Vad är sotrökslunga?

Sotrökslunga är en i Sverige ny entitet av pneumokonioser, alltså en yrkes-/miljöorsakad inlagringssjukdom i lungorna. Patienterna har under många år exponerats för rök från brinnande biomassa. En liknande bild sågs hos kolgruvearbetare med »svartlunga« och avancerad antrakosilikos. Dessa patienter hade exponerats för koldamm och kiselpartiklar i kolgruvor. Vid sotrökslunga är exponeringen och patientgruppen en annan.

Hos vilka patienter ska man misstänka sjukdomen?

Anamnesen är helt avgörande. Den typiska patienten är en medelålders till äldre kvinna från agrara områden i låginkomstländer, som tillbringat mycket tid vid öppna eldar i trånga köksutrymmen. Kvinnorna har en mer eller mindre avvikande röntgenbild och nedsatt lungfunktion, oftast av obstruktiv typ.

Hur vanlig är sjukdomen?

Prevalensen är okänd. Förekomsten i Sverige styrs helt av omfattningen av migration från länder där sjukdomen förekommer. 

Vad är grunden i utredningen?

Anamnes och röntgen. Vid bronkoskopi ser man antrakos, en kolpigmentinlagring i bronkslemhinnan, och i mer avancerade fall en försnävning av bronker. Radiologiskt och makroskopiskt i bronkoskopet kan det se väldigt tumörlikt ut. Det är viktigt att utesluta tuberkulos.

Finns någon effektiv behandling? 

Behandlingen är symtomatisk. Den kliniska bilden liknar den vid KOL. De fall vi sett har inte drabbats av respiratorisk insufficiens trots i vissa fall mycket grava röntgenförändringar och dålig lungfunktion.