket på ett avgörande sätt ändrar prognosen för minst en tredjedel av patienterna. 

Vilka åtgärder krävs för att få ned ökningen?

Det krävs tidigare diagnostik med ökad medvetenhet hos all vårdpersonal samt fler läkare som dermatoskoperar. Och det krävs bättre prevention och medvetenhet om vad akut solbränn­skada medför. Kläder skyddar bäst, solkrämer kan ge falskt skydd.