Varför skrev just ni tre artikeln ihop?

Vi har sedan många år ett samarbete genom en skandinavisk fas IV-studie
för att samla data om risken för käkbensnekros vid behandling med antiresorptiva läkemedel och vill dela med oss av den kunskap som finns.

Varför är risken högre när antiresorptiva läkemedel ingår som en del i cancerbehandling?

Studier visar att ju högre dos, ju fler administrationstillfällen och ju mer potent preparat, desto större risk att drabbas, speciellt vid nedsatt allmäntillstånd och i kombination med annan cancerbehandling. Mekanismerna är ofullständigt klarlagda men den orala hälsan och odontogent orsakade infektioner spelar en avgörande roll för utvecklingen av käkbensnekros.

Vilket är artikelns viktigaste budskap till läkare?

Samarbete vad avser oral hälsa och tajmning för administration av antiresorptiva läkemedel. Många patienter är rädda för att drabbas av käkbensnekros, varför en del slutar med behandlingen på eget initiativ. Det är viktigt att kunna ge korrekta och enkla svar till oroliga patienter för att de ska känna sig trygga och våga påbörja eller fortsätta den antiresorptiva behandlingen.

Vilket är ditt eget forskningsområde? 

Jag är intresserad av diagnostik och omhändertagandet av odontogena infektioner och den efterföljande utvecklingen av osteomyelit, osteo­radionekros och läkemedelsrelaterad nekros i käkbenet. Målet är också att förvalta och analysera den information som finns i den nationella databasen för käkbensnekros för att identifiera riskfaktorer för osteoporospatienter, patienter med autoimmuna sjukdomar och cancerpatienter i Sverige.