Kan du kort beskriva vad ni tar upp i artikeln?

Artikeln beskriver principer för utredning, uppföljning och behandling av aortastenos, som är den vanligaste klaffsjukdomen. Vi sammanfattar aktuella rekommendationer. Det är motiverat i dagsläget eftersom Europeiska kardiologföreningen nyligen uppdaterat sina riktlinjer.

Varför ska man läsa er artikel?

Eftersom förekomsten av aortastenos är hög finns patienterna inom de flesta specialiteter. Många är också sköra äldre, vilket kräver kunskaper i såväl internmedicin som geriatrik.

Vilka är de viktigaste faktorerna att tänka på inför val av behandlings­metod vid aortastenos?

Europeiska kardiologföreningen tar upp hög ålder och samsjuklighet, där kateterburen åtgärd rekommenderas framför öppen hjärtkirurgi. Anatomiska förutsättningar, till exempel möjlighet till kärlaccess och bröstkorgens konfiguration, har också praktisk betydelse.

Varför är metodval för äldre patienter extra viktigt?

För det första är äldre en heterogen patientgrupp, där risk–nytta-ekvationen kräver extra eftertanke. Val av metod har betydelse för tänkbara komplikationer, som har särskild betydelse vid samsjuklighet. Dessutom har det visat sig att åldersrelaterad skörhet, vilket brukar benämnas »frailty«, är kopplad till sämre postoperativt utfall. Detta ingår inte i de traditionella riskskattningsinstrumenten för öppen hjärtkirurgi.

Vad är det bästa med ditt jobb som ST-läkare?

Som ST-läkare i geriatrik får jag, ut­över att ta del av en stor mängd livserfarenhet varje dag, se vilket fantastiskt maskineri människokroppen är även vid 90 och 100 års ålder! Helt enkelt medicin när den är som bäst.