Vad är prevalensen av H pylori-infektion hos barn i Sverige?

När det gäller barn finns tyvärr få studier. Dessutom ses en kohorteffekt som innebär att ju äldre man är, desto vanligare är det att ha infektionen. Detta beror dock på att det var vanligare att smittas som barn förr i tiden jämfört med de senaste 30–40 åren. En stor studie av 11-åringar från södra Stockholm i början av 2000-talet visade en prevalens på 2 procent hos barn till svenskfödda föräldrar, 39 procent hos barn födda i Sverige men med inflyttade föräldrar från riskområden och 55 procent hos barn som själva var inflyttade från riskområden. Således är det främst i invandrargrupper vi ser H pylori-infektion hos barn.

Hur smittar H pylori?

Smittvägen är främst oral–oral eller fekal–oral. Det är dock relativt svårt att bli smittad. Det är större risk att ett barn smittas om modern bär på H pylori än om fadern gör det. Förbättrade sanitära levnadsförhållanden har gjort att risken att smittas är låg.

Är resistensutvecklingen oroande?

Det är en viktig fråga. Barn tycks svara sämre på behandling än vuxna, bland annat just på grund av resistensutveckling. Resistensen ser olika ut i olika delar av Europa och världen beroende på hur mycket och vilka antibiotika som skrivs ut till barn. Därför rekommenderar vi att behandling endast ges när det är indicerat. Att testa barn med funktionella buksmärtor med icke-invasiva test (avförings- eller utandningstest) och sedan behandla om utfallet är positivt är således helt fel. Dock är sannolikt resistensen mot klaritromycin och metronidazol lägre i Sverige än i andra länder då antibiotikaförskrivningen till barn inte är lika hög här. Barn från högendemiska områden som Mellanöstern, Afrika och Asien har dock med sig sina resistenta bakterier vid inflyttning till Sverige.