Sedan artikeln först skrevs har 39 fall av vaccinderiverad polio rapporterats i Syrien. Är det överraskande?

Nej, inte med tanke på det mångåriga kriget i Syrien, vilket omöjliggjort ett fungerande barnvaccinationsprogram. Ett polioutbrott av vildtypsvirus typ 1 kunde snabbt kontrolleras 2014. Det nya utbrottet orsakas av vaccinderiverat poliovirus typ 2, som visats cirkulera i konfliktområdet sedan två år på grund av låg vaccinationstäckning. WHO planerar en stor kampanj med monovalent oralt levande poliovaccin typ 2. Det är av yttersta vikt att snabbt nå så många barn som möjligt och få upp befolkningsimmuniteten, eftersom vaccinet tillför vaccinvirus typ 2 i landet. 

Bör man vaccinera sig mot polio vid resa till vissa länder?  

Ja, det är viktigt vid resa till Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Kongo och Syrien. Vuxna som är grundvaccinerade och inte vaccinerats på 10 år bör få en dos poliovaccin. I samband med WHO:s deklaration av poliosituationen som internationellt hot 2014 utfärdades temporära rekommendationer för resenärer som vistas i ett poliodrabbat land mer än 4 veckor. En extrados av vaccin rekommenderas om det gått mer än 12 månader sedan senaste dos. 

Vilken typ av vaccin får man i så fall? 

I Sverige ges injektion med inaktiverat poliovaccin som innehåller avdödat poliovirus typ 1, 2 och 3. Till barn ges kombinationsvaccin som skyddar mot flera barnsjukdomar. För vuxna finns vaccin enbart mot polio.

Vad gör Nationella certifieringskommittén för ett poliofritt Sverige, som du är medlem i?

Kommittén (NCC) sänder årligen en lägesrapport till WHO om vaccinationstäckning, utfall av enterovirusövervakning och kontroll av levande poliovirus vid landets laboratorier. Underlaget sammanställs av Folk­­hälsomyndig­heten och kommenteras kritiskt av NCC. En nationell polioplan för utbrottshantering ingår också.