Konsumtion av och skador relaterade till alkohol har ökat hos äldre på senare tid. Borde riktlinjer för riskbruk av alkohol åldersanpassas?

Eftersom den åldrande kroppen blir mer känslig för alkohol finns det anledning att ha åldersanpassade riktlinjer. Men riktlinjer för allmänhe­ten är komplicerat eftersom det finns stora individuella skillnader och det kan skapa en falsk föreställning om att konsumtion under dessa riktlinjer skulle vara riskfri. Det finns en pågående debatt om riktlinjernas vara eller icke vara, och många förespråkar att man bör gå mot rekommendationer med budskapet »ju mindre desto bättre«.   

Du är folkhälsovetare. Vad arbetar en sådan till exempel med?

Arbetsmarknaden är ganska bred för en folkhälsovetare. Ofta innebär yrket planering, samordning eller utvärdering av hälsofrämjande insatser inom kommun, landsting, myndigheter, företag eller organisationer. 

Varför forskar du om äldre och alkohol?

I den tvärvetenskapliga forskargrupp som jag ingår i pågår forskning om äldre ur olika perspektiv. Eftersom jag är folkhälsovetare är jag intresserad av fenomen som har betydelse på befolkningsnivå, och alkohol är ett sådant. Jag insåg snabbt att det dessutom finns ett behov av att utvidga kunskapen om just äldres alkoholkonsumtion, vilket är motiverande i sig. 

Varför är detta en eftersatt fråga?

Forskning med fokus på äldre har historiskt sett fått ganska lite utrymme. Alkoholforskningen är inget undantag; mycket fokus har lagts på yngre åldersgrupper. I takt med att andelen äldre ökat till följd av ökad medellivslängd har dock intresset för forskning på äldre ökat och förhoppningsvis får dessa frågor än mer utrymme i framtiden.