Kan du kort beskriva er studie?

Vi har gjort en enkätstudie för att kartlägga primärvårdsläkares kunskap och uppfattning om basala läkemedelsgenomgångar. Metodstödet som tagits fram är uppskattat, men få har hört talas om det. Regelbunden utbildning i ämnet behövs och organisatoriska hinder måste uppmärksammas. Tidsbrist angavs som det största hindret. Mer tid behöver därför avsättas för äldres läkarbesök och för adekvat uppföljning. Många tog inte en fullständig läkemedelsanamnes – en förutsättning för att genomföra en läkemedelsgenomgång.

Hur kommer det sig att ni gjorde den här studien?

Det finns inga tidigare studier som i någon form utvärderar metodstöd för basala läkemedelsgenomgångar, vilket behövs för att kunna optimera användningen. Glädjande nog ville Lina Nyhlén genomföra enkätstudien inom ramen för sin ST-utbildning.

Vad hoppas du att artikeln ska leda till?

Vi vill uppmärksamma metodstödet – att det finns ett strukturerat sätt att arbeta på som kan underlätta i den kliniska vardagen.

Varför är du själv intresserad av äldres läkemedelsanvändning?

Som distriktsläkare är det naturligt då en stor del av alla läkemedel förskrivs i primärvården och många av våra patienter är gamla och multisjuka och har en hög sårbarhet. Vi har särskilt ansvar för helhetsbedömning av patientens behandling i förhållande till bland annat fysiologiska förutsättningar. Det finns många åtgärder som kan minska mängden läkemedelsrelaterade problem, vilket är stimulerande att arbeta med.

Vad är bra med läkaryrket?

I min situation är det möjligheten att kombinera kliniskt arbete med undervisning och forskning inom äldreområdet och att de olika delarna hänger tätt samman.