Varför skrev ni artikeln?

Syfilisprevalensen ökar, och vi har sett ett flertal patienter där det varit svårt att ställa korrekt diagnos. Vi vill påminna om syfilis som en möjlig orsak vid oklar feber, exantem och svårförklarade allmänna symtom. Infektionen är viktig att behandla för att förhindra smittspridning och sena manifestationer.

Varför krävs två positiva serologiska test för diagnos av syfilis?

Det förekommer ospecifika reaktioner som kan ge falskt positiv syfilisserologi. För att konfirmera diagnosen krävs att två olika specifika syfilistest är positiva. Så kallade ospecifika syfilistest (VDRL, RPR, WR) används för att följa effekt av behandling.

Varför är det så svårt att odla syfilisbakterien Treponema pallidum och andra spiroketer?

Treponema pallidum har lång gene­rationstid. Den kan föröka sig och odlas fram i vävnadskulturer på special­laboratorier men detta är inte användbart i rutindiagnostik. 

Tror du att enklare och säkrare dia­gnosmetoder kommer i framtiden?

Förhoppningsvis. Det vore mycket värdefullt med ett test som kan visa om infektionen är utläkt. Vid positiv syfilisserologi (exempelvis vid graviditetsscreening), där ingen behandling givits tidigare, har vi ingen markör som kan säga om patientens infektion har läkt ut eller är latent. Patienten behandlas då som vid en sen latent syfilis.  

Ger tidigare syfilisinfektion något skydd mot att få syfilis igen?

Nej, ingen immunitet utvecklas.