Ni skriver i artikeln att mörkertalet när det gäller Lynchs syndrom är stort. Hur stort?

En studie har uppskattat prevalensen av Lynchs syndrom till 1/440. I skrivande stund är cirka 300 individer med Lynchs syndrom registrerade på Karolinska universitetsjukhuset med Stockholm som upptagningsområde. I Sverige finns ca 1 000 kända fall. I ljuset av detta återstår en majoritet av individerna att upptäckas.

Hur kan fler upptäckas innan cancerdiagnosen är ett faktum?

Det viktigaste är att öka medvetenheten om ärftliga cancersyndrom inom sjukvården och bland allmänheten. Allmänheten bör i större utsträckning få information om att det finns mycket man kan göra om man har ökad risk för cancer. Inom sjukvården måste vi bli bättre på att penetrera anamnes vad gäller familjär cancerhistorik.

Finns det tillräckligt med kunskap och resurser i vården för detta?

Vi hoppas att genom artikeln öka kunskapsläget inom svensk sjukvård vad gäller Lynchs syndrom. Cancerprevention vid Lynchs syndrom har visat sig vara kostnadseffektiv.

Varför har du själv intresserat dig för just Lynchs syndrom?

Jag fick möjlighet att göra den deskriptiva studien som en pilotstudie i en uppbyggnad av ett ordinarie Lynch-register som mitt examensarbete på läkarprogrammet, under handledning av Ann-Sofie Backman. Detta öppnade mitt intresse för denna ärftliga variant av cancer. Cancer är i dag en mycket plågsam sjukdom som drabbar både de som blir sjuka och omgivningen. Genom att hitta individer med mycket hög risk för cancer kan man undvika mycket lidande. Framtiden inom sjukvården är större fokus på preventivt arbete snarare än kurativa åtgärder.