Är det känt varför förskrivningen av prometazin (Lergigan) ökar?

Vi vet att prometazin används allt mer som lugnande medel inom beroendevården, sannolikt för att det inte är beroendeframkallande. Förskrivningen har dock tilltagit även inom andra indikationsområden och ökningen gäller alla åldersgrupper.

Varför ökar även intoxikationsfallen?

Generellt gäller att antalet överdoseringsfall med ett visst läkemedel följer dess försäljningsmängd, särskilt beträffande psykofarmaka. De patienter som får prometazin utskrivet ingår ofta i riskgrupper för självskadebeteende och suicid.

Ses liknande ökningar  i andra länder?

Prometazin har funnits tillgängligt sedan många år även i till exempel Norge, Danmark, Storbritannien, Australien och USA, men vi har inte sett några rapporter om motsvarande ökning av vare sig försäljningen eller antalet förgiftningsfall från dessa länder.

Vad är viktigast att tänka på vid användning av antidoten fysostigmin?

Anamnes och symtombild bör tala entydigt för ett antikolinergt syndrom och EKG visa normal sinusrytm med frekvens över 80/minut. Fysostigmin ska alltid ges långsamt intravenöst under arytmiövervakning och i lägsta effektiva dos. Atropin bör finnas tillgängligt.

Ni skriver att prometazin är näst vanligaste förgiftningsmedel i frågor till Giftinformationscentralen efter paracetamol. Har ni sett någon effekt av förbudet mot att sälja paracetamol i butiker 2015?

Denna fråga är omöjlig att ge ett korrekt svar på. Antalet paracetamol­överdoseringar har  successivt ökat sedan decennier tillbaka. Ingen vet hur de senaste årens trend sett ut om beslutet inte tagits.